Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2061/96 av den 8 oktober 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 1601/91 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 277 , 30/10/1996 s. 0001 - 0002EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2061/96 av den 8 oktober 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 1601/91 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med det i artikel 189b i fördraget angivna förfarandet (3), och

med beaktande av följande:

För att ta hänsyn till vissa traditioner i några medlemsstater är det nödvändigt att fastställa att aromatiserade viner även kan framställas av färsk druvmust vars jäsning har avbrutits genom tillsats av alkohol enligt punkt 5 i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 822/87 av den 16 mars 1987 om en gemensam ordning för marknaden för vinprodukter (4).

Det är knappast möjligt att kontrollera om bestämmelsen om den lägsta andelen vin i ett aromatiserat vin efterlevs när det gäller vin med tillsats av alkohol från olika produktionsområden. Denna bestämmelse måste därför ändras.

I definitionen av en traditionell produkt som Glühwein bör det tas hänsyn till den utveckling som har ägt rum på området och därför måste tillsats av vatten förbjudas vilket dock inte berör tillsats av vatten i samband med en eventuell sötning.

Bestämmelsen om vilka metoder som kan användas vid framställningen av de olika produkterna måste formuleras tydligare, eftersom medlemsstaterna, då det saknas gemenskapsregler, kan tillämpa särskilda regler på området under förutsättning att sådana regler är förenliga med gemenskapsrätten.

Förordning (EEG) nr 1601/91 (5) bör därför ändras samt anpassas till ett antal andra tekniska aspekter med beaktande av de erfarenheter som gjorts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1601/91 skall ändras på följande sätt:

1. I artikel 2.1 a:

i) Den första strecksatsen skall ersättas med följande:

"- Den är framställd av en eller flera av de vinprodukter som avses i punkterna 5 och 12-18 i bilaga I till förordning (EEG) nr 822/87 (*), däribland kvalitetsvin från bestämda områden som definieras i artikel 1.2 i förordning (EEG) nr 823/87 (**), med undantag för `retsina`-bordsvin, eventuellt med tillsats av druvmust och/eller delvis jäst druvmust.

(*) EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1544/95 (EGT nr L 148, 30.6.1995, s. 31).

(**) EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 59. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 3011/95 (EGT nr L 314, 28.12.1995, s. 14)."

ii) Näst sista stycket skall ersättas med följande:

"Det vin och/eller den färska druvmust, vars jäsning har avbrutits genom tillsats av alkohol och som används vid framställningen av aromatiserat vin skall utgöra minst 75 % av den slutliga produkten. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 5 skall den lägsta naturliga alkoholhalten räknat i volymprocent för de produkter som används vara den alkoholhalt som anges i artikel 18.1 i förordning (EEG) nr 822/87."

2. I artikel 2.1 b skall den första strecksatsen ersättas med följande:

"- Den har framställts av ett eller flera av de viner som avses i punkt 11-13 och 15-18 i bilaga I till förordning (EEG) nr 822/87, däribland kvalitetsvin från bestämda områden som definieras i artikel 1.2 i förordning (EEG) nr 823/87, med undantag för viner som framställts med tillsats av alkohol och `retsina`-bordsvin, eventuellt med tillsats av druvmust och/eller delvis jäst druvmust."

3. I den italienska versionen skall artikel 2.2 ha följande lydelse:

i) i a) skall termen Vermut ersättas med följande termer:

"Vermut o Vermouth o Vermout"

ii) i b) Vino aromatizzato amaro skall första strecksatsen ersättas med följande:

"- `Vino alla china` o `Vino chinato` quando l'aromatizzazione principale è fatta con aroma naturale di china,"

4. I artikel 2.3:

i) I e) Kalte Ente skall orden "som måste ge en tydligt framträdande smak" utgå.

ii) I f) Glühwein skall första meningen ersättas med följande:

"En aromatiserad dryck som framställs uteslutande av rött eller vitt vin, smaksatt huvudsakligen med kanel och/eller kryddnejlikor. Tillsats av vatten är förbjuden vilket dock inte berör den tillsats av vatten som följer av användningen av bestämmelserna i artikel 3 a."

iii) I fa) Viiniglögi/Vinglögg skall första meningen ersättas med följande:

"En aromatiserad dryck som framställs uteslutande av rött eller vitt vin, smaksatt huvudsakligen med kanel och/eller kryddnejlikor."

5. I den italienska versionen skall artikel 2.5 a och b ersättas med följande:

"a) extra secco o extra dry: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è inferiore a 30 grammi per litro;

b) secco o dry: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è inferiore a 50 grammi per litro;"

6. Artikel 5 skall ersättas med följande:

"Artikel 5

1. De oenologiska processer och metoder som fastställts i enlighet med förordning (EEG) nr 822/87 skall tillämpas för vin och must som ingår i de produkter som avses i artikel 1.

2. Processerna för de produkter som håller på att framställas för erhållande av sådana färdiga produkter som avses i denna förordning skall fastställas enligt förfarandet i artikel 14."

7. I bilaga II skall beteckningen Thüringer Glühwein läggas till efter beteckningen Nürnberger Glühwein.

Artikel 2

För produkten Glühwein skall undantagsåtgärder antas enligt förfarandet i artikel 13 i förordning (EEG) nr 1601/91 för en övergångsperiod till och med den 31 januari 1998.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 oktober 1996.

På Europaparlamentets vägnar

K. HÄNSCH

Ordförande

På rådets vägnar

P. RABBITTE

Ordförande

(1) EGT nr C 28, 1.2.1996, s. 8.

(2) Yttrande avgivet den 27 mars 1996 (EGT nr C 174, 17.6.1996, s. 30).

(3) Europaparlamentets yttrande av den 14 mars 1996 (EGT nr C 96, 1.4.1996, s. 235), rådets gemensamma ståndpunkt av den 29 april 1996 (EGT nr C 196, 6.7.1996, s. 130) och Europaparlamentets beslut av den 16 juli 1996 (EGT nr C 261, 9.9.1996, s. 23).

(4) EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1544/95 (EGT nr L 148, 30.6.1995, s. 31).

(5) EGT nr L 149, 14.6.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 3378/94 (EGT nr L 366, 31.12.1994, s. 1).