Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 716/96 av den 19 april 1996 om undantagsåtgärder till stöd för nötköttsmarknaden i Förenade kungariketEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 099 , 20/04/1996 s. 0014 - 0015KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 716/96 av den 19 april 1996 om undantagsåtgärder till stöd för nötköttsmarknaden i Förenade kungariket

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 805/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2417/95 (2), särskilt artikel 23 i denna, och

med beaktande av följande:

Genom kommissionens beslut 96/239/EG av den 27 mars 1996 om vissa nödåtgärder vad beträffar skydd mot bovin spongiform encefalopati (3) förbjuds sändning av levande nötkreatur eller någon del av dem från Förenade kungariket till andra medlemsstater och motsvarande export till tredje land som resultat av att bovin spongiform encefalopati (BSE) förekommer i Förenade kungariket. Förenade kungariket har förbjudit användningen av nötkreatur som är äldre än 30 månader vid tiden för slakt i människors eller djurs näringskedja. Dessa åtgärder innebär allvarliga störningar på Förenade kungarikets marknad. Det bör därför vidtas undantagsåtgärder för att stödja denna marknad. Det är därför nödvändigt att upprätta en gemenskapsplan för medfinansiering som bemyndigar Förenade kungariket att köpa de djur som omfattas av ovan nämnda förbud i syfte att avliva och destruera dem.

Med tanke på utbredd sjukdomen är samt i synnerhet att den troligen kommer att vara länge, och följaktligen de omfattande insatser som behövs för att stödja marknaden, är det lämpligt att dessa insatser delas mellan gemenskapen och Förenade kungariket.

I de flesta fall är de djur som slaktas när de är äldre än 30 månader utslagskor. Det senast noterade priset för slaktkroppar av kor på Förenade kungarikets marknad motsvarande 1 ecu per kg levande vikt och därför är det lämpligt att basera inköpspriset på detta, utan att det påverkar möjligheten till senare anpassningar beroende på utvecklingen. I liknande fall har gemenskapen bidragit med 70 % av de totala utgifterna. Priset 1 ecu per kg motsvarar i genomsnitt 560 ecu per djur. Med tanke på det stora antalet djur som berörs och för enkelhetens skull är det lämpligt att ge ett gemenskapsstöd med 392 ecu per djur.

Det är nödvändigt att säkerställa att de berörda djuren avlivas och destrueras på ett sätt som inte innebär någon risk för människors eller andra djurs hälsa. Det är därför nödvändigt att närmare fastställa villkoren för destruktion av dessa djur och för de kontroller som skall utföras av Förenade kungarikets myndigheter. För att undvika att djur som skall slaktas enligt denna plan blandas med djur som inte omfattas av planen och att förväxling sker, bör de hållas separat i slakteriets stall, liksom i själva slakteriet.

Det bör ges utrymme för gemenskapens experter att kontrollera överensstämmelsen med de specificerade villkoren.

Förvaltningskommittén för nötkött har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Den behöriga myndigheten i Förenade kungariket skall bemyndigas att köpa alla nötkreatur som är äldre än 30 månader och som inte visar några kliniska tecken på BSE, som har anmälts till myndigheten av en producent eller dennes ombud och som under en period av minst tre månader före försäljningen vistades i en anläggning på Förenade kungarikets territorium.

2. De djur som avses i punkt 1 skall avlivas i särskilt utsedda slakterier. Huvud, inre organ och slaktkroppar skall märkas permanent. Det färgade materialet skall transporteras i förseglade containrar till särskilt godkända förbrännings- eller konverteringsanläggningar, där det skall behandlas och därefter destrueras. Ingen del av de ovan nämnda djuren får användas i människors eller djurs näringskedja eller i kosmetiska eller farmaceutiska produkter. En representant för den behöriga myndigheten i Förenade kungariket skall ständigt vara närvarande i de slakterier som avses ovan för att övervaka de aktuella åtgärderna.

Trots vad som sägs i första stycket

- får den behöriga myndigheten i Förenade kungariket, i de fall befintlig djurskyddspraxis så kräver, tillåta att ett djur slaktas på gården,

- behöver inte hudar från de djur som avses i punkt 1 färgas eller destrueras om de har behandlats på ett sådant sätt att de bara kan användas för lädertillverkning.

3. De slakterier som avses i punkt 2 skall organiseras och skötas på ett sådant sätt att följande kan säkerställas:

- Inga nötkreatur, vars slaktprodukter avses för mänsklig eller djurkonsumtion, får finnas i slakteriet när djur avlivas enligt denna plan.

- Om det är nödvändigt att nötkreatur som skall slaktas enligt planen förvaras i slaktstall, skall dessa hållas separat från nötkreatur som är avsedda att slaktas för livsmedels- eller djurfoderändamål.

- Om det är nödvändigt att lagra produkter som härrör från djur som slaktas enligt denna plan, skall sådan lagring vara åtskild från lager som används för kött eller andra produkter som är avsedda för livsmedel eller djurfoder.

4. Den behöriga myndigheten i Förenade kungariket skall

- utföra de nödvändiga administrativa kontrollerna och effektiv övervakning på plats av de åtgärder som avses i punkterna 2 och 3, samt

- övervaka dessa åtgärder genom upprepade och oanmälda inspektioner, särskilt för att kontrollera att allt märkt material har förstörts helt och fullt.

Resultatet av dessa kontroller och inspektioner skall på begäran göras tillgängligt för kommissionen.

5. Om det antal djur som anmäls till försäljning och påföljande destruktion överskrider det antal som det finns kapacitet att destruera i Förenade kungariket kan den behöriga myndigheten besluta om begränsat tillträde till denna plan.

Artikel 2

1. Det pris som den behöriga myndigheten i Förenade kungariket skall betala till producenterna eller deras ombud enligt artikel 1.1 skall vara 1 ecu per kilo levande vikt.

2. Gemenskapen skall medfinansiera den utgift som Förenade kungariket haft för de inköp som avses i artikel 1.1 till ett pris av 392 ecu per inköpt djur som har destruerats i enlighet med bestämmelserna i artikel 1.

3. Den omräkningskurs som skall tillämpas är den jordbruksomräkningskurs som gäller den första dagen i den månad då djuret i fråga köps.

Artikel 3

Förenade kungariket skall vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa korrekt genomförande av denna plan och fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i denna förordning. Förenade kungariket skall så snart som möjligt underrätta kommissionen om vilka åtgärder det har vidtagit och om eventuella ändringar av åtgärderna.

Artikel 4

Den behöriga myndigheten i Förenade kungariket

a) skall varje onsdag informera kommissionen om det antal djur som

- köpts, och

- slaktats

enligt denna plan under föregående vecka,

b) skall sammanställa en detaljerad rapport över vilka inspektioner den har genomfört av de åtgärder som avses i artikel 3 och skall varje kvartal skicka denna till kommissionen.

Artikel 5

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9 i rådets förordning (EEG) nr 729/70 (4) skall kommissionens experter, där så är lämpligt åtföljda av experter från medlemsstaterna, i samarbete med den behöriga myndigheten i Förenade kungariket genomföra inspektioner på plats för att kontrollera att alla bestämmelser i denna förordning följs.

Artikel 6

De åtgärder som vidtas enligt denna förordning skall anses vara interventionsåtgärder i enlighet med artikel 1.2 i förordning (EEG) nr 729/70.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 29 april 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 april 1996.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 24.

(2) EGT nr L 248, 14.10.1995, s. 39.

(3) EGT nr L 78, 28.3.1996, s. 47.

(4) EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 13.