Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 2730/95 av den 27 november 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 3389/81 om närmare bestämmelser om exportbidrag inom vinsektornEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 284 , 28/11/1995 s. 0006 - 0006KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2730/95 av den 27 november 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 3389/81 om närmare bestämmelser om exportbidrag inom vinsektorn

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 822/87 av den 16 mars 1987 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1544/95 (2), särskilt artikel 55.8 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 345/79 av den 5 februari 1979 om allmänna bestämmelser om beviljande av exportbidrag och kriterier för fastställande av bidragsbeloppen inom vinsektorn (3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2009/81 (4), särskilt artikel 6.3 i denna, och

med beaktande av följande:

I kommissionens förordning (EEG) nr 3389/81 (5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1343/94 (6) fastställs vissa tillämpningsföreskrifter för beviljande av exportbidrag inom vinsektorn.

Tillämpningen av föreskrifterna i artikel 5 i kommissionens förordning (EEG) nr 3665/87 av den 27 november 1987 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter (7), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1384/95 (8), leder till tillfredsställande resultat vad beträffar bevisen på produkternas övergång till fri omsättning i tredje land.

Å andra sidan har erfarenheten visat att exporten till vissa tredje länder har givit upphov till missbruk. En strykning av vissa tredje länder som utgör en risk för missbruk från förteckningen över länder som får bidrag bör tillåta en normalisering av handelsflödet.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 4a i förordning (EEG) nr 3389/81 skall utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 november 1995.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 1.

(2) EGT nr L 148, 30.6.1995, s. 31.

(3) EGT nr L 54, 5.3.1979, s. 69.

(4) EGT nr L 195, 18.7.1981, s. 6.

(5) EGT nr L 341, 28.11.1981, s. 24.

(6) EGT nr L 146, 11.6.1994, s. 7.

(7) EGT nr L 351, 14.12.1987, s. 1.

(8) EGT nr L 134, 20.6.1995, s. 14.