Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 97/2/EG av den 20 januari 1997 om ändring av direktiv 91/629/EEG om fastställande av lägsta djurskyddskrav för kalvarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 025 , 28/01/1997 s. 0024 - 0025RÅDETS DIREKTIV 97/2/EG av den 20 januari 1997 om ändring av direktiv 91/629/EEG om fastställande av lägsta djurskyddskrav för kalvar

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

med beaktande av följande:

I enlighet med artikel 6 i direktiv 91/629/EEG (3) avgav Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén den 9 november 1995 ett yttrande på grundval av vilket kommissionen har utarbetat en rapport som har överlämnats till Europaparlamentet och rådet.

På grundval av slutsatserna i denna rapport bör vissa bestämmelser i direktiv 91/629/EEG ändras för att säkerställa att reglerna bygger på vetenskapliga bevis och inte går längre än vad som är nödvändigt för att den gemensamma organisationen av marknaderna skall kunna fungera effektivt.

I förklaring nr 24 som utgör en bilaga till slutakten till Fördraget om Europeiska unionen anmodas gemenskapsinstitutionerna och medlemsstaterna att vid utformning och införande av gemenskapslagstiftning fullt ut ta hänsyn till djurens behov av välbefinnande.

För att säkerställa en rationell utveckling av produktionen på tillfredsställande konkurrensvillkor är det nödvändigt att harmonisera reglerna för uppfödning av kalvar inom ramen för den gemensamma organisationen av marknaderna. I detta avseende är det ett vetenskapligt erkänt faktum att kalvar bör hållas i en miljö som är lämpad för dem som flockdjur och de bör därför födas upp i grupp. Kalvar bör, både då de hålls i grupp eller i enskilda boxar, ha tillräckligt med utrymme för motion, kontakt med andra nötkreatur och normal rörelsefrihet när de står upp eller ligger ned.

Det är nödvändigt att ge anläggningarna tid att vidta nödvändiga åtgärder för att följa de nya reglerna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 91/629/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 3.3 ersätts med följande:

"3. Från och med den 1 januari 1998 skall följande bestämmelser gälla för nybyggda eller ombyggda anläggningar och för alla anläggningar som tas i bruk efter denna tidpunkt:

a) En kalv får inte vara instängd i en enskild box efter åtta veckors ålder, om inte en veterinär har intygat att dess hälsotillstånd eller beteende kräver att den isoleras för behandling. Bredden på kalvens box skall minst motsvara kalvens mankhöjd, mätt i stående ställning, och längden skall vara minst lika med kalvens kroppslängd, mätt från nosspetsen till den bakre spetsen på tuber ischii (sittbenet) multiplicerat med 1,1.

Ingen enskild kalvbox (med undantag av de boxar, som är avsedda för att isolera sjuka djur) får ha täta väggar utan skall ha genombrutna skiljeväggar som tillåter ögonkontakt och direkt beröring mellan kalvarna.

b) För kalvar som föds upp i grupp skall det fria utrymmet för varje kalv minst vara lika med 1,5 m² för varje kalv på under 150 kg levande vikt, 1,7 m² för varje kalv på över 150 kg levande vikt men under 220 kg och åtminstone 1,8 m² för varje kalv på över 220 kg levande vikt.

Bestämmelserna i den här punkten skall dock inte tillämpas på

- anläggningar med färre än sex kalvar,

- dikalvar som hålls hos sina mödrar.

Från och med den 31 december 2006 skall ovan nämnda bestämmelser tillämpas på alla anläggningar."

2. Artikel 3.4 andra strecksatsen utgår.

3. Artikel 4.2 utgår.

4. I artikel 6 ersätts datumet "den 1 oktober 1997" med datumet "den 1 januari 2006".

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 1997. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Från den dag som anges i punkt 1 får dock medlemsstaterna, i enlighet med de allmänna bestämmelserna i fördraget, inom sina territorier bibehålla eller tillämpa strängare bestämmelser för skydd av kalvar är de som anges i detta direktiv. De skall underrätta kommissionen om dessa åtgärder.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 januari 1997.

På rådets vägnar

J. VAN AARTSEN

Ordförande

(1) EGT nr C 85, 22.3.1996, s. 19.

(2) EGT nr C 320, 28.10.1996, s. 259.

(3) EGT nr L 340, 11.12.1991, s. 28.