Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 231/96 av den 7 februari 1996 som ersätter värdena i ecu i rådets förordning (EEG) nr 2080/92 om en gemenskapsordning för stöd till skogsbruksåtgärder inom jordbruketEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 030 , 08/02/1996 s. 0033 - 0034KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 231/96 av den 7 februari 1996 som ersätter värdena i ecu i rådets förordning (EEG) nr 2080/92 om en gemenskapsordning för stöd till skogsbruksåtgärder inom jordbruket

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3813/92 av den 28 december 1992 om den beräkningsenhet och de omräkningskurser som skall tillämpas inom den gemensamma jordbrukspolitiken (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 150/95 (2),

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 1068/93 av den 30 april 1993 om närmare föreskrifter för fastställande och tillämpning av jordbruksomräkningskurserna (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2853/95 (4), särskilt artikel 18.2 i denna, och

med beaktande av följande:

Med verkan från den 1 februari 1995 ändrades artikel 13.2 i förordning (EEG) nr 3813/92 värdet i ecu för vissa priser och belopp för att neutralisera effekterna av avskaffandet av korrektionsfaktorn på 1,207509 som fram till och med den 31 januari 1995 påverkat omräkningskurserna för jordbruket.

De nya värdena i ecu för de berörda beloppen upprättades från och med den 1 februari 1995 enligt de regler som fastställs i artikel 13.2 i förordning (EEG) nr 3813/92 och i artikel 18.1 i förordning (EEG) nr 1068/93.

I enlighet med artikel 18.2 i förordning (EEG) nr 1068/93 är det, för att undvika förväxling och underlätta tillämpningen av den gemensamma jordbrukspolitiken, lämpligt att ersätta värdena i ecu för beloppen i rådets förordning (EEG) nr 2080/92 (5), senast ändrad genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige och som skall tillämpas senast från och med

- den 1 januari 1996 för de belopp som inte omfattas av ett regleringsår,

- början av regleringsåret 1996 för de belopp för vilka regleringsåret inleds i januari 1996,

- början av regleringsåret 1995/96 i alla övriga fall,

och som återfinns i de akter som trädde i kraft före den 1 februari 1995.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till följd av den justering som gjordes från och med den 1 februari 1995 i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EEG) nr 3813/92 och artikel 18.1 i förordning (EEG) nr 1068/93 av ecubeloppen i förordning (EEG) nr 2080/92, skall denna ändras enligt bestämmelserna i artikel 2.

Artikel 2

Förordning (EEG) nr 2080/92 ändras på följande sätt:

1. I artikel 3 a skall beloppet "2 000 ecu" ersättas med "2 415 ecu". Beloppet "3 000 ecu" skall ersättas med "3 623 ecu" och beloppet "4 000 ecu" skall ersättas med "4 830 ecu".

2. I artikel 3 b skall beloppet "250 ecu" ersättas med "301,9 ecu". Beloppet "150 ecu" skall ersättas med "181,1 ecu". Beloppet "500 ecu" skall ersättas med "603,8 ecu" och beloppet "300 ecu" skall ersättas med "362,3 ecu".

3. I artikel 3 c skall beloppet "600 ecu" ersättas med "724,5 ecu" och beloppet "150 ecu" skall ersättas med "181,1 ecu".

4. I artikel 3 d.1 skall beloppet "700 ecu" ersättas med "845,3 ecu". Beloppet "1 400 ecu" skall ersättas med "1 691 ecu". Beloppet "18 000 ecu" skall ersättas med "21 735 ecu" och beloppet "150 ecu" skall ersättas med "181,1 ecu".

5. I artikel 3 d.3 skall beloppet "1 200 ecu" ersättas med "1 449 ecu" och beloppet "3 000 ecu" skall ersättas med "3 623 ecu".

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall, för varje belopp som berörs, tillämpas från och med den dag som den omräkningskurs för jordbruket som fastställdes den 1 februari 1995 började tillämpas.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 februari 1996.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 387, 31.12.1992, s. 1.

(2) EGT nr L 22, 31.1.1995, s. 1.

(3) EGT nr L 108, 1.5.1993, s. 106.

(4) EGT nr L 299, 12.12.1995, s. 1.

(5) EGT nr L 215, 30.7.1992, s. 96.