Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EEG) nr 2238/93 av den 26 juli 1993 om följedokument för transport av vinprodukter och om de register som skall förasEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 200 , 10/08/1993 s. 0010 - 0031

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 51 s. 0118

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 51 s. 0118KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2238/93 av den 26 juli 1993 om följedokument för transport av vinprodukter och om de register som skall föras

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 822/87 av den 16 mars 1987 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1566/93(2), särskilt artikel 71.3 i denna, och

med beaktande av följande:

Med hänsyn till upprättandet av den inre marknaden, vilket medför att gränserna mellan medlemsstaterna avskaffas, är det nödvändigt att förse de myndigheter som har till uppgift att utöva tillsyn över förvaring och avsättning av vinprodukter med de instrument som behövs för att utföra en effektiv kontroll enligt enhetliga bestämmelser fastställda på gemenskapsnivå.

Enligt artikel 71.1 i förordning (EEG) nr 822/87 får vinprodukter endast distribueras inom gemenskapen om de åtföljs av ett dokument som har kontrollerats av de behöriga myndigheter som är utsedda av medlemsstaterna. Enligt artikel 71.2 är fysiska eller juridiska personer som innehar vinprodukter skyldiga att föra register över inlägg och uttag av dessa produkter. Därför ändrades förordning (EEG) nr 986/89(3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 592/91(4).

Ett steg i riktning mot harmonisering av skatterna inom gemenskapen togs genom rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om det allmänna systemet för punktskattepliktiga varor och om lagring, rörelser och kontroll av sådana varor(5) och de förordningar som har antagits för att genomföra direktivet, dvs. kommissionens förordning (EEG) nr 2719/92 av den 11 september 1992 om det administrativa följedokumentet vid rörelser av punktskattepliktiga varor som omfattas av bestämmelser om avskaffande av avgifter(6) och kommissionens förordning (EEG) nr 3649/92 av den 17 december 1992 om ett förenklat följedokument vid rörelser inom gemenskapen av punktskattepliktiga varor som redan har börjat omsättas för konsumtion i den avsändande medlemsstaten(7). I syfte att fastställa enhetliga regler inom gemenskapen och förenkla de administrativa formaliteterna för såväl näringslivet som allmänheten bör de berörda gemenskapsbestämmelserna revideras mot bakgrund av de vunna erfarenheterna och de krav som den inre marknaden ställer. Dokument som skall följa med vid transport av vinprodukter enligt skattelagstiftningen bör också användas för att garantera de transporterade varornas äkthet.

De nyssnämnda bestämmelserna om upprättande av administrativa följedokument och det förenklade följedokumentet berör reglerna om attestering av vissa vintypers ursprung och kvalitet. Regler för sådan attestering bör därför fastställas. Det är också nödvändigt att fastställa bestämmelser om attestering av vissa viners ursprung i samband med transporter som inte är underkastade några skattemässiga formaliteter, särskilt vid export. För att förenkla de administrativa formaliteterna för medborgarna och avlasta de behöriga myndigheterna rutinuppgifter bör myndigheterna ges möjlighet att tillåta att avsändare som uppfyller vissa villkor själva får föra in uppgifter i följedokumenten som bekräftar vinets ursprung, utan att detta hindrar att nödvändiga kontroller utförs.

För transport av vinprodukter som inte omfattas av de ovannämnda skattebestämmelserna bör det fastställas ett dokument som skall följa med transporter av vinprodukter så att de behöriga myndigheterna kan övervaka dessa produkters rörelser. Varje handelsdokument som innehåller de uppgifter som är nödvändiga för att identifiera produkten och följa transportförloppet kan godkännas för detta ändamål.

Övervakning av bulktransporterade vinprodukter kräver särskild uppmärksamhet, eftersom dessa produkter är mer utsatta för bedrägligt förfarande än produkter som har tappats på flaska och försetts med etikett och engångsförslutning. I sådana fall bör det krävas ytterligare uppgifter och förhandsbekräftelse av följedokumentets giltighet.

För att inte i onödan komplicera de administrativa formaliteterna bör det fastställas att det inte krävs något följedokument för transporter som uppfyller vissa kriterier.

De dokument som följer med transporter av vinprodukter och de uppgifter om produkterna som skall införas i registren utgör en helhet. För att säkerställa att de behöriga myndigheterna via dessa register får möjlighet att utöva en effektiv kontroll över rörelser och förvaring av vinprodukter, särskilt genom samarbete mellan dessa myndigheter i de olika medlemsstaterna, bör det ske en harmonisering på gemenskapsnivå av bestämmelserna om hur registren skall föras.

De produkter som används vid vissa enologiska förfaranden, som berikning, tillsättning av syror och sötning, är särskilt utsatta för risken för bedrägligt förfarande. Därför måste register föras över dessa produkter så att myndigheterna kan kontrollera deras rörelser och användning.

Det följedokument för transport av vinprodukter som föreskrivs i gemenskapsbestämmelserna är en mycket värdefull informationskälla för de organ som ansvarar för att gemenskapsbestämmelserna och nationella bestämmelser inom vinsektorn följs. Medlemsstaterna bör kunna fastställa kompletterande bestämmelser om tillämpning av denna förordning för transporter som utgår från deras eget territorium.

Förordning (EEG) nr 986/89 bör ersättas av den här förordningen. För att underlätta övergången från det system som gäller fram till dess att den här förordningen träder i kraft bör det dock fastställas att följedokument utfärdade i enlighet med förordning (EEG) nr 986/89 får användas under en övergångstid.

De åtgärder som avses i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. I denna förordning fastställs närmare bestämmelser om tillämpning av artikel 71 i förordning (EEG) nr 822/87 vad gäller följedokument vid transport av vinprodukter, utan att detta påverkar tillämpningen av direktiv 92/12/EEG. I denna förordning fastställs följande:

a) Bestämmelser om attestering av ursprungsbeteckningen för kvalitetsvin framställt inom specificerade områden och av de geografiska benämningarna för bordsvin som har rätt till sådana benämningar i dokument som följer med vid transport av sådant vin och som är utarbetade i enlighet med gemenskapsbestämmelser fastställda på grundval av direktiv 92/12/EEG.

b) Bestämmelser om utfärdande av dokument som följer med vid transport av de vinprodukter som anges i artikel 1.2 i förordning (EEG) nr 822/87

- inom en medlemsstat, om transporten inte åtföljs av ett dokument som föreskrivs enligt gemenskapsbestämmelser fastställda på grundval av direktiv 92/12/EEG,

- vid export till tredje land,

- i handeln mellan medlemsstater,

- om transporten utförs av en mindre producent som i den medlemsstat där transporten påbörjas har fått dispens från kravet att fylla i ett förenklat följedokument, eller

- om transporten avser en vinprodukt som inte är punktskattepliktig.

c) Kompletterande bestämmelser om utfärdande av

- det administrativa följedokumentet eller det handelsdokument som används i dess ställe,

- det förenklade följedokumentet eller det handelsdokument som används i dess ställe,

vid transport av de vinprodukter som avses i artikel 1.2 i förordning (EEG) nr 822/87.

2. I denna förordning fastställs också bestämmelser om hur personer som på yrkets vägnar innehar vinprodukter skall föra register över inkommande och avgående varor.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) behörig myndighet: myndighet som har utsetts av en medlemsstat för att genomföra denna förordning.

b) producent: fysisk eller juridisk person eller sammanslutning av sådana personer som innehar eller har innehaft färska druvor, druvmust eller nytt, icke färdigjäst vin och som bearbetar eller låter bearbeta dem till vin.

c) mindre producent: producent som i genomsnitt producerar mindre än 1 000 hl vin om året. Medlemsstaterna skall utgå ifrån den genomsnittliga produktionsnivån under tre på varandra följande år. Medlemsstaterna behöver inte betrakta producenter som köper färska druvor eller druvmust för bearbetning till vin som små producenter.

d) detaljist: fysisk eller juridisk person eller sammanslutning av sådana personer vars verksamhet omfattar direkt försäljning till konsumenterna av vin i små mängder -mängderna skall fastställas av varje medlemsstat med hänsyn till de särskilda förhållandena inom handel och distribution - med undantag av personer som har källare med utrustning för lagring och eventuellt tappning av vin i stora mängder och anläggningar för emballering eller som bedriver handel med bulktransporterat vin utan fast försäljningsställe.

e) administrativt följedokument: dokument som uppfyller bestämmelserna i förordning (EEG) nr 2719/92.

f) förenklat följedokument: dokument som uppfyller bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3649/92.

g) näringsidkare utan lagerlokaler: fysisk eller juridisk person eller sammanslutning av sådana personer som yrkesmässigt köper eller säljer vinprodukter utan att ha lokaler för lagring av sådana produkter.

h) godkänd förslutning: förslutning för behållare med en nominell volym på högst 5 l enligt bilaga 1.

AVDELNING I Följedokument för transport av vinprodukter

Artikel 3

1. Fysiska eller juridiska personer och sammanslutningar av personer, inbegripet näringsidkare utan lagerlokaler, som är bosatta eller har sitt säte inom gemenskapens tullområde och som transporterar eller låter transportera en vinprodukt skall på eget ansvar fylla i ett dokument som skall följa med transporten, härefter kallat "följedokumentet".

Följedokumentet skall i enlighet med anvisningarna i bilaga 2 innehålla uppgift om åtminstone

a) avsändarens namn och adress,

b) mottagarens namn och adress,

c) följedokumentets referensnummer,

d) datum för utfärdandet och avsändningsdatum, om detta inte är samma som datum för utfärdandet,

e) beskrivning av den transporterade produkten i enlighet med gemenskapsbestämmelserna och nationella bestämmelser,

f) mängden av den transporterade produkten

Vid transport i behållare med en nominell volym på över 60 l skall även följande uppgifter lämnas

g) beträffande

- vin: den verkliga alkoholhalten,

- ojästa produkter: brytningsindexet eller densiteten,

- nytt, icke färdigjäst vin och druvmust under jäsning: den totala alkoholhalten,

h) beträffande vin och druvmust

- den vinodlingszon enligt zonindelningen i bilaga 4 till förordning (EEG) nr 822/87 som den transporterade produkten härstammar från, angiven med följande förkortningar: A, B, C Ia, C Ib, C II, C IIIa och C IIIb,

- de behandlingar enligt bilaga 2 som produkterna har genomgått.

2. Som följedokument skall anses,

a) vad gäller produkter som är underkastade de formaliteter som föreskrivs i direktiv 92/12/EEG,

- och som är befriade från punktskatter när de börjar omsättas fritt: ett administrativt dokument eller handelsdokument upprättat i enlighet med förordning (EEG) nr 2719/92,

- vid handel mellan medlemsstater efter övergång till konsumtion i den avsändande medlemsstaten: ett förenklat följedokument eller ett handelsdokument upprättat i enlighet med förordning (EEG) nr 3649/92,

b) vad gäller produkter som inte är underkastade de formaliteter som föreskrivs i direktiv 92/12/EEG: varje dokument som innehåller åtminstone de uppgifter som avses i punkt 1 och de uppgifter som föreskrivs av medlemsstaten och som är upprättade i enlighet med bestämmelserna i denna avdelning.

3. För de transporter som avses i punkt 2 b och som utgår från deras eget territorium får medlemsstaterna föreskriva att följedokumentet skall vara utformat i enlighet med den mall som visas i bilaga 3.

För transporter som påbörjas och avslutas inom deras eget territorium kan medlemsstaterna tillåta att följedokumentet inte delas upp i rutor och att uppgifterna inte numreras i enlighet med den mall som visas i bilaga 3.

4. Om följedokumentet skall följa med en transport av vinprodukter i behållare med en nominell volym på över 60 l, skall dokumentets referensnummer tilldelas av den behöriga myndighet vars namn och adress anges på dokumentet. Denna myndighet kan vara en skattemyndighet.

Referensnumret skall fungera som löpnummer. Det skall förtryckas på de dokument som följer med transporten.

Giltigheten av det vederbörligen ifyllda originalexemplaret av det följedokument som avses i första stycket samt kopian skall för varje försändelse bekräftas i förväg

- av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där transporten påbörjas, som skall förse dem med sin stämpel, eller

- av avsändaren, som skall stämpla dem med den föreskrivna stämpeln eller med en stämpelmaskin som är godkänd av den behöriga myndigheten.

Om ett administrativt dokument eller handelsdokument som uppfyller bestämmelserna i (EEG) nr 2719/92 eller ett förenklat följedokument eller handelsdokument som uppfyller bestämmelserna i (EEG) nr 3649/92 används, skall giltigheten av exemplaren nr 1 och nr 2 bekräftas före transporten i enlighet med det förfarande som anges i tredje stycket.

Artikel 4

Trots artikel 3.1 krävs inget följedokument i följande fall:

1. Vad gäller vinprodukter i behållare med en nominell volym på över 60 l:

a) Transport av pressade eller opressade druvor eller druvmust som genomförs av druvproducenten själv eller för hans räkning från hans egen vinodling eller annan anläggning som tillhör honom, om den sammanlagda vägsträckan inte överstiger 40 km och transporten,

- i fråga om en enskild producent, går till hans egen vinframställningsanläggning,

- i fråga om en producent som är medlem av en producentsammanslutning, går till sammanslutningens vinframställningsanläggning.

I undantagsfall kan de behöriga myndigheterna öka maximiavståndet från 40 km till 70 km.

b) Transport av pressade eller opressade druvor som genomförs av druvproducenten själv eller för hans räkning av annan tredje man än mottagaren och som utgår från hans egen anläggning, om

- transporten går till en vinframställningsanläggning i samma vinodlingszon som tillhör tredje man, och

- den sammanlagda vägsträckan inte överstiger 40 km. I undantagsfall kan de behöriga myndigheterna öka maximiavståndet från 40 km till 70 km.

c) Transport av vinäger.

d) Transport av varje produkt inom samma lokala administrativa enhet eller till en angränsande lokal administrativ enhet om myndigheten har gett sitt tillstånd eller, om ett enskilt tillstånd har getts, transport inom samma regionala administrativa enhet, om produkten

- transporteras mellan två anläggningar som tillhör samma företag, om inte annat följer av artikel 12.2 a, eller

- inte byter ägare och transporten utförs i samband med vinframställning, bearbetning, lagring eller tappning.

e) Transport av pressrester och jäsningsrester

- till ett destilleri, om produkterna åtföljs av en följesedel som är föreskriven av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där transporten påbörjas,

eller

- om syftet med transporten är att dra tillbaka produkterna från vinframställningsprocessen enligt artikel 35.4 i förordning (EEG) nr 822/87.

2. Vad gäller vinprodukter i behållare med en nominell volym på högst 60 l, utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 92/12/EEG:

a) Transport av produkter i märkta behållare med en nominell volym på högst 5 l försedda med en godkänd förslutning med en uppgift som gör det möjligt att identifiera tappningsföretaget, om den sammanlagda mängden inte överstiger

- 5 l i fråga om koncentrerad druvmust och renad koncentrerad druvmust,

- 100 l i fråga om övriga produkter.

b) Transport av vin eller druvsaft till diplomatiska representationer, konsulat och liknande myndigheter inom de tillåtna gränserna.

c) Transport av vin eller druvsaft

- som ingår i privata ägodelar vid flyttning och inte är avsedd för försäljning,

- som är avsedd för förbrukning ombord på fartyg eller flygplan eller på tåg.

d) Privatpersoners transport av vin och druvmust under jäsning för mottagarens eller hans familjs personliga förbrukning, med undantag av sådan transport som avses i a, om den transporterade mängden inte överstiger 30 l.

e) Transport av produkter avsedda för vetenskapliga eller tekniska försök, om den sammanlagda transporterade mängden inte överstiger 1 hl.

f) Transport av varuprover.

g) Transport av prover till ett officiellt organ eller laboratorium.

När det gäller undantag från kravet på följedokument vid de transporter som avses i a e skall avsändare, med undantag av detaljister eller privatpersoner som periodvis avsätter vinprodukter till andra privatpersoner, när som helst kunna styrka riktigheten av alla anteckningar i de register som föreskrivs i avdelning II eller andra register som krävs i medlemsstaten i fråga.

Artikel 5

1. Om den behöriga myndigheten upptäcker att en fysisk eller juridisk person eller sammanslutning av sådana personer som transporterar eller låter transportera en vinprodukt har begått en allvarlig överträdelse av gemenskapsbestämmelserna inom vinsektorn eller nationella bestämmelser som har antagits för att genomföra dessa, eller om myndigheten har skäl att misstänka att en sådan överträdelse har begåtts, kan den kräva att följande förfarande tillämpas:

Avsändaren skall fylla i följedokumentet och anmoda den behöriga myndigheten att godkänna det. Godkännandet kan sedan förenas med villkor beträffande produktens framtida användning. Det skall omfatta en stämpel, underskrift av myndighetens ansvariga tjänsteman och datum.

Förfarandet ovan skall också tillämpas vid transporter av produkter för vilka produktionsförhållandena eller sammansättningen inte uppfyller gemenskapsbestämmelserna eller nationella bestämmelser.

2. Vid all transport inom gemenskapens tullområde av produkter från tredje land som har börjat omsättas fritt skall följedokumentet innehålla

- numret på det dokument VI 1 som har utfärdats i enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 3590/85(8),

- uppgift om dagen när dokumentet utfärdades,

- namn och adress på den myndighet i landet i fråga som har utfärdat eller bemyndigat en producent att utfärda dokumentet.

3. Personer eller organ som utfärdar följedokument för transport av en vinprodukt och personer som har innehaft sådana produkter skall behålla en kopia av dessa dokument.

Artikel 6

1. Följedokumentet skall anses vederbörligen utfärdat om det innehåller de uppgifter som anges i artikel 3.1 i denna förordning. Om ett dokument som uppfyller bestämmelserna i förordning (EEG) nr 2719/92 eller förordning (EEG) nr 3649/92 används, skall det dessutom innehålla alla de uppgifter som anges i artikel 3.1 i denna förordning.

Vid transport till ett destilleri av vin som tillsatts alkohol för destillation skall det administrativa följedokumentet eller det förenklade följedokumentet eller de handelsdokument som ersätter dessa två dokument dessutom uppfylla villkoren i artikel 25.2 första strecksatsen och artikel 27.2 femte strecksatsen i rådets förordning (EEG) nr 2046/89(9).

2. Följedokumentet får endast användas för en transport.

Ett enda följedokument får utfärdas för att följa med en samlad transport från en och samma avsändare till en och samma mottagare av

- två eller flera partier av samma produktkategori,

eller

- två eller flera partier av olika produktkategorier, om dessa är förpackade i märkta behållare med en nominell volym på högst 60 l och försedda med en godkänd engångsförslutning med en uppgift som gör det möjligt att identifiera tappningsföretaget.

3. På de dokument som följer med vid transport av vinprodukter skall anges den dag när transporten påbörjas.

I sådana fall som avses i artikel 5.1 eller om det dokument som följer med transporten utfärdas av den behöriga myndigheten skall dokumentet vara giltigt endast om transporten påbörjas senast den femte arbetsdagen efter dagen för bekräftelse av giltighet respektive utfärdande.

4. Om produkter transporteras i separata rum i samma behållare eller blandas under en transport, skall ett följedokument utfärdas för varje parti, oavsett om det rör sig om en särskild transport eller en blandning. Detta dokument skall, i enlighet med gällande bestämmelser i medlemsstaten, innehålla uppgifter om produktens användning som blandning.

Medlemsstaterna kan dock bemyndiga avsändare eller personer med befogenhet därtill att utfärda ett enda dokument för hela produkten eller blandningen. I så fall skall den behöriga myndigheten ge de nödvändiga instruktionerna om hur bevis skall lämnas vad gäller produktkategori, ursprung och kvantitet för de olika partierna.

5. Om det visar sig att en transport för vilken det krävs ett följedokument äger rum utan ett sådant dokument eller på grundval av ett dokument som innehåller falska, oriktiga eller ofullständiga uppgifter, skall den behöriga myndigheten i den medlemsstat där detta upptäcks, eller ett annat organ som ansvarar för efterlevnaden av gemenskapsbestämmelserna och nationella bestämmelser inom vinsektorn, vidta de åtgärder som behövs

- för att säkerställa att transporten följer bestämmelserna, antingen genom att rätta eventuella fel eller genom att utfärda ett nytt dokument,

- för att, om det är nödvändigt, bestraffa oegentligheter i förhållande till deras svårighetsgrad, särskilt genom tillämpning av bestämmelserna i artikel 5.1.

Den behöriga myndigheten eller det organ som avses i första stycket skall stämpla de dokument som rättas eller utfärdas i enlighet med den bestämmelsen.

Åtgärder för att rätta till oegentligheter får inte fördröja transporten i fråga utöver vad som är absolut nödvändigt.

Vid allvarliga eller upprepade oegentligheter skall den behöriga regionala eller lokala myndigheten på bestämmelseorten meddela den behöriga regionala eller lokala myndigheten på avsändningsorten. Vad gäller transporter inom gemenskapen skall sådana meddelanden lämnas i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2048/89(10).

6. Om det är omöjligt att få en sådan transport som avses i punkt 5 första stycket att uppfylla bestämmelserna skall den behöriga myndighet eller det organ som upptäckte oegentligheten hålla kvar transporten och underrätta avsändaren om att transporten har hållits kvar och förklara följderna av detta. Dessa åtgärder får innefatta ett förbud mot att avsätta produkten.

7. När en del av eller hela den produkt som transporteras på grundval av ett följedokument avvisas av mottagaren, skall denne skriva "AVVISAT av mottagaren" på dokumentets baksida samt dagens datum och sin underskrift samt eventuellt en uppgift om den avvisade mängden i liter eller kilogram.

I sådana fall kan produkten returneras till avsändaren med samma följedokument eller hållas kvar i transportföretagets lokaler till dess att ett nytt dokument utfärdas för att följa med produkten när den vidarebefordras.

Artikel 7

1. Följedokumentet skall anses intyga riktigheten av ursprungsbeteckningarna för kvalitetsviner fso eller de geografiska benämningarna för bordsviner som har rätt till sådana benämningar

- om det utfärdas av en avsändare som själv har producerat det transporterade vinet och som varken köper eller säljer vinprodukter som framställs av druvor som har skördats i andra vinodlingsområden än de vars namn han använder som beteckning på det vin som han själv producerar,

- av en avsändare som inte omfattas av första strecksatsen, förutsatt att riktigheten av uppgifterna har bekräftats på följedokumentet av den behöriga myndigheten på grundval av uppgifterna i följedokument för tidigare transporter av produkten i fråga,

- i enlighet med förfarandet i artikel 5.1,

och om följande villkor är uppfyllda:

a) i) Följedokumentet är utformat i enlighet med modellen för

- det administrativa följedokument som visas i bilagan till förordning (EEG) nr 2719/92, eller

- det förenklade följedokument som visas i bilagan till förordning (EEG) nr 3649/92, eller

- det följedokument som visas i bilaga 3 till den här förordningen, eller

ii) för transporter som inte går igenom en annan medlemsstats territorium, alla dokument som avses i artikel 3.2 b.

b) Följande uppgifter skall införas på rätt ställe på följedokumentet:

- För kvalitetsvin fso: "detta dokument attesterar ursprungsbeteckningarna för de i dokumentet angivna kvalitetsvinerna fso".

- För bordsvin som har rätt till en geografisk benämning: "detta dokument attesterar de geografiska benämningarna för de i dokumentet angivna bordsvinerna".

c) Den uppgift som avses i b skall bekräftas av den behöriga myndigheten genom stämpling, datering och den ansvariges underskrift på

- exemplaren nr 1 och nr 2 vad gäller den mall som avses i a i första och andra strecksatsen, eller

- originalexemplaret av följedokumentet och en kopia av detta vad gäller den mall som visas i bilaga 3 eller ett annat dokument som avses i artikel 3.2 b.

d) Följedokumentets referensnummer har tilldelats av den behöriga myndigheten.

e) I fråga om export från en medlemsstat som inte är en producentmedlemsstat skall det följedokument på grundval av vilket produkten exporteras attestera ursprungsbeteckningen eller den geografiska benämningen, om det anger

- referensnumret,

- dagen för utfärdande, och

- namn och adress på den myndighet som är angiven på de dokument på grundval av vilka produkten transporterades för vidarebefordran och i vilka ursprungsbeteckningen eller den geografiska benämningen har attesterats.

En medlemsstat kan föreskriva att attestering av ursprungsbeteckningar för kvalitetsviner fso och av geografiska benämningar för bordsviner framställda inom dess territorium skall vara obligatorisk.

2. De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat får ge avsändare som uppfyller de villkor som anges i punkt 3 tillstånd att själva fylla i eller låta förtrycka attesteringen av ursprungsbeteckningen eller den geografiska benämningen, förutsatt att

a) attesteringen bekräftas i förväg genom den behöriga myndighetens stämpel, datering och den ansvariges underskrift, eller

b) attesteringen bekräftas av avsändarna själva med en särskild stämpel som de av den behöriga myndigheten har fått tillstånd att använda och som överensstämmer med den mall som visas i bilaga 4. Stämpeln får vara förtryckt på blanketterna, om tryckningen görs av ett tryckeri som har godkänts för detta ändamål.

3. Det tillstånd som avses i punkt 2 skall ges endast till avsändare

- som regelbundet expedierar kvalitetsvin fso och/eller bordsvin som har rätt till en geografisk benämning, och

- beträffande vilka det efter den första ansökan har konstaterats att registren förs i enlighet med bestämmelserna i avdelning II, vilket gör det möjligt att kontrollera riktigheten av uppgifterna i dokumenten.

De behöriga myndigheterna kan neka tillstånd till avsändare som inte erbjuder de garantier som myndigheterna anser nödvändiga. De får återkalla tillståndet, särskilt om en avsändare inte längre uppfyller de villkor som anges i första stycket eller inte längre erbjuder de nödvändiga garantierna.

4. Avsändare som har fått de tillstånd som avses i punkt 2 skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda den särskilda stämpeln, de blanketter som är stämplade av den behöriga myndigheten eller avtryck av den särskilda stämpeln.

5. I handeln med tredje land skall vid export från producentmedlemsstaten endast följedokument utfärdade i enlighet med punkt 1 attestera,

- vad gäller kvalitetsvin fso, att produktens ursprungsbeteckning överensstämmer med gällande gemenskapsbestämmelser och nationella bestämmelser,

- vad gäller bordsvin som betecknas i enlighet med artikel 72.2 och 72.3 i förordning (EEG) nr 822/87, att produktens geografiska benämning överensstämmer med gällande gemenskapsbestämmelser och nationella bestämmelser.

När det gäller export från en medlemsstat som inte är producentmedlemsstat skall det följedokument som är utfärdat i enlighet med punkt 1 och på grundval av vilket produkten exporteras attestera riktigheten av ursprungsbeteckningen eller den geografiska benämningen, om det innehåller

- referensnummer,

- datum för utfärdandet, och

- namn och adress på den myndighet som avses i punkt 1 och som anges i de dokument på grundval av vilka produkten transporterades före vidarebefordran och i vilka ursprungsbeteckningen eller den geografiska benämningen attesterades.

6. Följedokumentet attesterar ursprungsbeteckningen för ett importerat vin om dokumentet är upprättat i enlighet med artikel 5.2 efter en av de mallar som avses i punkt 1 a första stycket i den här artikeln.

Artikel 8

1. Om avsändaren är verksam inom gemenskapens territorium, skall följande bestämmelser tillämpas vad gäller användning av följedokumentet:

a) Vid transport av tullbefriade produkter: jämför punkt 1.5 (allmänt) i vägledningen i bilagan till förordning (EEG) nr 2719/92.

b) Vid transport inom gemenskapen av en punktskattepliktig produkt som redan har släppts fri för konsumtion i den avsändande medlemsstaten: punkt 1.5 i vägledningen i bilagan till förordning (EEG) nr 3649/92.

c) Vid transporter som inte omfattas av a eller b skall

i) om ett följedokument som är föreskrivet för transport enligt a och b används,

- exemplar nr 1 behållas av avsändaren,

- exemplar nr 2 följa med produkten från avsändningsorten till bestämmelseorten och överlämnas till mottagaren eller dennes representant,

ii) om ett annat följedokument används,

- originalexemplaret av följedokumentet följa med produkten från avsändningsorten och överlämnas till mottagaren eller dennes representant,

- en kopia behållas av avsändaren.

2. Om mottagaren är verksam utanför gemenskapens tullområde, skall originalexemplaret och en kopia av följedokumentet tillsammans med exportdeklarationen överlämnas till det behöriga tullkontoret i den exporterande medlemsstaten. Tullkontoret skall sörja för dels att dokumentets typ, datum och nummer anges i exportdeklarationen, dels att exportdeklarationens typ, datum och nummer anges i följedokumentet och kopian eller eventuellt i exemplar nr 1 och nr 2 av följedokumentet.

Tullkontoret skall på båda exemplaren av detta dokument föra in ett av följande alternativ och bekräfta det med sin stämpel:

"EXPORTE", "UDFOERT", "AUSGEFÜHRT", "EXPORTED", "ESPORTATO", "UITGEVOERD", "ÅÎÁ×ÈÅÍ", "EXPORTADO",

och lämna över de stämplade exemplaren med denna text till exportören eller hans representant. Denne skall se till att ett exemplar följer med den exporterade produkten under transporten.

3. De hänvisningar som avses i punkt 2 första stycket skall ange åtminstone dokumentets typ, datum och nummer och, vad gäller exportdeklarationen, namn och adress på den behöriga regionala eller lokala myndighet som är ansvarig för exporten.

4. Om en vinprodukt i enlighet med det förfarande för passiv förädling som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 2473/86(11) och kommissionens förordning (EEG) nr 2458/87(12) exporteras tillfälligt till ett EFTA-land för att lagras eller mog nadslagras eller tappas, skall utöver följedokumentet utfärdas ett informationsblad i enlighet med Tullsamarbetsrådets rekommendation av den 3 december 1963. Bladet skall i rutorna för varubeskrivningar innehålla en beskrivning av varorna i enlighet med gemenskapsbestämmelserna och nationella bestämmelser samt en uppgift om den mängd vin som har transporterats.

Dessa uppgifter skall hämtas från originalexemplaret av följedokumentet på grundval av vilket vinet transporterades till det tullkontor där det dokument som utgör beviset för varornas gemenskapskaraktär utfärdades. Typ, datum och nummer på det dokument som följde med den tidigare transporten skall också antecknas på beviset om gemenskapskaraktär.

Om ett bevis om gemenskapskaraktär som har utfärdats av tullmyndigheterna i EFTA-länderna visas upp vid återinförsel till gemenskapens tullområde av de produkter som avses i första stycket, skall detta dokument gälla som följedokument för transporten antingen till tullkontoret i bestämmelseorten inom gemenskapen eller till det tullkontor inom gemenskapen där produkten släpps fri för konsumtion, förutsatt att dokumentet i rutan för varubeskrivningen innehåller de uppgifter som anges i första stycket.

Det berörda tullkontoret inom gemenskapen skall stämpla en kopia eller fotokopia av det dokument som lämnas in av mottagaren eller dennes representant och lämna det tillbaka till honom för användning enligt denna förordning.

5. Vad gäller kvalitetsvin fso och bordsvin med rätt till en geografisk benämning som exporteras till tredje land på grundval av ett följedokument i enlighet med denna förordning skall dokumentet, som tjänar som ursprungs- eller härkomstcertifikat, visas upp för den behöriga myndigheten som stöd för eventuella kringdokument när sådant vin börjar omsättas fritt inom gemenskapen, såvida det inte rör sig om returvaror enligt rådets förordning (EEG) nr 754/76(13) och tillämpningsföreskrifterna till denna. Förutsatt att kringdokumenten bedöms som tillfredsställande, skall tullkontoret attestera en kopia eller fotokopia av det certifikat om ursprungsbeteckning som har lämnats in av mottagaren eller dennes representant och lämna det tillbaka till honom för användning enligt denna förordning.

Artikel 9

Om det under transporten inträffar en oförutsedd händelse eller force majeure som medför delning eller förlust av en del av eller hela den last för vilken det krävs ett administrativt dokument, ett förenklat följedokumentet eller ett handelsdokument, skall transportföretaget anmoda de behöriga myndigheterna där händelsen eller force majeure inträffade att skriva en redogörelse för det inträffade.

I den mån det är möjligt skall transportföretaget också underrätta den behöriga myndighet som befinner sig närmast den plats där händelsen inträffade så att myndigheten kan vidta de åtgärder som är nödvändiga för att transporten skall kunna genomföras enligt reglerna. Sådana åtgärder får inte fördröja transporten utöver det som är absolut nödvändigt för att den skall uppfylla bestämmelserna.

Artikel 10

Vid transport av mer än 60 liter av en av nedanstående otappade vinprodukter krävs utöver det dokument som behövs för transporten en kopia av detta på självkopierande papper eller karbonpapper eller någon annan form av kopia som den behöriga myndigheten tillåter:

a) Produkter med ursprung inom gemenskapen:

- vin som lämpar sig för framställning av bordsvin,

- vin avsett för bearbetning till kvalitetsvin fso,

- druvmust under jäsning,

- koncentrerad druvmust och renad koncentrerad druvmust,

- färsk druvmust för vilken jäsningen har avbrutits genom tillsats av alkohol,

- druvsaft,

- koncentrerad druvsaft,

- bordsdruvor avsedda för vinframställning.

b) Produkter som inte härstammar från gemenskapen:

- färska druvor, frånsett bordsdruvor,

- druvmust,

- koncentrerad druvmust,

- druvmust under jäsning,

- koncentrerad druvmust och renad koncentrerad druvmust,

- färsk druvmust för vilken jäsningen har avbrutits genom tillsats av alkohol,

- druvsaft,

- koncentrerad druvsaft,

- likörvin for framställning av produkter som inte omfattas av KN-nummer 2204.

Detsamma skall, utan att det påverkar tillämpningen av de undantag som avses i artikel 4, oavsett ursprung och den transporterade mängden gälla

- jäsningsrester,

- pressrester avsedda för destillation eller annan industriell bearbetning,

- piquette,

- vin som tillsatts alkohol för destillation,

- vin framställt av druvor av sorter som inte i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 3800/81(14) betecknas som vindruvssorter för den administrativa enhet där de har skördats,

- produkter som inte får erbjudas eller levereras för direkt konsumtion.

Senast den första arbetsdagen efter det att produkterna avgår från avsändningsorten skall avsändaren på snabbast möjliga väg skicka den kopia som avses i första stycket till den behöriga myndigheten i det territorium där avsändningsorten ligger. Den behöriga myndigheten skall på snabbast möjliga väg skicka denna kopia senast den första arbetsdagen efter det att den mottagits, eller utfärdats om myndigheten själv fyller i den, till den behöriga myndigheten i det territorium där bestämmelseorten ligger.

AVDELNING II Register

Artikel 11

1. Fysiska och juridiska personer samt sammanslutningar av sådana personer som i utövningen av sin näringsverksamhet av olika skäl innehar vinprodukter skall vara skyldiga att föra register över inkommande och avgående produkter, härefter kallade "register".

Dock gäller att

a) register inte behöver föras av

- detaljister,

- utskänkningsställen där varan uteslutande konsumeras på platsen,

b) anteckningar om vinäger inte behöver föras in i registren.

2. Medlemsstaterna får föreskriva att

a) näringsidkare utan lagerlokaler skall föra register i enlighet med de regler och förfaranden som medlemsstaterna fastställer,

b) fysiska och juridiska personer samt sammanslutningar av sådana personer som innehar lager av eller saluför endast vinprodukter i små behållare som uppfyller de villkor för presentation som avses i artikel 4.2 inte skall vara skyldiga att föra register, förutsatt att det när som helst är möjligt att kontrollera inkommande eller utgående varor samt varulager på grundval av andra verifikationshandlingar, inbegripet handelsdokument som används i affärsbokföring.

3. Personer som skall föra register skall anteckna när varje parti av de produkter som avses i punkt 1 kommer in till eller avgår från anläggningen samt vilka av de behandlingar som anges i artikel 14.1 som utförs. De skall dessutom för varje anteckning i registren över inkommande och avgående varor kunna visa upp ett dokument som har följt med vid transporten i fråga eller någon annan verifikationshandling, särskilt ett handelsdokument.

Artikel 12

1. Registren skall bestå

- antingen av inbundna blad med löpnumrering, eller

- av ett modernt bokföringssystem som är godkänt av de behöriga myndigheterna, förutsatt att de uppgifter som skall föras in i registren faktiskt förekommer där.

Medlemsstaterna får dock föreskriva att

a) register som förs av näringsidkare som inte utför någon av de åtgärder som anges i artikel 14.1 eller någon enologisk metod får bestå av samtliga dokument som följer med vid transport av vinprodukterna,

b) register som förs av producenter får bestå av anteckningar på baksidan av de skörde-, produktions-eller lagerdeklarationer som föreskrivs i kommissionens förordning (EEG) nr 3929/87(15).

2. Registren skall föras separat för varje företag i samma lokaler där produkterna förvaras.

De behöriga myndigheterna får dock, eventuellt genom instruktioner, tillåta

a) att registren förs på företagets huvudanläggning, om produkterna förvaras på olika lager i ett och samma företag inom samma lokala administrativa enhet eller i en angränsande enhet,

b) att registerföringen överlåts till ett specialiserat företag,

på villkor att det när som helst är möjligt att på grundval av andra verifikationshandlingar kontrollera inkommande och avgående varor samt varulager på den plats där produkterna befinner sig.

Om butiker som säljer direkt till konsument tillhör samma företag och får leveranser från ett eller flera centrallager som tillhör detta företag, skall dessa centrallager, utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 11.2 b, vara skyldiga att föra register. Leveranser till butikerna skall antecknas i registren som uttag.

3. För produkter som skall antecknas i registren skall särskilda räkenskaper föras för

- var och en av de kategorier som anges antingen i bilaga 1 till förordning (EEG) nr 822/87 eller i artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 2391/89(16),

- varje kvalitetsvin fso och produkter avsedda för bearbetning till kvalitetsvin fso av druvor som har skördats inom samma specificerade område,

- varje bordsvin som betecknas med namnet på ett geografiskt område och produkter avsedda för bearbetning till sådant bordsvin av druvor som har skördats inom samma odlingsområde.

Kvalitetsvin fso av olika ursprung förpackat i behållare på högst 60 liter och märkt enligt gemenskapsbestämmelserna, som har förvärvats från tredje man och förvaras för försäljning, får antecknas i samma räkenskaper, om den behöriga myndigheten eller ett organ som är bemyndigat av denna myndighet är införstådd med detta och om inlägg och uttag av varje kvalitetsvin fso anges särskilt. Detta gäller också för bordsvin som betecknas med namnet på ett geografiskt område.

Deklassering av ett kvalitetsvin fso skall antecknas i registren.

4. Medlemsstaterna skall fastställa maximiprocentsatser för tillåtet svinn på grund av avdunstning under lagerhållning, olika behandlingar eller byte från en produktkategori till en annan.

Om det faktiska svinnet

- under transport överstiger de toleranser som anges i bilaga 2 B 1.2, och

- i de fall som avses i första stycket överstiger de högsta procentsatser som har fastställts av medlemsstaterna,

skall den som är skyldig att föra register meddela detta skriftligt inom den tidsfrist som fastställs av medlemsstaterna till den behöriga myndigheten i territoriet i fråga, vilken skall vidta nödvändiga åtgärder.

Medlemsstaterna skall fastställa det sätt på vilket anteckningar skall göras i registren om

- producentens eller dennes familjs personliga förbrukning,

- eventuella tillfälliga ändringar i produktmängden.

Artikel 13

1. För varje inlägg eller uttag skall i registren anges

- produktens kontrollnummer, om ett sådant nummer är fastställt i gemenskapsbestämmelserna eller nationella bestämmelser,

- dagen för transaktionen,

- den faktiska mängd som har kommit in eller tagits ut,

- produktens benämning i enlighet med gällande gemenskapsbestämmelser och nationella bestämmelser,

- en hänvisning till det dokument som följer med eller har följt med sändningen i fråga.

I sådana fall som avses i artikel 7.5 skall i registret för uttag göras en hänvisning till det dokument på grundval av vilket produkten tidigare transporterades.

2. En gång om året på en dag som kan fastställas av medlemsstaterna skall registren över inkommande och avgående varor avslutas. Inom ramen för årsbokslutet genomförs en inventering av lagret. Det befintliga varulagret skall bokföras som inkommande varor i registren vid en tidpunkt efter bokslutet. Om årsbokslutet visar skillnader mellan de bokföringsmässiga och de faktiska lagren, skall detta antecknas i de avslutade böckerna.

Artikel 14

1. De behandlingar som skall antecknas i registren är

- höjning av alkoholhalten,

- tillsättning av syra,

- avsyrning,

- sötning,

- blandning av viner,

- tappning,

- destillation,

- framställning av mousserande vin, mousserande vin tillsatt med koldioxid, pärlande vin och pärlande vin tillsatt med koldioxid,

- framställning av likörvin,

- framställning av koncentrerad druvmust och renad koncentrerad druvmust,

- behandling med kaliumferrocyanid,

- behandling med enologiskt kol,

- vin tillsatt alkohol för destillation,

- andra processer med tillsats av alkohol,

- bearbetning till en produkt tillhörande en annan kategori, särskilt aromatiserat vin.

Om ett företag enligt artikel 12.1 andra stycket får tillstånd att föra förenklade register får den behöriga myndigheten tillåta att kopior av de anmälningar som avses i artikel 23 i förordning (EEG) nr 822/87 som har utarbetats i enlighet med kraven i kommissionens förordning (EEG) nr 2240/89(17) jämställs med uppgifter i registren om höjning av alkoholhalten, tillsättning av syra och avsyrning.

2. För var och en av de behandlingar som anges i punkt 1 skall i registren, med undantag av de register som avses i punkt 3, antecknas

- behandlingens art och datum,

- arten och mängden av de använda produkterna,

- mängden av den produkt som erhålls vid behandlingen,

- mängden av den produkt som används till höjning av alkoholhalten, tillsättning av syra och avsyrning, sötning och tillsats av alkohol för destillation,

- produkternas benämning före och efter behandlingen i enlighet med gällande gemenskapsbestämmelser eller nationella bestämmelser,

- märkningen av de behållare som de registrerade produkterna förvaras i före och efter behandlingen,

- vid tappning, antalet flaskor och deras innehåll och partinummer,

- vid kontraktstappning, namn och adress på tapparen i enlighet med artikel 4 i kommissionens förordning (EEG) nr 2202/89(18).

Om en produkt byter kategori efter en behandling som inte ingår i de behandlingar som räknas upp i punkt 1 första stycket, särskilt vad gäller jäsning av druvmust, skall mängden och arten av den produkt som framställs vid övergången antecknas i registren.

Vid uppspritning av vin för destillation skall även de uppgifter som anges i artikel 25.2 första strecksatsen och artikel 27.2 femte strecksatsen i förordning (EEG) nr 2046/89 föras in i registren.

3. När det gäller framställning av mousserande vin skall i de register över cuvéer som avses i artikel 6.2 andra stycket i rådets förordning (EEG) nr 2332/92(19) för varje cuvée som bereds antecknas

- datum för beredningen,

- tappningsdatum för mousserande kvalitetsvin och mousserande kvalitetsvin fso,

- den använda mängden cuvée och uppgifter om de enskilda beståndsdelarna i denna, deras mängd samt den verkliga och möjliga alkoholhalten i varje beståndsdel,

- vart och ett av de förfaranden som anges i artikel 4 i förordning (EEG) nr 2332/92,

- den mängd tiragelikör som har använts,

- den använda mängden expeditionslikör,

- det antal flaskor som framställs, med uppgift i förekommande fall om typen av mousserande vin uttryckt med hänvisning till dess restsockerhalt, om denna nämns på etiketten.

4. När det gäller framställning av likörvin skall registren för varje parti under framställning visa

- datum för tillsats av de produkter som anges i punkt 14 i, ii eller iii i bilaga 1 till förordning (EEG) nr 822/87,

- den tillsatta produktens art och mängd.

Artikel 15

1. Registerförare skall föra register eller särskilda räkenskaper över inlägg och uttag av följande produkter och varor som de innehar för vilket ändamål det vara må, inbegripet användning inom den egna anläggningen:

- Sackaros.

- Koncentrerad druvmust.

- Renad koncentrerad druvmust.

- Produkter som används vid tillsättning av syra.

- Produkter som används vid avsyrning.

- Vinsprit.

Om enskilda register eller räkenskaper förs skall inte detta innebära undantag från de anmälningar som avses i artikel 23.2 i förordning (EEG) nr 822/87.

2. De enskilda register eller räkenskaper som avses i punkt 1 skall visa separat för varje produkt

a) vad gäller inlägg

- namn eller firmanamn och adress på leverantören, med hänvisning i förekommande fall till följedokumentet för transport av produkten,

- produktmängden,

- inläggsdatum,

b) för uttag

- produktmängden,

- datum för användning eller uttag,

- eventuellt mottagarens namn eller firmanamn och adress.

Artikel 16

1. Nedanstående uppgifter skall föras in i registren eller de särskilda räkenskaperna:

- Vad gäller de uppgifter som avses i artiklarna 11, 12 och 13, vid inlägg, senast den första arbetsdagen efter mottagandet och, vid uttag, senast den tredje arbetsdagen efter avsändandet.

- Vad gäller de uppgifter som avses i artikel 14, senast den första arbetsdagen efter transaktionen och vad gäller uppgifter om berikning, samma dag.

- Vad gäller de uppgifter som avses i artikel 15, vid inlägg och uttag, senast första arbetsdagen efter det att produkterna mottagits eller avsänts och, vad gäller användning, användningsdagen.

Medlemsstaterna får dock tillåta längre tidsfrister på högst 30 dagar, t. ex. när lagerföringen är datoriserad, förutsatt att det när som helst är möjligt att på grundval av andra verifikationshandlingar kontrollera inlägg, uttag och de behandlingar som avses i artikel 14 och att dessa dokument bedöms som tillförlitliga av den behöriga myndigheten eller ett organ som är bemyndigat av denna myndighet.

2. Trots punkt 1 första stycket och om inte annat följer av bestämmelser antagna av medlemsstaterna enligt artikel 17, får försändelser av samma produkt antecknas i uttagsregistret i form av månadsbokslut, om produkten förpackas uteslutande i de behållare som avses i artikel 4.2 a.

Artikel 17

1. Medlemsstaterna får tillåta att de befintliga registren ändras och får utarbeta kompletterande regler eller strängare krav vad gäller kontroll av registren. De kan bl. a. kräva att det förs separata räkenskaper för angivna produkter eller att särskilda register förs över vissa produktkategorier eller vissa handlingar som anges i artikel 14.1.

2. Vid tillämpning av artikel 5.2 får medlemsstaterna fastställa att den behöriga myndigheten själv får föra registren eller överlåta detta till ett organ som är bemyndigat för detta ändamål.

AVDELNING III Allmänna bestämmelser och övergångsbestämmelser

Artikel 18

1. Medlemsstaterna får vidta följande åtgärder.

a) Kräva att register förs över sådana förslutningar som används vid tappning av produkter i behållare med en nominell volym på högst 5 l enligt artikel 4.2 a och som släpps ut på marknaden inom deras territorium samt att särskilda uppgifter om dessa förslutningar skall antecknas.

b) Kräva att ytterligare uppgifter skall lämnas på följedokument för transport av vinprodukter framställda inom deras territorium, om sådana uppgifter är nödvändiga för kontroll av kvaliteten hos kvalitetsvin fso.

c) Föreskriva, om det är nödvändigt med hänsyn till användningen av datoriserade lagerföringssystem, var vissa obligatoriska uppgifter skall anges på dokument som följer med vid transporter av vinprodukter som påbörjas inom deras territorium, förutsatt att utformningen av de dokument som avses i artikel 7.1 första stycket a inte ändras.

d) Kräva, vad gäller transporter som påbörjas och avslutas inom deras område utan att passera en annan medlemsstats eller tredje lands territorium, att uppgifter om druvmustens densitet under en övergångsperiod fram till den 31 augusti 1996 ersätts med uppgifter om densiteten uttryckt i den möjliga alkoholhalten i volymprocent eller i Oechsle-grader.

e) Föreskriva att det i de dokument som följer med vid transport av vinprodukter framställda inom deras territorium förutom datumet också skall antecknas vid vilket klockslag som transporten påbörjades.

f) Föreskriva i anslutning till artikel 4.2 att det inte krävs något dokument för transporter av pressade eller opressade druvor eller druvmust som utförs av en producent som är medlem av en producentsammanslutning och som själv har producerat druvorna eller druvmusten eller av en producentsammanslutning som innehar sådana produkter eller för någon av dessa producenters räkning till ett mottagningsställe eller till producentsammanslutningens anläggning för vinframställning, om denna transport påbörjas och avslutas inom samma vinodlingszon och om det rör sig om en produkt som skall bearbetas till kvalitetsvin fso inom det specificerade området i fråga eller ett angränsande område.

g) Föreskriva att

- avsändaren skall utfärda en eller flera kopior av följedokumentet för de transporter som påbörjas inom deras territorium,

- mottagaren skall utfärda en eller flera kopior av följedokumentet för transporter som påbörjas i en annan medlemsstat eller tredje land och som avslutas inom deras territorium.

I så fall skall de bestämma hur dessa kopior skall användas.

h) Föreskriva att det undantag som anges i artikel 4.1 b om befrielse från följedokumentet för vissa druvtransporter inte gäller för transporter som påbörjas och avslutas inom deras territorium.

i) Föreskriva för sådana transporter som avses i artikel 10 vilka påbörjas inom deras territorium att avsändaren skall översända namn och adress på den ansvariga myndigheten på bestämmelseorten tillsammans med de kopior som utfärdas i enlighet med samma artikel.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 21 i direktiv 92/12/EEG, får inte medlemsstaterna med hänvisning till de använda förslutningarna förbjuda eller begränsa omsättningen av produkter i sådana behållare med en nominell volym på högst 5 l som avses i artikel 4.2 a, om den använda förslutningen eller emballagetypen är upptagen på listan i bilaga 1.

Medlemsstaterna får dock i fråga om produkter som tappas inom deras eget territorium förbjuda användningen av vissa förslutningar eller emballagetyper som är upptagna på listan i bilaga 1 eller ställa vissa villkor för användning av sådana förslutningar.

Artikel 19

1. Utan att det påverkar tillämpningen av strängare bestämmelser som kan ha fastställts av medlemsstaterna för att de skall kunna genomföra sådan egen lagstiftning eller sådana nationella förfaranden som tjänar andra ändamål, skall följedokument och kopior av dessa som föreskrivs i denna förordning behållas i minst 5 år efter utgången av det kalenderår när de utfärdades.

2. De register som föreskrivs i denna förordning och dokumenten om de behandlingar som antecknas i registren skall behållas minst 5 år efter det att de räkenskaper som de berör har avslutats. Om ett register innehåller en eller flera oavslutade räkenskaper om mindre vinmängder, kan de överföras till ett annat register samtidigt som det hänvisas till detta i det ursprungliga registret. I så fall skall den femårsperiod som föreskrivs i första stycket börja på dagen för överförandet.

Artikel 20

1. Varje medlemsstat skall till kommissionen anmäla

- namn och adress på den eller de myndigheter som är ansvariga för tillämpning av denna förordning,

- i förekommande fall, namn och adress på sådana organ som har bemyndigats av en behörig myndighet för tillämpning av denna förordning.

2. Varje medlemsstat skall också till kommissionen anmäla

- senare ändringar vad gäller de behöriga myndigheterna och de organ som avses i punkt 1,

- de åtgärder de har vidtagit för att genomföra denna förordning, om dessa åtgärder är av särskilt intresse för det samarbete mellan medlemsstaterna som avses i avdelning IV i förordning (EEG) nr 2048/89.

Artikel 21

1. Förordning (EEG) nr 986/89 skall upphöra att gälla.

2. Hänvisningar till den förordning som upphävs enligt punkt 1 skall förstås som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 22

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1993.

Följedokument som är upprättade i enlighet med förordning (EEG) nr 986/89 får användas fram till den 31 december 1993 i stället för de dokument som föreskrivs i denna förordning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 1993.

På kommissionens vägnar

René STEICHEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 1.

(2) EGT nr L 154, 25.6.1993, s. 39.

(3) EGT nr L 106, 18.4.1989, s. 1.

(4) EGT nr L 66, 13.3.1991, s. 13.

(5) EGT nr L 76, 23.3.1992, s. 1.

(6) EGT nr L 276, 19.9.1992, s. 1.

(7) EGT nr L 369, 18.12.1992, s. 17.

(8) EGT nr L 343, 20.12.1985, s. 20.

(9) EGT nr L 202, 14.7.1989, s. 14.

(10) EGT nr L 202, 14.7.1989, s. 32.

(11) EGT nr L 212, 2.8.1986, s. 1.

(12) EGT nr L 230, 17.8.1987, s. 1.

(13) EGT nr L 89, 2.4.1976, s. 1.

(14) EGT nr L 381, 31.12.1981, s. 1.

(15) EGT nr L 369, 29.12.1987, s. 59.

(16) EGT nr L 232, 9.8.1989, s. 10.

(17) EGT nr L 215, 26.7.1989, s. 16.

(18) EGT nr L 209, 21.7.1989, s. 31.

(19) EGT nr L 231, 13.8.1992, s. 1.

BILAGA 1

Lista över förslutningar som inom gemenskapen är godkända för små behållare för de vinprodukter som avses i artikel 2.1 h

1. Cylindrisk propp av kork eller annat inert material, med eller utan en förformad kapsyl eller kapsyl av folie som bryts när den öppnas.

Kapsylen kan vara av

- aluminium,

- metallegering,

- krympplast,

- PVC med aluminiuminlägg.

2. Hatt av kork eller annat inert material som är helt nedförd i flaskans hals, försedd med en metall-eller plastkapsyl som täcker både halsen och hatten och bryts när den öppnas.

3. Svampformad propp av kork eller annat inert material, som hålls på plats av en bygel som måste brytas när den öppnas, det hela eventuellt täckt med metall-eller plastfolie.

4. Skruvkapsyl av aluminium eller plåt, invändigt försedd med en skiva av kork eller annat inert material och en försegling som rivs eller bryts när den öppnas.

5. Skruvkapsyl av plast.

6. Rivkapsyl av

- aluminium,

- plast,

- en kombination av dessa.

7. Kronkork av metall invändigt försedd med en skiva av kork eller annat inert material.

8. Förslutningar som utgör en del av emballaget och som inte kan återanvändas efter det att de har öppnats, som

- plåtburkar,

- aluminiumburkar,

- kartongemballage,

- plastemballage,

- behållare av en kombination av dessa material,

- påsar av mjukplast,

- mjuka påsar av en kombination av aluminium och plast,

- tetraederformade behållare av aluminiumfolie.

BILAGA 2

Vägledning för utfärdande av följedokument

A. Allmänna regler

1. Dokumentet skall helst fyllas i med skrivmaskin. Om det fylls i för hand, skall skriften vara läslig och outplånlig.

2. Dokumentet får inte innehålla raderingar eller överskrivningar. Följedokumentet får inte användas om det görs någon felskrivning när det fylls i.

3. Kopiorna skall antingen vara bestyrkta fotokopior eller kopior gjorda med självkopierande papper eller karbonpapper. Alla föreskrivna kopior av ett följedokument skall förses med ordet "kopia" eller motsvarande notering.

4. Om ett dokument som är utformat enligt mallen i bilagan till förordning (EEG) nr 2719/92 (administrativt dokument eller handelsdokument) eller enligt mallen i bilagan till förordning (EEG) nr 3649/92 (förenklat följedokument eller handelsdokument) används för att följa med en vinprodukt som inte är underkastad de transportformaliteter som fastställs i direktiv 92/12/EEG och som avses i artikel 3.2 b, skall ett streck dras diagonalt från hörn till hörn genom alla rutor som inte är tillämpliga.

B. Särskilda regler

1. Varubeskrivning

1.1 Produktkategori

Ange vilken kategori som produkten tillhör med en beskrivning som överensstämmer med gemenskapsbestämmelserna och definierar produkten så exakt som möjligt, t. ex:

- bordsvin,

- kvalitetsvin fso,

- druvmust,

- druvmust avsedd för kvalitetsvin fso,

- importerat vin.

1.2 Verklig och total alkoholhalt, densitet.

I följedokumentet

a) uttrycks den verkliga alkoholhalten i vin, bortsett från nytt, icke färdigjäst vin, och den totala alkoholhalten i nytt, icke färdigjäst vin och druvmust under jäsning i volymprocent med en decimal,

b) bestäms brytningsindexet för druvmust enligt den mätmetod som är godkänd inom gemenskapen och uttrycks som den möjliga alkoholhalten volymprocent; detta kan ersättas av densiteten uttryckt i g/cm3,

c) uttrycks densiteten hos färsk druvmust för vilken jäsningen har avbrutits genom tillsats av alkohol i g/cm3 och denna produkts verkliga alkoholhalt i volymprocent med en decimal,

d) uttrycks sockerhalten i koncentrerad druvmust, renad koncentrerad druvmust och koncentrerad druvsaft i den totala sockerhalten i g/l och g/kg,

e) kan den verkliga alkoholhalten i pressrester och jäsningsrester också anges och uttrycks i så fall i liter ren alkohol per 100 kg.

För dessa uppgifter används de ekvivalenstabeller som har godkänts för gemenskapen i bestämmelserna om analysmetoder.

Utan att det påverkar tillämpningen av gemenskapsbestämmelserna om gränsvärden för vissa vinprodukter, gäller följande toleranser:

- För uppgifter om den totala eller verkliga alkoholhalten: en tolerans på ± 0,2 volymprocent.

- För uppgifter om densitet: en tolerans på sex enheter i fjärde decimalen (± 0,0006).

- För uppgifter om sockerhalten: en tolerans på 3 %.

2. Nettomängder

Nettomängden

- druvor, koncentrerad druvmust, renad koncentrerad druvmust, koncentrerad druvsaft, pressrester och jäsningsrester anges i ton eller kilogram med symbolerna "t" eller "kg",

- andra produkter i hektoliter eller liter anges med symbolerna "hl" eller "l".

Vid uppgifter om bulktransporterade produkter gäller en tolerans på 1,5 % av den totala nettomängden.

3. Andra uppgifter vid bulktransporter

3.1 Vinodlingszon

Ange från vilken vinodlingszon den transporterade produkten härstammar enligt bilaga 4 till förordning (EEG) nr 822/87 med följande förkortningar: A, B, C Ia, C Ib, C II, C IIIa och C IIIb.

3.2 Behandlingar

Ange vilka behandlingar som den transporterade produkten har genomgått genom att skriva följande siffror inom parentes:

0: Produkten har inte genomgått någon av följande behandlingar.

1: Produkten har tillsatts alkohol.

2: Produkten har tillsatts syra.

3: Produkten har avsyrats.

4: Produkten har sötats.

5: Produkten har tillsatts alkohol för destillation.

6: Produkten har tillsatts en produkt som härstammar från en annan geografisk enhet än den som anges i beskrivningen.

7: Produkten har tillsatts en produkt från en annan druvsort än den som anges i beskrivningen.

8: Produkten har tillsatts en produkt som skördats under ett annat år än det som anges i beskrivningen.

9: Annan behandling (precisera).

Exempel:

- För vin som härstammar från zon B och som har tillsatts alkohol anges B (1),

- För en druvmust som härstammar från zon C IIIb och som har tillsatts syra anges C IIIb (2).

Uppgifter om vinodlingszonen och behandlingar kompletterar produktens varubeskrivning och skall skrivas inom samma synfält. Vinodlingszonen behöver inte anges om transporten påbörjas i Portugal eftersom vinodlingszonerna ännu inte har fastställts i den medlemsstaten.

C. Uppgifter som skall lämnas i det följedokument som avses i artikel 3.1 b i denna förordning (bilaga 3)

Inledning:

Utformningen av det följedokument som visas i bilaga 3 skall följas noggrant. Måtten för de rutor som är markerade med linjer i denna mall och som skall innehålla de föreskrivna uppgifterna får dock betraktas som vägledande.

>Plats för tabell>

BILAGA 3

>Hänvisning till >

BILAGA 4

SÄRSKILD STÄMPEL

>Hänvisning till >