Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 1554/97 av den 22 juli 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 1696/71 om den gemensamma organisationen av marknaden för humleEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 208 , 02/08/1997 s. 0001 - 0005RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1554/97 av den 22 juli 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 1696/71 om den gemensamma organisationen av marknaden för humle

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 42 och 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

1. Det är viktigt att stödet till producenterna huvudsakligen tjänar till att garantera dessa en högre och mer stabil inkomst. För alla belopp som hålls inne i syfte att uppnå producentgruppernas mål, som avses i artikel 7.1 a - d i förordning (EEG) nr 1696/71 (4), bör det följaktligen fastställas en rimlig övre gräns. Därför bör artikel 7.1a ändras.

2. Ett ökat stöd till andra sorter riskerar att resultera i en avsevärd ökning av arealen för dessa sorter till nackdel för den kvalitet som produceras. Till följd av ett alltför stort utbud och en liten efterfrågan kan priserna för dessa sorter sjunka mycket lågt vilket tvingar producentgrupperna att utöva sin vetorätt och köpa tillbaka humlen. Denna humle kan kanske inte säljas på marknaden och stora lager av sorter av sämre kvalitet riskerar att byggas upp hos producentgrupperna. Detta kan destabilisera marknaden. För att förhindra att denna situation uppstår bör producentgrupperna besluta vilka sorter deras medlemmar får odla. Därför bör artikel 7.1 d och artikel 7.3 b första stycket ändras.

3. I artikel 7.3b i förordning (EEG) nr 1696/71 fastställs i princip att producenter som är medlemmar i grupper och för godkända producentgrupper som är medlemmar i en sammanslutning är skyldiga att sälja alla sina produkter genom gruppen eller sammanslutningen. Det har visat sig att denna princip är mycket svår att tillämpa för majoriteten av de gemenskapsproducenter som är medlemmar i en enda grupp. Den övergångsperiod, som fastställs i sista stycket i ovannämnda bestämmelse, under vilken medlemmarna i en godkänd grupp själv får avsätta alla eller en del av sina produkter på marknaden i enlighet med de regler som fastställs och kontrolleras av gruppen, under förutsättning att gruppen tillåter detta, löper ut den 31 december 1996. Därför bör det beslutas vilket system som skall tillämpas från och med den 1 januari 1997 och artikel 7.3 b bör ändras i enlighet därmed.

4. Det skulle få negativa konsekvenser om producentgrupperna, som för övrigt är mycket aktiva när det gäller alla övriga uppgifter som åligger dem, såsom att administrera stödet till producenterna och att uppnå de mål som anges ovan, fråntogs sitt godkännande. Utan att straffas genom minskat stöd bör medlemmarna i en godkänd producentgrupp därför få möjlighet att själva avsätta alla eller en del av sina produkter, om producentgruppen tillåter detta och under förutsättning att gruppen utövar rätten att kontrollera de priser som förhandlas fram mellan producenter och handlare och kan utöva vetorätt. I detta sammanhang bör även de producenter som så önskar få möjlighet att sälja en del av sin produktion genom en annan producentorganisation, som har utsetts av deras egen producentorganisation, när det gäller produkter med särskilda karaktäristiska egenskaper som primärt inte omfattas av den senare producentgruppens handelsverksamhet.

5. Varje producentgrupp har sin egenart när det gäller produktionsvillkor och villkor för avsättande. Därför är den själv bäst lämpad att för sina medlemmars räkning besluta om vilka åtgärder som snabbt bör vidtas för att anpassa produktionen till marknadsbehoven. Denna handlingsfrihet förutsätter att det införs ett flexibelt system när det gäller budgetmedel och budgetförvaltning.

6. Därför är det viktigt att stödet utbetalas vid tidpunkten för den aktuella skörden utan att det görs någon åtskillnad mellan grupper av sorter. Detta förutsätter att den beräkningsmetod, som fastställs i artikel 12.5 a och 12.5 b och som grundas på medlemsstaternas uppgifter, överges. Denna metod bör ersättas av ett schablonmässigt beräknat stöd per hektar som grundas på tidigare medeltal. Om det skulle uppstå störningar på marknaden bör det vara möjligt att bevilja stödet för endast en del av den odlade arealen. I sådana fall bör det även vara möjligt att variera stödnivån. Därför bör artikel 12.6 ändras och artikel 12.7 upphävas.

7. Producentgrupperna bör kunna besluta om hela detta enda stöd, minskat med 5 % som obligatoriskt skall hållas inne för omställning till andra sorter, skall betalas ut till medlemmarna i proportion till den odlade arealen eller om endast mellan 80 % och 100 % av detta stöd skall betalas ut. Artikel 7.1 e som gäller administrationen av stödsystemet bör därför anpassas.

8. Producentgrupperna bör ha möjlighet att hålla inne upp till 20 % av stödet för att kunna uppnå målen som avses i artikel 7.1 d, främst eller till och med uteslutande för omställning till andra sorter, om ett sådant behov fortfarande föreligger. Bland övriga särskilda åtgärder är det möjligt att utarbeta åtgärder för forskning om växtskydd. Denna forskning bör vara inriktad på användning av miljövänliga metoder och medel. I detta avseende är det lämpligt att tala om "integrerat odlingsskydd".

9. Om producentgrupperna inte avsätter medlemmarnas hela produktion blir den möjlighet som anges ovan i stället en skyldighet. Denna skyldighet bör införas i artikel 12.5.

10. Innehållet stöd kan sammanslås under en period som är begränsad till fem år. Vid utgången av denna period skall hela det innehållna stödet ha betalats ut. Denna punkt bör läggas till i artikel 12.5.

11. För att rationalisera och förenkla utbetalningarna bör dessa ske endast en gång per år och omfatta både stödet till producenterna och stödet för omställning till andra sorter. Dessa utbetalningar bör göras snarast efter skörden och under alla omständigheter senast den 31 december det berörda året. För skörden 1996 har denna tidsfrist redan löpt ut och man bör finna en lämplig lösning. Därför bör artikel 17 ändras.

12. Det är nödvändigt att de åtgärder som vidtas och deras inverkan på det ekonomiska läget inom sektorn utvärderas och att förslag vid behov utarbetas. Denna skyldighet bör läggas till i artikel 18.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1696/71 ändras på följande sätt:

1. I artikel 7

a) skall punkt 1 a ersättas med följande:

"a) uppnå en koncentration av utbudet och medverka till att stabilisera marknaden genom att avsätta medlemmarnas totala produktion eller, i förekommande fall, genom att återköpa humlet till ett högre pris än vad som anges i artikel 7.3 b,",

b) skall punkt 1 b ersättas med följande:

"b) gemensamt anpassa produktionen till marknadens krav och förbättra produktionen, bland annat genom omställning till andra sorter, omorganisation av humleodlingar, marknadsföring samt forskning om produktion, avsättning och integrerat skydd,",

c) skall punkt 1 c ersättas med följande:

"c) främja rationalisering och mekanisering av arbetet med odling och skörd för att göra produktionen lönsammare och förbättra miljöskyddet,",

d) skall punkt 1 d ersättas med följande:

"d) besluta vilka humlesorter som deras medlemmar får producera och anta gemensamma produktionsbestämmelser,",

e) skall punkt 1 e ersättas med följande:

"e) administrera stödsystemet enligt artikel 12 genom att till varje medlem i gruppen fördela hans andel av stödet i proportion till den odlade arealen, om inte annat följer av tillämpningen av bestämmelserna i artikel 12.5.",

f) skall punkt 1a ersättas med följande:

"Producentgrupperna får använda upp till 20 % av stödet för åtgärder som medverkar till att de mål som anges i punkt a - d uppnås.",

g) skall punkt 3 b ersättas med följande:

"b) I stadgarna skall ingå skyldighet för producenter som är medlemmar i en grupp och för godkända grupper som är medlemmar i en sammanslutning att

- iaktta de gemensamma produktionsreglerna och besluten om vilka sorter som får produceras,

- sälja den samlade produktionen genom gruppen eller sammanslutningen.

Denna skyldighet gäller inte i fråga om de produkter för vilka producenterna träffat försäljningsavtal innan de blev medlemmar i gruppen under förutsättning att gruppen har informerats om och godkänt dessa avtal.

Om producentorganisationen tillåter det och på de villkor som den fastställer, får de anslutna producenterna

- ersätta skyldigheten att avsätta den samlade produktionen genom producentgruppen med att produktionen avsätts i enlighet med de gemensamma regler som fastställs i stadgarna, genom vilka producentgruppen garanteras rätten att kontrollera försäljningspriserna vilka gruppen måste godkänna och om priset inte godkänns skall gruppen köpa upp detta humle till ett högre pris,

- avsätta genom en annan producentorganisation, som deras egen organisation har utsett, de produkter som på grund av sina karaktäristiska egenskaper primärt inte omfattas av den senare producentorganisationens handelsverksamhet.".

2. Artikel 9 skall utgå.

3. Artikel 10 skall ersättas med följande:

"Artikel 10

1. Rådet skall på kommissionens förslag och i enlighet med omröstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget anta allmänna tillämpningsföreskrifter för artikel 8.

2. Närmare tillämpningsföreskrifter för artikel 8 skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 20.".

4. I artikel 12

a) skall punkt 3 ersättas med följande:

"3. a) I de områden inom gemenskapen där godkända producentgrupper kan tillförsäkra sina medlemmar en rimlig inkomst och genomföra en rationell hantering av produktionen skall stödet beviljas endast till sådana producentgrupper.

b) Om producenten i det enskilda fallet är etablerad i en annan medlemsstat än den i vilken producentgruppen denne tillhör är etablerad, skall hela stödet betalas ut direkt till producenten av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där denne är etablerad.

c) I övriga områden skall stödet beviljas till enskilda producenter.",

b) skall punkt 5 ersättas med följande:

"5. a) Stödbeloppet per hektar skall vara detsamma för alla grupper av sorter. Det skall fastställas till 480 ecu per hektar för en period av fem år från och med 1996 års skörd.

b) Om stödet beviljas till en godkänd producentgrupp enligt punkt 3 första stycket, skall denna grupp ha möjlighet att besluta om hela detta stöd varje år skall betalas ut till medlemmarna i proportion till den odlade arealen eller om endast en del av det, dock minst 80 %, skall betalas ut, beroende på om det fortfarande föreligger ansökningar om omställning till andra sorter eller om det eventuellt finns andra mål att uppnå i enlighet med artikel 7.1 d.

c) Om stödet beviljas till en godkänd producentgrupp och denna grupp inte avsätter medlemmarnas totala produktion, skall gruppen varje år obligatoriskt hålla inne 20 % av stödet till producenterna för att uppnå målen i punkt b ovan.

d) Innehållet stöd kan sammanslås under en period som är begränsad till fem år. Vid utgången av denna period skall hela det innehållna stödet ha betalats ut.",

e) I de fall som avses i punkt 3 b i denna artikel skall den berörda producenten till den producentgrupp som han är medlem i utge ett belopp som är lika stort som det som hålls inne i enlighet med punkterna b eller c ovan.

c) skall punkt 6 ersättas med följande:

"6. När den rapport som avses i artikel 11 visar att det finns risk för produktionsöverskott eller störningar i utbudet på humlemarknaden inom gemenskapen, får rådet på förslag av kommissionen och enligt förfarandet i artikel 43.2 i fördraget justera det stödbelopp som fastställs i föregående punkt genom att antingen

a) begränsa beviljandet av stöd till att avse en del av den humleareal som registrerats för året i fråga, och vid behov även ändra stödnivån, eller

b) undanta humlearealer i första och/eller andra produktionsåret från stöd.",

d) skall punkt 7 utgå.

5. Artikel 12a skall utgå.

6. Artikel 16 skall ersättas med följande:

"Artikel 16

Om inte annat följer av bestämmelserna i denna förordning skall artiklarna 92-94 i fördraget tillämpas på produktionen och avsättandet av de produkter som avses i artikel 1.1.".

7. Artikel 17 skall ersättas med följande:

"Artikel 17

1. Bestämmelserna som fastställs i förordningarna om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken skall gälla för marknaden för de produkter som anges i artikel 1.1 från och med den dag då det system som fastställs i denna förordning börjar tillämpas.

2. De stöd som beviljas av medlemsstaterna i enlighet med artikel 8 skall utgöra en gemensam åtgärd i den mening som avses i artikel 2.1 i förordning (EEG) nr 4256/88 (1). Stöden skall omfattas av de årliga utgiftsberäkningar som avses i artikel 31.1 i förordning (EEG) nr 2328/91 (2).

Artikel 1.3 i förordning (EEG) nr 2328/91 skall tillämpas på det stöd som avses i denna punkt.

Stödet skall utbetalas i enlighet med artikel 21 förordning (EEG) nr 4253/88 (3).

3. Medlemsstaterna skall betala stödet till producenterna snarast möjligt efter skörden och senast den 15 oktober 1997 för skörden 1996 och, från och med skörden 1997, mellan den 16 oktober och den 31 december det regleringsår för vilket ansökan om stöd har ingetts.

4. Kommissionen skall anta tillämpningsföreskrifter för denna artikel.

(1) Rådets förordning (EEG) nr 4256/88 av den 19 december 1988 om bestämmelser för tillämpningen av förordning (EEG) nr 2052/88 i fråga om EUGFJ:s utvecklingssektion (EGT nr L 374, 31.12.1988, s. 25). Förordningen ändrad genom förordning (EEG) nr 2085/93 (EGT nr L 193, 31.7.1993, s. 44).

(2) Rådets förordning (EEG) nr 2328/91 av den 15 juli 1991 om förbättring av jordbruksstrukturens effektivitet (EGT nr L 218, 6.8.1991, s. 1). Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2387/95 (EGT nr L 244, 12.10.1995, s. 50).

(3) Rådets förordning (EEG) nr 4253/88 av den 19 december 1988 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2052/88 i fråga om samordningen av de olika strukturfondernas uppgifter dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och andra befintliga finansieringsorgans verksamhet (EGT nr L 374, 31.12.1988, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 3193/94 (EGT nr L 337, 24.12.1994, s. 11)."

8. Artikel 18 skall ersättas med följande:

"Artikel 18

Medlemsstaterna och kommissionen skall meddela varandra den information som är nödvändig för att genomföra bestämmelser i denna förordning. Bestämmelserna för meddelande, bedömning och spridning av sådan information skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 20.

På grundval av sådan information skall kommissionen före den 1 september 2000 till rådet göra en bedömning av sektorn, vilket vid behov kan åtföljas av förslag.".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juli 1997.

På rådets vägnar

F. BODEN

Ordförande

(1) EGT nr C 127, 24.4.1997, s. 11.

(2) Yttrandet avgivit den 18 juli 1997 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) Yttrandet avgivit den 29 maj 1997 (ännu inte offentliggjort i EGT).

(4) EGT nr L 175, 4.8.1971, s. 1. Förordningen är senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3290/94 (EGT nr L 349, 31.12.1994, s. 105).