Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

94/269/EG: Kommissionens beslut av den 8 april 1994 om särskilda villkor för import av fiskeri- och vattenbruksprodukter med ursprung ColombiaEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 115 , 06/05/1994 s. 0038 - 0042

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 57 s. 0061

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 57 s. 0061KOMMISSIONENS BESLUT av den 8 april 1994 om särskilda villkor för import av fiskeri- och vattenbruksprodukter med ursprung Colombia (94/269/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/493/EEG av den 22 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktion och utsläppande på marknaden av fiskprodukter(1), särskilt arti-kel 11.1 i detta, och

med beaktande av följande:

En expertgrupp från kommissionen har besökt Colombia för att kontrollera under vilka förhållanden fiskeriprodukter där framställs, lagras och skickas till gemenskapen.

Bestämmelserna i Colombias lagstiftning om hygienins-pektion och hygienkontroll av fiskeriprodukter kan anses motsvara de bestämmelser som anges i direktiv 91/493/EEG.

I Colombia är Ministry of Health (Foodstuffs Division) i stånd att effektivt kontrollera tillämpningen av gällande lagar.

Bestämmelserna för hur hälsointyg enligt artikel 11.4 a i direktiv 91/493/EEG skall utfärdas måste omfatta en fastställd förlaga, minimikrav beträffande vilket/vilka språk intyget avfattas på samt vilken kompetens den bemyndigade undertecknaren skall ha.

Enligt artikel 11.4 b i direktiv 91/493/EEG skall en märkning anbringas på fiskeri- och vattenbrukprodukternas förpack-ningar som anger det tredje landets namn och ursprung-sanläggningens godkännandenummer.

Enligt artikel 11.4 c i direktiv 91/493/EEG skall en förteckning över godkända anläggningar upprättas. Förteck-ningen skall upprättas på grundval av uppgifter som kommissionen får från Ministry of Health i Colombia.

Ministry of Health i Colombia skall därför se till att de bestämmelser som anges i artikel 11.4 i direktiv 91/493/EEG härvid följs.

Ministry of Health i Colombia har officiellt garanterat att de bestämmelser som anges i kapitel V i bilagan till direktiv 91/493/EEG kommer att följas och att med det direktivet likvärdiga krav på godkännande av anläggningar kommer att uppfyllas.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ministry of Health (Foodstuffs Division) skall vara den behöriga myndighet i Colombia som ansvarar för kontrollen av att fiskeri- och vattenbruksprodukterna uppfyller kraven enligt direktiv 91/493/EEG.

Artikel 2

Fiskeri- och vattenbruksprodukter med ursprung i Colom-bia skall uppfylla följande krav:

1. Varje försändelse skall åtföljas av ett numrerat hälsointyg i original, ifyllt i vederbörlig ordning, undertecknat, daterat och bestående av ett enda ark i enlighet med förlagan i bilaga A.

2. Produkterna skall komma från godkända anläggningar enligt förteckningen i bilaga B.

3. Med undantag av frysta fiskeriprodukter i lös vikt avsedda för framställning av konserver skall alla förpack-ningar vara försedda med ordet "Colombia" och ur- sprungsanläggningens godkännandenummer med be- ständig skrift.

Artikel 3

1. Intyget enligt artikel 2.1 skall vara utfärdat på minst ett officiellt språk i den medlemsstat där kontrollerna görs.

2. Intyget skall innehålla namn, tjänsteställning och underskrift av representanten för Ministry of Health i Colombia samt dettas officiella stämpel i en annan färg än den som använts för övriga noteringar.

Artikel 4

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 juni 1994.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 8 april 1994.

På kommissionens vägnar

René STEICHEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 15.

BILAGA A

HÄLSOINTYG

>Start Grafik>

för fiskeri- och vattenbruksprodukter med ursprung i Colombia och avsedda för export till Europeiska gemenskapen, med undantag av tvåskaliga mollusker,tagghudingar, manteldjur och marina snäckor och sniglar

Referensnr:

Avsändande land:Columbia

Behörig myndighet:Ministry of Health

Tillsynsavdelning:Foodstuffs Division

I. Identifiering av fiskeriprodukterna

Beskrivning av fiskeri- eller vattenbruksprodukten(1):

- Art (vetenskapligt namn):

- Produktform(2) och typ av bearbetning:

- Eventuellt kodnummer:

Typ av förpackning:

Antal förpackningar:

Nettovikt:

Föreskriven lagrings- och transporttemperatur:

II. Produkternas ursprung

Namn och officiellt godkännandenummer på den eller de anläggningar som Ministry of Health godkänt för export till gemenskapen:

III. Produkternas destination

Produkterna skickas

från:

(Lastningsort)

till:

(Bestämmelseland och -ort)

med följande transportmedel:

Avsändarens namn och adress:

Mottagarens namn och adress på bestämmelseorten:

IV. Hälsodeklaration

Som officiell inspektör intygar jag att de fiskeri- och vattenbruksprodukter som anges ovan

1. har fångats och hanterats ombord på fartyg i enlighet med de hygienföreskrifter som anges i direktiv 92/48/EEG

2. har landats, hanterats och i förekommande fall förpackats, beretts, frysts, tinats och lagrats under hygieniska förhållanden som uppfyller de krav som anges i kapitel II-IV i bilagan till direktiv 91/493/EEG.

3. har genomgått hygienkontroll i enlighet med kapitel V i bilagan till direktiv 91/493/EEG.

4. har förpackats, märkts, lagrats och transporterats i enlighet med kapitel VI-VIII i bilagan till direktiv 91/493/EEG.

5. inte kommer från arter som är giftiga eller innehåller biotoxiner.

6. utan anmärkning har genomgått de organoleptiska kontroller, parasitkontroller, kemiska och mikrobio-logiska kontroller som i direktiv 91/493/EEG och i genomförandebestämmelserna till det direktivet är fastställda för vissa kategorier av fiskeriprodukter.

(1) Stryk det ej tillämpliga.

(2) Levande, kylt, fryst, saltat, rökt, konserverat etc.

>Slut Grafik>

>Hänvisning till >

BILAGA B

FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA ANLÄGGNINGAR

>Hänvisning till >

>Start Grafik>

>Slut Grafik>