Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

1999/881/EG: Rådets beslut av den 14 december 1999 om att ändra kommissionens beslut 97/534/EG om förbud mot användande av riskmaterial i fråga om transmissibel spongiform encefalopatiEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 331 , 23/12/1999 s. 0078 - 0078RÅDETS BESLUT

av den 14 december 1999

om att ändra kommissionens beslut 97/534/EG om förbud mot användande av riskmaterial i fråga om transmissibel spongiform encefalopati

(1999/881/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden(1), särskilt artikel 9.4 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden(2), särskilt artikel 10.4 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen(3), särskilt artikel 22 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

1. Kommissionen antog den 30 juli 1997 beslut 97/534/EG om förbud mot användande av riskmaterial i fråga om transmissibel spongiform encefalopati(4). Beslut 97/534/EG skall tillämpas från och med den 31 december 1999.

2. Det krävs emellertid mer tid för att studera följderna av det beslutet för ett stort antal produkter och för att studera nya vetenskapliga utlåtanden. Det datum från och med vilket beslut 97/534/EG skall tillämpas, bör följaktligen flyttas fram.

3. Ständiga veterinärkommittén har inte avgivit ett positivt yttrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 10 i beslut 97/534/EG skall "31 december 1999" ersättas med "30 juni 2000".

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 31 december 1999.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 december 1999.

På rådets vägnar

K. HEMILÄ

Ordförande

(1) EGT L 395, 30.12.1989, s. 13. Direktivet senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG (EGT L 62, 15.3.1993, s. 49).

(2) EGT L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktivet senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG (EGT L 62, 15.3.1993, s. 49).

(3) EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.

(4) EGT L 216, 8.8.1997, s. 95. Beslutet senast ändrat genom rådets beslut 98/745/EG (EGT 358, 31.12.1998, s. 113).