Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 2506/95 av den 25 oktober 1995 om ändring av förordning (EG) nr 2100/94 om gemenskapens växtförädlarrättEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 258 , 28/10/1995 s. 0003 - 0004RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2506/95 av den 25 oktober 1995 om ändring av förordning (EG) nr 2100/94 om gemenskapens växtförädlarrätt

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

Genom förordning (EG) nr 2100/94 (4) införs parallellt med de nationella förordningarna en gemenskapsordning som gör det möjligt att bevilja rättigheter till skydd för industriell äganderätt på hela gemenskapens territorium.

Genomförandet och tillämpningen av den nämnda gemenskapsordningen säkerställs genom ett gemenskapskontor, som är en juridisk person och benämns "Gemenskapens växtsortmyndighet".

Med beaktande av nödvändigheten av att säkerställa att systemet för överklagande till gemenskapens jurisdiktion på de olika områdena för industriell och kommersiell äganderätt är sammanhängande, är det lämpligt att anpassa reglerna för talan som får föras mot beslut fattade av gemenskapens växtsortkontor eller dess överklagandenämnder, vilka inrättas genom förordning (EG) nr 2100/94, till de regler som finns i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (5).

I enlighet met rådets beslut 88/591/EKSG, EEG, Euratom av den 24 oktober 1988 om upprättandet av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt (6), skall denna rätt, om inte annat föreskrivs i en rättsakt varigenom ett organ som är underställt gemenskapslagstiftningen inrättas, i första instans utöva de befogenheter som givits domstolen genom fördragen om upprättandet av gemenskaperna - särskilt i fråga om överklagande i enlighet med artikel 173 fjärde stycket i Romfördraget - och genom de rättsakter som antagits för deras genomförande. De befogenheter som förordning (EG) nr 2100/94 ger domstolen att upphäva eller ändra överklagandenämndernas avgöranden och, i särskilda fall, växtsortkontorets beslut, skall i första instans utövas av nämnda domstol i enlighet med ovannämnda beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rådets förordning (EG) nr 2100/94 ändras på följande sätt:

1. Artikel 67.3 ändras på följande sätt:

- I den tyska versionen skall orden "direkte Beschwerde" ersättas med orden "unmittelbare Klage" och ordet "eingelegt" ersättas med ordet "erhoben".

- I den engelska versionen skall orden "direct appeal" ersättas med orden "direct action" och ordet "lodged" ersättas med ordet "brought".

2. Artikel 73 ersätts med följande:

"Artikel 73

Talan mot överklagandenämndernas beslut

1. Talan mot överklagandenämndernas beslut får föras vid domstolen.

2. Talan får grundas på bristande behörighet, grovt formfel eller överträdelse av fördraget, denna förordning eller andra föreskrifter angående deras tillämpning eller missbruk av befogenhet.

3. Domstolen kan undanröja eller ändra ett överklagat beslut.

4. Talan får föras av varje part i ett förfarande vid en överklagandenämnd om hans framställning helt eller delvis har lämnats utan bifall.

5. Överklagande till domstolen skall ske inom två månader från dagen för underrättelse om överklagandenämndens beslut.

6. Kontoret skall vidta nödvändiga åtgärder för att följa domstolens dom."

3. Artikel 74 skall ändras på följande sätt:

- I den tyska versionen skall rubriken ersättas med "Unmittelbare Klage", och punkt 1 skall ersättas med följande text:

"1. Die Entscheidungen des Amtes nach Artikel 29 und Artikel 100 Absatz 2 sind mit der unmittelbaren Klage beim Gerichtshof anfechtbar."

- I den engelska versionen skall rubriken ersättas med "Direct action" och i punkt 1 skall orden "A direct appeal to the Court of Justice of the European Communities may lie from" ersättas med orden "A direct action may be brought before the Court of Justice against".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den gäller från och med den 27 april 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 25 oktober 1995.

På rådets vägnar

L. ATIENZA

Ordförande

(1) EGT nr C 117, 12.5.1995, s. 10.

(2) EGT nr C 269, 16.10.1995.

(3) EGT nr C 236, 11.9.1995.

(4) EGT nr L 227, 1.9.1994, s. 1.

(5) EGT nr L 11, 14.1.1994, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 3288/94 (EGT nr L 349, 31.12.1994, s. 83).

(6) EGT nr L 319, 25.11.1988, s. 1 (rättelse: EGT nr L 241, 17.8.1989, s. 4). Beslutet senast ändrad genom beslut 94/149/EKSG, EG (EGT nr L 66, 10.3.1994, s. 29).