Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 1566/93 av den 14 juni 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 822/87 om den gemensamma organisationen av marknaden för vinEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 154 , 25/06/1993 s. 0039 - 0040

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 50 s. 0085

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 50 s. 0085RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1566/93 av den 14 juni 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 822/87 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

I artikel 17.3 i förordning (EEG) nr 822/87(4) föreskrivs att en viss form av avsyrning endast skall vara tillåten under en övergångsperiod. För att göra det möjligt att fatta ett slutgiltigt beslut beträffande denna teknik bör de pågående försöken förlängas åtminstone fram till slutet av produktionsåret 1993/94.

Enligt artikel 46.4 i förordning (EEG) nr 822/87 får försäljningskampanjer för att främja konsumtion av druvsaft endast genomföras fram till och med produktionsåret 1992/93. För att göra det möjligt att utvärdera deras effektivitet bör de få fortsätta under ännu ett produktionsår.

Enligt artiklarna 18.3, 20.2, 39.12 och 65.5 i förordning (EEG) nr 822/87 skall kommissionen under produktionsåret 1990/91 överlämna rapporter till rådet om zonindelning för vinodlingsområden, berikning, effekterna av strukturåtgärder och sambandet mellan dessa och obligatorisk destillation samt om den övre gränsen för svaveldioxidhalten i vin, eventuellt med egna förslag. Utarbetandet av vissa av dessa rapporter har krävt undersökningar under medverkan av oberoende experter. Dessa undersökningar har ännu inte avslutats.

Betydelsen av ovannämnda problem för denna sektor kräver största möjliga överensstämmelse mellan de lösningar som föreslås. För att en sådan överensstämmelse skall kunna uppnås måste de nödvändiga förslagen utarbetas på grundval av all tillgänglig information, vilket medför att vissa tidsfrister bör förlängas med ett produktionsår.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 822/87 ändras på följande sätt:

1. I artikel 17.3 skall "den 31 augusti 1993" ersättas med "den 31 augusti 1994".

2. Artikel 18.3 andra stycket skall ersättas med följande:

"Före utgången av produktionsåret 1993/94 skall kommissionen överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om avgränsning av vinodlingszoner inom gemenskapen. Rådet skall i enlighet med det förfarande som anges i artikel 43.2 i fördraget besluta om avgränsning av vinodlingszonerna för gemenskapen som helhet. Dessa bestämmelser skall börja tillämpas från och med produktionsåret 1994/95."

3. Artikel 20.2 skall ersättas med följande:

"2. Före den 1 september 1993 skall kommissionen överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om resultaten av den undersökning som avses i punkt 1 tillsammans med lämpliga förslag där så behövs. Rådet skall på grundval av dessa förslag i enlighet med det förfarande som anges i artikel 43.2 i fördraget under 1994 besluta om vilka åtgärder som skall vidtas i syfte att höja den naturliga alkoholhalten i volymprocent hos de produkter som avses i artikel 18.1."

4. Artikel 32.3 sista stycket skall ersättas med följande:

"Trots första och andra stycket får producenter som har tecknat långfristiga lagringskontrakt för produktionsåret 1992/93 begära att dessa kontrakt upphävs (upp till högst 90 % av den mängd som kontraktet avser). I så fall skall stöd utbetalas för den faktiska lagringsperioden.

För vin som skall levereras till obligatorisk destillation enligt artikel 39 skall en sådan begäran dock gälla från och med den 1 juli 1993."

5. Artikel 39 skall ändras på följande sätt:

- Punkt 3 tredje och fjärde stycket skall ersättas med följande:

"Fram till utgången av produktionsåret 1993/94

- skall den enhetliga procentandelen vara 85 %,

- skall de på varandra följande referensproduktionsåren vara 1981/82, 1982/83 och 1983/84.

Från och med produktionsåret 1994/95 skall den enhetliga procentandelen och de på varandra följande referensåren bestämmas av kommissionen, som skall fastställa

- den enhetliga procentandelen på grundval av de mängder som i enlighet med punkt 2 skall destilleras för att få bort produktionsöverskottet för året i fråga,

- de på varandra följande referensåren på grundval av produktionsutvecklingen, särskilt följderna av röjningspolitiken."

- Punkt 10 skall ersättas med följande:

"10. Utan hinder av bestämmelserna i denna artikel får den obligatoriska destillationen i Grekland under produktionsåren 1985/86-1993/94 genomföras enligt särskilda bestämmelser med beaktande av svårigheterna i det landet, särskilt vad beträffar kunskaperna om avkastningen per hektar. Dessa bestämmelser skall antas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 83."

- Punkt 11 första stycket skall ersättas med följande:

"11. Om det under produktionsåren 1987/88-1993/94 uppstår svårigheter som kan äventyra genomförandet eller en balanserad tillämpning av den obligatoriska destillation som avses i punkt 1, skall beslut fattas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 83 om nödvändiga åtgärder för att säkerställa en effektiv tillämpning av destillationsplanen."

- Punkt 12 skall ersättas med följande:

"12. Före utgången av produktionsåret 1993/94 skall kommissionen överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet som särskilt skall innehålla en redogörelse för effekten av strukturåtgärder inom vinsektorn och, där så är lämpligt, förslag om att upphäva bestämmelserna i denna artikel eller ersätta dem med andra bestämmelser som syftar till att upprätthålla balansen på vinmarknaden."

6. Artikel 46.4 skall ersättas med följande:

"4. Under produktionsåren 1985/86-1993/94 skall en del, som skall fastställas senare, av det stöd som avses i punkt 1 första strecksatsen avsättas för genomförande av försäljningskampanjer för att främja konsumtion av druvsaft. För genomförandet av dessa kampanjer får stödet fastställas till ett högre belopp än vad som följer av punkt 3."

7. Artikel 65.5 skall ersättas med följande:

"5. Före den 1 april 1994 skall kommissionen mot bakgrund av de vunna erfarenheterna överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om den övre gränsen för svaveldioxidhalten i vin tillsammans, där så är lämpligt, med förslag som rådet skall besluta om i enlighet med det förfarande som anges i artikel 43.2 i fördraget före den 1 september 1994."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 september 1993.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 14 juni 1993.

På rådets vägnar

B. WESTH

Ordförande

(1) EGT nr C 80, 20.3.1993, s. 48.

(2) EGT nr C 150, 31.5.1993.

(3) EGT nr C 129, 10.5.1993, s. 25.

(4) EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1756/92 (EGT nr L 180, 1.7.1992, s. 27).