Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

1999/486/EG: Kommissionens beslut av den 2 juli 1999 om ändring av beslut 94/269/EG om särskilda villkor för import av fiskeri- och vattenbruksprodukter med ursprung i Colombia [delgivet med nr K(1999) 1826] (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 190 , 23/07/1999 s. 0032 - 0035KOMMISSIONENS BESLUT

av den 2 juli 1999

om ändring av beslut 94/269/EG om särskilda villkor för import av fiskeri- och vattenbruksprodukter med ursprung i Colombia

[delgivet med nr K(1999) 1826]

(Text av betydelse för EES)

(1999/486/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/493/EEG av den 22 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktionen och marknadsföringen av fiskprodukter(1), senast ändrat genom direktiv 97/79/EG(2), särskilt artikel 11 i detta, och

av följande skäl:

1. I artikel 1 i kommissionens beslut 94/269/EG av den 8 april 1994 om särskilda villkor för import av fiskeri- och vattenbruksprodukter med ursprung i Colombia(3), anges att Ministerio de Salud - División de Alimentos skall vara den behöriga myndighet i Colombia som ansvarar för kontrollen av att fiskeri- och vattenbruksprodukterna uppfyller kraven enligt direktiv 91/493/EEG, senast ändrat genom beslut 96/31/EG(4).

2. Efter en omstrukturering av Colombias regering har behörigheten att utfärda hälsointyg för fiskeriprodukter övergått från Ministerio de Salud - División de Alimentos till Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Denna nya myndighet har möjlighet att effektivt kontrollera hur gällande lagstiftning tillämpas. Därför är det nödvändigt att ändra utnämningen av den behöriga myndighet som anges i beslut 94/269/EG.

3. Det är lämpligt att harmonisera ordalydelsen i kommissionens beslut 94/269/EG med lydelsen i kommissionsbeslut av senare datum genom att fastställa särskilda villkor för import av fiskeri- och vattenbruksprodukter med ursprung i vissa tredje länder.

4. De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 94/269/EG ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 skall ersättas med följande: "Artikel 1

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) skall vara den behöriga myndighet i Colombia som ansvarar för att kontrollera och intyga att fiskeri- och vattenbruksprodukterna uppfyller kraven i direktiv 91/493/EEG."

2. Artikel 2 skall ersättas med följande: "Artikel 2

Fiskeri- och vattenbruksprodukter med ursprung i Colombia skall uppfylla följande villkor:

1. Varje sändning skall åtföljas av ett numrerat hygienintyg i original, vederbörligen ifyllt, undertecknat och daterat, bestående av ett enda blad, enligt förlagan i bilaga A till detta beslut.

2. Produkterna skall komma från godkända anläggningar, fabriksfartyg, kyl- eller fryshus eller frysfartyg enligt förteckningen i bilaga B till detta beslut.

3. Varje förpackning skall, med undantag för frysta fiskeriprodukter i bulk avsedda för tillverkning av livsmedelskonserver, i outplånlig skrift vara märkt med ordet 'COLOMBIA' och med godkännandenumret för den anläggning, det fabriksfartyg, kyl- eller fryshus eller frysfartyg där produkterna har sitt ursprung."

3. Bilaga A skall ersättas med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 2 juli 1999.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 268, 24.9.1991, s. 15.

(2) EGT L 24, 30.1.1998, s. 31.

(3) EGT L 115, 6.5.1994, s. 38.

(4) EGT L 9, 12.1.1996, s. 6.

BILAGA

"BILAGA A

>PIC FILE= "L_1999190SV.003403.EPS">

>PIC FILE= "L_1999190SV.003501.EPS">"