Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 2417/95 av den 13 oktober 1995 om aktualisering och ändring av förordningarna inom nötköttssektorn om fastställande före den 1 februari 1995 av vissa priser och belopp vars värde i ecu har anpassats på grund av upphävandet av korrektionsfaktorn för jordbruksomräkningskursernaEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 248 , 14/10/1995 s. 0039 - 0040KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2417/95 av den 13 oktober 1995 om aktualisering och ändring av förordningarna inom nötköttssektorn om fastställande före den 1 februari 1995 av vissa priser och belopp vars värde i ecu har anpassats på grund av upphävandet av korrektionsfaktorn för jordbruksomräkningskurserna

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3813/92 av den 28 december 1992 om den beräkningsenhet och de omräkningskurser som skall tillämpas inom den gemensamma jordbrukspolitiken (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 150/95 (2), särskilt artikel 13.1 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 805/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 424/95 (4), särskilt artikel 7.3 i denna, och

med beaktande av följande:

I artikel 13.2 i rådets förordning (EEG) nr 3813/92 ändras värdet i ecu för vissa priser och belopp med verkan från den 1 februari 1995 för att neutralisera verkan av upphävandet av korrektionsfaktorn på 1,207509, som till och med den 31 januari 1995 påverkade jordbruksomräkningskurserna.

De nya värdena i ecu för de berörda priserna och beloppen har fastställts från och med den 1 februari 1995 enligt de regler som avses i artikel 13.2 i förordning (EEG) nr 3813/92 och i artikel 18.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 1068/93 av den 30 april 1993 om närmare föreskrifter för fastställande och tillämpning av jordbruksomräkningskurserna inom jordbrukssektorn (5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1053/95 (6).

För att undvika förvirring och underlätta tillämpningen av den gemensamma jordbrukspolitiken är det, i enlighet med artikel 18.2 i förordning (EEG) nr 1068/93, lämpligt att ersätta värdena i ecu på de priser och belopp som inte har periodisk giltighet, som är fastställda genom förordningar som trädde i kraft före den 1 februari 1995 och som är giltiga åtminstone från och med

- den 1 januari 1996 för de belopp som inte har samband med regleringsåret,

- början av regleringsåret 1996 för de priser och belopp för vilka nuvarande regleringsår börjar i januari 1996,

- början av regleringsåret 1995/96 för övriga fall.

Följande förordningar bör alltså ändras:

För klarhetens skull bör de nya värdena i ecu vad gäller de säkerheter som krävs enligt kommissionens förordningar (EEG) nr 2182/77 (7), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1759/93 (8), (EEG) nr 2173/79 (9), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1759/93, (EEG) nr 985/81 (10), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1759/93, (EEG) nr 2539/84 (11), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1759/93, (EEG) nr 2456/93 (12), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1999/95 (13), avrundas till närmast hela tal.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommitén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till följd av justeringen av vissa priser och belopp i ecu inom nötköttssektorn från och med den 1 februari 1995, i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EEG) nr 3813/92 och artikel 18.1 i förordning (EEG) nr 1068/93, skall de akter som avses i artikel 2 ändras enligt anvisningarna i denna.

Artikel 2

1. Rådets förordning (EEG) nr 805/68 ändras på följande sätt:

a) Artikel 4b.6 tredje strecksatsen skall ersättas med följande:

"- 90 ecu under kalenderåret 1995,

- 108,7 ecu under kalenderåret 1996 och därefter."

b) Artikel 4c.2 skall ändras på följande sätt:

- beloppet "60 ecu" skall ersättas med beloppet "72,45 ecu",

- beloppet "45 ecu" skall ersättas med beloppet "54,34 ecu",

- beloppet "30 ecu" skall ersättas med beloppet "36,23 ecu",

- beloppet "15 ecu" skall ersättas beloppet "18,11 ecu".

c) Artikel 4d.7 skall ändras på följande sätt:

- I första stycket skall tredje strecksatsen ersättas med följande:

"- 120 ecu kalenderåret 1995,

- 144,9 ecu under kalenderåret och därefter."

- I tredje stycket skall beloppet "25 ecu" ersättas med "30,19 ecu".

- I fjärde stycket skall beloppet "20 ecu" ersättas med "24,15 ecu".

d) I artikel 4h.1 skall beloppet "30 ecu" ersättas med beloppet "36,23 ecu".

e) I artikel 4i.2 skall beloppet "100 ecu" ersättas med beloppet "120,8 ecu".

2. I kommissionens förordning (EEG) nr 2182/77 artikel 5.3 a skall beloppet "25 ecu" ersättas med beloppet "30 ecu" och i b skall "2,5 ecu" ersättas med beloppet "3 ecu".

3. I kommissionens förordning (EEG) nr 2173/79 artikel 15.1 skall beloppet "50 ecu" ersättas med beloppet "60 ecu".

4. I kommissionens förordning (EEG) nr 985/81 artikel 3.5 a skall beloppet "25 ecu" ersättas med beloppet "30 ecu" och i b skall beloppet "2,5 ecu" ersättas med beloppet "3 ecu".

5. I kommissionens förordning (EEG) nr 2539/84 skall följande ändras:

a) I artikel 5.2 d 1 skall beloppet "25 ecu" ersättas med beloppet "30 ecu" och i punkt 2 skall beloppet "2.5 ecu" ersättas med beloppet "3 ecu", och

b) i artikel 5.3 e 1 skall beloppet "25 ecu" ersättas med beloppet "30 ecu" och i punkt 2 skall beloppet "2,5 ecu" ersättas med beloppet "3 ecu".

6. I rådets förordning (EEG) nr 3763/91 (14) artikel 5 skall beloppet "40 ecu" ersättas med beloppet "48,30 ecu" varje gång det förekommer.

7. I rådets förordning (EEG) nr 1600/92 (15) artiklarna 14.2, 14.3, 24.2 och 24.3 skall beloppet "40 ecu" ersättas med beloppet "48.30 ecu".

8. I rådets förordning (EEG) nr 1601/92 (16) artikel 10.2 och 10.3 skall beloppet "40 ecu" ersättas med beloppet "48,30 ecu".

9. I rådets förordning (EEG) nr 747/93 (17) artikel 1.2 skall beloppet "130 ecu" ersättas med beloppet "157,0 ecu" varje gång det förekommer.

10. I rådets förordning (EEG) nr 2019/93 (18) artikel 6.1 skall beloppet "40 ecu" ersättas med beloppet "48,30 ecu" varje gång det förekommer.

11. I förordning (EEG) nr 2456/93 skall följande ändras:

a) I artikel 12.1 skall beloppet "30 ecu" ersättas med beloppet "36 ecu", och

b) i artikel 14.1 skall beloppet "8 ecu" ersättas med beloppet "10 ecu" och beloppet "5 ecu" ersättas med beloppet "6 ecu".

12. I kommissionens förordning (EG) nr 456/94 (19) artikel 1 andra stycket, skall beloppet "287,78 ecu" ersättas med beloppet "347,50 ecu".

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 2.1, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 och 2.10 skall dock tillämpas från den dag då en jordbruksomräkningskurs som fastställts den 1 februari 1995 eller därefter börjar tillämpas.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 oktober 1995.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 387, 31.12.1992, s. 1.

(2) EGT nr L 22, 31.1.1995, s. 1.

(3) EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 24.

(4) EGT nr L 45, 1.3.1995, s. 2.

(5) EGT nr L 108, 1.5.1993, s. 106.

(6) EGT nr L 107, 12.5.1995, s. 4.

(7) EGT nr L 251, 1.10.1977, s. 60.

(8) EGT nr L 161, 2.7.1993, s. 59.

(9) EGT nr L 251, 5.10.1979, s. 12.

(10) EGT nr L 99, 10.4.1981, s. 38.

(11) EGT nr L 238, 6.9.1984, s. 13.

(12) EGT nr L 225, 4.9.1993, s. 4.

(13) EGT nr L 195, 18.8.1995, s. 6.

(14) EGT nr L 356, 24.12.1991, s. 1.

(15) EGT nr L 173, 27.6.1992, s. 1.

(16) EGT nr L 173, 27.6.1992, s. 13.

(17) EGT nr L 77, 31.3.1993, s. 15.

(18) EGT nr L 184, 27.7.1993, s. 1.

(19) EGT nr L 57, 1.3.1994, s. 50.