Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) Nr 952/97 av den 20 maj 1997 om producentgrupper och sammanslutningar av dessaEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 142 , 02/06/1997 s. 0030 - 0039RÅDETS FÖRORDNING (EG) Nr 952/97 av den 20 maj 1997 om producentgrupper och sammanslutningar av dessa

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 42 och 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3),

och med beaktande av följande:

1. Rådets förordning (EEG) nr 1360/78 av den 19 juni 1978 om producentgrupper och sammanslutningar av dessa (4) har ändrats på ett omfattande sätt vid flera tillfällen. I samband med nya ändringar i den här förordningen bör de ifrågavarande bestämmelserna av klarhets- och rationalitetsskäl omarbetas.

2. Utbud och avyttring av jordbruksprodukter kännetecknas av varierande förhållanden i gemenskapens olika regioner.

3. De ovannämnda bristerna är ett bestående hinder för fullföljandet av målen i artikel 39.1 i fördraget, eftersom de gör det svårt att höja produktiviteten inom jordbruket, att främja tekniska framsteg, att trygga en rationell utveckling av jordbruksproduktionen och utnyttja produktionsfaktorerna optimalt, att tillförsäkra jordbruksbefolkningen en skälig levnadsstandard och att stabilisera marknaderna. Dessutom är det troligt att denna situation påverkar prisnivån för konsumenterna.

4. Denna situation kan avhjälpas genom att jordbrukare sluter sig samman i syfte att påverka den ekonomiska processen genom gemensamma åtgärder avsedda att koncentrera utbudet och anpassa produktionen till marknadskraven. Ett sådant samarbete bör därför framdeles uppmuntras i de berörda regionerna, dock utan att en utvidgning av de planerade åtgärderna till andra regioner med liknande behov hindras.

5. Åtgärder bör vidtas för att, genom ett system för godkännande, säkerställa att grupperingar av jordbruksföretag sker i organisationer med tillräckligt fasta produktions- och avyttringsregler för att tillfredsställande garantera stabiliteten och effektiviteten i deras verksamhet, och att organisationerna inte, genom sin position och ekonomiska aktivitet, motarbetar tillämpningen av den gemensamma marknaden och fördragets allmänna mål.

6. För att främja en större koncentration av utbudet än som kan ske genom en enda grupp, bör stöd ges inte bara till att jordbrukare sluter sig samman i producentgrupper utan även till att sådana grupper förenas i sammanslutningar.

7. Stöd till en del av kostnaderna för bildande och administration är ett lämpligt incitament för att bilda grupper oh sammanslutningar av dessa och för att få nuvarande producentorganisationer att anpassa sig till villkoren.

8. Det stöd som beviljas sammanslutningar bör dock begränsas till ett samlat maximibelopp så att hänsyn tas till att varje grupp som tillhör en sådan sammanslutning redan har fått eller fortfarande får stöd till bildande och administration.

9. För att säkerställa att den föreslagna ordningen genomförs i alla de regioner i gemenskapen där detta visar sig nödvändigt, bör beviljande av stöd till grupper och sammanslutningar göras obligatoriskt. Maximibelopp bör fastställas för ett sådant stöd även om det bör bli möjligt att överskrida dessa gränser för vissa stödformer för regioner eller sektorer med särskilda svårigheter.

10. Den särskilda försening när det gäller inrättande av producentgrupper som konstaterats med avseende på Portugal gör det lämpligt att i denna medlemsstat vidta sådana intensifierade åtgärder, på sätt som godtas i förordning (EEG) nr 746/93 (5). I den här förordningen återfinns såvitt avser producentgrupper och sammanslutningar av dessa bestämmelserna i den förordningen. Denna bör i detta hänseende upphävas.

11. I syfte att informera medlemsstaterna och alla berörda bör det föreskrivas att det i början av varje år offentliggörs en förteckning över de grupper och sammanslutningar av dessa som under det föregående året blev godkända eller för vilka godkännandet återkallades.

12. Alla föreslagna åtgärder är i gemenskapens intresse och avsedda att bidra till att målen enligt artikel 39.1 a i fördraget uppnås, inklusive de strukturella förändringar som krävs för att den gemensamma marknaden skall fungera på ett riktigt sätt. Därför utgör åtgärderna en gemensam åtgärd enligt artikel 2.1 i rådets förordning (EEG) nr 4256/88 av den 19 december 1988 om bestämmelser för tillämpningen av förordning (EEG) nr 2052/88 i fråga om EUGFJ:s utvecklingssektion (6).

13. Kommissionen måste kunna försäkra sig om att de bestämmelser som medlemsstaterna inför för att tillämpa denna gemensamma åtgärd uppfyller de relevanta villkoren. Den bör även ges möjlighet att varje år värdera det praktiska genomförandet av den gemensamma åtgärden.

14. Stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket kan bidra till att förbättra strukturen på utbudet av jordbruksprodukter i de regioner där en sådan förbättring är nödvändig. De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen omfattas av de årliga utgiftsprognoser som avses i artikel 31.1 i rådets förordning (EG) nr 950/97 av den 20 maj 1997 om förbättring av jordbruksstrukturen (7).

15. För att underlätta det framtida genomförandet av vissa föreslagna åtgärder bör det införas ett förfarande för nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen. Det lämpliga organet för ett sådant samarbete är Kommittén för jordbruksstruktur och landsbygdsutveckling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I syfte att avhjälpa de strukturella brister som påverkar utbud och avyttring av jordbruksprodukter i vissa regioner, och som har sin grund i att producenterna är otillräckligt organiserade, införs härmed genom denna förordning en ordning för dessa regioner för att främja bildandet av producentgrupper och sammanslutningar av dessa.

AVDELNING I Tillämpningsområde

Artikel 2

Denna förordning skall tillämpas i

- Italien,

- Frankrike, i regionerna Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Midi-Pyrénées, Korsika, departementen Drôme och Ardèche och de franska utomeuropeiska departementen,

- Belgien,

- Grekland,

- Spanien,

- Portugal,

- Irland,

- Österrike,

- Finland.

Artikel 3

1. Vad gäller Italien, Grekland, Spanien, Portugal, Österrike och Finland tillämpas den här förordningen för följande produkter:

a) De jordbruks- och animalieprodukter som anges i bilaga II till fördraget, med undantag för

- de produkter som räknas upp i artikel 1.2 i rådets förordning (EEG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (8),

- humle (KN-nummer 1210),

- silkesmaskar (KN-nummer 0106 00 99).

b) De bearbetade jordbruksprodukter som räknas upp i bilaga I till den här förordningen.

2. Såvitt avser Frankrike skall denna förordning tillämpas för

a) vin av färska druvor och druvmust i jäsning eller druvmust vars jäsning har avbrutits, inklusive mistella (KN-nummer 2204 10, 2204 21, 2204 29 och 2204 30 10) i Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Midi-Pyrénées och Korsika,

b) växter som används för framställning av parfymeringsmedel samt lavendel (KN-nummer ex 1211) i Provence-Alpes-Côte d'Azur och departementen Drôme och Ardèche,

c) oliver för direkt konsumtion (KN-nummer 0710 80 10) i Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes - Côte d'Azur, Korsika och departement Drôme,

d) levande nötkreatur (KN-nummer 0102), hela kroppar och kvartsparter av nöt och kalv (KN-nummer ex 0201 och ex 0202), levande träd och andra levande växter, lökar, rötter o.d., snittblommor och snittgrönt (kapitel 6 i Kombinerade nomenklaturen), färsk frukt och färska grönsaker (kapitel 7 och 8 i Kombinerade nomenklaturen som inte omfattas av förordning (EEG) nr 2200/96), vanilj (KN-nummer 0905 00 00), och växter (KN-nummer 1211), i de franske utomeuropeiska departementen,

e) olivolja (KN-nummer 1509) i de franska europeiska regioner som anges i artikel 2 andra strecksatsen.

3. Såvitt avser Belgien skall denna förordning tillämpas för

a) spannmål (KN-nummer 1001-1005, 0709 90 60 och 0712 90 19),

b) levande nötkreatur (KN-nummer 0102, med undantag för KN-nummer 0102 90 90),

c) smågrisar (KN-nummer ex 0103),

d) lusern (KN-nummer ex 1214).

4. Såvitt avser Irland skall denna förordning tillämpas för

a) spannmål (KN-nummer 1001, 1003 och 1004),

b) potatis (KN-nummer 0701 90),

c) levande nötkreatur (KN-nummer 0102, med undantag för KN-nummer 0102 90 90) och slaktkroppar eller kvartsparter av nötkött (KN-nummer ex 0201 och ex 0202),

d) levande får och getter (KN-nummer 0104) och slaktkroppar av får eller get (KN-nummer ex 0204).

AVDELNING II Godkännande av producentgrupper och sammanslutningar av dessa

Artikel 4

Medlemsstaterna skall godkänna de producentgrupper och sammanslutningar av dessa som uppfyller följande villkor, inklusive dem som redan finns när denna förordning träder i kraft:

a) De ansöker om ett godkännande.

b) De uppfyller villkoren i artiklarna 5 och 6.

c) Vad gäller grupper skall

- minst två tredjedelar av medlemmarna driva jordbruksföretag som ligger i de regioner som avses i artikel 2,

- minst hälften av den produktion som avyttras enligt artikel 6.1 c härröra från de regioner som avses i artikel 2.

Godkännandet skall omfatta sådan verksamhet som rörproduktion och avyttring av de produkter som avses i artikel 3 för var och en av de regioner där denna förordning tillämpas.

Artikel 5

1. Producentgrupper skall

a) inrättas i syfte att gemensamt anpassa produktionen och utbudet från de producenter som är medlemmar, till marknadens behov,

b) bestå av

- enskilda producenter, eller

- enskilda producenter och organisationer som är inrättade för att producera eller öka förädlingsvärdet från jordbruksprodukter, och som enbart består av jordbruksproducenter.

Med producent avses varje person som driver ett jordbruksföretag som är beläget i gemenskapens territorium och som

- producerar de jordbruks- och animalieprodukter som anges i artikel 3, eller

- producerar råvaror och de bearbetade produkter som anges i artikel 3.

2. Medlemsstaterna kan, om deras nationella bestämmelser tillåter det, godkänna producentgrupper som innefattar andra personer än de som omfattas av punkt 1. I sådana fall måste gruppens stadgar säkerställa att de medlemmar som omfattas av punkt 1 behåller kontrollen över gruppen och de beslut som fattas av gruppen.

3. Sammanslutningarna skall bestå av godkända producentgrupper och skall söka nå samma mål som dessa grupper, men i större skala.

Artikel 6

1. Alla producentgrupper och sammanslutningar av sådana grupper skall, avseende sektorn för den produkt eller de produkter för vilka de godkänts, uppfylla följande allmänna villkor:

a) De skall genom de verksamheter för vilka de sökt ett godkännande bidra till att målen i artikel 39 i fördraget uppnås.

b) För de personer som omfattas av artikel 5.1 skall de besluta om samt tillämpa

- gemensamma regler för produktionen särskilt såvitt avser produktkvalitet och använda biologiska produktionsmetoder,

- gemensamma regler för avyttring,

- regler för information om produktionen, särskilt om skördade och tillgängliga mängder.

c) Deras stadgar skall vara så utformade att de producenter som är medlemmar i producentgrupper, och de godkända producentgrupper som är medlemmar i en sammanslutning, minst är skyldiga att avyttra hela den produktion som är avsedd för avyttring och som avser de produkter för vilka de är anslutna till producentgruppen eller sammanslutningen enligt de regler för leverans och avyttring som införts och kontrolleras antingen av gruppen eller sammanslutningen.

Medlemsstaterna får tillåta att denna skyldighet ersätts med en skyldighet avseende produkter för vilka överenskommelse träffats, att hela den produktion som är avsedd för avyttring avyttras av producentgruppen eller sammanslutningen, antingen i producentens namn och för producentens räkning eller för producentens räkning men i producentgruppens eller sammanslutningens namn, eller i producentgruppens eller sammanslutningens namn och för dess räkning. Producentgruppen eller sammanslutningen får dock bemyndiga sina medlemmar att avyttra en del av sin produktion enligt första stycket.

Vad gäller producentgrupper skall denna skyldighet inte gälla för den del av produktionen som producenterna hade slutit försäljnings- eller optionsavtal för innan de anslöt sig till gruppen, förutsatt att gruppen innan den berörda producenten anslöt sig informerades om omfattningen och varaktigheten av de skyldigheter som ingåtts på detta sätt.

d) Deras stadgar skall innehålla bestämmelser som säkerställer att de medlemmar i en producentgrupp eller sammanslutning som önskar träda ur får göra detta

- sedan de har varit medlemmar i gruppen eller sammanslutningen under minst tre år efter godkännandet, och

- på villkor att de senast tolv månader i förväg skriftligt informerar gruppen eller sammanslutningen om sin avsikt att träda ur.

Dessa bestämmelser skall inte påverka tillämpningen av nationella lagar eller författningar som i vissa angivna fall är avsedda att skydda gruppen eller sammanslutningen eller dess borgenärer mot de ekonomiska konsekvenser som kan bli följden av en medlems utträde, eller att hindra en medlems utträde under räkenskapsåret.

e) De skall ge bevis på att deras ekonomiska verksamhet är tillräckligt omfattande.

f) Utan att de påverkar tillämpningen av artikel 4 första stycket c skall de förhindra, vad gäller deras bildande och i hela sin verksamhet, varje form av diskriminering som motverkar tillämpningen av den gemensamma marknaden och uppnåendet av de allmänna målen i fördraget, och i synnerhet varje form av diskriminering på grund av nationalitet eller verksamhetsort för

- producenter eller grupper som kan bli medlemmar, eller

- dem de har ekonomiskt samarbete med.

g) De skall vara en juridisk person eller ha tillräcklig rättskapacitet för att kunna ha rättigheter och förpliktelser enligt nationell lagstiftning.

h) De skall ha en separat ekonomisk redovisning för de verksamheter som de godkänts för. Denna redovisning och sådan som avser varje annan verksamhet hos gruppen eller sammanslutningen får bli föremål för kontroll för att utröna om villkoret enligt punkt e fortfarande uppfylls, för att beräkna stödbeloppet och för att utröna hur stödet använts.

i) De skall inte ha en dominerande position på den gemensamma marknaden, om inte detta är nödvändigt för att uppnå målen i artikel 39 i fördraget.

j) Såvitt avser producentgrupper i vilka också ingår organisationer enligt artikel 5.1 b skall även i sina stadgar ange att dessa organisationer är skyldiga att kräva att deras medlemmar uppfyller villkoren i punkterna b och c, senast från och med

- dagen då godkännandet börjar gälla, eller

- dagen då de blir medlemmar, om detta infaller senare än dagen då godkännandet börjar gälla.

2. Avyttring av varor enligt punkt 1 b och c skall omfatta följande:

a) Koncentration av utbudet.

b) Förberedelse för försäljning.

c) Utbud till köpare av stora partier.

3. Enligt förfarandet i artikel 29.1, andra till femte styckena, i förordning (EEG) nr 4253/88 (9) skall tillämpningsföreskrifter antas om följande:

a) Om det är nödvändigt, kriterierna för de gemensamma regler som föreskrivs i punkt 1 b.

b) Minsta odlade areal, den omsättning eller produktionsvolym av den berörda produkt eller grupp av berörda produkter som härrör från medlemmarna och som enligt punkt 1 e dessa grupper skall representera och, när det är nödvändigt, minsta antalet medlemmar.

c) Areell omfattning, inklusive minsta odlad areal, den omsättning samt den del av berört lands produktion av berörd produkt eller berörd produktgrupp från producentgrupper, som sammanslutningarna skall representera, samt om det är nödvändigt det minsta antalet producentgrupper som är medlemmar i sammanslutningen.

Artikel 7

Medlemsstaterna

- skall besluta om godkännande inom tre månader efter dagen då ansökan om godkännande sker,

- skall meddela sitt beslut till kommissionen inom två månader.

Artikel 8

Ett godkännande av en producentgrupp eller en sammanslutning skall återkallas i följande fall:

a) Om villkoren för godkännande enligt denna förordning inte var eller inte längre är uppfyllda.

b) Om godkännandet har skett enligt oriktiga uppgifter.

c) Om gruppen eller sammanslutningen fick godkännande på ett oriktigt sätt.

d) Om kommissionen beslutar att artikel 85.1 i fördraget skall tillämpas på de avtal, beslut och förfaranden som avses i artikel 17 i denna förordning.

I fall som avses i första stycket punkt c skall återkallelsen av godkännandet ha retroaktiv verkan och stöd beviljat enligt artikel 10 skall återbetalas.

Artikel 9

Vid början av varje år skall kommissionen i Europeiska gemenskapernas officiella tidning offentliggöra en förteckning över de producentgrupper och sammanslutningar som godkänts under föregående år, uppdelad på produkter eller produktgrupper.

Den skall även offentliggöra sådana återkallelser av godkännanden som beslutats under föregående år.

AVDELNING III Stöd till producentgrupper och sammanslutningar av dessa

Artikel 10

1. Medlemsstaterna skall bevilja stöd till godkända grupper och sammanslutningar under de tre första åren efter dagen för deras godkännande, för att främja deras bildande och underlätta deras administration. Stödet får betalas under en period på fem år.

2. Det stöd som beviljas producentgrupper, som godkänts efter den 1 juli 1985, skall för de första fem åren efter godkännandet följande gälla:

a) Stödet skall utgöra för respektive första, andra, tredje, fjärde och femte året högst 5 %, 5 %, 4 %, 3 % och 2 % av värdet på de produkter, som härrör från medlemmar som avses i artikel 5.1 b och som är godkända och avyttrade.

b) Stödet får inte överstiga de faktiska kostnaderna för bildande och administration av producentgruppen.

c) Stödet utbetalas i årliga belopp, längst under en period av sju år efter dagen för godkännande.

3. Det stöd som beviljas sammanslutningar skall uppfylla följande villkor:

a) Det skall utgöra högst 60 %, 40 % respektive 20 % av de faktiska kostnaderna för bildande och administration under det första, andra respektive tredje året.

b) Det får totalt inte överstiga 120 000 ecu.

4. Större belopp än de som föreskrivs i punkterna 2 och 3 får bestämmas för en angiven period av rådet, med kvalificerad majoritet och på förslag av kommissionen, avseende vissa regioner och produkter som har särskilda svårigheter vid anpassning till den gemensamma jordbrukspolitikens villkor och ekonomiska konsekvenser.

5. För Portugal fördubblas de procentsatser som anges i punkt 2.a och de som avses i punkt 3.a är 100 %, 80 % respektive 40 %.

Artikel 11

1. Stöd skall bara beviljas

a) i den utsträckning som gruppen eller sammanslutningen inte redan har fått stöd enligt nationella bestämmelser,

b) i proportion till de faktiska ytterligare utgifter för bildande och administration som uppkommer för att uppfylla kraven i artikel 6, vad gäller de grupper eller sammanslutningar som har bildats av existerande organisationer eller inrättats av producenter som är medlemmar i sådana organisationer.

2. Värdet på de produkter som avses i artikel 10.2 a skall beräknas för varje år som ett fast belopp på grundval av

a) den årliga volym som avyttras enligt artikel 6.1 c,

b) de genomsnittligt erhållna producentpriserna.

3. De nödvändiga definitionerna av utgifter för bildande och administration enligt artikel 10.2.b och 10.3.a skall ske enligt förfarandet i artikel 29.1 andra till femte styckena i förordning (EEG) nr 4253/88.

AVDELNING IV Finansiella och allmänna bestämmelser

Artikel 12

1. Samtliga de olika åtgärder som föreskrivs i denna förordning skall tillsammans utgöra en gemensam åtgärd i enlighet med artikel 2.1 i förordning (EEG) nr 4256/88.

2. Artikel 3 i förordning (EG) nr 950/97 skall tillämpas.

Artikel 13

Senast den 1 januari 1997 skall kommissionen till rådet överlämna en rapport som baseras på information som medlemsstaterna lämnar och som behandlar resultaten av genomförandet av den gemensamma åtgärd som föreskrivs i den här förordningen.

Artikel 14

De åtgärder som föreskrivs i artikel 10 och det stöd som blir resultatet av tillämpningen av rådets förordning (EEG) nr 389/82 av den 15 februari 1982 om producentgrupper och sammanslutningar av dessa inom bomullssektorn (10), skall omfattas av de årliga utgiftsprognoser som avses i artikel 31.1 i förordning (EG) nr 950/97.

Artikel 15

Stöd skall utbetalas i enlighet med artikel 21 i förordning (EEG) nr 4253/88. Utöver de villkor som förtecknas i punkt 4 i samma artikel skall utbetalning av restbelopp eller hela stödbelopp baseras på

- en deklaration av de utbetalningar som har gjorts av medlemsstaterna under kalenderåret, och

- en rapport om tillämpningen av åtgärderna under det berörda kalenderåret, upprättad i enlighet med artikel 25.4 i ovan nämnda förordning,

vilka båda skall ges in till kommissionen senast den 1 juli följande år.

Artikel 16

Kommissionen skall anta tillämpningsföreskrifter för artikel 15 efter samråd med den kommitté som avses i artikel 29.1 andra till femte styckena i förordning (EEG) nr 4253/88.

Artikel 17

Om kommissionen, enligt artikel 2 i förordning nr 26 om tillämpning av vissa konkurrensregler på produktion av och handel med jordbruksprodukter (11), beslutar att artikel 85.1 i fördraget skall tillämpas på de avtal, beslut eller förfaranden

- genom vilka de personer som avses i artikel 5.1 b sluter sig samman i en grupp som uppfyller villkoren i denna förordning, eller grupper bildar en sammanslutning som uppfyller villkoren i denna förordning, eller

- genom vilka de gemensamma regler som avses i artikel 6.1 b beslutas eller genomförs,

skall ett beslut om detta tillämpas först från och med den dag då kommissionen fattade beslutet.

Artikel 18

Tillämpningen av denna förordning skall inte påverka medlemsstaternas rättighet att, på det område som omfattas av denna förordning, besluta om ytterligare stödåtgärder, vars villkor eller förfaranden för beviljande skiljer sig från dem i denna förordning eller vars belopp överstiger gränserna i denna förordning, förutsatt att dessa åtgärder antas enligt artiklarna 92, 93 och 94 i fördraget.

Artikel 19

De berörda medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna

a) de lagar och andra författningar som rör tillämpningen av denna förordning senast en månad efter deras utfärdande,

b) en rapport om resultaten av tillämpningen av denna förordning varje år senast den 31 mars.

Artikel 20

1. Förordning (EEG) nr 1360/78 upphör att gälla.

2. Förordning (EEG) nr 746/93 upphör att gälla såvitt avser de producentgrupper och deras sammanslutningar som avses i den här förordningen.

3. Hänvisningar till den förordning som upphör att gälla skall gälla som hänvisning till denna förordning och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 21

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 maj 1997.

På rådets vägnar

J. VAN AARTSEN

Ordförande

(1) EGT nr C 115, 19.4.1996, s. 60.

(2) Yttrandet avgivet den 13 maj 1997 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT nr C 204, 15.7.1996, s. 38.

(4) EGT nr L 166, 23.6.1978, s. 1. Förordningen senast ändrad genom 1994 års anslutningsakt.

(5) EGT nr L 77, 31.3.1993, s. 14.

(6) EGT nr L 374, 31.12.1988, S. 25. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2085/93 (EGT nr L 193, 31.7.1993, s. 44).

(7) Se sidan 1 i detta nummer av EGT.

(8) EGT nr L 297, 21.11.1996, s. 1.

(9) Rådets förordning (EEG) nr 4253/88 av den 19 december 1988 om fastställande av tillämpningsföreskrifter till förordning (EEG) nr 2052/88 vad gäller samordning av de olika strukturfondernas verksamheter, dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbanken och andra befintliga finansiella instrument (EGT nr L 374, 31.12.1988, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3193/94 (EGT nr L 337, 24.12.1994, s. 11).

(10) EGT nr L 51, 23.2.1982, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3808/89 (EGT nr L 371, 20.12.1989, s. 1).

(11) EGT nr L 30, 20.4.1962, s. 993.

BILAGA I

>Plats för tabell>

BILAGA II

JÄMFÖRELSETABELL

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>