Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 1633/98 av den 20 juli 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 805/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötköttEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 210 , 28/07/1998 s. 0017 - 0017RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1633/98 av den 20 juli 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 805/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta, och

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

av följande skäl:

Genom att anta förordning (EG) nr 2222/96 (3) justerade rådet tillfälligt de regionala tak som fastställs i artikel 4b.3 i förordning (EEG) nr 805/68 (4) och som gäller för antalet handjur av nötkreatur som berättigar till särskilt bidrag för åren 1997 och 1998. Långsiktiga åtgärder håller för närvarande på att utarbetas. De regionala taken bör därför förbli justerade under ytterligare ett år.

Genom förordning (EG) nr 2222/96 bemyndigas kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder vad beträffar rätt till bidraget för am- och dikor som inte utnyttjas av producenterna under 1997 och 1998 och som skjuts över till den nationella reserven. Av samma skäl som ovan bör detta bemyndigande förlängas med ett år.

För att undvika alltför stora begränsningar av beloppet av det särskilda bidraget för kastrerade handjur av nötkreatur i medlemsstater vars producenter har beviljats säsongsutjämningsbidrag år 1998 men för vilka villkoren för beviljande av full sats år 1999 inte uppfyllts är det lämpligt att, undantagsvis, föreskriva en gemenskapsfinansiering för 1999, för beviljande av en reducerad sats.

Omstruktureringen av besättningen av handjur i de nya tyska förbundsländernas territorier är ännu inte fullt avslutad. Det är lämpligt att under år 1999 föreskriva ett fortsatt undantag från tillämpningen av 90-djurs gränsen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 805/68 ändras på följande sätt:

1) I artikel 4b.3 b andra stycket skall orden "för åren 1997 och 1998" ersättas med orden "för åren 1997, 1998 och 1999"

2) I artikel 4c.3 skall följande stycke införas efter det andra stycket:

"Andra stycket skall inte tillämpas för året 1999."

3) I artikel 4f.4 skall andra strecksatsen ersättas med följande:

"- De åtgärder som rör en individuell rätt som inte utnyttjats under 1997, 1998 och 1999 och skjutits över till den nationella reserven,".

4) I artikel 4k.1, såsom den tillämpas från och med den 1 januari 1999, skall följande läggas till:

"d) Trots punkt a med avseende på år 1999 och på de nya tyska förbundsländerna har Tyskland rätt att göra undantag från tillämpningen av gränsen på 90 djur, vilken föreskrivs i artikel 4b.1."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 juli 1998.

På rådets vägnar

W. MOLTERER

Ordförande

(1) EGT C 87, 23.3.1998, s. 23.

(2) EGT C 210, 6.7.1998.

(3) EGT L 296, 21.11.1996, s. 50.

(4) EGT L 148, 28.6.1968, s. 24. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2634/97 (EGT L 356, 31.12.1997, s. 13).