Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 1685/95 av den 11 juli 1995 om upprättande av ett system för utfärdande av exportlicenser inom vinsektorn och ändring av förordning (EEG) nr 3388/81 om särskilda tillämpningsföreskrifter om import- och exportlicenser inom vinsektornEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 161 , 12/07/1995 s. 0002 - 0008KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1685/95 av den 11 juli 1995 om upprättande av ett system för utfärdande av exportlicenser inom vinsektorn och ändring av förordning (EEG) nr 3388/81 om särskilda tillämpningsföreskrifter om import- och exportlicenser inom vinsektorn

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 822/87 av den 16 mars 1987 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), vilken senast ändrats genom förordning (EG) nr 1544/95 (2), särskilt artiklarna 52.3 och 55.8 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3290/94, av den 22 december 1994 om den anpassning och de övergångåtgärder som krävs inom jordbrukssektorn för att genomföra de avtal som ingåtts under Uruguayrundans multilaterala handelsförhandlingar (3), särskilt artikel 3.1 denna, och

med beaktande av följande:

Enligt förordning (EEG) nr 822/87 skall från och med den 1 september 1995 all export för vilken ett exportbidrag begärs uppvisas en exportlicens som innehåller förutfastställelse av bidraget. Det finns följaktligen anledning att upprätta särskilda tillämpningsföreskrifter för detta system inom vinsektorn och särskilt definiera villkoren för inlämning av ansökningar och vilka uppgifter som bör anges i ansökningarna och licenserna, som ett komplement till kommissionens förordning (EEG) nr 3719/88 av den 16 november 1988 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1199/95 (5).

I artikel 55.7 i förordning (EEG) nr 822/87 föreskrivs att åtlydnaden av bestämmelser härrörande från de avtal som slutits inom ramen för handelsförhandlingarna vid Uruguayrundan angående exportmängden, skall säkerställas med hjälp av exportlicenser. Det finns följaktligen anledning att upprätta ett bestämt förfarande för inlämning av ansökningar och utfärdande av licenserna.

Dessutom är det lämpligt att föreskriva att meddelande om beslut rörande ansökningar om exportlicenser lämnas först inom en bestämd tidsfrist. Denna tidsfrist bör göra det möjligt för kommissionen att göra en uppskattning av de kvantiteter för vilka ansökningar har inlämnats liksom de kostnader som hänför sig till dessa, samt vid behov föreskriva särskilda åtgärder som gäller speciellt för ansökningar under behandling.

Bestämmelserna i kommissionens förordning (EEG) nr 3388/81 av den 27 november 1981 om särskilda tillämpningsföreskrifter om import- och exportlicenser inom vinsektorn (6), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1649/95 (7), bör uppdateras för att man skall ta hänsyn till de i förordningarna införda ändringarna av tillämpningsföreskrifter för systemet för import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter och systemet för exportbidrag för jordbruksprodukter till följd av ikraftträdandet av jordbruksavtalet vid Uruguayrundan (8).

För att säkerställa en effektiv förvaltning av systemet finns det anledning att fastställa storleken på säkerheten för exportlicenser på en tillräckligt hög nivå.

För att kunna förvalta detta system bör kommissionen förfoga över exakta uppgifter om begärda licensansökningar och utnyttjandet av utfärdade licenser. För en effektivisering av administrationen är det lämpligt att föreskriva om en enhetlig mall som skall användas för meddelanden mellan medlemsländerna och kommissionen.

För att undvika ett avbrott i exporten vid ikraftträdandet av det jordbruksavtal som slöts vid Uruguayrundan för vinsektorn är det nödvändigt att godkänna ansökningar och utfärdandet av exportlicenser innan detta avtal träder i kraft, under förutsättning att licenserna endast kan användas från och med den dag när avtalet träder i kraft.

De åtgärder som avses i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Vid tillämpning av det jordbruksavtal som slöts inom ramen för multilaterala handelsförhandlingar vid Uruguayrundan, härefter kallat "avtalet", fastställer denna förordning kompletterande tillämpningsföreskrifter för utfärdandet av exportlicenser inom vinsektorn, innefattande förutfastställelse av bidraget.

Artikel 2

1. Från och med den förste augusti 1995 kan ansökningar om exportlicenser som innefattar förutfastställt bidrag inges till medlemsstaternas behöriga organ. Dessa licenser är inte giltiga före den 1 september 1995 och denna upplysningar finns angiven i licenserna.

2. De produkttyper som avses i artikel 13.2 i förordning (EEG) nr 3719/88 finns uppräknade i bilaga I till denna förordning.

Artikel 3

1. De ansökningar om exportlicenser som avses i artikel 2 kan inlämnas till behöriga myndigheter fr.o.m. onsdag t.o.m. tisdag i följande vecka.

2. Exportlicenserna skall utfärdas på den måndag som följer efter den i punkt 1 nämnda tisdagen eller den första arbetsdagen därefter, såvitt inga särskilda åtgärder vidtagits av kommissionen under tiden.

3. Om de kvantiteter för vilka licenser begärts och som meddelats kommissionen på en bestämd dag enligt bestämmelserna i artikel 7.1 medför eller riskerar medföra att kvantiteterna för den årliga nivå som fastställts inom ramen för avtalet överskrids, skall kommissionen fastställa en enhetlig procentsats för godkännande av begärda kvantiteter i enlighet med den ifrågavarande begäran och/eller tillfälligt upphöra att behandla licensansökningar.

4. Om utfärdandet av ansökta licenser riskerar medföra att den årliga licenskvoten inom ramen för avtalet förbrukas i förtid eller riskerar medföra ekonomiska åtaganden utöver avtalet, kan kommissionen avslå de ansökningar för vilka exportlicenser ännu inte beviljats och tillfälligt upphöra att behandla ansökningar om exportlicenser under högst tio arbetsdagar, med reservation för möjlighet till en förlängning av detta uppehåll, vilket skall bestämmas enligt förfarandet i artikel 83 i förordning (EEG) nr 822/87.

5. Om begärda kvantiteter avslås eller skärs ned, skall den säkerhet som anges i artikel 4.2 i förordning (EEG) nr 3388/81 genast frisläppas för varje kvantitet för vilken en ansökan inte har beviljats.

6. Om en enhetlig procentsats under 85 % fastställs, skall licensen utfärdas, med avvikelse från punkt 2, senast den femte arbetsdagen efter offentliggörandet av nämnda procentsats i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Före detta utfärdande kan den sökande

- dra tillbaka sin ansökan, varvid den säkerhet som anges i artikel 4.2 i förordning (EEG) nr 3388/81 genast skall frisläppas, eller

- begära att licensen genast skall utfärdas, varvid det behöriga organet genast skall utfärda den senast den femte dagen efter det att nämnda procentsats offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Förordning (EEG) nr 3388/81 ändras enligt följande:

1. I artikel 2.2 skall sista strecksatsen ersättas med följande:

"Om bidragets storlek varierar beroende på destination skall bestämmelselandet eller bestämmelsezonen anges i fält 7 i formuläret för begäran om licens och i licenserna. På begäran av den sökande kan detta bestämmelseland eller denna bestämmelsezon ersättas med en annan uppgift efter utfärdandet av licensen, om storleken på det tillämpliga bidraget är densamma."

2. Artikel 3 skall ersättas med följande text:

"Artikel 3

Licensen är giltig från dagen för utfärdandet, såsom denna definieras i artikel 21.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 3719/88 (*), fram till utgången av den därpå följande fjärde månaden.

(*) EGT nr L 331, 2.12.1988, s. 1."3. Artikel 4.2 skall ersättas med följande text:

"2. Säkerhetens storlek för exportlicenser skall vara 2 ecu per hektoliter."

4. I artikel 5 skall uttrycket "export" utgå.

5. Artikel 7 skall utgå.

Artikel 5

Utfärdande exportlicenser är inte överförbara.

Artikel 6

Då den exporterade kvantiteten överstiger den kvantitet som anges i licensen, ger den överstigande delen inte rätt till utbetalning av bidrag. I fält 22 finns en av följande angivelser inskrivna:

- Restitución válida para . . . (cantidad por la que se haya expedido el certificado) como máximo,

- Restitutionen omfatter højst . . . (den mængde, licensen er udstedt for),

- Erstattung gültig für höchstens . . . (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde),

- ÅðéóôñïöÞ ðïõ éó÷ýåé ãéá . . . (ðïóüôçôá ãéá ôçí ïðïßá åêäßäåôáé ôï ðéóôïðïéçôéêü) êáô' áíþôáôï üñéï,

- Refund valid for not more than . . . (quantity for which licence is issued),

- Restitution valable pour . . . (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum,

- Restituzione valida al massimo per . . . (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo),

- Restitutie voor ten hoogste . . . (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven),

- Restituição válida para . . . (quantidade em relação à qual é emitido o certificado), no máximo,

- Vientituki voimassa enintään . . . (määrä, jolle todistus on annettu) osalta,

- Bidrag som gäller för högst . . . (kvantitet för vilken licensen skall utfärdas).

Artikel 7

1. Medlemsstaterna skall varje onsdag eller på den första arbetsdagen därefter meddela kommissionen följande information per telefax:

a) De ansökningar om exportlicenser innefattande förutfastställelse av bidrag enlig artikel 2 som inlämnats fr.o.m. onsdag under föregående vecka t.o.m. tisdag eller en upplysning om att licensansökningar saknas.

b) De kvantiteter för vilka exportlicenser utfärdats under föregående måndag eller om tillämpligt under den tidsfrist som avses i artikel 3.6.

c) De kvantiteter för vilka ansökningar om licenser har återtagits under föregående vecka i det fall som avses i artikel 3.6.

- Medlemsstaterna skall före den 15 i varje månad för föregående månad ange

d) de kvantiteter för vilka licenser utfärdats och som inte blivit utnyttjade,

e) de kvantiteter för vilka bidrag har beviljats utan licens i enlighet med bestämmelserna i artikel 2.2 sista strecksatsen i kommissionens förordning (EEG) nr 3665/87 (9).

2. I meddelandena om de ansökningar som avses i punkt 1 under a, b och c skall följande information lämnas:

- Kvantitet i hektoliter för varje produktnummer med elva siffror i nomenklaturen för jordbruksprodukter med exportbidrag. Om en licens utfärdas för flera nummer med elva siffror som ingår i samma varukategori enligt bilaga I, skall numret på varukategorin anges.

- Kvantiteten för varje nummer skall anges per destination, om storleken på bidragen varierar beroende på destination.

- Tillämplig bidragsstorlek för de meddelanden som avses i punkt c.

Om bidragets storlek har förändras under licensansökningstiden, skall ansökningarna för varje period dessutom delas in efter bidragets storlek.

I det meddelande som avses i punkt 1 under d och e skall anges de kvantiteter som avses i första strecksatsen samt bidragets storlek.

3. Alla meddelanden enligt punkterna 1 och 2, däribland meddelandet "inga uppgifter att rapportera", skall utformas enligt den mall som visas i bilaga II.

4. Om en tillräckligt stor kvantitet återigen finns disponibel efter de meddelanden som avses i punkt 1 d i denna artikel, skall kommissionen besluta att återigen ta emot ansökningar om exportlicenser.

5. Kommission skall månadsvis informera medlemsstaten om användningslägret för aktuell GATT-period av kvantiteter och kostnadsmedel enligt det årliga åtagandet i det jordbruksavtal som slutits inom ramen för Uruguayrundan, och i förekommande fall om förbrukningen av dessa kvantiteter och kostnadsmedel.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 juli 1995.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 1.

(2) EGT nr L 148, 30.6.1995, s. 31.

(3) EGT nr L 349, 31.12.1994, s. 105.

(4) EGT nr L 331, 2.12.1988, s. 1.

(5) EGT nr L 119, 30.5.1995, s. 4.

(6) EGT nr L 341, 28.11.1981, s. 19.

(7) EGT nr L 156, 7.7.1995, s. 29.

(8) EGT nr L 336, 23.12.1994, s. 22.

(9) EGT nr L 351, 14.12.1987, s. 1.

BILAGA I

>Plats för tabell>

BILAGA II

>Start Grafik>

>Slut Grafik>