Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 1287/95 av den 22 maj 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 729/70 om finansiering av de gemensamma jordbrukspolitikenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 125 , 08/06/1995 s. 0001 - 0004RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1287/95 av den 22 maj 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 729/70 om finansiering av de gemensamma jordbrukspolitiken

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av revisionsrättens yttrande (3), och

med beaktande av följande:

Ansvaret för kontrollen av garantisektionens utgifter inom Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket ligger i första hand hos medlemsstaterna, som utser de myndigheter och andra organ som skall betala utgifter. Medlemsstaterna skall fullt ut och på ett effektivt sätt ta på sig denna uppgift. Kommissionen, som är ansvarig för att verkställa gemenskapens budget, skall kontrollera de sätt på vilka dessa utbetalningar och kontroller har utförts. Kommissionen får finansiera utgifter enbart om detta sker på ett sätt som ger tillräckliga garantier för att gemenskapsreglerna efterlevs. Inom ramen för ett decentraliserat system för förvaltning av gemenskapens utgifter är det av avgörande betydelse att kommissionen, som är ansvarig för financieringen, är berättigad till och har möjlighet att utföra alla kontroller som den anser nödvändiga, med avseende på utgifterna, samt att öppenheten och det ömsesidiga biståndet mellan medlemsstaterna och kommissionen är effektiva och fullständiga.

I samband med granskningen av räkenskaperna kan kommissionen inom skälig tid besluta om de totala utgifter som skall införas i räkenskaperna med avseende på garantisektioner, endast om den får tillfredsställande garantier för att de nationella kontrollerna är tillräckliga och ger insyn i verksamheten, och att de utbetalande organen försäkrar sig om att de utbetalningar som de gör är lagliga och riktiga. Bestämmelserna bör därför antas för godkännande av de utbetalande organen från medlemsstaternas sida. För att säkerställa konsekvens i den standard som krävs för sådant godkännande i medlemsstaterna skall kommissionen dra upp riktlinjer avseende de kriterier som skall tillämpas. Det bör föreskrivas att enbart utbetalningar som görs av utbetalande organ som är godkända av medlemsstaterna får verkställas. De nationella kontrollsystemens öppenhet kräver, särskilt såvitt avser förfarandet för utanordning och betalning, i förekommande fall att antalet myndigheter och organ som anförtros detta ansvar begränsas med hänsyn till varje medlemsstats konstitutionella bestämmelser.

Ett decentraliserat förvaltningssystem för gemenskapens fonder innebär, särskilt efter reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken, att flera utbetalande organ kan utses. När en medlemsstat godkänner fler än ett utbetalande organ är det emellertid nödvändigt att ett enda kontraktorgan utses för att på detta sätt främja harmoniseringen av fondernas förvaltning, säkerställa kontakterna mellan kommissionen och de olika godkända utbetalande organen och för att sådana uppgifter om olika utbetalande organs transaktioner som kommissionen begär skall kunna göras tillgängliga för denna med kort varsel.

Det är oundgängligen nödvändigt att förkorta den tid inom vilken beslut avseende granskning och godkännande fattas. Databehandling måste därför i största möjliga utsträckning användas för att få fram den information som skall sändas till kommissionen. När kontroller utförs bör kommissionen omedelbart ha tillgång till alla uppgifter som rör utgifter, både i skriftlig form och i datafil.

Det förhållandet att ett beslut om godkännande av räkenskaperna fattas en enda gång per år orsakar ett flertal svårigheter eftersom beslutet för ett visst budgetår samtidigt och för samtliga åtgärder som i alla medlemsstater vidtagits av Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, garantisektionen, innefattar en målsättning avseende räkenskaperna och en målsättning att konstatera att utgifterna är i överensstämmelse med gemenskapsreglerna. Detta enda beslut kan endast fattas med förseningar och det innehåller trots detta förbehåll och skilda bedömningar. Det är därför lämpligt att dela upp det i två olika slag av beslut, ett som avser granskning och godkännande av Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, garantisektionens räkenskaper, och ett som lägger fast vilka slutsatser som kan dras av resultaten av granskningen av överensstämmelse.

Granskningen av överensstämmelse och därpå följande beslut om granskning och godkännande skall hädanefter inte vara knutna till verkställigheten av budgeten för ett visst budgetår. Det är nödvändigt att fastställa den längsta tid som de slutsatser som dras av granskningen av överensstämmelse kan avse.

Förordningen (EEG) nr 729/70 (4) bör följaktligen ändras genom att vissa bestämmelser, som har blivit överflödiga, utgår.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 729/70 ändras på följande sätt:

1) Artikel 4 skall ersättas med följande:

"Artikel 4

1. Varje medlemsstat skall meddela kommissionen följande:

a) de myndigheter och organ som ges befogenhet att utföra de betalningar som avses i artiklarna 2 och 3, nedan kallade `utbetalande organ`.

De utbetalande organen är myndigheter och organ i medlemsstaterna, som såvitt avser de betalningar som skall göras inom deras område erbjuder tillräckliga garantier för att

- anspråkens tillåtlighet och överensstämmelse med gemenskapens regler kontrolleras innan betalningarna utanordnas,

- de gjorda betalningarna redovisas korrekt och fullständigt i räkenskaperna, och

- nödvändiga handlingar ges in inom den tid och i den form som förskrivs i gemenskapsreglerna.

De utbetalande organen måste förfoga över verifikationshandlingar avseende de gjorda utbetalningarna och över handlingar som gäller genomförandet av de föreskrivna administrativa och materiella kontrollerna. Om de relevanta dokumenten bevaras hos de organ som har till uppgift att godkänna utgifterna skall dessa organ tillställa det utbetalande organet rapporter om antalet genomförda kontroller, dessas innehåll och de åtgärder som har vidtagits på grund av resultaten.

b) om fler än ett utbetalande organ har godkänts, den myndighet eller det organ, nedan kallat `samordningsorgan`, som den ger i uppdrag dels att samla in och överföra de uppgifter som skall ges in till kommissionen, och dels att främja en enhetlig tillämpning av gemenskapsreglerna.

Endast utgifter som betalas av utbetalande organ som godkänts av gemenskapen skall bli föremål för finansiering av gemenskapen.

2. Varje medlemsstat skall, med beaktande av landets konstitutionella bestämmelser och institutionella struktur, begränsa antalet godkända utbetalande organ till minsta möjliga antal för att de utgifter som avses i artiklarna 2 och 3 skall kunna betalas under tillfredsställande förvaltnings- och bokföringsförhållanden.

3. Varje medlemsstat skall till kommissionen överlämna följande upplysningar om de utbetalande organen:

- namn och stadgar,

- förvaltnings- och bokföringsförhållanden samt interna kontrollförhållanden under vilka betalningar skall göras i samband med genomförandet av gemenskapsreglerna inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken,

- godkännandehandlingen.

Kommissionen skall omedelbart underrättas om dessa uppgifter ändras på något sätt.

4. Om ett eller flera av villkoren godkännande inte uppfyllts eller inte längre uppfylls av ett godkänt utbetalande organ skall godkännandet återkallas, såvida inte organet genomför nödvändiga anpassningar inom den tid som bestäms utifrån hur allvarligt problemet är. Den berörda medlemsstaten skall underrätta kommissionen om detta.

5. Kommissionen skall till medlemsstaternas förfogande ställa de medel som är nödvändiga för att täcka de utgifter som avses i punkt 1 a i form av förskott mot bokförda utgifter som betalas under en referensperiod. Till dess att de ovannämnda förskotten har utbetalats skall medlemsstaterna tillhandahålla de medel som är nödvändiga för att täcka utgifterna, i enlighet med de godkända utbetalande organens behov.

6. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 13."

2) Artikel 5 skall ersättas med följande:

"Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall med jämna mellanrum tillställa kommissionen följande uppgifter avseende de godkända utbetalande organ och samordningsorgan som avses i artikel 4 och de transaktioner som finansieras av fondens garantisektion:

a) en redovisning av utgifterna och en bedömning av finansieringsbehoven,

b) årsredovisningen tillsammans med nödvändiga underlag för granskning och godkännande och ett intyg avseende den vidarebefordrade redovisningens fullständighet, exakthet och sanningsenlighet.

2. Efter att har hört fondkommittén skall kommissionen

a) besluta om månatliga förskott mot bokförda utgifter som betalats av de godkända utbetalande organen. Utgifterna för oktober skall hänföras till oktober om de betalas mellan den 1 och 15 oktober och till november om de betalas mellan den 16 och 31 oktober. Förskottsbetalningar skall göras till medlemsstaten senast den tredje arbetsdagen den andra månaden efter den när utgifterna betalas.

Ytterligare förskott får betalas om fondkommittén underrättas nästa gång den skall höras.

b) före den 30 april året efter det aktuella budgetåret och på grundval av de uppgifter som avses i punkt 1 b, granska och godkänna årsredovisningen för de utbetalande organen.

Beslutet att godkänna årsredovisningen skall omfatta den överlämnade redovisningens fullständighet, exakthet och sanningsenlighet.

Beslutet skall inte påverka beslut som fattas senare i enlighet med c.

c) besluta om utgifter som inte skall omfattas av gemenskapens finansiering enligt artiklarna 2 och 3 när den finner att utgifterna inte har betalats i överensstämmelse med gemenskapsreglerna.

Varje beslut om att vägra finansiering skall föregås av att resultaten av kommissionens undersökningar och den berörda medlemsstaten svar överlämnas skriftligen varefter de två berörda parterna skall sträva efter att nå en överenskommelse om vilka åtgärder som skall vidtas.

Om ingen överenskommelse nås får medlemsstaten begära att ett förfarande inleds, i syfte att medla mellan deras respektive ståndpunkter inom en tid av fyra månader. Resultaten härav skall anges i en rapport, vilken skall överlämnas till och granskas av kommissionen innan ett beslut om att vägra finansiering fattas.

Kommissionen skall fastställa de belopp som skall undantas med beaktande i synnerhet av hur betydande bristen på överensstämmelse är. Kommissionen skall i detta syfte beakta överträdelsens natur och betydelse och den ekonomiska förlust som gemenskapen förorsakats.

En vägran att finansiera får inte inbegripa utgifter som betalats före de tjugofyra månader som föregick kommissionens skriftliga meddelande till den berörda medlemsstaten om resultaten av undersökningarna. Denna bestämmelse skall inte tillämpas på de finansiella följderna.

- av oegentligheter enligt artikel 8.2, eller

- av statligt stöd eller överträdelser för vilka förfarandena enligt artiklarna 93 och 169 i fördraget har inletts.

3. Tillämpningsföreskrifterna för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 13. Dessa föreskrifter skall i synnerhet omfatta intyget avseende redovisningen som avses i punkt 1 och förfarandena avseende de beslut som avses i punkt 2."

3) Artikel 5a skall ersättas med följande:

"Artikel 5a

Med hänsyn till eventuella svårigheter som vissa medlemsstater kan stöta på vid införandet av det system som föreskrivs i artikel 4.5, får lämpliga åtgärder vidtas enligt förfarandet i artikel 13 för att göra det möjligt att helt eller delvis belasta gemenskapen med räntan."

4) Artikel 8.2 andra stycket skall ersättas med följande:

"De indrivna beloppen skall betalas till de godkända utbetalande organen, och dessa organ skall dra av de indrivna beloppen från de utgifter som fonden finansierar. Räntan på de belopp som drivits in eller som betalats för sent skall betalas in till fonden."

5) Första meningen i artikel 9.2 skall ersättas med följande:

"2. Utan att det påverkar den kontroll som medlemsstaterna utför i enlighet med nationella bestämmelser i lagar, förordningar och administrativa bestämmelser, och utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 188c i fördraget, eller sådana undersökningar som företas med stöd av artikel 209c i fördraget, skall tjänstemän som kommissionen utsett att genomföra undersökningar på plats ha tillgång till alla de böcker och andra handlingar inklusive uppgifter som upprättas eller lagras i elektronisk form, avseende utgifter som finansieras av fonden."

Artikel 2

1. Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med det budgetår som börjar den 16 oktober 1995.

2. En vägran att bevilja finansiering enligt artikel 5.2 c i förordning (EEG) nr 729/70 får inte avse utgifter som har uppgivits under ett budgetår före den 16 oktober 1992, dock utan att det påverkar tillämpningen av beslut om godkännande för budgetår som föregår denna förordnings ikraftträdande.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 maj 1995.

På rådets vägnar

A. MADELIN

Ordförande

(1) EGT nr C 284, 12.10.1994, s. 1.

(2) EGT nr C 89, 10.4.1995.

(3) EGT nr C 383, 31.12.1994, s. 1.

(4) (EG) nr L 94, 28.4.1970, s. 13. Förordningen är senast ändrad genom förordningen (EEG) nr 2048/88 (EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 1).