Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 150/95 av den 23 januari 1995 om ändring av förordningen (EEG) nr 3813/92 om den beräkningsenhet och de omräkningskurser som skall tillämpas inom den gemensamma jordbrukspolitikenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 022 , 31/01/1995 s. 0001 - 0004RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 150/95 av den 23 januari 1995 om ändring av förordningen (EEG) nr 3813/92 om den beräkningsenhet och de omräkningskurser som skall tillämpas inom den gemensamma jordbrukspolitiken

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 42 och 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2) och

med beaktande av följande:

I artikel 13 punkt 2 i förordningen (EEG) nr 3813/92 (3) föreskrivs att rådet före den 1 januari 1995 skall göra en översyn av den agromonetära ordning som inrättades i början av år 1993. Det är nödvändigt att på gemenskapsnivå vidta åtgärder för att åstadkomma en enhetlig tillämpning i alla medlemsstater och för att undvika monetära snedvridningar vid genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Till följd av finansministrarnas och centralbankschefernas beslut den 2 augusti 1993 om en höjning av interventionsmarginalerna i det europeiska monetära systemet till 15 %, behandlas alla medlemstaternas valutor från agromonetär synpunkt som flytande. Den korrektionsfaktor som avses i artikel 1 punkt c i förordningen (EEG) nr 3813/92 ligger därför kvar på nivån 1,207509.

Den korrektionsfaktor som är anknuten till de fasta valutorna upphörde att gälla genom artikel 13 punkt 2 i förordningen (EEG) nr 3813/92. De priser och belopp som har fastställts i ecu bör därför justeras så att deras nivåer i nationella valutor kan bibehållas.

Rådets förordning (EEG) nr 3180/78 av den 18 december 1978 om ändring av värdet av den beräkningsenhet som används av Europeiska fonden för monetärt samarbete (4) har upphävts och ersatts med rådets förordning (EG) nr 3320/94 av den 22 december 1994 om kodifiering av gällande gemenskapslagstiftning avseende definitionen av ecun efter ikraftträdandet av Fördraget om den Europeiska unionen (5).

Det är lämpligt att bestämma ingångsvärdet på jordbruksomräkningskursen för de stater som senare kommer att ansluta sig till Europeiska unionen.

Eftersom korrektionsfaktorn upphör att gälla är det - såvitt avser strukturpolitiken på jordbruksområdet - inte nödvändigt att använda en sådan särskild jordbruksomräkningskurs, som avses i artikel 3 punkt 2 i förordningen (EEG) nr 3813/92.

Genom förordningen (EG) nr 3528/93 (6) har tillfällig - till och med den 31 december 1994 - den franchise för justering av jordbruksomräkningskurserna, som inledningsvis var symmetrisk, smal och fast mellan -2 och +2 procentenheter, ersatts med en asymmetrisk franchise, som är bredare och rörlig mellan å ena sidan -2 till +3 procentenheter och å andra sidan 0 till +5 procentenheter. Förordningen (EG) nr 3311/94 (7) har förlängt giltighetstiden för dessa bestämmelser med en månad. Om den inledningsvis använda franchisen efter den 1 februari 1995 fortsätter att tillämpas kan detta - på grund av de möjligheter till monetära variationer som kvarstår inom det europeiska monetära systems växlingsmekanism - leda till en instabil situation som kan få oönskade effekter på jordbruksomräkningskurserna.

Med hänsyn till den inverkan som en sänkning av jordbruksomräkningskurserna har på jordbrukarnas inkomster är det nödvändigt att bekräfta de monetära tendenser som utlöser sänkningarna.

Sådan förutfastställelse av jordbruksomräkningskurser som för vissa fall regleras i artikel 6 i förordningen (EEG) nr 3813/92 kan utsträckas till att avse hela användningsperioden för det belopp i ecu, som berörs, om avvikelsen i förhållande till den monetära utvecklingen förblir begränsad.

Möjligheten att vidta sådana kompensatoriska åtgärder som avses i artikel 8 i förordningen (EEG) nr 3813/92 bör inskränkas till att gälla i händelse av betydande sänkningar av jordbruksomräkningskurserna. Sådana betydande sänkningar bör definieras på grundval av hur betydelsefulla tidigare genomförda höjningar av jordbruksomräkningskurserna har varit och med hänsyn till hur länge de har gällt.

I händelse av risk för betydande sänkning av jordbruksomräkningskurserna måste arten och betydelsen av lämpliga tillfälliga åtgärder kunna bestämmas av rådet med hänsyn till de faktiska omständigheterna kring sänkningen.

Denna förordning bör gälla från och med den 1 februari 1995 sedan bestämmelserna om korrektionsfaktorn och om utvidgningen av franchisen har upphört att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande ändringar görs i förordningen (EEG) nr 3813/92.

1. Följande ändringar görs i artikel 1.

a) Punkt b) ersätts med följande text.

"b) representativ marknadskurs:

valutans genomsnittliga växelkurs gentemot ecun som den fastställts under en enligt förfarandet i artikel 12 bestämd referensperiod på högst en månad."

b) Punkterna c) och d) utgår och punkterna e) och f) blir punkterna c) respektive d).

c) Följande punkt läggs till.

"e) betydande sänkning av jordbruksomräkningskursen:

en sänkning av den senaste tillämpliga omräkningskurs som i absoluta tal är högre än varje skillnad mellan denna kurs och de lägsta nivåerna på de omräkningskurser som har använts

- under de senaste tolv månaderna och

- mer än tolv månader och upp till 24 månader tidigare och

- mer än 24 månader och upp till 36 månader tidigare.

Skillnaderna som har avseende på andra och tredje strecksatserna beaktas med 2/3 respektive 1/3 av sina värden."

2. I artikel 2 punkt 1 sker hänvisning till förordningen (EG) nr 3320/94 i stället för till förordningen (EEG) 3180/78.

3. Följande ändringar görs i artikel 3.

a) Punkt 1 får följande lydelse.

"1. Utan att det påverkar tillämpningen av de undantag som anges i punkterna 2 och 3 skall jordbruksomräkningskursen fastställas av kommissionen på grundval av den representativa marknadskursen och i enlighet med artikel 4.

Den jordbruksomräkningskurs som är tillämplig den 1 februari 1995 är lika med den som för detta datum bestäms i enlighet med de regler som är i kraft den 31 januari 1995, dividerad med 1,207509.

Såvitt avser en ny medlemsstats nationella valuta är jordbruksomräkningskursen inledningsvis lika med den representativa marknadskurs som i enlighet med artikel 1 punkt b) bestäms för den sista referensperiod som utlöper före den första tidpunkt då denna förordning tillämpas på ifrågavarande valuta."

b) Punkt 2 utgår.

c) I punkt 3 utgår orden "och med beaktande av korrektionsfaktorn".

d) Punkterna 3 och 4 blir punkterna 2 respektive 3.

4. Artiklarna 4 och 4a ersätts med följande artikel.

"Artikel 4

1. Vid slutet av en referensperiod ändras jordbruksomräkningskursen för en valuta om

a) i fall av en positiv monetär avvikelse denna avvikelse är större än den franchise som anges i punkt 4

b) i fall av en negativ monetär avvikelse det absoluta värdet av denna avvikelse är större än två procentenheter eller det absoluta värdet av skillnaden mellan denna avvikelse och avvikelse för en annan valuta är större än den franchise som anges i punkt 4.

Utan att detta påverkar tillämpningen av punkt 5 skall emellertid - för det fall att jordbruksomräkningskursen för en viss valuta skall sättas ned på grundval av en enda referensperiod - första stycket inte tillämpas för ifrågavarande valuta och inte heller för de valutor som uteslutande med avseende på denna valuta befinner sig i den situation som anges i punkt b) i nämnda stycke.

2. I det fall som anges i punkt 1 bestäms den nya jordbruksomräkningskursen på grundval av en sänkning av det absoluta värdet av ifrågavarande monetära avvikelse med hälften.

3. Punkt 1 skall tillämpas så ofta som möjligt för samma referensperiod, varvid man i förekommande fall skall börja med minskningen av de positiva monetära avvikelserna på grundval av de jordbruksomräkningskurser som har beräknats i enlighet med punkt 2.

4. Franchisen är på fem procentenheter. För att undvika en snedvridning av handeln kan dock storleken på franchisen mellan två valutor minskas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 11 punkt 1.

5. Om tillämpningen av punkt 1 skulle medföra en betydande sänkning av jordbruksomräkningskursen för en valuta skall tillämpningen i nödvändig omfattning upphöra med avseende på denna valuta, dock längst under ytterligare fyra på varandra följande referensperioder."

5. Orden "med beaktande av korrektionsfaktorn" utgår ur artikel 5 punkt 2.

6. Följande ändring görs i artikel 6.

a) Punkt 1 andra stycket utgår.

b) Följande punkt införs.

"2a. För sådana belopp som har förutfastställts i ecu och för sådana belopp som uttrycks i ecu efter ett förfarande med anbudsinfordran får jordbruksomräkningskursen förutfastställas.

I ett sådant fall är jordbruksomräkningkursen den kurs som gällde den dag då den förutfastställdes respektive den dag då tidsfristen för att inge anbud löpte ut. Dock skall kursen justeras om den avviker med mer än 4 % från den jordbruksomräkningskurs som skulle ha tillämpats om ingen förutfastställelse hade skett.

Giltighetstiden för förutfastställelsen av jordbruksomräkningskursen är lika med den som gäller för förutfastställelsen av ifrågavarande belopp eller för antagandet av anbudet."

7. Artikel 8 ersätts med följande text.

"Artikel 8

1. Medlemsstaterna får under tre år bevilja jordbrukare kompensationsstöd om den genomsnittliga jordbruksomräkningskursen för de tolv senaste månaderna genomgår en betydande sänkning i förhållande till den genomsnittliga jordbruksomräkningskursen för de tolv föregående månaderna.

Storleken på var och en av de på varandra följande årliga utbetalningarna av stöd skall sättas ned i förhållande till föregående utbetalning med minst en tredjedel av det belopp som beviljades för det första året.

2. Med avseende på det fall som anges i punkt 1 gäller följande.

- Perioder som medför att stöd beviljas får inte medföra att nytt stöd beviljas.

- För att definiera vad som avses med en betydande sänkning av den genomsnittliga jordbruksomräkningskursen används det förfarande som anges i artikel 12 i analogi med bestämmelserna i artikel 1 punkt e).

- Kompensationsstöd får inte beviljas i form av ett belopp vars storlek är beroende av produktionen utom om det är fråga om produktion under en viss bestämd, förfluten tid. Det får inte heller inriktas på en viss produktion eller förutsätta att produktion föreligger.

- Storleken på den första årliga utbetalningen av stödet bestäms på grundval av den minskning av de genomsnittliga jordbruksinkomsterna i den berörda medlemsstaten som beror på minskningen av jordbruksomräkningskursen.

- Om den genomsnittliga kurs som har medfört att stöd har beviljats är lägre än den genomsnittliga jordbruksomräkningskurs som senare tillämpas under tolv på varandra följande månader, skall de årliga utbetalningarna som börjar efter ifrågavarande tolv månader dras in eller minskas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 12,

- På förslag av kommissionen och under förutsättning av att minimigränserna uppnås fastställer rådet med kvalificerad majoritet de högsta belopp som kan beviljas för varje utbetalning av stöd.

3. Gemenskapen bidrar till finansieringen av kompensationen

- med 75 % av det stöd som faktiskt har beviljats jordbrukare i en region som omfattas av mål nummer 1 enligt artikel 1 i förordningen (EEG) nr 2052/88 eller som omfattas av mål nummer 6 enligt protokoll nr 6 till 1994 års anslutningsakt

- med 50 % av de belopp som faktiskt har beviljats i övriga fall

Detta bidrag betraktas med avseende på finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken om ett ingripande för att stabilisera jordbruksmarknaderna."

8. Artikel 9 ersätts med följande text.

"Artikel 9

I händelse av betydande uppskrivning fattar rådet på förslag av kommissionen med kvalificerad majoritet beslut om nödvändiga åtgärder som - särskilt för att vidmakthålla respekten för de förpliktelser som är en följd av GATT-avtalet och för budgetdisciplinen - kan innebära undantag i de bestämmelser i denna förordning som har samband med

- stöd

- avveckling av monetära avvikelser. Dessa undantag får dock aldrig leda till en ökning av franchisen."

9. Artikel 13 punkt 2 ersätts med följande text.

"2. De i ecu angivna priser och belopp vilkas motvärden i nationell valuta den 31 januari 1995 justeras med korrigeringsfaktorn 1,207509, multipliceras med denna faktor vid det första tillfälle från den 1 februari 1995 då en jordbruksomräkningskurs tillämpas som har fastställts för tiden från och med detta datum. Utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 6 punkt 2a skall de jordbruksomräkningskurser som förutfastställts före den 1 februari 1995 liksom de belopp i ecu, som de har avseende på, vara oförändrade."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 januari 1995.

På rådets vägnar

J. PUECH

Ordförande

(1) EGT nr C 360, 17.12.1994, s. 17.

(2) Yttrande avgivet den 20 januari 1995 (ännu inte offentliggjort i EGT).

(3) EGT nr L 387 av den 31.12.1992, s. 1. Förordningen har ändrats genom förordningen (EG) nr 3528/93 (EGT nr L 320 av den 22.12.1993 s. 32)

(4) EGT nr L 379, 30.12.1978, s. 1.

(5) EGT nr L 350, 31.12.1994, s. 27.

(6) EGT nr L 320, 22.12.1993, s. 32.

(7) EGT nr L 350, 31.12.1994, s. 1.