Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 881/98 av den 24 april 1998 om tillämpningsföreskrifter för skydd av de ytterligare benämningar som traditionellt används för vissa kvalitetsviner fsoEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 124 , 25/04/1998 s. 0022 - 0026KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 881/98 av den 24 april 1998 om tillämpningsföreskrifter för skydd av de ytterligare benämningar som traditionellt används för vissa kvalitetsviner fso

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 823/87 av den 16 mars 1987 om särskilda bestämmelser om kvalitetsvin framställt inom specificerade områden (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1426/96 (2), särskilt artikel 15.8 i denna, och

med beaktande av följande:

I artikel 15.1 och 15.2 i förordning (EEG) nr 823/87 föreskrivs ett skydd för de traditionella benämningar som används för kvalitetsviner fso. De traditionella gemenskapsbeteckningar och de särskilda traditionella benämningarna som är tillåtna enligt medlemsstaternas lagstiftning och som avses i artikel 15.1 och 15.2 finns förtecknade i den artikeln. Därigenom säkerställs att de blir allmänt kända och att de får ett skydd i gemenskapen. För de ytterligare traditionella benämningar som är tillåtna enligt nationell lagstiftning i producentmedlemsstaterna och som avses i artikel 15.2 i förordning (EEG) nr 823/87 finns ännu inte någon fullständig förteckning. Därför är det angeläget att upprätta en förteckning över dessa benämningar så att det därigenom säkerställs att de blir allmänt kända och att de får ett skydd i gemenskapen.

För att kunna omfattas av ett skydd i alla medlemsstater bör dessa ytterligare traditionella benämningar registreras på gemenskapsnivå så att både de som är yrkesverksamma i branschen och konsumenterna blir informerade om dem.

Vissa av dessa ytterligare traditionella benämningar för mousserande och andra viner är redan förtecknade i gemenskapens bestämmelser för benämning av dessa viner.

För vissa sorters vin, särskilt likörviner och pärlande viner, har en förteckning på gemenskapsnivå över de ytterligare traditionella benämningar som är tillåtna enligt nationell lagstiftning ännu inte upprättats. Medlemsstaterna har emellertid för kommissionen lagt fram en förteckning över de traditionella benämningar som erkänts för likörviner och pärlande viner och i varje enskilt fall givit en hänvisning till tillämpliga nationella bestämmelser. Det är lämpligt att i förteckningen i bilagan till denna förordning ta med de benämningar som är starkt förknippade med ett eller flera kvalitetslikörviner som framställs i ett specificerat område (kvalitetslikörvin fso) och pärlande kvalitetsviner som framställs i ett specificerat område (pärlande kvalitetsvin fso) för vilka ett absolut skydd är berättigat på grund av att de är så välkända och/eller särpräglade.

Det finns vissa ytterligare traditionella benämningar som får användas för en viss sorts kvalitetslikörvin fso eller pärlande kvalitetsvin fso i en eller flera medlemsstater, och som kontinuerligt, ansvarsfullt och på jämförbara villkor används för vissa viner som betecknas med hjälp av en geografisk angivelse från tredje land. För dessa viner bör det i gemenskapen vara möjligt att på vissa villkor få använda dessa benämningar.

De ytterligare traditionella benämningar som omfattas av ett skydd bör uppfylla vissa krav.

För att skapa förutsättningar för sund konkurrens mellan olika viner är det lämpligt att de ytterligare traditionella benämningarna i bilagan skyddas dels mot att användas för att beteckna och presentera viner som inte har rätt till dem, dels för att det inte skall gå att dra fördel av dessa benämningars anseende och vilseleda allmänheten. För att få ett effektivt skydd för de benämningar som används för att beteckna kvalitetslikörviner fso och pärlande kvalitetsviner fso är det nödvändigt att förbjuda märken med ord som är identiska med någon traditionell benämning i bilaga I till denna förordning. Ett rättmätigt förtroende för innehavare av sådana märken som var registrerade innan denna förordning trädde i kraft måste emellertid upprätthållas.

För vissa kvalitetslikörviner fso och pärlande kvalitetsviner fso används ytterligare traditionella benämningar på ett sådant sätt att vinet i fråga genom sina egna särskilda egenskaper klart skiljer sig från andra produkter. För att säkerställa konsumentskyddet är det därför lämpligt att kontrollera användandet av dessa benämningar.

Det skydd som avses i denna förordning berör enbart användandet av benämningarna ifråga för vin och inte för andra drycker. Med "vin" avses produkter med KN-nummer 2204 i Kombinerade nomenklaturen.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för skydd av de ytterligare traditionella benämningar för kvalitetslikörviner fso och pärlande kvalitetsviner fso som är tillåtna enligt producentmedlemsstaternas lagstiftning och som avses i artikel 15.2 i förordning (EEG) nr 823/87.

Genom denna förordning förhindras dock inte att en term används för att beteckna eller presentera ett vin eller en druvmust om detta tillåts genom rådets förordningar (EEG) nr 2392/89 (3), (EEG) nr 3201/90 (4), (EEG) nr 2333/92 (5) och (EG) nr 554/95 (6).

2. I denna förordning avses med ytterligare traditionell benämning: en term som i producentmedlemsstaterna traditionellt används för kvalitetsvin fso, och som särskilt anger en metod för produktion, framställning eller lagring, eller kvalitet, färg eller typ av vin, och som godkänns i producentmedlemsstaternas lagstiftning för att beteckna och presentera kvalitetsvin fso med ursprung i respektive medlemsstat.

Artikel 2

För att kunna omfattas av det skydd som avses i artikel 1.1 skall en ytterligare traditionell benämning som tilldelats ett kvalitetslikörvin fso eller ett pärlande kvalitetsvin fso uppfylla följande krav:

- Namnet skall i sig vara specifikt och exakt definierat i medlemsstatens lagstiftning.

- Det skall vara tillräckligt särskiljande och/eller ha ett etablerat gott anseende.

- Det skall ha använts traditionellt och kontinuerligt, vilket innebär under minst fem år innan användandet blev officiellt tillåtet i medlemsstaten.

- Det skall vara förknippat med ett eller i förekommande fall vissa kvalitetslikörviner fso eller pärlande kvalitetsviner fso eller sorter av kvalitetslikörviner fso eller pärlande kvalitetsviner fso.

Artikel 3

1. De i producentmedlemsstaterna tillåtna ytterligare traditionella benämningar som avses i artikel 1.1 och som är förbehållna de kvalitetslikörviner fso och pärlande kvalitetsviner fso för vilka de godkänts och som endast får användas för de viner som avses i artikel 1.2 i förordning (EEG) nr 823/87, förtecknas i bilagan till den här förordningen.

Genom undantag från första stycket får i förekommande fall vissa av de ytterligare traditionella benämningarna i bilagan tillåtas på språket i det tredje land som är ursprungsland för de likörviner och pärlande viner som benämns med hjälp av en geografisk beteckning vilken är skyddad i tredje land, under förutsättning att dessa länder

- uppfyller de villkor som motsvarar dem som förtecknas i artikel 2,

- har inkommit med en begäran till kommissionen och för den lagt fram lagtexterna i fråga,

En förteckning över tredje länder och traditionella benämningar som får användas vid benämning av likörviner och pärlande viner i gemenskapen återfinns i bilagan till denna förordning.

2. Medlemsstaterna skall meddela kommissionen

- namnen på de traditionella benämningar på kvalitetslikörviner fso och pärlande kvalitetsviner fso som tillåts enligt deras lagstiftning, och

- i förekommande fall namnen på de traditionella benämningar för vilka det inte längre finns något skydd i ursprungslandet.

Artikel 4

1. De ytterligare traditionella benämningar som återfinns i bilagan skall skyddas mot följande:

a) Varje direkt eller indirekt kommersiellt bruk av de benämningar som återfinns i bilagan för viner som inte omfattas av registreringen, i den mån dessa produkter är jämförbara med de produkter som har registrerats under beteckningen i fråga eller detta bruk innebär att den skyddade benämningens anseende exploateras.

b) Varje obehörigt bruk, imitation eller anspelning, även när den skyddade benämningen åtföljs av uttryck som "stil", "typ", "metod", "sådan som tillverkas i", "imitation" eller dylikt.

c) Varje annan otillbörlig, osann eller vilseledande uppgift om vinets beskaffenhet eller väsentliga egenskaper som kan förekomma på produktens inre eller yttre förpackning, i reklammaterial eller i andra handlingar angående produkten i fråga.

d) Varje annat beteende som är ägnat att vilseleda allmänheten, särskilt sådant som antyder att det finns en traditionell skyddad benämning för vinet.

2. I beteckningen för ett vin får inte ett märke med namn på de traditionella benämningarna i bilagan användas i märkningen om vinet inte har rätt till en sådan beteckning.

Första stycket skall dock inte tillämpas på de märken som var registrerade innan denna förordning trädde i kraft och som verkligen använts efter det att de har registrerats.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att kontrollera och säkerställa det skydd som avses i artikel 4 för de ytterligare traditionella benämningar som återfinns i bilagan.

Artikel 6

Medlemsstaterna skall vidta alla de åtgärder som är nödvändiga för att de benämningar som används på nationell nivå inte skall kunna förväxlas med de benämningar som förtecknas i bilagan och som endast får användas i enlighet med artikel 3.1.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 oktober 1998.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 april 1998.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 84, 27.3.1987, s. 59.

(2) EGT L 184, 24.7.1996, s. 1.

(3) EGT L 232, 9.8.1989, s. 13.

(4) EGT L 309, 8.11.1990, s. 1.

(5) EGT L 231, 13.8.1992, s. 9.

(6) EGT L 56, 14.3.1995, s. 3.

BILAGA

Förteckning över de ytterligare traditionella benämningar som avses i artikel 3.1

Ytterligare traditionella benämningar

>Plats för tabell>