Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 1294/96 av den 4 juli 1996 med tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 822/87 såvitt gäller skörde-, produktions- och lagerdeklarationer avseende produkter inom vinsektornEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 166 , 05/07/1996 s. 0014 - 0027KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1294/96 av den 4 juli 1996 med tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 822/87 såvitt gäller skörde-, produktions- och lagerdeklarationer avseende produkter inom vinsektorn

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 822/87 av den 16 mars 1987 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1544/95 (2), särskilt artiklarna 3.4 och 81 i denna, och

med beaktande av följande:

Kommissionens förordning (EEG) nr 3929/87 av den 17 december 1987 om skörde-, produktions- och lagerdeklarationer avseende produkter inom vinsektorn (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 330/96 (4) har undergått omfattande ändringar. För att skapa klarhet bör därför nämnda förordning i sin helhet ersättas med en omtryckt version i samband med de nya ändringarna.

Enligt artikel 3 i förordning (EEG) nr 822/87 skall producenter av druvor som är avsedda för vinframställning och producenter av druvmust och vin lämna skördedeklarationer över den senaste skörden. I samma artikel fastställs också att producenter av druvmust och vin samt andra handelsidkare, än detaljister skall deklarera sina inneliggande lager vid utgången av produktionsåret.

Vid tillämpning av bestämmelserna i artikel 39 i förordning (EEG) nr 822/87 bör inte endast den producerade mängden anges utan också den hektaravkastning som ligger till grund för produktionen. I vissa fall kan denna information endast inhämtas med ledning av uppgifter om producentens druvskörd. Det bör därför föreskrivas att deklarationer skall lämnas över såväl vinproduktionen som druvskörden.

Vissa uppgifter som lämnas i de olika deklarationerna behövs bl.a. för att kommissionen i början av varje år skall kunna utarbeta en prognos enligt artikel 31 i förordning (EEG) nr 822/87.

För att underlätta förvaltningen av marknaden bör en tidsfrist fastställas inom vilken deklarationerna skall lämnas. Eftersom skörden äger rum vid olika tidpunkter i de olika medlemsstaterna bör tidsfristerna för inlämnande av producenternas deklarationer spridas över en viss period. Det bör även föreskrivas att aktörer som säljer vinprodukterna före de fastställda deklarationstidpunkterna skall vara deklarationsskyldiga.

Det är inte nödvändigt att kräva två deklarationer från producenter som kan lämna alla nödvändiga uppgifter i produktionsdeklarationen.

Småproducenter kan undantas från deklarationsskyldighet eftersom deras sammanlagda produktion utgör en relativt blygsam procentandel av produktion inom gemenskapen.

Den ordning som skall tillämpas för vinkooperativ bör anges närmare. Småproducenter som tillhör ett vinkooperativ och som levererar hela sin skörd till detta bör även undantas från deklarationsskyldigheten, liksom producenter som förbehåller sig en liten mängd druvor för eget behov.

Medlemsstaterna får själva närmare besluta om på vilket sätt företagen skall lämna de uppgifter som skall ingå i deklarationen, men för att underlätta tillämpningen av denna förordning bör det föreskrivas att uppgifterna skall lämnas i tabellform. Det är också nödvändigt att fastställa tidsfrister inom vilka medlemsstaterna skall sammanställa och överlämna de insamlade uppgifterna till kommissionen samt att ange på vilket sätt de skall överlämnas.

Enligt artikel 31.2 i förordning (EEG) nr 822/87 skall det av vinprognosen framgå hur stor del som hänför sig till bordsvin respektive kvalitetsvin framställt inom specificerade områden, nedan kallat "kvalitetsvin fso", i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 823/87 (5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 3011/95 (6). Samma uppdelning bör därför tillämpas i företagens deklarationer och de uppskattningar av lagren som medlemsstaterna skall överlämna. Dessutom bör kategorin "annat vin" definieras i förhållande till den klassificering av de druvsorter som får odlas inom gemenskapen som fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3800/81 (7), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2276/95 (8).

Den intervention och den destillation som skall genomföras enligt artiklarna 36 och 39 i förordning (EEG) nr 822/87 förutsätter ingående kunskaper om en rad förhållanden inom varje produktionsenhet, bl.a. om de kategorier av produkter som framställs, säljs eller köps samt hektaravkastningen från vinarealerna.

Uppgifterna om avkastningen och om vinarealerna kan vara oriktiga utan att deklaranten har haft de kontrollmöjligheter som krävs. För sådana fall bör det därför fastställas sanktioner som är avvägda i förhållande till hur grava felen är i den inlämnade deklarationen.

Den sanktionsordning som hittills gällt tillåter inte en tillräcklig grad av proportionalitet för de av vinproducenternas deklarationer som efter kontrolloperationerna anses vara ofullständiga eller oriktiga. Därför bör de medlemsstater som förfogar över ett komplett och aktualiserat vinodlingsregister tillåtas använda dessa uppgifter vid behov och anpassa sanktionerna i förhållande till de inrapporterade rättelserna.

För att göra det möjligt att utarbeta en vinprognos bör medlemsstaterna göra vissa uppskattningar beträffande skörd och lager innan producenterna och företagen lämnar sina deklarationer.

Tillämpningen av bestämmelserna om den gemensamma organisationen av marknaden kräver tillgång till en tillräckligt stor mängd objektiv information om situationen och framtidsutsikterna för vinmarknaden inom gemenskapen. Medlemsstaterna bör emellertid få besluta om sekretessbeläggning av denna information.

I vissa medlemsstater sker klassificering av vin som kvalitetsvin fso eller bordsvin långt efter de tidsfrister som har fastställts för inlämning av skörde- och produktionsdeklarationerna. När de interventionsåtgärder som föreskrivs i förordning (EEG) nr 822/87 utlöses, kan denna situation leda till att producenter i dessa medlemsstater klassificerar sin produktion i den ena eller andra kategorin beroende på om de vidtagna åtgärderna innebär fördelar eller skyldigheter. Denna möjlighet kan allvarligt störa förvaltningen av marknaden och måste därför undvikas. Det bör därför föreskrivas att endast de mängder bordsvin som uppges i deklarationerna får användas som underlag för interventionsåtgärder.

Tillräcklig information om produktion och lager inom vinsektorn kan under nuvarande förhållanden endast inhämtas från de skörde- och lagerdeklarationer som lämnas av de olika berörda parterna. Lämpliga åtgärder bör därför vidtas för att säkerställa att dessa deklarationer lämnas av vederbörande och att de är fullständiga och korrekta. Det bör därför ges möjlighet till sanktioner för den händelse att deklarationer inte lämnas eller är felaktiga eller ofullständiga. För att förenkla behandlingen av deklarationsuppgifterna bör varje deklaration som lämnas in beaktas i den behöriga administrativa enheten, oberoende av andra deklarationer som samma producent kan ha lämnat in i andra av medlemsstatens administrativa enheter.

I rådets förordning (EEG) nr 2392/86 (9), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1549/95 (10), upprättas ett gemenskapsregister över vinodlingar. De medlemsstater som förfogar över ett fullständigt register bör tillåtas att använda vissa uppgifter ur registret om deklarationen inte tillhandahåller dem.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

Skördedeklarationer

Artikel 1

1. Fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar av sådana personer som själva bärgar sin druvskörd, nedan kallade "skördare", skall varje år till de behöriga myndigheter som har utsetts av medlemsstaterna överlämna en skördedeklaration i den administrativa enhet som fastställs, som minst innehåller de uppgifter som framgår av tabell A och, i förekommande fall, tabell Aa i bilaga I.

I förekommande fall får medlemsstaterna tillåta inlämnande av en deklaration per jordbruksföretag.

2. Följande personer behöver emellertid inte lämna in någon skördedeklaration:

a) Skördare vars hela produktion av druvor är avsedd för konsumtion i färskt tillstånd, för torkning eller för omedelbar bearbetning av druvorna till druvsaft.

b) Skördare vars jordbruksföretag omfattar mindre än 10 ar vinareal och som varken har sålt eller kommer att sälja någon del av sin produktion i någon form.

c) Skördare vars jordbruksföretag omfattar mindre än 10 ar vinareal och som leverar hela skörden till ett vinkooperativ eller en sammanslutning som de tillhör eller är associerade med. I sådana fall skall skördarna till jordbrukskooperativen eller sammanslutningarna lämna deklarationer med uppgift om

i) vinodlarens förnamn, efternamn och adress,

ii) den mängd druvor som levereras,

iii) den berörda vinodlingens areal och läge.

I det sista fallet skall vinkooperativet eller sammanslutningen kontrollera att uppgifterna i deklarationen stämmer med de uppgifter som kooperativet har.

3. Som undantag från punkt 1 första stycket, och utan att detta påverkar de skyldigheter som följer av artikel 3, får medlemsstaterna undanta följande personer från skyldigheten att lämna skördedeklarationer:

a) Skördare som själva bearbetar hela sin druvskörd till vin eller som låter bearbeta den för egen räkning.

b) Skördare som är anslutna till eller tillhör ett vinkooperativ eller en sammanslutning och som levererar hela sin skörd, i form av vin eller druvmust, till detta vinkooperativ eller denna sammanslutning.

Artikel 2

1. Den areal som skall anges i den deklaration som avses i artikel 1 skall vara vinproduktionsarealen, i den administrativa enhet som utsetts av medlemsstaten.

2. Den hektaravkastning som skall anges i den deklaration som avses i artikel 1 skall beräknas för var och en av kategorierna av vinarealer i tabell A i bilaga I genom att den sammanlagda mängden skördade druvor sätts i relation till den areal, enligt punkt 1, där de skördats.

I de medlemsstater där vinarealerna inte är uppdelade i de kategorier som avses i första stycket skall den hektaravkastning som anges i skördedeklarationen dock vara den genomsnittliga skörden på deklarantens jordbruksföretag.

KAPITEL II

Produktions-, behandlings- och saluföringsdeklarationer

Artikel 3

1. Fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar av sådana personer, inbegripet vinkooperativ, som av innevarande års skörd har framställt vin och/eller vid de tidpunkter som anges i artikel 11.1 innehar andra produkter än vin, skall varje år till de behöriga myndigheter som har utsetts av medlemsstaterna överlämna en produktionsdeklaration som innehåller minst de uppgifter som framgår i tabell B i bilaga I.

2. Medlemsstaterna får föreskriva att fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar av sådana personer, inbegripet vinkooperativ, som före de tidpunkter som anges i artikel 11.1 har behandlat eller salufört produkter i tidigare produktionsled än vin under innevarande produktionsår till de behöriga myndigheterna skall lämna in behandlings- eller saluföringsdeklarationer som minst skall innehålla de uppgifter som avses i tabell B.

3. De skördare som avses i artikel 1.2 samt de producenter som i egna anläggningar av inköpta produkter framställer mindre än tio hektoliter vin, som varken har saluförts eller kommer att saluföras i någon form är inte skyldiga att lämna någon produktions-, eller i förekommande fall behandlings- eller saluföringsdeklaration.

Undantagna från skyldigheten att lämna produktionsdeklaration är även skördare som tillhör ett vinkooperativ vilket skall lämna produktionsdeklarationen, och som levererar hela sin druvskörd till kooperativet, men som förbehåller sig rätten att för sin familjs bruk framställa mindre än 10 hektoliter vin.

4. Vid tillämpning av artikel 1.3 skall den produktionsdeklaration som avses i punkt 1 innehålla alla nödvändiga uppgifter för att hektaravkastningen från varje skördares jordbruksföretag skall kunna fastställas.

5. Vad gäller fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar av sådana personer som köper produkter i tidigare produktionsled än vin och säljer produkterna till vinproducenter före de tidpunkter som anges i artikel 11.1, skall medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att ge vinproducenterna tillgång till de olika uppgifter som de skall lämna i de deklarationer som avses i punkterna 1 och 2, särskilt uppgifter om hektaravkastningen i förhållande till de använda produkterna.

Artikel 4

Aktörer som till tredje man har levererat produkter som omfattas av denna förordning, förutom vin, skall inom den tidsfrist som fastställs av medlemsstaterna skriftligen meddela mottagarna vilken hektaravkastning som de har uppgett i de deklarationer som avses i artiklarna 1 och 3 för de berörda produkterna.

Tidsfristen skall fastställas så att de mottagare av sådana produkter som är skyldiga att deklarera sin produktion för detta meddelande i god tid.

Artikel 5

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 3 och 4 kan medlemsstaterna, när de i enlighet med förordning (EEG) nr 2392/86 har upprättat ett fullständigt register över vinodlingar som uppdateras varje år eller ett annat liknande administrativt kontrollinstrument, undanta de fysiska eller juridiska personer, sammanslutningar av sådana personer eller skördare som avses i dessa artiklar från skyldigheten att deklarera avkastning och/eller areal.

I dessa fall skall de behöriga myndigheter som har utsetts av medlemsstaten själva fylla i de deklarationer som avses i dessa artiklar med uppgifter om avkastningen som bygger på de uppgifter som återfinns i vinregistret.

2. För kvantiteter av bordsvin för vilka produktionsdeklarationen inte innehåller de uppgifter som möjliggör beräkning av avkastningen per hektar skall avkastningen uppskattas av den behöriga myndigheten i medlemsstaten, i synnerhet på grundval av det befintliga vinregistret som skall uppdateras årligen. Avkastningen kan inte i något fall vara lägre än avkastningen i medeltal i den region där vinet produceras.

KAPITEL III

Lagerdeklarationer

Artikel 6

1. Fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar av sådana personer, med undantag av privata konsumenter och detaljister, skall varje år till de behöriga myndigheter som har utsetts av medlemsstaterna deklarera de lager av koncentrerad druvmust, renad koncentrerad druvmust och vin som de innehar per den 31 augusti. Vinprodukter från gemenskapen skall inte tas med i denna deklaration om de framställts av druvor som skördats under innevarande kalenderår.

Medlemsstater med en årlig vinproduktion som inte överstiger 25 000 hektoliter kan emellertid, utöver detaljister, undanta andra handelsidkare som innehar små lager från skyldigheten att lämna de deklarationer som avses i första stycket, om de behöriga myndigheterna kan meddela kommissionen en statistisk uppskattning av dessa lagers storlek i medlemsstaten.

2. I punkt 1 avses med detaljister fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar av sådana personer vars affärsverksamhet omfattar försäljning av vin i små mängder direkt till konsumenten, med undantag för de detaljister som har vinkällare avsedda för lagring och avtappning av stora mängder vin.

De mängder som avses i första stycket skall fastställas enskilt av varje medlemsstat med hänsyn till handelns och distributionens särskilda karakteristika.

3. Den deklaration som avses i punkt 1 skall innehålla minst de uppgifter som framgår av tabell C i bilaga I.

KAPITEL IV

Allmänna bestämmelser

Artikel 7

Medlemsstaterna skall utarbeta formulär för de olika deklarationerna och säkerställa att dessa innehåller minst de uppgifter som anges i tabellerna A, Aa, B och C.

Formulären behöver inte innehålla någon uttrycklig hänvisning till areal och/eller hektaravkastning om medlemsstaten med säkerhet kan bestämma dessa på grundval av andra uppgifter som lämnas i deklarationen eller i vinregistret, särskilt produktionsarealen och jordbruksföretagets totala skörd.

Den information som innefattas i de deklarationer som avses i första stycket skall behandlas centralt på nationell nivå.

Medlemsstaterna skall besluta om nödvändiga kontrollåtgärder för att säkerställa att deklarationerna överensstämmer med verkligheten.

De skall underrätta kommissionen om dessa åtgärder och översända de formulär som utarbetas enligt första stycket.

Artikel 8

I de deklarationer som avses i artiklarna 1, 3 och 6 avses med annat vin

a) vin som framställs av druvor av sorter som inte är upptagna i klassificeringen av vinstockssorter i bilagan till förordning (EEG) nr 3800/81 som vindruvssorter för den administrativa enhet där druvorna skördats,

b) vin som framställs av druvor av sorter som är upptagna i klassificeringen av vinstockssorter i bilagan till förordning (EEG) nr 3800/81 för en och samma administrativa enhet både som vindruvssorter och som bordsdruvssorter eller sorter för framställning av torkade druvor eller vinsprit.

I den deklaration som avses i artikel 3 skall med annat vin, enligt första stycket b, endast avses vin för framställning av vinsprit med en registrerad ursprungsbeteckning eller vin avsett för obligatorisk destillation enligt artikel 36 i förordning (EEG) nr 822/87.

Artikel 9

De produktmängder som skall tas upp i de deklarationer som avses i artiklarna 1, 3 och 6 skall uttryckas i hektoliter vin. De mängder koncentrerad druvmust och renad koncentrerad druvmust som skall tas upp i de deklarationer som avses i artiklarna 3 och 4 skall uttryckas i hektoliter.

Medlemsstaterna får dock fastställa att mängderna skall uttryckas i deciton i stället för i hektoliter i de deklarationer som avses i artikel 1.

Mängderna av andra produkter än vin skall omräknas till hektoliter vin med hjälp av koefficienter som fastställs av medlemsstaterna. Koefficienterna kan variera mellan olika produktionsområden. Medlemsstaterna skall överlämna dem till kommissionen tillsammans med det sammandrag som avses i artikel 15.

Den mängd vin som skall anges i de produktionsdeklarationer som föreskrivs i artikel 3 skall vara den totala mängd som erhålls efter huvudjäsningen, inklusive jäsningsrester.

Artikel 10

Denna förordning skall inte påverka medlemsstaternas bestämmelser om skörde-, produktions-, behandlings-, saluförings- och lagerdeklarationer som syftar till en mer fullständig information, i synnerhet genom att de omfattar en bredare krets av personer än de som avses i artiklarna 1, 3 och 6.

Artikel 11

1. De deklarationer som avses i artiklarna 1 och 3 skall lämnas senast den 10 december. Medlemsstaterna får emellertid fastställa ett eller flera tidigare datum. De får dessutom fastställa ett visst datum vid vilket lagrade kvantiteter skall tas med i deklarationen.

För regleringsåret 1996/97 skall dock dessa deklarationer lämnas in senast den 15 december 1996.

2. De deklarationer som avses i artikel 6 skall lämnas senast den 7 september för de kvantiteter som innehas per den 31 augusti.

KAPITEL V

Sanktioner

Artikel 12

Personer som skall lämna in skörde-, produktions-, saluförings-, behandlings- eller lagerdeklarationer och som inte har lämnat in dessa deklarationer vid de tidpunkter som anges i artikel 11 skall, utom i fall av force majeure, inte omfattas av de åtgärder som föreskrivs i artiklarna 32, 38, 41, 45 och 46 i förordning (EEG) nr 822/87 för innevarande och närmast därpå följande regleringsår.

Om de frister som avses i första stycket överskrids med högst fem arbetsdagar skall de belopp som skall utbetalas för innevarande relgeringsår minskas med 15 %. Om fristerna överskrids med högst tio arbetsdagar skall beloppen minskas med 30 %.

Artikel 13

1. Personer som skall lämna in skörde-, produktions-, saluförings-, behandlings- eller lagerdeklarationer och som lämnar in deklarationer som de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna finner ofullständiga eller oriktiga får endast omfattas av de åtgärder som avses i artiklarna 32, 38, 41, 45 och 46 i förordning (EEG) nr 822/87 om de uppgifter som saknas eller som är oriktiga inte är avgörande för ett korrekt genomförande av åtgärderna i fråga.

2. Om de deklarationer som anges i artikel 3 gäller produktionen av bordsvin, och om medlemsstaternas behöriga myndigheter finner dessa deklarationer vara ofullständiga eller oriktiga, och de felaktiga eller ej införda uppgifterna är nödvändiga för att rätt kunna tillämpa de åtgärder som avses i punkt 1, och om dessa oriktigheter innebär en undervärdering av avkastningen skall medlemsstaten, utom i fall av force majeure, tillämpa följande sanktioner, utan att det påverkar nationella påföljder.

a) När det gäller de åtgärder som avses i artiklarna 32, 45 och 46 i förordning (EEG) nr 822/87, skall stödet minskas med

- samma procentsats som det konstaterade felet om felet medför att avkastningen justeras med 5 % eller mindre,

- två gånger samma procentsats som det konstaterade felet om felet medför att avkastningen justeras med mer än 5 % men mindre än 20 %.

Stöd skall inte betalas ut om felet medför att avkastningen justeras med mer än 20 %, vare sig för produktionsåret i fråga eller för det därpå följande produktionsåret.

Om den oriktighet som fastställts i deklarationen kan hänföras till information från andra aktörer eller anslutna vilkas namn finns med i de föreskrivna handlingarna och inte kan kontrolleras i förväg av deklaranten skall stödet endast minskas med procentsatsen för justeringen.

b) När det gäller de åtgärder som avses i artiklarna 38 och 41 i förordning (EEG) nr 822/87 skall medlemsstaterna vidta följande åtgärder:

i) Om det vin som levereras till destillation ännu inte har betalats, skall det pris som destillatören skall betala till den deklarerande producenten minskas i följande omfattning:

- Med samma procentsats som det konstaterade felet om felet medför att avkastningen justeras med 5 % eller mindre

- Med två gånger den procentsats som det konstaterade felet om felet medför att avkastningen justeras med mer än 5 % men högst 20 %.

Dessa priser skall inte betalas om felet medför att avkastningen justeras med mer än 20 %, vare sig för produktionsåret i fråga eller för det därpå följande produktionsåret.

Om den oriktighet som fastställts i deklarationen kan hänföras till information från andra aktörer eller anslutna vilkas namn finns med i de föreskrivna handlingarna och inte kan kontrolleras i förväg av deklaranten skall priserna endast minskas med procentsatsen för justeringen.

De behöriga myndigheterna skall anpassa de stöd som skall utbetalas till destillatören i förhållande till det pris som betalats till producenten.

ii) Om det vin som levereras till destillation redan har betalats, skall de behöriga myndigheterna kräva att destillatören från den deklarerande producenten återkräver de belopp som avses i punkt i. Stödet till destillatören skall anpassas i förhållande till det slutliga pris som skall betalas till producenten.

c) Den del av produktionen som skall lämnas till den obligatoriska destillation som avses i artikel 39 i förordning (EEG) nr 822/87 och som följer av tillämpning av nämnda justering av avkastningen skall höjas med 20 % om artikel 5.2 i denna förordning tillämpas.

3. Om det stöd som avses i punkt 2 a och 2 b redan har betalats ut skall de behöriga myndigheterna återkräva det överskjutande beloppet av stödet plus i medlemsstaten gällande ränta från och med dagen för utbetalningen av stödet till och med dagen för återvinningen av det.

Det eventuella överskjutande beloppet på förskottet på det erhållna stödet skall i enlighet med bestämmelserna på detta område returneras till den behöriga myndigheten plus den ränta som gäller i medlemsstaten från och med dagen för utbetalningen av förskottet till och med dagen för återvinningen av det.

KAPITEL VI

Uppgifter som skall meddelas av medlemsstaterna

Artikel 14

1. I början av varje produktionsår skall medlemsstaterna uppskatta den väntade produktionsvolymen för bordsvin, kvalitetsvin fso respektive annat vin inom deras territorium. De skall före den 20 september meddela kommissionen resultatet av denna uppskattning.

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna korrigerade uppskattningar av vinproduktionen före den 15 oktober och den 15 november.

2. Medlemsstaterna skall uppskatta hektaravkastningen för produktionen av bordsvin inom sitt territorium.

De skall meddela kommissionen resultatet av denna uppskattning före den 15 februari, med en uppdelning av hektaravkastningen i följande klasser:

- högst 45 hektoliter/hektar,

- mer än 45 hektoliter/hektar, men högst 70 hektoliter/hektar,

- mer än 70 hektoliter/hektar, men högst 90 hektoliter/hektar,

- mer än 90 hektoliter/hektar, men högst 110 hektoliter/hektar,

- mer än 110 hektoliter/-hektar, men högst 140 hektoliter/hektar,

- mer än 140 hektoliter/hektar, men högst 200 hektoliter/hektar,

- mer än 200 hektoliter/hektar.

Artikel 15

1. Ett sammandrag enligt tabell D i bilaga I av uppgifterna i de deklarationer som föreskrivs i artiklarna 1 och 3 skall överlämnas till kommissionen senast den 15 februari.

2. Ett sammandrag enligt tabell E i bilaga I av de deklarationer som föreskrivs i artikel 6 skall överlämnas till kommissionen före den 30 november.

Artikel 16

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om alla nya omständigheter av betydelse som i nämnvärd grad kan påverka den bedömning av tillgängliga mängder och deras användning som görs på grundval av den slutgiltiga informationen från tidigare år.

KAPITEL VII

Avslutande bestämmelser

Artikel 17

Förordning (EEG) nr 3929/87 skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall förstås som hänvisningar till den här förordningen och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilagan II.

Artikel 18

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 juli 1996.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 1.

(2) EGT nr L 148, 30.6.1995, s. 31.

(3) EGT nr L 369, 29.12.1987, s. 59.

(4) EGT nr L 47, 24.2.1996, s. 8.

(5) EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 59.

(6) EGT nr L 314, 28.12.1995, s. 14.

(7) EGT nr L 381, 31.12.1981, s. 1.

(8) EGT nr L 232, 29.9.1995, s. 2.

(9) EGT nr L 208, 31.7.1986, s. 1.

(10) EGT nr L 148, 30.6.1995, s. 37.

BILAGA I

TABELL A

DRUVSKÖRDEDEKLARATION

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

TABELL Aa (1)

DRUVSKÖRDEDEKLARATION

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

TABELL C

DEKLARATION AV VIN- OCH MUSTLAGER PER DEN 31 AUGUSTI 19 . .

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

TABELL D

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

TABELL E

DEKLARATION AV VIN- OCH MUSTLAGER PER DEN 31 AUGUSTI 19 . .

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

(1) Denna tabell omfattar produkter som har sålts eller levererats innan produktionsdeklarationen lämnats.

BILAGA II

JÄMFÖRELSETABELL

>Plats för tabell>