Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

97/296/EG: Kommissionens beslut av den 22 april 1997 om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka import av fiskeprodukter för livsmedel är tillåten (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 122 , 14/05/1997 s. 0021 - 0023KOMMISSIONENS BESLUT av den 22 april 1997 om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka import av fiskeprodukter för livsmedel är tillåten (Text av betydelse för EES) (97/296/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 95/408/EG av den 22 juni 1995 om villkor för upprättande, under en övergångsperiod, av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje land, från vilka medlemsstaterna får importera vissa produkter av animaliskt ursprung, fiskprodukter och levande tvåskaliga mollusker (1), ändrat genom beslut 97/34/EG (2) särskilt artikel 2.2 i denna, och

med beaktande av följande:

Kommissionen har fastställt de särskilda villkoren för import av fiskeprodukter från vissa fastställda tredje länder.

I kommissionens beslut 95/328/EG (3) fastställs villkoren för de hygienintyg som krävs för import av sådana fiskeprodukter från tredje land som ännu inte omfattas av beslut.

I kommissionens beslut 97/20/EG (4) om upprättande av en förteckning över tredje länder som uppfyller villkoren för likvärdighet beträffande villkoren för produktion och saluförande av musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor.

Det är lämpligt att längre fram upprätta en förteckning över de tredje länder som uppfyller de bestämmelser om likvärdighet som fastställs i artikel 2.2 i beslut 95/408/EG och som kan garantera att de fiskeprodukter som exporteras till gemenskapen uppfyller de hygienkrav som fastställts för att värna om konsumenternas hälsa genom bestämmelserna i direktiv 91/493/EEG (5) om fastställande av hygienkrav för produktionen och marknadsföringen av fiskprodukter.

Denna förteckning bör omfatta de tredje länder som redan omfattas av ett särskilt beslut samt de tredje länder som uppfyller villkoren i artikel 2.2 och för vilka en provisorisk förteckning över godkända anläggningar får fastställas enligt det förfarande som föreskrivs i beslut 95/408/EG.

För att undvika störningar av den traditionella handeln får de bestämmelser som föreskrivs i artikel 11.7 i direktiv 91/493/EEG fortsätta att under en begränsad tid tillämpas för de fiskeprodukter som importerats från tredje länder som inte förekommer i denna förteckning.

Denna förteckning över tredje länder skall fastställas utan att det påverkar tillämpningen av gemenskaps- eller nationella bestämmelser om skydd av djurhälsan eller miljön.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den förteckning över tredje länder som uppfyller de villkor som föreskrivs i artikel 2.2 i rådets beslut 95/408/EG av den 22 juni 1995 om villkor för upprättande, under en övergångsperiod, av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje land, från vilka medlemsstaterna får importera vissa produkter av animaliskt ursprung, fiskprodukter och levande tvåskaliga mollusker fastställs i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

1. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om skydd av djurhälsan och miljön skall medlemsstaterna se till att de endast importerar fiskeprodukter, oavsett form, avsedda för livsmedel från de tredje länder som förekommer i förteckningen i bilagan.

2. De bestämmelser som avses i punkt 1 skall inte tillämpas för de fiskeprodukter som importeras från en anläggning som godkänts enligt de föreskrifter som föreskrivs i artikel 11.6 i direktiv 91/493/EEG.

Artikel 3

1. Trots bestämmelserna i artikel 2 får medlemsstaterna [till och med den 1 juli 1998] fortsätta importera fiskeprodukter från tredje länder som inte förekommer i förteckningen i bilagan till detta beslut, genom tillämpning av de föreskrifter som föreskrivs i artikel 11.7 i direktiv 91/493/EEG.

2. Medlemsstaterna skall se till att de fiskeprodukter som importerats enligt de villkor som föreskrivs i punkt 1 endast saluförs på den inhemska marknaden i den importerande medlemsstaten, eller i de medlemsstater som medger samma undantag, och att produkternas ursprungsland tydligt framgår av etiketten.

Artikel 4

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 juli 1997.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 april 1997.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 243, 11.10.1995, s. 17.

(2) EGT nr L 13, 16.1.1997, s. 33.

(3) EGT nr L 191, 12.8.1995, s. 32.

(4) EGT nr L 6, 10.1.1997, s. 46.

(5) EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 15.

BILAGA

Förteckning över tredje länder från vilka import av fiskeprodukter i alla former och avsedda som livsmedel är tillåten

I. Tredje länder som omfattas av ett särskilt beslut på grundval av rådets direktiv 91/493/EG

Sydafrika

Albanien

Argentina

Brasilien

Kanada

Chile

Colombia

Sydkorea

Elfenbenskusten

Ecuador

Gambia

Färöarna

Indonesien

Japan

Malaysia

Marocko

Mauretanien

Nya Zeeland

Peru

Filippinerna

Ryssland

Senegal

Singapore

Taiwan

Thailand

Turkiet

Uruguay

II. Tredje länder som uppfyller villkoren i artikel 2.2 i rådets beslut 95/408/EG

Australien

Bangladesh

Belize

Kina

Costa Rica

Kroatien

Kuba

USA

Falklandsöarna

Grönland

Guatemala

Honduras

Indien

Madagaskar

Maldiverna

Mexico

Namibia

Polen

Panama

Seychellerna

Slovenien

Togo

Tunisien

Schweiz

Vietnam

Venezuela