Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

95/340/EG: Kommissionens beslut av den 27 juli 1995 om upprättande av en provisorisk förteckning över tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av mjölk och mjölkbaserade produkter och om upphävande av beslut 94/70/EG (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 200 , 24/08/1995 s. 0038 - 0041KOMMISSIONENS BESLUT av den 27 juli 1995 om upprättande av en provisorisk förteckning över tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av mjölk och mjölkbaserade produkter och om upphävande av beslut 94/70/EG (Text av betydelse för EES) (95/340/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/46/EEG av den 16 juni 1992 om fastställande av hygienregler för produktion och utsläppande på marknaden av råmjölk, värmebehandlad mjölk och mjölkbaserade produkter (1), senast ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt artiklarna 23.2 och 23.3 i detta, och

med beaktande av följande:

Kommissionens beslut 94/70/EG (2), senast ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, upprättar en provisorisk förteckning över tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av råmjölk, värmebehandlad mjölk och mjölkbaserade produkter.

Med anledning av att olika kategorier av produkter berörs har en klassificering företagits. Tidigare erfarenheter och den nyligen framlagda rapporten med rekommendationer för mjölk som har sitt ursprung i områden som drabbats av mul- och klövsjukan från Ständiga veterinärkommittén, motiverar en översyn av denna.

För att skapa klarhet är det ändamålsenligt att upphäva beslut 94/70/EG och upprätta en ny lista.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna skall tillåta import av råmjölk och mjölkbaserade produkter från tredje länder som är uppförda i spalt A i förteckningen i bilagan.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall tillåta import av mjölk och mjölkbaserade produkter från tredje länder som är uppförda i spalt B i förteckningen i bilagan förutsatt att de har genomgått en enda värmebehandling med en värmeeffekt som motsvarar minst den som erhålls genom en pastöriseringsprocess vid minst 72 °C under minst 15 sekunder för att säkerställa en negativ reaktion på fosfatastest.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall tillåta import av mjölk och mjölkbaserade produkter från tredje länder som anges i del C i förteckningen i bilagan förutsatt att de

antingen

1) steriliserats så att den uppvisar ett F°-värde som är lika med eller större än 3,

eller

2) genomgått en första värmebehandling med en värmeeffekt som motsvarar minst den som erhålls genom en pastöriseringsprocess med en temperatur på minst 72 °C under minst 15 sekunder och som är tillräcklig för att ge en negativ reaktion på fosfatastest, och därefter

antingen

a) i) om det gäller mjölk eller mjölkbaserade produkter som är avsedda som livsmedel:

- en andra värmebehandling av typen pastörisering med hög temperatur, ultravärmebehandling eller sterilisering som garanterar en negativ reaktion på peroxydastest,

eller

- när det gäller mjölkpulver eller mjölkbaserade produkter i pulverform, en andra värmebehandling med en effekt som motsvarar minst den som erhålls genom den första värmebehandlingen och som är tillräcklig för att ge ett negativt resultat på ett fosfatastest, och därefter en torkningsprocess,

eller

ii) om det gäller mjölk eller mjölkbaserade produkter som inte är avsedda som livsmedel:

- när det gäller mjölkpulver eller mjölkbaserade produkter i pulverform, en andra värmebehandling med en effekt som motsvarar minst den som erhålls genom den första värmebehandlingen och som är tillräcklig för att ge ett negativt resultat på ett fosfatastest, och därefter, om det gäller mjölkpulver eller mjölkbaserade produkter i pulverform, en torkningsprocess,

eller

b) en syrningsprocess som innebär att pH-värdet har sänkts och hållits på en lägre nivå än 6 under minst en timme,

från de tredje länder som är uppförda i spalt C i bilagan.

Artikel 4

Beslut 94/70/EG skall upphävas.

Artikel 5

Detta beslut skall tillämpas från och med den 2 februari 1996.

Artikel 6

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 juli 1995.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 1.

(2) EGT nr L 36, 8.2.1994, s. 5.

BILAGA

>Plats för tabell>