Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 2143/96 av den 7 november 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 2385/91 beträffande de geografiska områden i Tyskland där fårköttsproducenter som tillämpar växling av betesområden skall anses vara producenter i mindre gynnade områdenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 286 , 08/11/1996 s. 0010 - 0011KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2143/96 av den 7 november 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 2385/91 beträffande de geografiska områden i Tyskland där fårköttsproducenter som tillämpar växling av betesområden skall anses vara producenter i mindre gynnade områden

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3013/89 av den 25 september 1989 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1589/96 (2), särskilt artikel 5.9 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3493/90 av den 27 november 1990 om allmänna regler för beviljande av bidrag till får- och getköttsproducenter (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 233/94 (4), särskilt artiklarna 1 och 2.4 i denna, och

med beaktande av följande:

I förordning (EEG) nr 3493/90 fastställs de villkor enligt vilka uppfödare som tillämpar växling av betesområden skall anses vara producenter i mindre gynnade områden. I detta syfte fastställs i förordningen särskilt att bara de uppfödare vars jordbruksföretag ligger i sådana områden som definieras enligt vissa kriterier och enligt förfarandet i artikel 30 i förordning (EEG) nr 3013/89 skall komma i fråga. I kommissionens förordning (EEG) nr 2385/91 om närmare bestämmelser för vissa särskilda fall avseende definition av får- och getköttsproducenter och producentgrupper (5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2569/95 (6), fastställs en förteckning över dessa geografiska områden. På grund av en administrativ omorganisering i Tysklands nya delstater har den geografiska indelningen av vissa distrikt och deras benämningar ändrats, och det är därför lämpligt att anpassa den förteckning över dessa geografiska områden som fastställts för denna medlemsstat.

Dessa ändringar förväntas inte innebära någon ökning av antalet producenter som tillämpar växling av betesområden i de berörda områdena.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för får och getter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilagan till förordning (EEG) nr 2385/91 skall texten i punkt IV. TYSKLAND ändras på följande sätt:

1. Vad beträffar "Mecklenburg-Vorpommern", "Sachsen-Anhalt", "Thüringen" och "Sachsen" skall texten ersättas med följande text:

"Mecklenburg-Vorpommern (följande `Stadt- och Landkreisen`):

Bad Doberan

Demmin

Güstrow

Ludwigslust

Mecklenburg-Strelitz

Nordvorpommern

Nordwestmecklenburg

Ostvorpommern

Parchim

Uecker-Randow

Sachsen-Anhalt (följande `Stadt- och Landkreisen`):

Anhalt-Zerbst

Sangerhausen

Weißenfels

Ohrekreis

Jerichower Land

Halberstadt

Stendal

Salzwedel

Thüringen (följande `Stadt- och Landkreisen`):

Nordhausen

Kyffhäuser Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis

Sömmerda

Wartburg Kreis

Gotha

Weimar-Land

Ilm-Kreis

Holzlandkreis

Altenburg

Erfurt

Weimar

Sachsen (följande `Stadt- och Landkreisen`):

Torgau-Oschatz

Delitzsch

Muldentalkreis

Riesa-Großenhain

Meißen-Radebeul

Sächsische Schweiz

Bautzen

Löbau-Zittau

Niederschlesischer Oberlausitzkreis

Freiberg

Chemnitzer Land

Zwickauer Land

Kamenz".

2. Vad beträffar delstaten Niedersachsen skall "Landkreis Lüneburg" införas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 november 1996.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 289, 7.10.1989, s. 1.

(2) EGT nr L 206, 16.8.1996, s. 25.

(3) EGT nr L 337, 4.12.1990, s. 7.

(4) EGT nr L 30, 3.2.1994, s. 9.

(5) EGT nr L 219, 7.8.1991, s. 15.

(6) EGT nr L 262, 1.11.1995, s. 32.