Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

94/86/EG: Kommissionens beslut av den 16 februari 1994 om upprättandet av en provisorisk förteckning över tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av viltköttEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 044 , 17/02/1994 s. 0033 - 0034

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 56 s. 0054

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 56 s. 0054KOMMISSIONENS BESLUT av den 16 februari 1994 om upprättandet av en provisorisk förteckning över tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av viltkött (94/86/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/45/EEG av den 16 juni 1992 om frågor om människors och djurs hälsa i samband med nedläggning av vilt och saluförande av viltkött(1), ändrat genom direktiv 92/116/EEG(2), särskilt artikel 16.2 och 3 i detta, och

med beaktande av följande:

Import av viltkött bör komma från tredje länder eller delar av tredje länder som är i stånd att erbjuda medlemsstaterna likvärdiga garantier för de villkor som fastställs för saluförande på gemenskapsmarknaden.

I syfte att underlätta det nya kontrollsystemet är det nödvändigt att upprätta en provisorisk förteckning över berörda tredje länder eller delar av tredje länder, från vilka import av kött av vilt fjäderfä eller annat viltkött är tillåten.

Det är befogat att avskilja den import av färskt kött av hovdjur som är tillåten från tredje länder som finns upptagna i förteckningen i del 1 i bilagan till rådets beslut 79/542/EEG(3), senast ändrat genom kommissionens beslut 93/507/EEG(4).

Med hänsyn till anpassningen till det nya system som kommer att åtfölja antagandet av dessa förteckningar, är det befogat att på förhand överväga för hur lång tid de skall tillämpas.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna skall tillåta import av kött av vilt fjäderfä från tredje länder som finns upptagna i förteckningen i del 1 i bilagan.

Medlemsstaterna skall tillåta import av annat viltkött än kött av vilt fjäderfä från tredje länder som finns upptagna i förteckningen i del 2 i bilagan.

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 juli 1994.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 februari 1994.

På kommissionens vägnar

René STEICHEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 35.

(2) EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 1.

(3) EGT nr L 146, 14.6.1979, s. 15.

(4) EGT nr L 237, 22.9.1993, s. 36.

BILAGA

Följande förteckningar är principförteckningar, och importen skall uppfylla de relevanta kraven för djurs och människors hälsa.

DEL 1

Förteckning över tredje länder från vilka medlemsstaterna skall tillåta import av kött av vilt fjäder:

- Förteckningen över tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av färskt kött av fjäderfä och som nämns i kommissionens beslut 94/85/EG(1), men med undantag för de tredje länder som tillåts exportera färskt kött av fjäderfä till gemenskapen på grund av att undantagen i artikel 4, punkterna 3 och 4 i kommissionens beslut 93/342/EEG, tillämpats(2).

- Grönland.

DEL 2

Förteckning över tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av annat viltkött än kött av vilt fjäderfä:

A. För kött av vilda klövdjur samt hovdjur

tredje land som förtecknas i tillämpliga kolumner för färskt kött av vilda klövdjur och vilda hovdjur i första delen av bilagan till rådets beslut 79/542/EEG, däribland eventuella restriktioner som fastställs i kolumnen för särskilda anmärkningar för färskt kött.

B. För kött av annat vilt än det som avses i del 1 och del 2 A ovan:

tredje land som förtecknas i första delen av bilagan till rådets beslut 79/542/EEG.

(1) EGT nr L 44, 17.2.1994, s. 31.

(2) EGT nr L 137, 8.6.1993, s. 24.