Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

94/474/EG: Kommissionens beslut av den 27 juli 1994 om vissa skyddsåtgärder mot bovin spongiform encefalopati (BSE) och om upphävande av besluten 89/469/EEG och 90/200/EEGEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 194 , 29/07/1994 s. 0096 - 0098

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 59 s. 0222

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 59 s. 0222KOMMISSIONENS BESLUT av den 27 juli 1994 om vissa skyddsåtgärder mot bovin spongiform encefalopati (BSE) och om upphävande av besluten 89/469/EEG och 90/200/EEG (94/474/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden(1), senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG(2), särskilt artikel 10.4 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden(3), senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG, särskilt artikel 9 i detta, och

med beaktande av följande:

Fall av bovin spongiform encefalopati (BSE) har rapporterats i Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland.

För att skydda djur- och folkhälsan inom gemenskapen har kommissionen antagit beslut 89/459/EEG av den 28 juli 1989 om vissa skyddsåtgärder mot bovin spongiform encefalopati i Förenade kungariket(4), senast ändrat genom beslut 90/261/EEG(5), beslut 90/200/EEG av den 9 april 1990 om ytterligare krav för vissa vävnader och organ vad avser bovin spongiform encefalopati (BSE)(6), senast ändrat genom beslut 90/261/EEG, beslut 92/290/EEG av den 14 maj 1992 om vissa skyddsåtgärder mot bovin spongiform encefalopati i Förenade kungariket(7), beslut 94/381/EG av den 27 juni 1994 om vissa skyddsåtgärder vad avser bovin spongiform encefalopati och utfodring med däggdjursprotein(8) och beslut 94/382/EG av den 27 juni 1994 om godkännandet av alternativa värmebehandlingssystem för bearbetning av animaliskt avfall från idisslare i syfte att inaktivera smittämnen av spongiform encefalopati(9).

Till följd av åtgärder som har vidtagits i Förenade kungariket håller BSE-epidemin nu på att mattas av.

Det kommer hela tiden fram nya uppgifter och det är nödvändigt att följa utvecklingen kontinuerligt.

Kommissionen har tillsammans med Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén gjort en noggrann undersökning av situationen och alla relevant vetenskapliga uppgifter.

Förbudet mot att utfodra idisslare med kött- och benmjöl från idisslare, som infördes i juli 1988, var den huvudsakliga åtgärden i bekämpningen av BSE. Detta förbud har emellertid inte helt kunnat förhindra fall av BSE hos nötkreatur födda under perioden juli 1988 januari 1991.

Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén är av den uppfattningen att gällande bestämmelser om handel med levande kalvar som är under sex månader och som kommer från Förenade kungariket kan tillämpas även i fortsättningen.

Handel med äldre levande nötkreatur bör emellertid inte återupptas förrän det har konstaterats att förbudet mot att använda proteiner som härrör från idisslare i foder för idisslare är effektivt.

Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén har rekommenderat att nötkött med ben från Förenade kungariket utesluts från handel, om det inte kommer från besättningar där inga fall av BSE har förekommit under de föregående sex åren. Det är inte nödvändigt att i bestämmelsemedlemsstaten vidta ytterligare åtgärder med avseende på avlägsnandet av vissa vävnader från sådant kött.

Nötkött från anläggningar i Förenade kungariket där ett fall av BSE har konstaterats under de föregående sex åren skall putsas på sådant sätt att det kan bevisas att vävnad som kan innehålla BSE-smitta har avlägsnats.

I beslut 94/382/EG fastställs normer för produktionen av kött- och benmjöl innehållande vävnad från idisslare, vilka skall tillämpas inom hela gemenskapen. Dessa normer skall tillämpas senast från och med den 1 januari 1995.

Förenade kungariket skall inte sända kött- och benmjöl innehållande protein från idisslare till andra länder, om det inte har behandlats i enlighet med dessa normer.

Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén har förklarat att det är nödvändigt med en strikt tillämpning och övervakning av de gällande bestämmelserna avseende BSE.

Det är nödvändigt att ändra bestämmelserna i beslut 89/469/EEG och 90/200/EEG, i ändrad lydelse, i enlighet med Vetenskapliga veterinärmedicinska kommitténs rekommendationer.

För tydlighetens skull är det lämpligt att anta ett nytt beslut och att upphäva besluten 89/469/EEG och 90/200/EEG.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Förenade kungariket skall inte sända följande nötkreatur från sitt territorium till en annan medlemsstats territorium:

- Andra levande nötkreatur än nötkreatur som är yngre än sex månader och som är märkta på ett sätt som garanterar att detta villkor är uppfyllt (dvs. med frysmärkning eller tatuering).

- Levande nötkreatur som är avkomma till kor med misstänkt eller konstaterad BSE.

2. Bestämmelserna i punkt 1 skall emellertid inte tillämpas på nötkreatur som är födda utanför Förenade kungariket och som har införts till Förenade kungariket efter den 1 januari 1991.

3. Förenade kungariket skall använda alla datorregister för att säkerställa djurens identitet.

4. Det hälsointyg som avses i rådets direktiv 64/432/EEG(10) och som åtföljer nötkreatur som sänds från Förenade kungariket skall vara försett med följande text:

"Djur i enlighet med kommissionens beslut 94/474/EG av den 27 juli 1994 om bovin spongiform encefalopati".

5. Medlemsstater som mottar levande nötkreatur som är yngre än sex månader och som är försedda med ett särskilt märke från Förenade kungariket skall säkerställa att

a) djuren hålls kvar på den anläggning som anges i intyget,

b) djuren endast flyttas från nämnda anläggning för att omedelbart slaktas före sex månaders ålder,

c) djuren får flyttas i syftet att slaktas endast med tillstånd från den behöriga myndigheten.

Artikel 2

Samtliga nötkreatur som vid den undersökning före slakt som utförs i enlighet med kapitel VI i bilaga 1 till rådets direktiv 64/433/EEG(11) väcker klinisk misstanke om BSE, skall kvarhållas och slaktas separat, och hjärnan skall undersökas histologiskt för tecken på BSE. Om BSE konstateras, skall kroppen och slaktbiprodukterna destrueras.

Artikel 3

1. Förenade kungariket skall inte sända följande från sitt territorium till en annan medlemsstats territorium:

a) Material från idisslare eller produkter som innehåller sådant material enligt artikel 1.1 i beslut 94/382/EG, som har producerats före den 1 januari 1995.

b) Följande vävnader eller organ, eller produkter som innehåller sådana vävnader eller organ, som härrör från nötkreatur som är äldre än sex månader vid slakten:

- Hjärna.

- Ryggmärg.

- Bräss.

- Tonsiller.

- Mjälte.

- Tarmar.

c) Följande vävnader eller organ från nötkreatur:

- Placentavävnad.

- Cellodlingar av nötkreatur.

- Serum, inbegripet kalvfosterserum.

- Bukspottskörtel, binjure, testikel, äggstock och hypofys.

2. Bestämmelserna i punkt 1 c skall inte gälla kalvar som är födda utanför Förenade kungariket och som införs till Förenade kungariket efter den 1 januari 1991, eller vävnader eller organ som härrör från nötkreatur som har slaktats utanför Förenade kungariket.

3. Förenade kungariket skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att

a) hjärnor, ryggmärg, bräss, tonsiller, mjältar och tarmar från nötkreatur som är äldre än sex månader vid slakt avlägsnas, märks med färg och destrueras på sådant sätt att alla risker för djur- och folkhälsan undanröjs,

b) protein från idisslare avsett att användas i svin- och fjäderfäfoder, eller på annat sätt, inte tillsätts foder för idisslare,

c) vetenskapliga test används till att övervaka tillämpningen av a och b.

Artikel 4

1. Förenade kungariket skall inte sända färskt nötkött med ben från sitt territorium till en annan medlemsstats territorium, om inte det hälsointyg som avses i bilaga 4 till direktiv 64/433/EEG är försett med följande text:

"Färskt nötkött från nötkreatur som endast har uppehållit sig på anläggningar där inget fall av BSE har konstaterats under föregående sex år."

2. Förenade kungariket skall inte från sitt territorium till en annan medlemsstats territorium sända färskt nötkött från djur som vid någon tidpunkt har uppehållit sig på en anläggning där ett fall av BSE har konstaterats under föregående sex år, om inte det hälsointyg som avses i bilaga 4 till direktiv 64/433/EEG är försett med följande text:

"Färskt urbenat nötkött i form av muskler från vilka fastsittande vävnader, inbegripet synliga nerv- och lymfvävnader, har avlägsnats."

Artikel 5

Besluten 89/469/EEG och 90/200/EEG skall upphävas.

Artikel 6

Medlemsstater skall ändra de åtgärder som de tillämpar i samband med handel så att de är förenliga med detta beslut. De skall omedelbart informera kommissionen härom.

Artikel 7

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 juli 1994.

På kommissionens vägnar

René STEICHEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 29.

(2) EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 49.

(3) EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 13.

(4) EGT nr L 225, 3.8.1989, s. 51.

(5) EGT nr L 146, 9.6.1990, s. 29.

(6) EGT nr L 105, 25.4.1990, s. 27.

(7) EGT nr L 152, 4.6.1992, s. 37.

(8) EGT nr L 172, 7.7.1994, s. 23.

(9) EGT nr L 172, 7.7.1994, s. 25.

(10) EGT nr 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(11) EGT nr 121, 29.7.1964, s. 2012/64.