Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 1627/98 av den 20 juli 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 822/87 om den gemensamma organisationen av marknaden för vinEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 210 , 28/07/1998 s. 0008 - 0009RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1627/98 av den 20 juli 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 822/87 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

av följande skäl:

All nyplantering av vinstockar är förbjuden fram till och med den 31 augusti 1998. Med hänsyn till marknadssituationen inom vinsektorn bör detta förbud, i avvaktan på rådets beslut om reform av sektorn, förlängas till och med den 31 augusti 2000. Medlemsstaterna behöver å ena sidan ännu ett regleringsår för att kunna genomföra den bestämmelse som antogs 1996 och som gör det möjligt att tillåta nyplanteringar på de arealer som är avsedda för produktion av vissa viner. För att, å andra sidan, göra det möjligt att anpassa produktionspotentialen av vissa viner till marknadens ökande efterfrågan finns det anledning att på nytt, för två produktionsår, tillåta medlemsstaterna att bevilja tillstånd till nyplantering, inom bestämda gränser och på villkor som undviker varje risk av ökning av potential för viner som inte garanterar tillräcklig avsättning.

Med hänsyn till de särskilda förhållanden för produktion av bordsvin som råder i Spanien är det lämpligt att fastställa tillfälliga undantag när det gäller blandning av vin i denna medlemsstat.

Det är lämpligt att som ett tillfälligt undantag bekräfta en lägre nivå för vissa medlemsstater för den totala syrahalten i bordsvin för att beakta den konstaterade utvecklingen på området.

I avvaktan på rådets beslut om reformen av sektorn och för att undvika rättsliga tomrum bör vissa av bestämmelserna i artikel 39 i förordning (EEG) nr 822/87 förlängas med ett regleringsår (4).

Enligt artikel 46.4 i förordning (EEG) nr 822/87 får försäljningskampanjer för att främja konsumtionen av druvsaft endast genomföras till produktionsåret 1997/1998. För att effektiviteten skall kunna bedömas är det lämpligt att dessa kampanjer fortsätter under ytterligare ett produktionsår.

I artikel 65.5 i förordning (EEG) nr 822/87 fastställs att kommissionen under vinproduktionsåret 1997/1998 till rådet skall överlämna en rapport om de övre gränserna för svaveldioxidhalten i vin tillsammans med eventuella förslag. Med tanke på hur betydande problemet angående svaveldioxidhalten är inom vinsektorn är det nödvändigt att utarbeta förslag särskilt med hänsyn till det arbete som utförts vid Internationella vinkontoret (Office International de la Vigne et du Vin - O.I.V.). Det är därför lämpligt att förlänga tidsfristen med ett produktionsår.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 822/87 ändars på följande sätt:

1) I artikel 6.1

- första stycket skall "31 augusti 1998" ersättas med "31 augusti 2000",

- tredje stycket skall "och/eller 1998/1999" läggas till efter "1997/1998".

- skall följande stycken läggas till det tredje stycket:

"Medlemsstaterna får även ge tillstånd till nyplantering under produktionsåren 1998/1999 och 1999/2000.

Dessa tillstånd får inte överskrida, per medlemsstat, följande gränser för de båda produktionsåren:

>Plats för tabell>

Dessa tillstånd får inte ges

- för viner som produceras inom bestämda zoner som, under de tre senaste produktionsåren, varit föremål för bidrag för slutgiltig nedläggning av vinodlingsarealer, vilka föreskrivs i förordning (EEG) nr 1442/88,

- för viner som produceras i förvaltningsregioner i vilka den totala kvantiteten som frivilligt destillerats under de tre senaste produktionsåren har överskridit 10 % av den totala produktionen under dessa produktionsår,

Vid fördelningen av dessa rättigheter skall medlemsstaterna i första hand garantera att de motsvarar kraven i de bestämda zoner i vilka planteringarna gjorts under de tre föregående produktionsåren med användning av rätten till återplantering som frigjorts genom andra produktionsregimer.

Om ny rätt till plantering föreskrivs inom ramen för reformen skall den rätt till plantering som nämns i fjärde och femte styckena beaktas.

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de bestämmelser som antagits för att ge tillstånd, förteckning över viner som har dragit fördel av detta samt motsvarande arealer.".

2) I artikel 16.5 tredje stycket skall "mellan den 1 september 1997 och den 31 augusti 1998" ersättas med "mellan den 1 september 1998 och den 31 augusti 1999".

3) I artikel 39 skall,

- i punkt 10 första och andra strecksatserna, "1997/98" ersättas med "1998/1999",

- i punkt 11, "1997/98" ersätts med "1998/1999".

4) I artikel 46.4 skall "1997/98" ersättas med "1998/1999".

5) I artikel 65.5 skall datumet den 1 april 1998 ersättas med den 1 april 1999 och den 1 september 1998 ersättas med den 1 september 1999.

6) I bilaga I punkt 13 skall tredje stycket ersätts med följande:

"För produktionsåren 1997/1998 och 1998/1999 får de bordsviner som produceras i Frankrike, Italien och Portugal samt i de spanska delarna av vinodlingszonerna C utom regionerna Asturias, Baleares, Cantabria och Galicia samt i provinserna Guipúzcoa och Vizcaya, och som släpps ut på Frankrikes, Italiens, Portugals och Spaniens marknader för konsumtion, ha en total syrahalt som inte är lägre än 3,5 gram per liter, uttryckt i vinsyra.".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 september 1998.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 juli 1998.

På rådets vägnar

W. MOLTERER

Ordförande

(1) EGT C 87, 23.3.1998, s. 13.

(2) EGT C 210, 6.7.1998.

(3) EGT C 214, 10.7.1998.

(4) EGT L 84, 27.3.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2087/97 (EGT L 292, 25.10.1997, s. 1).