Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EEG) nr 1068/93 av den 30 april 1993 om närmare föreskrifter för fastställande och tillämpning av jordbruksomräkningskursernaEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 108 , 01/05/1993 s. 0106 - 0113

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 49 s. 0144

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 49 s. 0144KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1068/93 av den 30 april 1993 om närmare föreskrifter för fastställande och tillämpning av jordbruksomräkningskurserna

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3813/92 av den 28 december 1992 om den beräkningsenhet och de omräkningskurser som skall tillämpas avseende den gemensamma jordbrukspolitiken (), särskilt artiklarna 1 d, 3.3, 4.2, 5.3, 6.2 och 12 i denna, och

med beaktande av följande:

Det har visat sig att vissa delar av kommissionens förordning (EEG) nr 3819/92 av den 28 september 1992 om närmare föreskrifter för fastställande och tillämpning av jordbruksomräkningskurserna () måste kompletteras och preciseras. För att underlätta genomförandet av den monetära ordningen på jordbruksområdet bör denna förordning upphävas och de relevanta bestämmelserna bör samlas i en enda förordning med de ändringar och kompletteringar som krävs.

De representativa marknadskurser som anges i artikel 1 i förordning (EEG) nr 3813/92 används för att omvandla belopp uttryckta i tredje lands nationella valuta och utgör grunden för fastställandet av jordbruksomräkningskurserna för medlemsstaternas valutor. Det är nödvändigt att fastställa regler för beräkningen av de representativa marknadskurserna för valutor med flytande växelkurs och framför allt för valutor från tredje land vilkas värde i ecu inte publiceras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

För att förse aktörerna på marknaden med bättre information och för att undvika risken för snedvridning av marknaden bör de representativa marknadskurserna för valutor med flytande växelkurs ändras på bestämda datum omedelbart efter utgången av varje basreferensperiod. Vid större valutasvängningar bör dock de representativa marknadskurserna för valutor som rör sig utanför vissa gränser kunna fastställas snabbt på grundval av en kort referensperiod.

För att garantera ett enhetligt tillvägagångssätt i hela gemenskapen och för att underlätta administrationen av handelsordningen, bör medlemsstaterna använda de kurser som fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 1766/85 av den 27 juni 1985 om de växelkurser som skall användas för att fastställa tullvärdet (), ändrad genom förordning (EEG) nr 593/91 (), vid direkt omräkning av belopp uttryckta i tredje lands valuta till sina nationella valutor.

För att undvika risken för snedvridning av marknaden eller ekonomiskt oberättigade vinster bör jordbruksomräkningskursen tillämpas så snart som möjligt efter utgången av den referensperiod som har tjänat som grundval för dess beräkning. I fall av större valutasvängningar bör den jordbruksomräkningskurs som används vid början av en månad anpassas för att ta hänsyn till förändringar i den representativa marknadskursen.

Ordningsföljden för förändringar av jordbruksomräkningskurserna bör anges om de sker samtidigt, förutom i samband med en centralkursjustering. I enlighet med artikel 4.3 i förordning (EEG) nr 3813/92 bör jordbruksomräkningskursen först ändras enligt punkt 1 i denna artikel och därefter i förekommande fall enligt punkt 3 i samma artikel, med beaktande av basreferensperioden. Samma ordningsföljd bör sedan återigen tillämpas med avseende på de framkomna resultaten och med beaktande av undantaget i artikel 2.2 i den här förordningen.

Världsmarknadsnoteringar i ecu måste fastställas ofta och med stor noggrannhet. För de noteringar som uttrycks i medlemsstaternas nationella valutor bör en särskild jordbruksomräkningskurs som är lika med den representativa marknadskursen användas.

Vid en centralkursjustering måste referensperioden för fastställande av de nya jordbruksomräkningskurserna för valutor med flytande växelkurs vara så kort som möjligt för att undvika spekulativa produktrörelser. För att snabbt kunna ändra jordbruksomräkningskurserna bör kommissionen fastställa kurserna för fasta valutor samtidigt med kurserna för flytande valutor i enlighet med de minsta avvecklingssteg som föreskrivs i artikel 4.2 i förordning (EEG) nr 3813/92. För att syftet med införandet av korrektionsfaktorn skall uppnås bör förändringar av jordbruksomräkningskurserna undvikas som orsakas av avrundningar under beräkningen av de representativa marknadskurserna för de valutor med fasta växelkurser som revalveras mest.

Det är nödvändigt att fastställa de avgörande faktorerna för jordbruksomräkningskurserna när dessa inte förutfastställs, i enlighet med övergångsreglerna i artikel 1 i kommissionens förordning (EEG) nr 3820/92 (), utan att det påverkar tillämpningen av de närmare bestämmelser eller undantag som fastställs i reglerna för berörda sektorer enligt kriterierna i artikel 6 i förordning (EEG) nr 3813/92.

För de priser eller belopp som har samband med handelstransaktioner utgör mottagandet av tulldeklarationen en lämplig avgörande faktor. För priser och för belopp knutna till dessa priser är, vid köp- eller försäljningstransaktioner, det ekonomiska målet uppnått när produkten är betald eller övertagen, och i fall av producentgruppers återtagande av produkter, den första dagen i månaden för återtagandet i fråga. När stöd utbetalas i relation till produktkvantiteten och särskilt när stödet betingas av en särskild användning av produkten, såsom bearbetning, konservering, förpackning eller konsumtion, är det ekonomiska målet uppnått när produkten tas över av ifrågavarande aktör och, i förekommande fall, när den särskilda användningen är säkrad. Vad gäller stöd till privat lagring är produkterna inte längre tillgängliga på marknaden från och med den första dagen för vilken stöd beviljas.

För stöd som utgår per hektar uppnås det ekonomiska målet när produkten skördas, vilket vanligtvis sker i början av regleringsåret. Vad gäller strukturstöd som uteslutande finansieras av EUGFJ:s garantisektion bör en avgörande faktor liknande den i artikel 6.3 i förordning nr 3813/92 fastställas.

För belopp som inte är knutna till marknadspriserna för jordbruksprodukter kan den avgörande faktorn fastställas som ett datum som skall bestämmas på grundval av den period under vilken transaktionen äger rum. Det bör fastställas att den avgörande faktorn för bestämning av priser eller anbud på marknaden bör vara den dag då priserna eller anbuden själva tillämpas. Vad gäller förskott eller säkerheter måste jordbruksomräkningskursen ligga nära den som gäller för priserna eller beloppen i fråga, om denna är känd vid tidpunkten då förskotten betalas eller säkerheterna ställs.

Enligt artikel 6.1 andra stycket i förordning (EEG) nr 3813/92 är det nödvändigt att åstadkomma ett nära samband mellan begäran om förutfastställelse av jordbruksomräkningskursen och begäran om förutfastställelse av beloppet i fråga uttryckt i ecu. För att undvika risken för spekulation är det nödvändigt att giltigheten för en licens med förutfastställelse av jordbruksomräkningskursen begränsas till att gälla den medlemsstats territorium som berörd part angivit, under den tidsrymd för vilken kursen är förutfastställd.

Det är nödvändigt att på gemenskapens olika språk ange den ordalydelse för förutfastställelsen av jordbruksomräkningskursen och dess giltighetstid som skall anges i de relevanta handlingarna.

Jordbruksomräkningskurserna fastställs enligt mycket exakta regler vilket möjliggör att i viss mån förutsäga utfallet innan kurserna fastställts. För att undvika risken för spekulation bör värdet av den förutfastställda jordbruksomräkningskursen anpassas under den period som orsakar förändringen av kursen. För att undvika betydande marknadsstörningar bör, i enlighet med förordning (EEG) nr 3813/92, en viss monetär avvikelse ej överskridas. Det är följaktligen nödvändigt att anpassa förutfastställelsen av en jordbruksomräkningskurs som skulle innebära en betydande monetär avvikelse gentemot gällande kurser.

Förutfastställelsen av jordbruksomräkningskursen kan medföra risk för spekulation vid större växelkurssvängningar. Det är därför nödvändigt att i förekommande fall, genom ett snabbt förfarande, möjliggöra ett upphävande tills vidare av förutfastställelsen. Vid ett sådant upphävande kan ansökningar om förutfastställelse lämnas in under speciella förhållanden och i enlighet med bestämmelserna i artikel 13, 14 och 15 i kommissionens förordning (EEG) nr 3719/88 av den 16 november 1988 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2101/92 ().

Metoden för att beräkna korrektionsfaktorn, när denna skall ändras beroende på en centralkursjustering, och avrundningsreglerna för de värden som beräknas för att fastställa omräkningskurserna bör anges.

Denna förordning bör vid sitt ikraftträdande tillämpas för så många sektorer som möjligt från och med början av regleringsåret 1993/1994.

Berörda förvaltningskommittéer har inte avgivit några yttranden inom den tid som deras ordförande bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

Representativa marknadskurser

Artikel 1

1. De representativa marknadskurserna för valutor med flytande växelkurser skall fastställas på grundval av dagskurserna för ecu som offentliggörs i C-serien av Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

2. Om ecukursen för ett tredje lands valuta inte offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, skall den representativa marknadskursen fastställas genom att ta hänsyn till de valutakurser som så väl som möjligt återspeglar det aktuella värdet för valutan i fråga i handelstransaktioner.

Artikel 2

1. Den representativa marknadskursen för en valuta med flytande växelkurs skall beräknas på grundval av basreferensperioder. Med detta förstås perioderna från och med den 1:a till och med den 10:e, från och med den 11:e till och med den 20:e och från och med den 21:e till och med den sista dagen i varje månad, om nödvändigt förkortade i enlighet med punkt 2 och 3.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 gäller att när det absoluta värdet av skillnaden mellan de monetära avvikelserna i två medlemsstater, som för valutor med flytande växelkurser beräknas på grundval av genomsnittet av ecukurserna för tre på varandra följande noteringsdagar som inte avbrutits av en centralkursjustering, överstiger sex procentenheter

skall den representativa marknadskursen för varje valuta vars monetära avvikelse överstiger två procentenheter anpassas på grundval av de tre noteringsdagarna i fråga, och

skall ifrågavarande basreferensperiod för de aktuella valutorna anpassas så att den börjar den dag som följer på de tre noteringsdagarna i strecksatsen ovan; periodens slutdatum skall inte påverkas härav.

3. Vid en centralkursjustering gäller följande:

Den referensperiod som avses i artikel 4.2 första stycket andra strecksatsen i förordning (EEG) nr 3813/92 skall vara lika med de två noteringsdagar som följer på dagen för centralkursjusteringen.

Dessutom skall basreferensperioden i fråga anpassas så att den börjar den dag som följer på de två noteringsdagarna i föregående strecksats; periodens slutdatum skall inte påverkas härav.

Artikel 3

Den representativa marknadskursen skall användas från och med den dag som följer på den period, på grundval av vilken den beräknades, till slutet av den påföljande period på grundval av vilken en ny representativ marknadskurs kan beräknas.

Artikel 4

Som ett undantag från användningen av den representativa marknadskursen gäller inom ramen för tillämpningen av handelsordningen, att omräkning av ett belopp uttryckt i tredje lands valuta till en medlemsstats nationella valuta, skall göras av medlemsstaten i fråga med hjälp av den omräkningskurs som skall användas vid beräkningen av tullvärdet.

AVDELNING II

Jordbruksomräkningskurser

Artikel 5

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3.2 i förordning (EEG) nr 3813/92 beträffande åtgärder som finansieras av EUGFJ:s utvecklingssektion, skall jordbruksomräkningskurserna för valutor med flytande växelkurser anpassas i slutet av varje månad enligt artikel 4.1 i den förordningen, på grundval av månadens sista referensperiod i enlighet med artikel 2 i den här förordningen.

2. Jordbruksomräkningskurserna skall, i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EEG) nr 3813/92, anpassas beroende på de monetära avvikelserna till de representativa marknadskurserna, vilka beräknas på grundval av de referensperioder som anges i artikel 2 i den här förordningen.

3. Om, för en valuta med flytande växelkurs, villkoren är uppfyllda för flera anpassningar av jordbruksomräkningskursen på samma dag, skall följande förfarande tillämpas:

a) Anpassningar skall först göras på grundval av den representativa marknadskurs som beräknas på grundval av basreferensperioden

i enlighet med punkt 1, och därefter

i enlighet med punkt 2.

b) I förekommande fall skall anpassningar sedan göras på grundval av den representativa marknadskurs som beräknas i enlighet med artikel 2.2, med hänsyn tagen till den jordbruksomräkningskurs som blivit resultatet av anpassningen enligt a ovan,

i enlighet med punkt 1, och därefter

i enlighet med punkt 2.

Artikel 6

Jordbruksomräkningskursen för en valuta med flytande växelkurs skall gälla från och med den första dag som följer på den referensperiod, på vars grundval den beräknades.

Artikel 7

Belopp uttryckta i en medlemsstats nationella valuta, som har samband med världsmarknadsnoteringar, skall omräknas till ecu med hjälp av en särskild jordbruksomräkningskurs som är lika med den representativa marknadskursen.

Artikel 8

1. Vid en centralkursjustering skall kommissionen fastställa

jordbruksomräkningskurserna med verkan från och med den dag som följer på den referensperiod som avses i artikel 2.3 första strecksatsen, och

korrektionsfaktorn med verkan från och med den noteringsdag som följer på kursjusteringen.

Det fastställande som avses i första stycket första strecksatsen skall inte påverka möjligheten att inom kortast möjliga tid, i enlighet med det förfarande som anges i artikel 12 i förordning (EEG) nr 3813/92, besluta om en fortsatt avveckling av de monetära avvikelserna. Om en medlemsstat begär detta före kl. 16.30 belgisk tid den noteringsdag som följer på centralkursjusteringen, skall frågan tas upp till behandling i berörda förvaltningskommittéer av deras respektive ordförande under påföljande noteringsdag.

2. I det fall som avses i punkt 1 första stycket gäller för den för varje valuta med fast växelkurs fastställda jordbruksomräkningskursen följande:

Den skall vara oförändrad om det absoluta värdet av de monetära avvikelserna inte överstiger 0,5 procentenheter efter centralkursjusteringen.

Den skall vara lika med den nya representativa marknadskursen om centralkursjusteringen medför en monetär avvikelse vars absoluta värde är större än 0,5 procentenheter men inte överstiger 4 procentenheter.

Den skall fastställas utifrån en ny monetär avvikelse med ett absolut värde av 2 procentenheter, om centralkursjusteringen medför en monetär avvikelse vars absoluta värde överstiger 4 procentenheter.

3. Jordbruksomräkningskursen skall dock vara oförändrad för alla valutor vars uppskrivning gentemot ecun, beräknad enligt artikel 18 och avrundad till två decimaler, är lika med den största uppskrivningen.

AVDELNING III

Avgörande faktorer för jordbruksomräkningskurserna

Artikel 9

Den avgörande faktorn för jordbruksomräkningskursen skall, för de priser och belopp som enligt gemenskapens bestämmelser är fastställda i ecu och som används i handeln med tredje land, vara mottagandet av tulldeklarationen.

Artikel 10

1. För priser eller, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9 eller punkt 2 i den här artikeln, belopp knutna till dessa priser

fastställda i ecu i gemenskapens bestämmelser, eller

fastställda i ecu genom ett anbudsförfarande, skall den avgörande faktorn vara följande:

Vid köp eller försäljning, köparens övertagande av produktpartiet i fråga eller köparens överföring av den första delbetalningen, om denna inträffar tidigare.

Vid återtagande av produkter inom frukt-, grönsaks- eller fiskerisektorn, den första dagen i den månad i vilken återtagandet äger rum.

För uppköp som genomförs av interventionsorgan avses i denna förordning med övertagande påbörjandet av den fysiska leveransen av partiet i fråga eller om ingen fysisk förflyttning äger rum, det preliminära antagandet av säljarens anbud.

2. För stöd som beviljas i förhållande till saluförd produktkvantitet eller i förhållande till en produktkvantitet som skall användas på ett särskilt sätt, skall den avgörande faktorn för jordbruksomräkningskursen vara den första handling som

garanterar att produkten i fråga används på korrekt vis och som utgör en förutsättning för att stödet beviljas, och

inträffar efter den dag då berörd aktör övertar produkterna i fråga och, i förekommande fall, före dagen för produktens särskilda användning.

3. För stöd till privat lagring skall den avgörande faktorn för jordbruksomräkningskursen vara den första dagen för vilken stödet för ett bestämt kontrakt beviljas.

Artikel 11

1. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 skall, för stöd som utgår per hektar, den avgörande faktorn för jordbruksomräkningskursen vara början på det regleringsår för vilket stödet beviljas.

2. För belopp som beviljas med strukturella eller miljömässiga syften, särskilt miljöskydd, förtidspensionering eller beskogning, skall den avgörande faktorn för jordbruksomräkningskursen vara den 1 januari det år under vilket beslutet att bevilja stödet fattas.

När utbetalningar av de belopp som avses i första stycket enligt gemenskapsrätten sprids över flera år skall dock, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6.3 i rådets förordning (EEG) nr 3813/92, de årliga utbetalningarna omräknas enligt de jordbruksomräkningskurser som tillämpas den 1 januari det år för vilket beloppet i fråga utbetalas.

Artikel 12

1. För transportkostnader, bearbetningskostnader eller, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10.3, för lagringskostnader och för belopp som beviljas för säljfrämjande åtgärder och undersökningar, skall den avgörande faktorn för jordbruksomräkningskursen, när kostnaderna fastställs enligt ett anbudsförfarande, vara den sista dagen för inlämnande av anbud.

2. För bestämning av priser, belopp eller anbud på marknaden skall den avgörande faktorn för jordbruksomräkningskursen vara den dag för vilken priset, beloppet eller anbudet bestämdes.

3. För förskott gäller följande:

a) Den avgörande faktorn för jordbruksomräkningskursen skall vara

den händelse som tillämpas för det pris eller belopp för vilket förskottet lämnas, om denna händelse har inträffat då förskottet betalas, eller

i övriga fall, den dag då förskottet fastställs i ecu eller, om en sådan fastställelse inte sker, den dag då förskottet betalas.

b) Om jordbruksomräkningskursen för priset eller beloppet i fråga förutfastställs skall anpassningarna som avses i artikel 15 inte gälla.

c) Den avgörande faktorn för jordbruksomräkningskursen skall tillämpas utan att det hindrar att den avgörande faktor som fastställts för priset eller beloppet i fråga tillämpas för hela detta pris eller belopp.

4. Den avgörande faktorn för jordbruksomräkningskursen för säkerheter skall, för varje enskild transaktion, vara följande:

För förskott, den avgörande händelse som fastställts för förskottsbeloppet, om händelsen har inträffat när säkerheten ställs.

För inlämnande av anbud inom ramen för ett anbudsförfarande, den dag då anbudet lämnas in.

För genomförande av anbud inom ramen för ett anbudsförfarande, den sista dagen för inlämnande av anbud.

I övriga fall, den dag då säkerheten börjar gälla.

AVDELNING IV

Förutfastställelse av jordbruksomräkningskurser

Artikel 13

1. Jordbruksomräkningskursen skall förutfastställas på de villkor som anges i artikel 6.1 andra stycket i förordning (EEG) nr 3813/92 på begäran av den berörda parten förutsatt att ansökan inlämnas samtidigt med

ansökan om licens eller likvärdig handling som förutfastställer beloppet i fråga i ecu,

eller, i förekommande fall,

inlämnande av anbud i samband med en anbudsinfordran.

Vid anbudsinfordran behandlas ansökan om förutfastställelse av jordbruksomräkningskursen med förbehåll för om hela eller del av anbudet antas.

2. Giltighetstiden för förutfastställelsen av jordbruksomräkningskursen skall vara lika med giltighetstiden för förutfastställelsen av beloppet i fråga i ecu, eller med giltighetstiden för tilldelningen av kontraktet. Giltighetstiden för jordbruksomräkningskurser skall dock begränsas till slutet av den tredje månad som följer på månaden för förutfastställelsen, utan att detta påverkar giltighetstiden för beloppet i fråga i ecu.

Efter utgången av giltighetstiden för förutfastställelsen av jordbruksomräkningskursen skall den avgörande faktorn för den jordbruksomräkningskurs som används för beloppet i fråga vara den som fastställs i artikel 6.1 första stycket i förordning (EEG) nr 3813/92.

3. Under giltighetstiden för förutfastställelsen av jordbruksomräkningskursen skall licensen eller den likvärdiga handlingen endast gälla i en enda medlemsstat, som anges av sökanden vid tidpunkten för inlämnande av ansökan om förutfastställelse av jordbruksomräkningskursen.

Artikel 14

1. Vid ansökan om förutfastställelse av jordbruksomräkningskursen skall ansökan om licens eller likvärdig handling innehålla en av följande angivelser:

"Fijación anticipada del tipo de conversión agrario"

"Forudfastsættelse af landbrugsomregningskursen"

"Vorausfestsetzung des landwirtschaftlichen Umrechnungskurses"

"Ðñïêáèïñéóìüò ôçò ãåùñãéêÞò éóïôéìßáò"

"Advance fixing of the agricultural conversion rate"

"Fixation à l'avance du taux de conversion agricole"

"Fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo"

"Vaststelling vooraf van de landbouwomrekeningskoers"

"Fixação antecipada da taxa de conversão agrícola".

I ansökan skall också anges i vilken medlemsstat licensen skall användas.

2. Licensen eller likvärdig handling, eller tillkännagivandet om tilldelning av kontrakt, skall innehålla en av följande angivelser:

"Hasta el ... (último día de validez de la fijación anticipada del tipo de conversión agrario):

Tipo de conversión agrario fijado por anticipado el ... (fecha de la fijación anticipada), el cual se ajustará, en su caso.

Certificado válido únicamente en ... (Estado miembro designado por el solicitante)"

"Indtil den ... (datoen for udløbet af gyldighetsperioden for landbrugsomregningskursens forudfastsættelse):

Landbrugsomregningskurs forudfastsat den ... (dato for forudfastsættelsen) justeres eventuelt.

Licens gyldig i ... (den medlemsstat, der er angivet af ansøgeren)"

"Gültig bis ... (Datum des Endes der Gültigkeitsdauer der Vorausfestsetzung des landwirtschaftlichen Umrechnungskurses):

Am ... (Vorausfestsetzungsdatum) im voraus festgesetzter landwirtschaftlicher Umrechnungskurs; muß gegebenenfalls angepaßt werden.

Lizenz gilt nur in ... (vom Antragsteller angegebener Mitgliedstaat)"

¸ùò ... (çìåñïìçíßá ëÞîåùò ôçò éó÷ýïò ôïõ ðñïêáèïñéóìïý ôçò ãåùñãéêÞò éóïôéìßáò):

ÃåùñãéêÞ éóïôéìßá ðñïêáèïñéæüìåíç óôéò ... (çìåñïìçíßá ðñïêáèïñéóìïý), ðïõ åíäÝ÷åôáé íá áíáðñïóáñìïóôåß,

Ðéóôïðïéçôéêü ðïõ éó÷ýåé óôï ... (êñÜôïò ìÝëïò õðïäåéêíõüìåíï áðü ôïí áéôïýíôá)"

"Until ... (date of end of validity of the advance fixing of the agricultural conversion rate):

Agricultural conversion rate fixed in advance on ... (date of advance fixing), to be adjusted as appropriate;

Certificate valid only in ... (Member State designated by the applicant)"

"Jusqu'au ... (date de la fin de validité de la préfixation du taux de conversion agricole):

taux de conversion agricole fixé à l'avance le ... (date de préfixation), à ajuster éventuellement,

validité du certificat limité à ... (État membre désigne par le demandeur)"

"Fino a ... (data di scadenza della validità della fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo):

tasso di conversione agricolo fissato in anticipo il ... (data della fissazione anticipata), da modificarsi se del caso;

validità del titolo limitata a ... (Stato membro designato dal richiedente)"

"Tot en met ... (einddatum van de geldigheidsduur van de vaststelling vooraf van de landbouwomrekeningskoers):

Landbouwomrekeningskoers vooraf vastgesteld op ... (datum van de vaststelling vooraf), eventueel aan te passen;

Certificaat slechts geldig in ... (door de aanvrager opgegeven Lid-Staat)"

"Até ... (prazo de validade da prefixação da taxa de conversão agrícola):

Taxa de conversão agrícola fixada antecipadamente em ... (data de prefixação), a ajustar eventualmente,

Validade do certificado limitada a ... (Estado-membro designado pelo requerente)".

Artikel 15

1. Om jordbruksomräkningskursen för en valuta med fast växelkurs ändras i enlighet med artikel 8, skall den förutfastställda kursen för valutan i fråga anpassas, efter dagen för centralkursjusteringen och före den dag då den nya jordbruksomräkningskursen börjar gälla, så att den ersätts av den nya omräkningskursen.

2. Om jordbruksomräkningskursen för en valuta med flytande växelkurs ändras, skall den kurs som förutfastställs för valutan i fråga under den referensperiod på grundval av vilken den nya jordbruksomräkningskursen fastställs, anpassas så att den ersätts med den nya jordbruksomräkningskursen från och med den dag denna börjar gälla.

3. Om det absoluta värdet av den monetära avvikelsen mellan den förutfastställda jordbruksomräkningskursen, i förekommande fall anpassad enligt punkt 1 och 2, och den jordbruksomräkningskurs som är i kraft vid tiden för den avgörande faktor som avses i artikel 6.1 första stycket i förordning (EEG) nr 3813/92, överstiger fyra procentenheter skall den förutfastställda jordbruksomräkningskursen anpassas till dess avvikelsen gentemot gällande jordbruksomräkningskurs uppgår till fyra procentenheter.

Artikel 16

1. Om en undersökning av valutasituationen eller marknadsläget visar på förekomsten av svårigheter till följd av tillämpningen av bestämmelserna om förutfastställelse av jordbruksomräkningskursen, eller om det föreligger risk för sådana svårigheter, får beslut fattas om att tills vidare upphäva tillämpningen av dessa bestämmelser för produkterna i fråga i enlighet med det förfarande som anges i artikel 12 i förordning (EEG) nr 3813/92.

2. I yttersta nödfall får kommissionen, efter att ha undersökt situationen på grundval av all tillgänglig information, besluta om att tills vidare upphäva förutfastställelse av jordbruksomräkningskursen under en period på högst tre noteringsdagar.

3. Så länge förutfastställelse av jordbruksomräkningskursen är upphävd är ansökningar om förutfastställelse av jordbruksomräkningskursen inte tillåtna.

En ansökan om förutfastställelse av jordbruksomräkningskursen som inlämnats före ett upphävande tills vidare av förutfastställelsen skall inte beröras av beslutet om upphävande.

4. Bestämmelserna i denna artikel skall inte påverka ansökningar om licens eller likvärdiga handlingar eller anbud, där beloppen i fråga förutfastställs i ecu.

Artikel 17

1. För en valuta som omfattas av det upphävande som avses i artikel 16, får en ansökan om förutfastställelse av jordbruksomräkningskursen inlämnas under de sju dagar som följer på slutet av perioden för upphävande, för belopp som förutfastställts i ecu under denna period.

2. Ansökningar om förutfastställelse skall avse den jordbruksomräkningskurs som gäller den dag då ansökan lämnas in till det organ till vilken ansökan om licens eller likvärdig handling eller anbudet med förutfastställelse av beloppet i ecu, tidigare har lämnats in. Ansökningar om förutfastställelse av jordbruksomräkningskursen skall åtföljas av originalen av de licenser, likvärdiga handlingar eller tillkännagivanden om tilldelning av kontrakt som utfärdats för beloppen i fråga.

Artiklarna 13, 14.1 och 15 i förordning (EEG) nr 3719/88 skall gälla för ansökningar om förutfastställelse av jordbruksomräkningskursen.

3. Det organ som avses i punkt 2 skall behålla originalen av de handlingar som åtföljer ansökan om förutfastställelse och förse sökanden med en ersättningshandling. Ersättningshandlingen skall innehålla den angivelse som anges i artikel 14.2, den information och de angivelser som den originalhandling som den ersätter innehåller samt en hänvisning till originalhandlingens nummer.

Ersättningshandlingen skall utfärdas för en produktkvantitet, som med tillägg för toleransen, motsvarar den tillgängliga kvantitet som anges i den handling den ersätter.

AVDELNING V

Allmänna bestämmelser

Artikel 18

1. Vid beräkningen av korrektionsfaktorn skall uppskrivningen i förhållande till ecun bestämmas av skillnaden mellan den gamla och den nya centralkursen i ecu för valutan i fråga, uttryckt i procent av den nya centralkursen.

2. Korrektionsfaktorn skall beräknas med sex decimaler genom att den tidigare representativa marknadskursen för den fasta valuta som har skrivits upp mest divideras med den nya centralkursen i ecu för denna valuta.

Artikel 19

I denna förordning avses med noteringsdag varje dag för vilken kommissionen fastställer en kurs för ecun, med undantag av den 31 december.

Artikel 20

Belopp som uppges i anbud som avgetts inom ramen för ett anbudsförfarande enligt en rättsakt som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken skall uttryckas i ecu. Undantagna är de belopp vars gemenskapsfinansiering belastar EUGFJ:s utvecklingssektion.

Artikel 21

1. Monetära avvikelser skall beräknas med tre decimaler varvid den tredje decimalen avrundas.

Representativa marknadskurser och jordbruksomräkningskurser skall fastställas med sex signifikanta siffror, varvid den sjätte siffran avrundas.

2. I denna förordning avses med signifikanta siffror

alla siffror, om det absoluta värdet för talet i fråga är lika med eller större än 1, eller i övriga fall

alla decimaler, från och med den första som inte är noll.

Avrundningarna som avses i denna artikel skall utföras genom att siffran i fråga ökas med ett, om den följande siffran är lika med eller större än fem, och genom att låta den vara oförändrad i övriga fall.

Artikel 22

Förordning (EEG) nr 3819/92 skall upphöra att gälla.

Artikel 23

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 9 P12 skall dock tillämpas från och med:

1 januari 1993 för de belopp som avses i rådets förordningar (EEG) nr 2078/92 (), (EEG) nr 2079/92 () och (EEG) nr 2080/92 (),

1 juli 1993 för produkter eller belopp, andra än de som avses i första strecksatsen, för vilka det inte fastställts något regleringsår,

början av regleringsåret 1994/1995 för får- och getkött, fiskeriprodukter, tomater, gurkor, zucchini och auberginer,

början av regleringsåret 1993/1994 för andra produkter.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 april 1993.

På kommissionens vägnar

René STEICHEN

Ledamot av kommissionen

() EGT nr L 387, 31.12.1992, s. 1.

() EGT nr L 387, 31.12.1992, s. 17.

() EGT nr L 168, 26.6.1985, s. 21.

() EGT nr L 66, 13.3.1991, s. 14.

() EGT nr L 387, 31.12.1992, s. 22.

() EGT nr L 331, 2.12.1988, s. 1.

() EGT nr L 210, 25.7.1992, s. 18.

() EGT nr L 215, 30.7.1992, s. 85.

() EGT nr L 215, 30.7.1992, s. 91.

() EGT nr L 215, 30.7.1992, s. 96.