Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) Nr 951/97 av den 20 maj 1997 om förbättring av villkoren för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 142 , 02/06/1997 s. 0022 - 0029RÅDETS FÖRORDNING (EG) Nr 951/97 av den 20 maj 1997 om förbättring av villkoren för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 42 och 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittéens yttrande (3), och

med beaktande av följande:

1. Rådets förordning (EEG) nr 866/90 av den 29 mars 1990 om förbättring av villkoren för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter (4) har ändrats på ett omfattande sätt vid flera tillfällen. I samband med nya ändringar i den här förordningen bör de ifrågavarande bestämmelserna av klarhets- och rationalitetsskäl omarbetas.

2. I artikel 10.1 i rådets förordning (EEG) nr 4256/88 av den 19 december 1988 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2052/88 vad gäller utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) (5), föreskrivs att rådet skall fatta beslut om formerna för fondens bidrag till åtgärden för förbättring av villkoren för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter i syfte att uppnå de mål som anges i rådets förordning (EEG) nr 4253/88 av den 19 december 1988 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2052/88 vad gäller samordning av de olika strukturfondernas verksamheter, dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbanken och andra befintliga finansiella instrument (6).

3. De investeringar som är berättigade till bidrag från utvecklingssektionen vid EUGFJ (i det följande kallad "fonden"), bör definieras utifrån nuvarande situation, både på jordbruksmarknaderna och inom livsmedelssektorn, samt utifrån framtida utvecklingsmöjligheter för avsättning av jordbruksprodukter.

4. För att säkerställa en sammanhängande förbättring av bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter bör ett villkor för fondens finansiella deltagande för investeringar inom detta område vara att investeringarna ingår i sektorsplaner som omfattar en ingående analys av situationen inom sektorn och den planerade förbättringen.

5. För sådana planer bör kommissionen anta ramar för gemenskapsstöd eller samlade programdokument, vilka skall utarbetas i samarbete med de berörda medlemsstaterna inom ramen för samverkan och vid behov med hänsyn tagen till de ramar för gemenskapsstöd eller samlade programdokument som antagits för planer som hänför sig till målen 1, 6 och 5 b, som fastställs i artikel 1 i förordning (EEG) nr 2052/88 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om samordning av deras verksamheter dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbanken och andra befintliga finansiella instrument (7).

6. En effektiv metod bör införas för att säkerställa att gemenskapsåtgärden är förenlig med den gemensamma jordbrukspolitiken. Det effektivaste sättet att uppnå detta är att införa urvalskriterier som gör det möjligt att avgöra vilka investeringar som i första hand bör övervägas.

7. För att säkerställa erforderlig insyn i fondens verksamhet bör det specificeras vilka utgifter som berättigar till bidrag.

8. Investeringarnas bärkraft måste säkerställas, liksom att jordbrukarna får del i de ekonomiska fördelarna av åtgärden.

9. Generellt bör åtgärden endast gälla de jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga II till fördraget. I vissa fall kan dock bearbetade produkter, som inte längre finns med i bilagan, vara betydelsefulla för jordbrukaren genom att de skapar nya avsättningsmöjligheter och/eller ökar råvarans förädlingsvärde.

10. Inom ramen för reformen av strukturfonderna, föreskrivs i förordning (EEG) nr 4256/88 nya former av verksamheter för fonden för att förbättra strukturerna för saluföring och bearbetning av jordbruksprodukter. Som en följd härav bör de allmänna bestämmelserna för dess genomförande preciseras.

11. Med hänsyn till de skilda strukturförhållandena i gemenskapens olika regioner bör stödets storlek differentieras i förhållande till olika slag av regioner.

12. För att säkerställa överensstämmelsen mellan gemenskapens och medlemsstatens åtgärder och för att säkerställa att gemenskapsstödet endast utgör ett komplement, skall de investeringar som väljs ut för finansiering från fonden medfinansieras av medlemsstaten.

13. Möjlighet bör ges att införa vissa särskilda tillämpningsföreskrifter anpassade till det särskilda slag av gemensam åtgärd som avses i denna förordning, så att tillämpningen av denna kan bli effektiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1 Mål för den gemensamma åtgärden

1. En gemensam åtgärd införs i enlighet med artikel 2.1 i förordning (EEG) nr 4256/88 och enligt mål 5 a, som fastställts i artikel 1 i förordning (EEG) nr 2052/88, för att främja en förbättrad och rationaliserad behandling, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter. Denna åtgärd skall också medverka till att målen 1, 6 och 5 b som definieras i nämnda artikel uppnås.

2. För att främja en förbättrad och rationaliserad behandling, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter kan fonden bidra till finansieringen av investeringar som uppfyller minst ett av följande kriterier:

a) De bidrar till att styra produktionen i förhållande till den förväntade marknadsutvecklingen eller främjar uppkomsten av nya avsättningsmöjligheter för jordbruksprodukter, särskilt genom att underlätta produktion och saluföring av nya produkter eller av kvalitetsprodukter, däribland ekologiskt odlade produkter.

b) De avlastar interventionsmekanismerna i de gemensamma reglerna som styr marknaden genom att svara mot behov av långsiktiga strukturförbättringar.

c) De är lokaliserade i regioner som har särskilda problem att anpassa sig till de ekonomiska följderna av utvecklingen på marknaderna, eller gynnar dessa regioner.

d) De bidrar till att förbättra eller rationalisera försäljningskanaler eller bearbetningsmetoder för jordbruksprodukter.

e) De bidrar till att förbättra produkternas kvalitet, presentation eller förpackning, eller till en bättre användning av biprodukter, särskilt genom återvinning av avfall.

f) De bidrar till anpassningen av de sektorer som står inför nya situationer till följd av reformeringen av den gemensamma jordbrukspolitiken.

g) De bidrar till att underlätta införande av ny teknologi avseende miljöskydd.

h) De främjar förbättring och kontroll av kvalitet och hygieniska förhållanden.

AVDELNING I FORMER OCH VILLKOR FÖR PROGRAMSKRIVNINGEN

Artikel 2 Planer och gemenskapens ramar för stöd

1. För att säkerställa att saluförings- och bearbetningssektorerna utvecklas på ett sätt som är förenligt med gemenskapens politik, särskilt med den gemensamma jordbrukspolitiken, och för att säkerställa att gemenskapsstödet är effektivt måste finansieringen av investeringar ske inom ramarna för de planer som syftar till strukturförbättring för olika produkter och som skall presenteras av medlemsstaterna på grundval av motsvarande ramar för gemenskapsstöd.

2. Åtgärderna enligt denna förordning skall omfattas av de planer som utarbetas och presenteras av medlemsstaterna för de regioner som omfattas av målen 1 och 6.

3. I fråga om de regioner som inte omfattas av mål 1 och 6 skall medlemsstaterna utarbeta planerna så att uppgifter för de områden som omfattas av mål 5 b särredovisas från uppgifterna för övriga områden.

Artikel 3 Planernas innehåll

Planerna skall innehålla åtminstone följande uppgifter:

a) Ett fastställande av de sektorer som berörs och skälen för detta.

b) Utgångssituationen och de utvecklingstendenser som kan härledas särskilt vad gäller

- jordbrukets betydelse och tänkbara avsättningsmöjligheter för jordbruksprodukter,

- situationen i olika sektorer vad gäller bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter, särskilt de berörda företagens befintliga kapacitet och deras geografiska spridning.

c) Planernas mål och medel:

- Den tid som beräknas behövas för planens genomförande och som i princip bör vara mellan tre och sex år.

- De behov som planen skall tillgodose och de mål som är uppsatta, särskilt den kapacitet som skall uppnås och förväntade konsekvenser för jordbruksföretagen.

- Befintliga stödåtgärder i de sektorer som omfattas av planen.

- De föreslagna medlem för att uppnå målen, särskilt det totala investeringsbeloppet och medlemsstatens medfinansiering.

- Åtgärder för att knyta de behöriga miljömyndigheter som utses av medlemsstaten, till förberedelserna och genomförandet av de åtgärder som föreskrivs i planen samt åtgärder för att säkerställa att gemenskapens miljöbestämmelser följs.

Artikel 4

Planer för den genomförandeperiod som börjar 1994 skall ges in till kommissionen senast den 30 april 1994.

Artikel 5

Republiken Österrike, Republiken Finland och Konungariket Sverige skall lägga fram dessa planer inom tre månader räknat från anslutningen.

Artikel 6 Uppdatering och nya planer

Om den tidsperiod har löpt ut som medlemsstaten ursprungligen beräknade skulle åtgå för att genomföra planen eller om den ekonomiska utvecklingen gör det nödvändigt att anpassa planen, skall en uppdaterad eller ny plan, utöver de upplysningar som anges i artikel 3, innehålla en redogörelse som visar följande:

a) Framstegen i förhållande till prognoserna i planen, däribland uppgifter om de offentliga medel som har anslagits för dessa.

b) En beskrivning av hur situationen vad avser bearbetning och saluföring av produkter har utvecklats, varav framgår att det finns behov av en uppdatering eller av en ny plan.

Artikel 7 Gemenskapens ramar för stöd

1. Gemenskapens ramar för stöd avseende de planer som rör regioner som inte omfattas av mål 1 och 6, som ges in till kommissionen av medlemsstaterna, skall upprättas inom ramen för samarbete i enlighet med förfarandet i artikel 29.1 andra till femte styckena i förordning (EEG) nr 4253/88 för att säkerställa fördelningen av anslagen mellan medlemsstaterna i enlighet med artikel 12.4 andra stycket i förordning (EEG) nr 2052/88. Gemenskapens ramar för stöd får revideras årligen i enlighet med samma förfarande, särskilt för att hålla dem inom de tillgängliga resurserna för samtliga de åtgärder som avses i artikel 2 i förordning (EEG) nr 4256/88.

2. I enlighet med de principer som föreskrivs i avdelning III i förordning (EEG) nr 4253/88 skall gemenskapens ramar för stöd innehålla en beskrivning av prioriteringsriktlinjer för gemenskapens intervention, det totala belopp med vilket det finansiella stödet kan belasta fonden och, som vägledning, den stödsats med vilken fonden planerar medverka.

3. I fråga om de regioner som omfattas av målen 1 och 6 skall de uppgifter som anges i punkt 2 omfattas av gemenskapens ramar för stöd i enlighet med artikel 8.7 i förordning (EEG) nr 2052/88.

4. I fråga om de regioner som inte omfattas av mål 1 och 6 skall gemenskapens ramar för stöd omfatta två vägledande finansiella tabeller varav den ena gäller mål 5 b-områden och den andra övriga områden.

Artikel 8 Urvalskriterier

1. Investeringar som berättigar till stöd skall uppfylla de urvalskriterier som bestämmer prioriteringarna och anger de investeringar som inte får inräknas.

2. Urvalskriterierna skall fastställas i enlighet med riktlinjerna för gemenskapspolitiken, särskilt den gemensamma jordbrukspolitiken.

3. Urvalskriterierna, och vid behov ändringar i dessa, skall antas av kommissionen i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 29.1, andra till femte stycket i förordning (EEG) nr 4253/88. Beslutet skall meddelas medlemsstaterna och offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

AVDELNING II FORMER OCH VILLKOR FÖR VERKSAMHETEN

Artikel 9 Stödformer

Fonden beviljar stöd genom

a) medfinansiering av åtgärdsprogram, eller

b) tillhandahållande av totalanslag.

Artikel 10 Stödansökningar och samlat programdokument

1. Medlemsstaterna skall

a) Lämna stödansökningar i enlighet med artikel 14.1 och 14.2 i förordning (EEG) nr 4253/88,

b) meddela kommissionen lagar och andra författningar för genomförandet av den gemensamma åtgärden.

2. Både för de regioner som omfattas av mål 1 och 6 och de regioner som inte omfattas av dessa mål får medlemsstaterna ge in ett samlat programdokument som innehåller alla de uppgifter som krävs i planerna och i stödansökningarna. Om de gör så skall kommissionen fatta ett samlat beslut om ett samlat dokument i enlighet med artikel 10.1 sista stycket i förordning (EEG) nr 4253/88.

Artikel 11 Stödberättigade investeringar och utgifter

1. För att vara berättigade till stöd från fonden skall investeringarna syfta till att

- rationalisera och utveckla förpackning, konservering, behandling och bearbetning av jordbruksprodukter, återvinning av biprodukter eller av avfall från tillverkning liksom bortskaffning eller rening av avfall,

- förbättra avyttringen och öppenheten i prisbildningen,

- använda ny bearbetningsteknik, däribland utveckling av nya produkter och biprodukter eller öppnande av nya marknader samt nyskapande investeringar, eller

- förbättra produktkvaliteten.

2. Särskild förtur får ges till investeringar för att förbättra försäljningsstrukturerna för jordbruksprodukter, särskilt om sådana investeringar främjar uppkomsten av nya avsättningsmöjligheter genom att underlätta saluförandet av nya produkter eller kvalitetsprodukter med egenskaper som överensstämmer med gemenskapens livsmedelspolitik, däribland ekologiskt odlade produkter.

3. Bidragsberättigade utgifter vad avser de investeringar som anges i punkt 1 får omfatta följande:

a) Uppförande eller förvärv av fast egendom, dock inte köp av mark.

b) Nya maskiner och ny utrustning, däribland program och mjukvara till datorer.

c) Allmänna omkostnader, särskilt omkostnader för arkitekter, ingenjörer och konsulter samt kostnader för utförbarhetsstudier på upp till 12 % av de kostnader som anges i a och b.

Artikel 12 Berörda produkter och producentmedverkan

1. Investeringarna skall bidra till att förbättra förhållandena inom den råvarusektor inom jordbruket som berörs. Med hänsyn tagen till varje enskild sektors speciella särdrag skall investeringarna i synnerhet garantera att råvaruproducenterna får tillräcklig och varaktig del i de ekonomiska fördelar dessa medför.

2. Investeringarna skall beröra de produkter som finns förtecknade i bilaga 2 till fördraget, med undantag för de produkter som omfattas av förordning (EG) nr 3699/93 om förbättring av villkoren för bearbetning och saluföring av fiskeri- och akvakulturprodukter (8). Investeringar som berör produkter med KN-nummer 4502, 4503 och 4504 skall också tillåtas.

I enlighet med förfarandet i artikel 29.1 andra till femte styckena i förordning (EEG) nr 4253/88 får kommissionen godkänna investeringar avseende andra produkter, förutsatt att

- stödmottagarna har direkta kontraktsförbindelser med producenterna av jordbruksråvaran, eller

- de bearbetade produkterna har framställts av de produkter som förtecknas i bilaga 2 till fördraget och det kan visas att det finns ett samband som bevisar att producenterna av jordbruksråvaran gynnas.

3. Tillräckliga garantier skall ges för att investeringarna kommer att bli lönsamma.

Artikel 13 Icke stödberättigade investeringar

Följande investeringar skall vara undantagna:

- Investeringar i detaljhandelsledet.

- Investeringar i saluföring och bearbetning av produkter från tredje land.

Artikel 14 Mottagare

Stöd från fonden skall beviljas till de fysiska eller juridiska personer, eller sammanslutningar av sådana, som i sista hand ansvarar för investeringarnas finansiering.

Artikel 15 Beslut om att bevilja stöd och budgetåtagande

1. Kommissionen skall besluta om beviljande av stöd från fonden i enlighet med artikel 14 i förordning (EEG) nr 4253/88 och i tillämpliga fall i enlighet med artikel 10.1 andra och tredje styckena i samma förordning.

2. Det beslut som anges skall meddelas den myndighet som anges i artikel 14.1 i förordning (EEG) nr 4253/88 eller det förmedlingsorgan som anges i artikel 16.1 i nämnda förordning, samt till den berörda medlemsstaten.

AVDELNING III FINANSIELLA OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 16 Stödsatser och stödregler

1. Stöd från fonden får i förhållande till de berättigade kostnaderna för de godkända investeringarna inte överstiga:

a) 50 % i regionerna under målen 1 och 6.

b) 30 % i andra regioner.

2. Stöd från fonden skall i allmänhet ha formen av kapitalbidrag. Om andra stödformer används, får dessa inte överstiga värdet av ett motsvarande kapitalbidrag.

3. De berörda medlemsstaterna skall bidra till finansieringen av investeringar med minst 5 % av de stödberättigande kostnaderna.

4. Stödmottagarnas medverkan i finansieringen skall, i förhållande till de stödberättigande investeringskostnaderna utgöra minst:

a) 25 % i de regioner som omfattas av mål 1 och 6,

b) 45 % i andra regioner.

5. Inom det område som omfattas av denna förordning får medlemsstaterna vidta stödåtgärder för vilka villkor och regler för beviljande avviker från dem som fastställs i denna förordning, eller vars stödbelopp överstiger de övre gränser som fastställs i denne förordning, under förutsättning att sådana åtgärder är förenliga med artikel 92-94 i fördraget.

Artikel 17 Förfaranden vid utbetalning av stöd

1. De utbetalningar av förskott eller restbelopp som skall ske i enlighet med artikel 21 i förordning (EEG) nr 4253/88, skall göras till den myndighet som utses i enlighet med artikel 14.1 i samma förordning eller, i förekommande fall, till det förmedlingsorgan som anges i artikel 16.1 i samma förordning. Den berörda medlemsstaten skall underrättas om utbetalningarna.

2. Myndigheten eller förmedlingsorganet skall kontrollera de verifikationer som rör den slutliga mottagarens utgifter och säkerställa att dessa är riktiga innan bidraget från gemenskapen betalas ut. Den/det skall också utföra kontroll på plats av att uppgifter i den inlämnade ansökan överensstämmer med de verkliga förhållandena.

3. Vid utgången av varje kvartal skall myndigheten eller förmedlingsorganet till kommissionen överlämna en redogörelse för de utbetalningar som gjorts till mottagarna.

4. En verksamhetsberättelse skall sändas till kommissionen varje år.

Artikel 18 Kontroller

Kontroller skall genomföras i enlighet med artikel 23 i förordning (EEG) nr 4253/88.

Artikel 19 Övergångsbestämmelser

1. De åtgärdsprogram som infördes senast den 31 december 1993 i enlighet med denna förordning och som inte har beviljats stöd från fonden får tas med i de åtgärdsprogram som skall finansieras under perioden 1994-1999, förutsatt att de uppfyller de kriterier och villkor som föreskrivs i denna förordning och att de omfattas av gemenskapens ramar för stöd. Artikel 15.2 i förordning (EEG) nr 4253/88 skall inte tillämpas.

2. Investeringar som är stödberättigade enligt denna förordning och där arbetet har påbörjats mellan den 1 juli 1993 och den 31 december 1993 och vilka det inte har varit möjligt att foga in i åtgärdsprogrammen får finansieras under perioden 1994-1999, förutsatt att de uppfyller de kriterier och villkor som omfattas av denna förordning och på villkor att de omfattas av en begäran om stöd som har lämnats in av medlemsstaten senast den 30 april 1994.

3. De urvalskriterier som är tillämpliga på åtgärdsprogrammen skall vara de som är i kraft den dag då begäran om stöd mottas.

4. Utbetalningen av bidrag för de projekt som avses i artikel 10.3 i förordning (EEG) nr 4256/88 skall ske i enlighet med artiklarna 17 och 18 i den här förordningen.

Artikel 20 Tillämpningsföreskrifter

Kommissionen skall anta föreskrifter för tillämpningen av denna förordning i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 29.1 andra till femte stycket i förordning (EEG) nr 4253/88.

Artikel 21

1. Förordningen EEG nr 866/90 skall upphöra att gälla.

2. Hänvisningar till den förordning som upphört att gälla skall gälla som hänvisning till denna förordning och skall tydas enligt jämförelsetabellen i bilagan.

Artikel 22

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 maj 1997.

På rådets vägnar

J. VAN AARTSEN

Ordförande

(1) EGT nr C 115, 19.4.1996, s. 53.

(2) Yttrandet avgivet den 13 maj 1997 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT nr C 204, 15.7.1996, s. 38.

(4) EGT nr L 91, 6.4.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2843/94 (EGT nr L 302, 25.11.1994, s. 1).

(5) EGT nr L 374, 31.12.1988, s. 25. Förordningen ändrad genom förordning (EEG) nr 2085/93 (EGT nr L 193, 31.7.1993, s. 44).

(6) EGT nr L 374, 31.12.1988, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 3193/94 (EGT nr L 337, 24.12.1994, s. 11).

(7) EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 9. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 3193/94 (EGT nr L 337, 24.12.1994, s. 11).

(8) EGT nr L 346, 31.12.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 965/96 (EGT nr L 131, 1.6.1996, s. 1).

BILAGA

>Plats för tabell>