Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

94/70/EG: Kommissionens beslut av den 31 januari 1994 om upprättandet av en provisorisk förteckning över tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av råmjölk, värmebehandlad mjölk och mjölkbaserade produkterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 036 , 08/02/1994 s. 0005 - 0008

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 56 s. 0030

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 56 s. 0030KOMMISSIONENS BESLUT av den 31 januari 1994 om upprättandet av en provisorisk förteckning över tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av råmjölk, värmebehandlad mjölk och mjölkbaserade produkter (94/70/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/46/EEG av den 16 juni 1992 om fastställande av hygienregler för produktion och utsläppande på marknaden av rå mjölk, värmebehandlad mjölk och mjölkbaserade produkter(1), särskilt artikel 23.2 och 23.3 i detta och,

med beaktande av följande:

Import av rå mjölk, värmebehandlad mjölk och mjölkbaserade produkter måste komma från tredje länder eller delar av tredje länder som kan ge medlemsstaterna och kommissionen garantier som motsvarar de villkor som gäller för utsläppande på gemenskapens marknad.

För att underlätta det nya systemet för veterinärkontroller vid gemenskapens yttre gränser är det nödvändigt att upprätta en provisorisk förteckning över de berörda tredje länderna eller delar av dessa.

Med hänsyn till de olika kategorier av mjölk och mjölkbaserade produkter som berörs och till förteckningen i del I i bilagan till rådets beslut 79/542/EEG(2), senast ändrat genom kommissionens beslut 93/507/EEG(3), är det rimligt att basera förteckningen över obehandlad mjölk och mjölkbaserade produkter på förteckningen för levande djur, och förteckningen över steriliserad mjölk och mjölkbaserade produkter på förteckningen för köttprodukter.

Eftersom en anpassning till det nya systemet skall ske efter antagandet av dessa förteckningar bör det fastställas en frist för deras användning.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Medlemsstaterna skall tillåta import av obehandlad mjölk och mjölkbaserade produkter som inte har genomgått någon behandling som säkerställer oskadliggörande av mul- och klövsjukevirus (värmebehandling eller ändring av pH) från tredje länder som är uppförda i förteckningen i del I i bilagan.

2. Medlemsstaterna skall tillåta import av värmebehandlad mjölk och mjölkbaserade produkter som minst har genomgått tillräcklig pastörisering för att inaktivera mul- och klövsjukevirus och av mjölkbaserade produkter som efter fermentering har ett pH-värde under 6 från tredje länder som är uppförda i förteckningen i del II i bilagan.

3. Medlemsstaterna skall tillåta import av ultravärmebehandlad mjölk och av steriliserad mjölk och mjölkbaserade produkter eller av produkter som har genomgått motsvarande värmebehandling, med undantag av de som anges i punkterna 1 och 2, från tredje länder som är uppförda i förteckningen i del III i bilagan.

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 juli 1994.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 31 januari 1994.

På kommissionens vägnar

René STEICHEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 1.

(2) EGT nr L 146, 14.6.1979, s. 15.

(3) EGT nr L 237, 22.9.1993, s. 36.

BILAGA

Nedanstående förteckningar är principiella och importen skall uppfylla relevanta djurhälso- och folkhälsokrav

>Plats för tabell>