Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 1467/94 av den 20 juni 1994 om bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruketEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 159 , 28/06/1994 s. 0001 - 0010

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 58 s. 0156

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 58 s. 0156RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1467/94 av den 20 juni 1994 om bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

De genetiska resurserna bör bevaras i syfte att bevara den biologiska och genetiska mångfalden inom gemenskapens jordbruk som utgör en oersättlig tillgång på biologiska och genetiska resurser. Alla nödvändiga åtgärder bör vidtas för att bevara, karakterisera, insamla och nyttja dessa resurser för att stödja den gemensamma jordbrukspolitikens mål och skydda den biologiska mångfalden i överensstämmelse med konventionen om biologisk mångfald som ratificerades av gemenskapen 1993. Alla framtida lösningar som visar sig vara nödvändiga bör tillämpas.

I denna förordning används termen "jordbruk" i sin vidare betydelse och genetiska resurser inom jordbruket bör därför inkludera genetiska resurser inom skogsbruket.

Genetiska resurser inom jordbruket inkluderar genetiska resurser inom både växt- och djurriket som de definieras i denna förordning.

En effektiv utveckling och koordinering av bevarandet, karakteriseringen, insamlingen och nyttjandet av de genetiska resurserna inom jordbruket bör ha som mål att organisera, för det allmännas bästa, de insatser som görs i medlemsstaterna, att effektivt nyttja resultaten av insatserna, att leda dem i en riktning som är förenlig med den gemensamma jordbrukspolitikens behov och att, i enlighet med konventionen om biologisk mångfald, samordna de resurser som är nödvändiga för att genomföra den verksamhet som motsvarar gemenskapens behov med hänsyn till, i tillämpliga fall, verksamhet som genomförs på samma område av internationella organisationer som har erkänts vara kompetenta samt av europeiska länder utanför gemenskapen.

För att uppnå det målet bör det etableras ett permanent utbyte av information och framför allt ett samråd om medlemsstaternas program, befintliga och planerade, för bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket.

Samordning på gemenskapsnivå av insatser som redan har påbörjats på nationell nivå för bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket bör möjliggöra att insatserna effektiviseras.

Nuvarande insatser förefaller otillräckliga, antingen på grund av insatsernas inneboende natur eller också på grund av att de medel som är tillgängliga för medlemsstaterna inte tillåter dem att öka sina ansträngningar på området för bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket. I enlighet med subsidiaritetsprincipen bör Europeiska gemenskapen i sådana fall ha möjlighet att stödja och komplettera insatser som görs i medlemsstaterna, vilket skulle hjälpa gemenskapen att uppfylla sina förpliktelser att skydda miljön och bevara landskapet, och att utarbeta och genomföra planer för bevarande och varaktigt nyttjande av den biologiska mångfalden. Problemet med bevarande av genetiska resurser inom jordbruket sträcker sig över de nationella gränserna och berör alla medlemsstater, men hittills har det inte funnits något särskilt åtgärdsprogram inom detta område på gemenskapsnivå. Den bästa lösningen är att förstärka nuvarande verksamhet genom att samordna den och att stödja ny högt prioriterad verksamhet. Passivitet skulle leda till bristande effektivitet och förlust av genetiska resurser.

De insatser som görs på området för bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket bör öka mångfalden inom jordbruket, hjälpa till att bevara den biologiska mångfalden, förbättra jordbruksprodukternas kvalitet och minska insatserna och produktionskostnaderna inom jordbruket genom att särskilt främja en mer extensiv jordbruksproduktion.

Eftersom koordineringen av bevarandet, karakteriseringen, insamlingen och nyttjandet av genetiska resurser inom jordbruket har ett direkt samband med den gemensamma jordbrukspolitiken bör det säkerställas att åtgärderna på detta område vidtas så snart som möjligt.

Med hänsyn till koordineringen, på grund av den geografiska utsträckning som det genetiska arvet inom gemenskapens jordbruk har och till följd av behovet av relevanta åtgärder, bör ett nära och stadigvarande samarbete upprättas mellan kommissionen och medlemsstaterna avseende bevarandet, karakteriseringen, insamlingen och nyttjandet av genetiska resurser inom jordbruket.

Koordineringen av insatser på nationell nivå kräver en bred och detaljerad kunskap om situationen avseende bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket i varje medlemsstat. Relevant information bör samlas in och det bör fastställas ett förfarande enligt vilket användarna får tillgång till den.

Insatser som vidtas på gemenskapsnivå bör i synnerhet inriktas på att förbättra jordbruksprodukternas kvalitet och att finna nya användningsmöjligheter för traditionella eller nya jordbruksprodukter i avsikt att öka deras mervärde.

Ett gemensamt åtgärdsprogram för bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket måste hjälpa till att bevara den biologiska mångfalden inom gemenskapen, öka jordbrukets konkurrenskraft och förbättra hushållningen med jordbruksresurserna.

Ett sådant gemensamt långsiktigt åtgärdsprogram kan leda till nya produktionsformer och på så sätt vara till nytta för jordbruket, miljön och landskapet.

Det är viktigt att säkerställa att resultaten av de insatser beträffande bevarandet, karakteriseringen, insamlingen och nyttjandet av genetiska resurser inom jordbruket som gemenskapen deltar i görs tillgängliga för gemenskapen.

Inom ramen för den allmänna politiken för bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket som har utvecklats av gemenskapen med hjälp av sakkunniga rådgivande organ är det lämpligaste sättet att utveckla samarbetet att inrätta en kommitté som består av företrädare för medlemsstaterna och har en företrädare för kommissionen som ordförande; en sådan kommitté kan ge kommissionen hjälp och råd i de uppgifter som den anförtros angående koordineringen av bevarandet, karakteriseringen, insamlingen och nyttjandet av genetiska resurser inom jordbruket.

För att de erhållna resultaten skall kunna nyttjas, bör spridningen och förmedlingen av dem främjas, och för att åtgärdsprogrammet skall kunna användas i så stor omfattning som möjligt och på lämpligaste sätt, bör den kompletteras med publicering av resultat och rådgivningsverksamhet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. För att kunna uppnå den gemensamma jordbrukspolitikens mål, skall insatser som avser bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av de genetiska resurserna inom jordbruket och som vidtas i medlemsstaterna koordineras och främjas på gemenskapsnivå på de villkor som fastställs i denna förordning.

2. I denna förordning

a) inbegriper genetiska resurser inom jordbruket genetiska resurser inom både växt- och djurriket,

b) - avses med genetiska resurser inom växtriket i synnerhet genetiska resurser hos växter ur jordbrukssektorn, inklusive vinstockar och foderväxter, trädgårdssektorn, inklusive växter från handelsträdgårdar, växter för prydnadsändamål, medicinalväxter och aromatiska växter, fruktsektorn och skogsbrukssektorn samt de som finns hos svampar, mikroorganismer och vilda växter som används eller kan komma till användning på jordbruksområdet,

- avses med genetiska resurser inom djurriket i synnerhet genetiska resurser hos husdjur (ryggradsdjur och vissa ryggradslösa djur), mikroorganismer och vild fauna som används eller kan komma till användning på jordbruksområdet.

3. Den koordinering och det främjande som avses i punkt 1 skall genomföras i enlighet med den allmänna politik som avser genetiska resurser inom jordbruket och som har fastställts av gemenskapen.

AVDELNING I Information och samråd

Artikel 2

En ordning skall upprättas för informationsutbyte och samråd mellan medlemsstaterna och kommissionen inom ramen för de villkor som fastställs i artiklarna 3 och 4.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall regelbundet, minst en gång per år, tillhandahålla kommissionen teknisk, ekonomisk och finansiell information om särskild verksamhet för bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket som genomförs eller planeras under deras bemyndigande.

De skall sträva efter att regelbundet tillhandahålla kommissionen liknande information om verksamhet för bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket som genomförs och planeras av organ som inte står under deras bemyndigande.

2. Kommissionen skall löpande föra förteckning över verksamhet som avses i punkt 1 och med lämpliga åtgärder främja informationsutbyte mellan behöriga organisationer i medlemsstaterna, särskilt utbyte som gäller tillgängliga genetiska resursers ursprung och individuella egenskaper. Ett sådant informationsutbyte får äga rum inom ramen för verksamhet som finansieras av det program som avses i artikel 7.

3. Efter det att den kommitté som avses i artikel 13 har yttrat sig skall kommissionen fastställa ett förfarande för att göra hela den samlade informationen tillgänglig för de berörda parterna.

Artikel 4

1. Kommissionen skall löpande följa politiken och läget avseende bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket i medlemsstaterna samt utvecklingen på området, med hänsyn till resultaten från andra relevanta undersökningar som har gjorts på området för genetiska resurser, inklusive tillgängliga studier rörande genetisk exploatering och erosion. I detta syfte skall kommissionen rådgöra med medlemsstaterna inom den kommitté som avses i artikel 13.

2. Kommissionen skall organisera informationsutbyte samt en utvidgning och förbättring av de åtgärder som rör bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket, särskilt med hjälp av seminarier, kurser, utbyte av experter, studiebesök samt vetenskapliga och tekniska rapporter.

AVDELNING II Särskilda åtgärder

Artikel 5

1. Utan att det påverkar tillämpningen av eventuella rekommendationer som kommissionen riktar till medlemsstaterna skall kommissionen ansvara för

a) att på gemenskapsnivå medverka i koordineringen av viss nationell verksamhet rörande bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket avsedd att möjliggöra en rationell organisering av de medel som används inom gemenskapen och ett effektivt nyttjande av resultaten och att leda in utvecklingen i en riktning som stämmer överens med den gemensamma jordbrukspolitikens mål.

b) att utveckla och genomföra åtgärdsprogram för bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket på gemenskapsnivå för att stödja eller komplettera insatser som görs i medlemsstaterna.

2. Föreskrifter för tillämpningen av punkt 1 skall fastställas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 14.

Artikel 6

1. I enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 14 skall kommissionen vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att resultat som kan bidra till att förverkliga verksamhet som genomförs i enlighet med artikel 5.1 ställs till gemenskapens förfogande på lämpligaste sätt.

2. Kommissionen skall vidta lämpliga åtgärder i enlighet med den gemensamma jordbrukspolitikens mål för att främja spridningen och nyttjandet av resultat från insatser på området för bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket som kan bidra till att uppnå dessa mål.

AVDELNING III Åtgärdsprogram rörande genetiska resurser inom jordbruket

Artikel 7

Ett första gemenskapsprogram för bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket så som det definieras i bilaga 1, nedan kallat "programmet" fastställs för en period på 5 år.

Artikel 8

Genomförandebestämmelser för programmet, inklusive nivån på finansiellt stöd från gemenskapen fastställs i bilaga 1.

Artikel 9

Kommissionen skall genomföra programmet efter det att den kommitté som avses i artikel 13 har yttrat sig. Yttrandet skall bl.a. beröra

- uppställandet och uppdaterandet av ett arbetsprogram,

- innehållet i offentliga infordranden om förslag till verksamhet,

- utvärdering av den samordnade verksamhet och de projekt som föreskrivs i bilaga 1,

- utarbetandet och användningen av den förteckning som avses i artikel 3.2.

Artikel 10

1. Det åtgärdsprogram som avses i artikel 9 första strecksatsen skall ange detaljerade mål, vilken typ av verksamhet som skall tillämpas och vilka relevanta finansiella bestämmelser som skall fastställas. Kommissionen skall göra offentliga infordringar om förslag till verksamhet på grundval av arbetsprogrammet.

2. I avtal som sluts av kommissionen rörande genomförandet av de olika verksamheterna skall det fastställas närmare bestämmelser om spridning, skydd och användning av resultaten av verksamhet som genomförs som en del av programmet.

Artikel 11

1. Under genomförandets tredje år skall kommissionen granska programmet och analysera situationen, särskilt det finansiella läget. Kommissionen skall rapportera till Europaparlamentet och rådet rörande granskningsresultaten.

2. Vid programmets slut skall kommissionen utse en grupp oberoende experter för utvärdering av resultaten. Gruppens rapport och kommissionens kommentarer skall överlämnas till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén.

Artikel 12

1. De medel som uppskattas vara nödvändiga för programmets utförande uppgår till 20 miljoner ecu, inklusive kostnader för personal och administration.

2. En vägledande fördelning av medlen ges i bilaga 2.

AVDELNING IV Allmänna bestämmelser

Artikel 13

1. En kommitté för bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket, nedan kallad "kommittén", inrättas härmed. Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Kommittén skall fastställa sin arbetsordning i enlighet med de bestämmelser som fastställdes 1965 för förvaltningskommittéer inrättade för administrering av den gemensamma organisationen av marknaderna.

3. Ärenden skall hänskjutas till kommittén för yttrande i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 14.

Artikel 14

1. När förfarandet som avses i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Yttrandet skall avges med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt nämnda artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall får kommissionen uppskjuta genomförandet av de beslutade åtgärderna under en tid som inte överstiger en månad från dagen då rådet underrättades.

Rådet får fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i föregående stycke.

Artikel 15

Kommittén får beakta andra relevanta ärenden som ordföranden hänskjuter till den, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

Artikel 16

Kommissionen skall regelbundet rapportera till Europaparlamentet och rådet om de åtgärder rörande bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser som avses i artikel 5.

Rapporten skall framför allt innehålla

- en översikt över utvecklingen av verksamhet rörande bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket i medlemsstaterna,

- en beskrivning av utvecklingen av bevarandet, karakteriseringen, insamlingen och nyttjandet av genetiska resurser inom jordbruket i gemenskapen,

- en lägesbeskrivning rörande verksamhet som vidtas inom ramen för denna förordning,

- en undersökning rörande den önskvärda framtida utvecklingen av bevarandet, karakteriseringen, insamlingen och nyttjandet av genetiska resurser inom jordbruket i medlemsstaterna och koordinering av insatserna på det området på gemenskapsnivå med hänsyn till den gemensamma jordbrukspolitikens mål och de resultat som redan har uppnåtts inom ramen för det nuvarande programmet. Undersökningen skall i tillämpliga fall inkludera hänvisningar till de insatser som vidtas på detta område av erkänt sakkunniga internationella organisationer.

Artikel 17

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 20 juni 1994.

På rådets vägnar

G. MORAITIS

Ordförande

(1) EGT nr C 266, 1.10.1993, s. 2.

(2) EGT nr C 128, 9.5.1994.

(3) EGT nr C 52, 19.2.1994, s. 20.

BILAGA 1

GENOMFÖRANDEBESTÄMMELSER FÖR ÅTGÄRDSPROGRAMMET

I. MÅL

Målen är att säkerställa och förbättra bevarandet, karakteriseringen, dokumenteringen, utvärderingen, insamlingen och nyttjandet av potentiellt värdefulla genetiska resurser inom växt- och djurriket i gemenskapen.

För att målen skall kunna nås bör nuvarande verksamhet i medlemsstaterna koordineras, kompletteras och utvidgas. Subsidiaritetsprincipen gäller för all verksamhet.

I tillämpliga fall kommer den verksamhet som vidtas enligt detta program att genomföras i samband med verksamhet som vidtas inom samma område av erkänt sakkunniga internationella organisationer.

II. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1. Programmet skall genomföras av kommissionen.

2. Förfarandet för genomförande av programmet som avses i artikel 8 skall inkludera en löpande förteckning över de genetiska resurserna inom jordbruket i gemenskapen, samordnad verksamhet, projekt med delade kostnader rörande bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av de genetiska resurserna samt följdåtgärder.

- Löpande förteckning

Den löpande förteckningen skall i huvudsak bestå av upprättande, regelbunden uppdatering och regelbundet offentliggörande av tillståndet hos och arten av de genetiska resurserna inom jordbruket som finns i samlingar inom gemenskapen, och förtecknande av aktuella insatser i fråga om bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av de genetiska resurserna. Kostnader i samband med upprättandet av förteckningen och dess regelbundna offentliggörande skall täckas av de anslag som beviljas för programmets genomförande.

- Samordnad verksamhet

Samordnad verksamhet skall bestå av insatser som görs av gemenskapen i syfte att koordinera individuell verksamhet för bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket som vidtas i medlemsstaterna. Gemenskapen kan bevilja ett finansiellt bidrag på upp till 100 % av kostnaden för samordningen.

- Projekt med delade kostnader för bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket

Avtal med delade kostnader skall slutas för projekt rörande bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket. Gemenskapen skall bevilja ett bidrag på högst 50 % av totalkostnaden för genomförandet av ett projekt.

Projekt med delade kostnader måste i allmänhet genomföras av parter som har sin verksamhet inom gemenskapen. Förtur skall ges projekt i vilka deltar två eller flera av varandra oberoende deltagare som har sin verksamhet i olika medlemsstater. Avtal om projekt med delade kostnader för bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket måste i allmänhet slutas efter ett officiellt urvalsförfarande på grundval av infordringar om förslag som offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. I brådskande fall får det begränsade förfarandet användas.

- Följdåtgärder

Följdåtgärderna består av

- organisering av seminarier, tekniska konferenser och arbetsgrupper,

- interna koordineringsåtgärder med hjälp av specialiserade tekniska grupper,

- program för utbildning av personal och för dess mobilitet,

- främjande av resultatanvändningen.

Gemenskapen kan bevilja ett bidrag som täcker upp till 100 % av totalkostnaden för dessa följdåtgärder.

3. En fysisk eller juridisk person som är medborgare i en medlemsstat och som har sin verksamhet inom gemenskapen får delta i genomförandet av verksamhet som föreskrivs i programmet. Det skall i varje enskilt fall tas ställning till deltagande av medborgare i tredje land samt till bidrag från gemenskapen i förbindelse med sådant deltagande.

4. Kostnader i samband med spridning av resultaten och den kunskap som uppnås under genomförandet av verksamheterna och projekten skall täckas av programmets budget.

5. Alla åtgärdsförslag måste inkludera en deklaration om inverkan på miljön. Deklarationen måste inkludera ett åtagande att följa relevanta säkerhetsbestämmelser.

III. TEKNISKA BESTÄMMELSER

1. Tillämpningsområde

a) Aktiviteter som berättigar till bidrag

Detta program avser bevarande, karakterisering, utvärdering, insamling och nyttjande av genetiska resurser ur växt- och djurriket som för närvarande förekommer på gemenskapens territorium och som löper fara att försvinna om inte särskilda åtgärder vidtas.

Organismer som berättigar till bidrag är växter (frösorter och vissa sporväxter), djur (ryggradsdjur och vissa ryggradslösa djur) och mikroorganismer.

Alla materialtyper berättigar till bidrag, inklusive förökade växter och husdjursraser, lokala raser, förädlingsmaterial, genetiska typsamlingar och vilda arter. Programmet omfattar material som befinner sig i aktiv tillväxt och material som befinner sig i vila (fröer, embryon, sperma och pollen). Både ex-situ och in-situ samlingar omfattas.

Förtur kommer att ges för arter som är, eller som rimligen kan förväntas bli, av ekonomisk betydelse för jordbruk, trädgårdsnäring eller skogsbruk inom gemenskapen. Särskild förtur kommer att ges för användning av genetiska resurser för

- diversifiering av jordbruksproduktionen,

- förbättrad kvalitet på produkterna,

- större omsorg om miljön.

I detta program avses med

- dokumentation: insamling och registrering av alla slags uppgifter,

- passuppgifter: uppgifter som registreras på insamlingsplatsen,

- karakterisering: de primära taxonomiska deskriptorer som registreras i efterhand,

- utvärdering: utvärdering av andra egenskaper, såsom motståndskraft mot sjukdomar eller stress.

Då samlingar registreras och ny insamling påbörjas, kommer åtgärder att vidtas inom ramen för programmet för att säkerställa att användarnas (jordbrukare, trädgårdsodlare) traditionella regionala erfarenhet av och kunskap om odlingsmetoder, särskilda användningsområden, bearbetning, smak etc. också inkluderas.

b) Aktiviteter som inte berättigar till bidrag

Följande verksamhet berättigar uttryckligen inte till finansiellt stöd från gemenskapen inom ramen för detta program: teoretiska studier, studier för att pröva hypoteser, studier för att förbättra verktyg och teknik, insatser som görs med oprövad teknik eller modellsystem och alla andra forskningsaktiviteter. Ansökan om bidrag för sådan verksamhet kan beaktas inom ramen för gemenskapens program för forskning och teknologisk utveckling.

Verksamhet som redan har påbörjats i medlemsstaterna berättigar inte till bidrag utom då det gäller samordnad verksamhet.

Verksamhet som avser lägre stående djur, växter och mikroorganismer berättigar inte till bidrag, utom sådana som föds upp eller odlas på land eller i sötvatten eller sådana som är lämpliga att användas som biologiska bekämpningsmedel inom jordbruket. Undantag kan göras i de särskilda fall som rör väldefinierade gen-till-gen-förbindelser mellan å ena sidan parasit eller symbiont och å andra sidan dess värd då båda organismerna skall bevaras.

Insamling och anskaffande av material är underställda de ovan fastställda förtursrätterna.

2. Verksamhet

Följande verksamhet främjas:

a) Upprättande av en förteckning

En löpande förteckning över insatser som görs i gemenskapen rörande bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket samt av in-situ program och ex-situ samlingar kommer att upprättas, uppdateras periodiskt och publiceras regelbundet.

Förteckningen kommer att innehålla en guide till samlingar med bevarade genetiska resurser och därmed sammanhängande aktiviteter inom gemenskapen. Målen med förteckningen är att stödja aktiviteterna inom programmet och uppmuntra till bredast möjliga kunskap och användning av bevarat material. Förteckningen kommer att innehålla alla detaljer om varje databas och i synnerhet om varje samling som stöds av programmet, plus andra relevanta upplysningar.

b) Bevarande, dokumentering och informationsutbyte

Målet är att stärka gemenskapens insatser rörande bevarande och dokumentering av genetiska resurser från växt- och djurriket inom jordbruket, inklusive skogsträd, genom en harmonisering av insatser som redan pågår och genom att förhindra att verksamheter överlappar varandra.

Arbetet kommer att framskrida i en serie logiska etapper. Arbete som rör en senare etapp berättigar inte till stöd från gemenskapen om det inte finns bevis på att de föregående etapperna har fullföljts antingen inom ramen för programmet eller också tidigare.

Om det kan bevisas att det finns behov av ny verksamhet, kan sådan stödjas (etapp 6).

För att harmonisera verksamheterna bör alla databaser som används i all verksamhet som stöds av programmet vara kompatibla.

För varje etapp i processen kommer den erhållna informationen att offentliggöras och lagrat material kommer i den mån det är möjligt att göras tillgängligt för spridning.

För varje art är etapperna följande:

- Etapp 1: Upprätta en arbetsplan

En kortast möjliga lista görs upp över primära deskriptorer, en gemensam databas utformas och prövas liksom ett gemensamt format för datautbyte. Den gemensamma databasen bör utformas så att den motsvarar användarnas behov och bör använda ett standardiserat databasspråk. De utvalda deskriptorerna bör ha egenskaper som uttrycker starka arvsanlag. Dessa egenskaper bör kunna uttryckas i alla miljöer och utvärderingen av dem bör kunna utföras till låg kostnad.

- Etapp 2: Karakterisera samlingarna

Databasen skapas. Passuppgifter samlas ihop, materialet mångfaldigas eller regenereras och de primära deskriptorerna karakteriseras.

- Etapp 3: Utvärdering (sekundär karakterisering)

Om nödvändigt läggs uppgifter till från andra kontrollundersökningar (se "utvärdering och nyttjande").

- Etapp 4: Sortera samlingarna

Med användande av den gemensamma databasen identifieras dubletter och luckor i de existerande samlingarna. I tillämpliga fall anges en del av helheten som kärnsamling.

- Etapp 5: Rationalisera samlingarna

Om det förekommer dubletter i två olika samlingar, rationaliseras och harmoniseras dessa. En viss överlappning är nödvändig för att försäkra sig mot förluster. Minimikriteriet är att dubletter av kärnsamlingar bör finnas på minst två angivna platser. Samlingen i sin helhet kan spridas ut på flera olika angivna platser.

- Etapp 6: Anskaffning (insamling) av genetiska resurser

Insamling kan utföras

i) om det finns luckor i en samling, vilket bevisligen begränsar deras användbarhet, eller

ii) om det finns oinsamlat material som rimligen kan antas vara unikt och som kommer att gå förlorat om det inte samlas in.

God insamlings- och lagringssed iakttas och det insamlade materialet dokumenteras och förs in i databasen (etapp 1-5). För djur kan "insamling" inkludera insamling och bevarande av sperma, ägg och embryon från hotade och unika raser.

Särskild vikt bör läggas vid offentliggörandet av information och spridning av material som härrör från de ovannämnda aktiviteterna.

c) Utvärdering och nyttjande

Målet är att förbättra utvärderingen och nyttjandet av material som lagras i gemenskapen i in-situ och ex-situ samlingar med genetiska resurser.

Följande verksamhet berättigar till bidrag:

- Verksamhet som leder direkt till användning av bevarat material inom jordbruket, t. ex. förökning av material som är avsett att användas, och försök med detta under fältförhållanden.

- Anskaffning av relevant information från användare som tidigare har erhållit genetiska resurser från genbanken och insamling av relevant information från litteraturen.

- Rutinmässig utvärdering av det bevarade materialets användbarhet under praktiska förhållanden.

- Rutinmässigt urval av bevarat material avseende källor till användbara och relevanta gener som överför t.ex. produktkvalitet, motståndskraft mot sjukdomar, skadedjur och stress, samt allmän kombinationsförmåga och hansterilitet.

- Registrering av andra icke-ekonomiska egenskaper som är användbara i praktiken, t. ex för snabbare och exaktare identifiering av genotyper.

3. Deltagande

Det finns två former för deltagande i projekt med delade kostnader. Kriterierna är följande:

a) Utsedd deltagare

En utsedd deltagare

- är godkänd för utbildning på filosofie doktorsnivå. Deltagaren bör vara beredd att handleda studenter för utbildning efter universitetsexamen (3-årig),

och/eller

- har godkänts officiellt av medlemsstaten,

och/eller

- har godkänts av medlemsstaten som en person som innehar en jämförbar kompetensnivå på det relevanta området,

och,

om han är ansvarig för en samling, måste samlingen

- vara tillgänglig för alla användare i god tro,

- följa normerna för god praxis,

- vara i aktiv användning.

b) Kompletterande deltagare

Kompletterande deltagare innehar material som kompletterar det som finns av samma art i en angiven genbank eller har annan kompletterande kompetens.

Kompletterande deltagare deltar i arbetet som underentreprenör i samarbete med en utsedd deltagare.

Detta är ett program som omfattar flera discipliner. Det är angeläget att alla relevanta vetenskapsgrenar deltar, särskilt sådana som har att göra med användningen av det lagrade materialet.

BILAGA 2

GENETISKA RESURSER INOM JORDBRUKET VÄGLEDANDE FINANSIELL FÖRDELNING

>Plats för tabell>