Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 1915/96 av den 3 oktober 1996 om ändring av förordning (EG) nr 554/95 om närmare bestämmelser om beskrivning och presentation av mousserande vin och mousserande vin med tillsatt koldioxidEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 252 , 04/10/1996 s. 0010 - 0010KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1915/96 av den 3 oktober 1996 om ändring av förordning (EG) nr 554/95 om närmare bestämmelser om beskrivning och presentation av mousserande vin och mousserande vin med tillsatt koldioxid

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 822/87 av den 16 mars 1987 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1592/96 (2), särskilt artikel 72.5 i denna, och

med beaktande av följande:

I rådets förordning (EEG) nr 2333/92 (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1429/96 (4), fastställs allmänna regler för beskrivning och presentation av mousserande vin och vin med tillsatt koldioxid.

Genom artikel 15.2 a fjärde strecksatsen i rådets förordning (EEG) nr 823/87 av den 16 mars 1987 om särskilda bestämmelser om kvalitetsvin framställt inom specificerade områden (5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1426/96 (6) erkänns den specifika traditionella benämningen "Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs" för Tyskland. För att denna benämning skall kunna användas som varubeskrivning för ett kvalitetsvin fso bör den införas för Tyskland i artikel 4.1 i förordning (EG) nr 554/95 (7).

Till följd av att tysk och spansk lagstiftning har ändrats bör den förteckning över geografiska namn som anges i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 554/95 anpassas.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 554/95 ändras på följande sätt:

1. I artikel 4.1 skall följande punkt läggas till efter punkt f:

"g) För Tyskland:

`Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs`."

2. I bilaga I:

a) Under "1. För Tyskland" skall i den geografiska enheten "Rhein-Mosel" punkt c) "Saar" utgå.

b) Under "3. För Spanien" skall den geografiska enheten "Almendralejo" utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 oktober 1996.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 1.

(2) EGT nr L 206, 16.8.1996, s. 31.

(3) EGT nr L 231, 13.8.1992, s. 9.

(4) EGT nr L 184, 24.7.1996, s. 9.

(5) EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 59.

(6) EGT nr L 184, 24.7.1996, s. 1.

(7) EGT nr L 56, 14.3.1995, s. 3.