Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 97/79/EG av den 18 december 1997 om ändring av direktiven 71/118/EEG, 72/462/EEG, 85/73/EEG, 91/67/EEG, 91/492/EEG, 91/493/EEG, 92/45/EEG och 92/118/EEG med avseende på organiseringen av veterinärkontroller av produkter som förs in i gemenskapen från tredje landEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 024 , 30/01/1998 s. 0031 - 0032RÅDETS DIREKTIV 97/79/EG av den 18 december 1997 om ändring av direktiven 71/118/EEG, 72/462/EEG, 85/73/EEG, 91/67/EEG, 91/492/EEG, 91/493/EEG, 92/45/EEG och 92/118/EEG med avseende på organiseringen av veterinärkontroller av produkter som förs in i gemenskapen från tredje land

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

För att skapa större klarhet och av praktiska skäl har direktiv 90/675/EEG om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter som förs in i gemenskapen från tredje land (4) upphävts och ersatts av direktiv 97/78/EG (5).

Den omständigheten att direktiv 90/675/EEG ersätts av direktiv 97/78/EG påverkar lydelsen av följande rådsdirektiv:

- Rådets direktiv 71/118/EEG av den 15 februari 1971 om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött av fjäderfä (6).

- Rådets direktiv 72/462/EEG av den 12 december 1972 om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, får och getter, svin och färskt kött eller köttprodukter (7).

- Rådets direktiv 85/73/EEG av den 29 januari 1985 om finansiering av hygienundersökningar och kontroller av färskt kött och fjäderfäkött som avses i direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG, 90/675/EEG och 91/496/EEG (ändrat och kodifierat) (8).

- Rådets direktiv 91/67/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk (9).

- Rådets direktiv 91/492/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktion och utsläppande på marknaden av levande tvåskaliga mollusker (10).

- Rådets direktiv 91/493/EEG av den 22 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktionen och marknadsföringen av fiskprodukter (11).

- Rådets direktiv 92/45/EEG av den 16 juni 1992 om frågor om människors och djurs hälsa i samband med nedläggning av vilt och utsläppandet på marknaden av viltkött (12).

- Rådets direktiv 92/118/EEG av den 17 december 1992 om djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter som inte omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A.I till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, i direktiv 90/425/EEG, samt för import till gemenskapen av sådana produkter (13).

Därför bör dessa direktiv anpassas så att de blir förenliga med direktiv 97/78/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Direktiv 71/118/EEG ändras på följande sätt:

a) I artikel 14a.2 a skall andra meningen utgå.

b) I artikel 17 skall andra stycket utgå.

2. Direktiv 72/462/EEG ändras på följande sätt:

a) I artikel 31a skall orden "artikel 17 i direktiv 90/675/EEG" ersättas med orden "artikel 18 i direktiv 97/78/EG".

b) Artikel 31 skall utgå.

3. I artikel 3.1 i direktiv 85/73/EEG skall orden "artikel 20 i direktiv 90/675/EEG" ersättas med orden "artikel 23 i direktiv 97/78/EG".

4. Direktiv 91/67/EEG ändras på följande sätt:

a) Artikel 23 skall ersättas med följande:

"Artikel 23

De principer och regler som fastställs i direktiven 91/496/EEG och 97/78/EG skall gälla, särskilt i fråga om organisationen och uppföljningen av de kontroller som skall utföras av medlemsstaterna samt de skyddsåtgärder som skall genomföras."

b) Artikel 24 skall utgå.

5. Artikel 10 andra stycket i direktiv 91/492/EEG skall utgå.

6. Direktiv 91/493/EEG ändras på följande sätt:

a) I artikel 10 andra stycket skall orden "artikel 18.3 i direktiv 90/675/EEG" ersättas med orden "artikel 19.2 i direktiv 97/78/EG".

b) I artikel 12 skall punkt 2 utgå.

7. Direktiv 92/45/EEG ändras på följande sätt:

a) I artikel 17 skall punkt 2 utgå.

b) I artikel 19 skall andra stycket utgå.

8. Direktiv 92/118/EEG ändras på följande sätt:

a) I artikel 12.1 andra stycket skall orden "artikel 8.2 i direktiv 90/675/EEG" ersättas med orden "artikel 4.4 b i direktiv 97/78/EG".

b) Artikel 12.2 skall utgå.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall före den 1 juli 1999 anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

De skall tillämpa bestämmelserna från och med den 1 juli 1999.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 december 1997.

På rådets vägnar

F. BODEN

Ordförande

(1) EGT C 258, 23.8.1997, s. 7.

(2) EGT C 85, 17.3.1997, s. 76.

(3) EGT C 66, 3.3.1997, s. 43.

(4) EGT L 373, 31.12.1990, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/43/EG (EGT L 162, 1.7.1996, s. 1-13).

(5) Se sidan 9 i detta nummer av EGT.

(6) EGT L 55, 8.3.1971, s. 23. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/23/EG (EGT L 125, 23.5.1996, s. 10).

(7) EGT L 302, 31.12.1972, s. 28. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/91/EG (EGT L 13, 16.1.1997, s. 27).

(8) EGT L 32, 5.2.1985, s. 14). Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/43/EG (EGT L 162, 1.7.1996, s. 1).

(9) EGT L 46, 19.2.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 95/22/EG (EGT L 243, 11.10.1995, s. 1).

(10) EGT L 268, 24.9.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 97/61/EG (EGT L 295, 29.10.1997, s. 35).

(11) EGT L 268, 24.9.1991, s. 15. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/23/EG (EGT L 125, 23.5.1996, s. 10).

(12) EGT L 268, 14.9.1992, s. 35. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/23/EG (EGT L 125, 23.5.1996, s. 10).

(13) EGT L 62, 15.3.1993, s. 49. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/90/EG (EGT L 125, 23.5.1996, s. 10).