Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

96/584/EG: Kommissionens beslut av den 25 september 1996 om ändring av kommissionens beslut 95/340/EG om upprättande av en temporär förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av mjölk och mjölkbaserade produkter, och om återkallande av beslut 94/70/EG (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 255 , 09/10/1996 s. 0020 - 0020KOMMISSIONENS BESLUT av den 25 september 1996 om ändring av kommissionens beslut 95/340/EG om upprättande av en temporär förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av mjölk och mjölkbaserade produkter, och om återkallande av beslut 94/70/EG (Text av betydelse för EES) (96/584/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/46/EEG av den 16 juni 1992 om fastställande av hälsoföreskrifter för produktion och utsläppande på marknaden av obehandlad mjölk, värmebehandlad mjölk och mjölkbaserade produkter (1), senast ändrat genom rådets direktiv 94/71/EG (2), särskilt artikel 23.2 och 23.3 i detta, och

med beaktande av följande:

I kommissionens beslut 95/340/EG (3), senast ändrat genom beslut 96/325/EG (4), fastställs en förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av mjölk och mjölkbaserade produkter.

Efter att ha mottagit ytterligare information från de kanadensiska myndigheterna bör dessa tredje länders ställning i ovan nämnda förteckning omvärderas.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilagan till beslut 95/340/EG skall de rader som avser Kanada ändras på följande sätt:

>Plats för tabell>

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 25 september 1996.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 1.

(2) EGT nr L 368, 31.12.1994, s. 33.

(3) EGT nr L 200, 24.8.1995, s. 38.

(4) EGT nr L 123, 23.5.1996, s. 24.