Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 960/98 av den 7 maj 1998 om fjärde ändringen av förordning (EEG) nr 3590/85 om det intyg och den analysrapport som krävs för import av vin, druvsaft och druvmustEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 135 , 08/05/1998 s. 0004 - 0004KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 960/98 av den 7 maj 1998 om fjärde ändringen av förordning (EEG) nr 3590/85 om det intyg och den analysrapport som krävs för import av vin, druvsaft och druvmust

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 822/87 av den 16 mars 1987 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2087/97 (2), särskilt artikel 70.8 i denna, och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 4.2 c i rådets förordning (EEG) nr 2390/89 av den 24 juli 1989 om allmänna bestämmelser om import av vin, druvsaft och druvmust (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2611/97 (4) undantas tredje länder som till gemenskapen exporterar högst 1 000 hektoliter vin eller druvsaft per år i behållare på fem liter eller mindre, som märkts och försetts med en engångsförslutning, från kravet på intyg och analysrapport. De tredje länder som är berättigade till detta undantag för sin export till gemenskapen finns förtecknade i bilaga V till kommissionens förordning (EEG) nr 3590/85 om det intyg och den analysrapport som krävs för import av vin, druvsaft och druvmust (5), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1648/96 (6). Bolivia har till kommissionen överlämnat en ansökan om att bli berättigat till detta undantag och uppger sig vara berett att respektera villkoren för detta. Följaktligen bör detta tredje land skrivas till på listan i bilaga V till ovannämnda förordning.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga V till förordning (EEG) nr 3590/85 skall följande tredje land läggas till:

"- Bolivia".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 maj 1998.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 84, 27.3.1987, s. 1.

(2) EGT L 292, 25.10.1997, s. 1.

(3) EGT L 232, 9.8.1989, s. 7.

(4) EGT L 353, 24.12.1997, s. 1.

(5) EGT L 343, 20.12.1985, s. 20.

(6) EGT L 207, 17.8.1996, s. 7.