Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 1589/96 av den 30 juli 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 3013/89 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getköttEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 206 , 16/08/1996 s. 0025 - 0026RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1589/96 av den 30 juli 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 3013/89 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 5c 3 i förordning (EEG) nr 3013/89 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött (4), har kommissionen lämnat en rapport till rådet med förslag rörande tillämpningen i de nya tyska förbundsländerna av bestämmelserna för individuella tak för varje producent, vilka bestämmelser är tillämpliga på producenter i den övriga gemenskapen. I denna rapport dras slutsatsen att omstruktureringsprocessen i fårsektorn i de nya tyska förbundsländerna ännu inte är avslutad. Därför är det nödvändigt att på nytt fastställa villkoren för att Tyskland skall kunna anta särbestämmelser för att beakta de särskilda problem som kvarstår i de nya delstaterna.

För att underlätta övergången från de bestämmelser som för närvarande gäller i de nya tyska delstaterna till det bidragsystem som tillämpas inom resten av gemenskapen, kan vissa övergångsåtgärder komma att bli nödvändiga.

I artikel 7.2 i förordning (EEG) nr 3013/89 föreskrivs att när vissa kriterier såvitt avser marknadspriserna är uppfyllda får beslut att bevilja stöd till privat lagring endast fattas inom ramen för ett anbudsförfarande. Erfarenheten visar dock att beslut att bevilja stöd till privat lagring vid förutfastställelse av stödbeloppet skulle kunna förbättra effektiviteten av stödet till privat lagring när det i brådskande fall är nödvändigt med privat lagring på grund av en särskilt besvärlig marknadssituation i ett eller flera prisnoteringsområden. Det har alltså visat sig nödvändigt att bemyndiga kommissionen att tillämpa förfarandet med förutfastställelse av stödbeloppet när denna marknadssituation har konstaterats även om ovannämnda marknadspriskriterier inte är uppfyllda.

Det är nödvändigt att ändra förordning (EEG) nr 3013/89.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 3013/89 ändras på följande sätt:

1) Artikel 5c skall ersättas med följande:

"Artikel 5c

1. Genom undantag från artikel 5a. 1 gäller följande för Tysklands nya förbundsländer:

a) Det skall fastställas ett regionalt tak på 1 miljon bidragsberättigande djur.

b) Tyskland skall bestämma villkoren för fördelningen av detta tak och dess regionala uppdelning.

2. I de nya tyska förbundsländerna skall Tyskland senast från början av regleringsåret 2000 tillämpa de bestämmelser om individuella tak för varje producent som gäller i resten av gemenskapen, med förbehåll för villkoren i denna artikel.

Tyskland skall underrätta producenterna om deras individuella tak per producent, såvitt avser beviljande av de bidrag som föreskrivs i artikel 5. De individuella taken för producenter skall fastställas på grundval av det antal tackor för vilka bidrag betalades ut under regleringsåret som föregick det år då producenterna fick meddelande om sina individuella tak.

3. I de fall då naturliga omständigheter har lett till att bidraget för referensåret inte betalats ut eller bara delvis betalats ut skall beräkningen grundas på det antal djur som motsvarar det antal för vilket bidrag betalats ut närmast föregående regleringsår. Om bidraget för referensåret inte betalas ut eller bara delvis betalats ut till följd av tillämpningen av sanktioner i detta syfte, skall beräkningen grundas på det antal djur som konstaterats vid den kontroll som gett upphov till sanktionerna.

4. Om summan av alla individuella tak för producenter vilkas brukningsenheter är belägna i de nya tyska förbundsstaterna är lägre än det regionala tak som fastställts för detta territorium, skall resterande bidragsrättigheter läggas till den tyska nationella reserv som avses i artikel 5b 1. Den nya reserv som på detta sätt uppstår skall gälla för hela det tyska territoriet.

5. Om det är nödvändigt skall kommissionen fastställa tillämpningsföreskrifter för att genomföra denna artikel i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 30."

2) I artikel 7.2 skall texten ersättas med följande:

"2. Om

- det pris som konstateras enligt artikel 4, å ena sidan, och

- marknadspriset i ett prisnoteringsområde, å andra sidan,

är lägre än 70 % av det säsongsanpassade baspriset och kan förväntas ligga kvar på samma nivå, får det i artikel 6 angivna stödet till privat lagring beviljas för det berörda prisnoteringsområdet. I sådana fall skall detta beslutas inom ramen för ett anbudsförfarande.

Detta stöd kan emellertid beviljas inom ramen för ett förfarande för förutfastställelse om det i brådskande fall är nödvändigt med privat lagring på grund av en särskilt besvärlig marknadssituation i ett eller flera prisnoteringsområden. I sådana fall kan detta förfarande endast beslutas för de prisnoteringsområden där denna marknadssituation har konstaterats."

Artikel 2

Om det är nödvändigt skall kommissionen i enlighet med det förfarande som anges i artikel 30 i förordning (EEG) nr 3013/89 fastställa övergångsåtgärder för att underlätta övergången från nuvarande system i de nya tyska förbundsländerna till det som anges i artikel 1.1 i denna förordning.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 juli 1996.

På rådets vägnar

H. COVENEY

Ordförande

(1) EGT nr C 125, 27.4.1996, s. 33.

(2) EGT nr C 166, 10.6.1996.

(3) EGT nr C 204, 15.7.1996, s. 57.

(4) EGT nr L 289, 7.10.1989, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1265/95 (EGT nr L 123, 3.6.1995, s. 1).