Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 1256/1999 av den 17 maj 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 3950/92 om införande av en tilläggsavgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 160 , 26/06/1999 s. 0073 - 0079RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1256/1999

av den 17 maj 1999

om ändring av förordning (EEG) nr 3950/92 om införande av en tilläggsavgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(4),

med beaktande av revisionsrättens yttrande(5), och

av följande skäl:

1. Genom rådets förordning (EEG) nr 3950/92 av den 28 december 1992 om införande av en tilläggsavgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter(6) förlängdes systemet med tilläggsavgift, som ursprungligen infördes för sektorn i fråga från och med den 2 april 1984, med ytterligare sju tolvmånadersperioder. Syftet med systemet var att minska obalansen mellan tillgång och efterfrågan på marknaden för mjölk och mjölkprodukter och de därmed sammanhängande strukturella överskotten. Systemet kommer även i framtiden att behövas för att uppnå en bättre balans på marknaden. Det bör därför tillämpas i ytterligare åtta på varandra följande tolvmånadersperioder som börjar löpa den 1 april år 2000.

2. Prisstödets nivå inom mjölksektorn kommer successivt att minskas med totalt 15 % under de tre regleringsåren från och med den 1 juli 2005. Denna åtgärds effekter på den inre konsumtionen och exporten av mjölk och mjölkprodukter motiverar en välavvägd höjning av den totala referenskvantiteten för mjölk inom gemenskapen efter de olika prissänkningarna och genom inriktning på vissa strukturproblem i ett tidigare skede.

3. Den individuella referenskvantiteten bör, oberoende av de kvantiteter som temporärt kan ha överförts, definieras som tillgänglig kvantitet den 31 mars 2000, vilket är slutdatum för de sju tilllämpningsperioderna av tilläggssystemet, efter beslutet att förlänga detta år 1992.

4. Om producenterna underutnyttjar referenskvantiteterna kan mjölksektorn hindras från att utvecklas i rätt riktning. För att detta skall undvikas bör medlemsstaterna ha möjlighet att bestämma, i överensstämmelse med gemenskapslagstiftningens allmänna principer, vid fall av betydande underutnyttjande under en längre tidperiod, att de outnyttjande referenskvantiteterna skall återgå till den nationella reserven för att kunna åter tilldelas andra producenter.

5. För att förbättra möjligheterna för decentraliserad förvaltning av referenskvantiteterna för omstrukturering av mjölkproduktionen eller förbättring av miljön bör medlemsstaterna ges befogenhet att genomföra vissa bestämmelser i det sammanhanget på lämplig geografisk nivå eller i uppsamlingsområden.

6. Erfarenheterna från systemet med tilläggsavgift har visat att en överföring av referenskvantiteter genom juridiska instrument såsom utarrendering, som inte automatiskt leder till att referenskvantiteten permanent överlåtes på den övertagande parten, kan öka mjölkproduktionens kostnader och hämma förbättrandet av produktionsstrukturerna. För att stärka referenskvantitetens karaktär av regleringsåtgärd på marknaden för mjölk och mjölkprodukter bör medlemsstaterna tillåtas att överlåta de referenskvantiteter som har överförts genom utarrendering eller jämförbara juridiska instrument till den nationella reserven för att omfördelas på grundval av objektiva kriterier till aktiva producenter, särskilt till dem som har använt dem tidigare. Medlemsstaterna bör också ha rätt att organisera överföringen av referenskvantiteter på annat sätt än genom individuella transaktioner mellan producenterna. Det bör uttryckligen fastställas, särskilt för att ta adekvat hänsyn till befintliga lagstadgade rättigheter när dessa tillstånd utnyttjas, att medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att iaktta gemenskapslagstiftningens allmänna principer.

7. Vissa bestämmelser i förordning (EEG) nr 3950/92 har blivit föråldrade och bör därför utgå.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 3950/92 ändras på följande sätt:

1) Artikel 1 första stycket skall ersättas med följande: "Under åtta nya på varandra följande tolvmånadersperioder, som börjar löpa den 1 april 2000, skall producenter av komjölk betala en tilläggsavgift för sådana kvantiteter mjölk eller mjölkekvivalent som levereras till en uppköpare eller säljs direkt för konsumtion under den aktuella tolvmånadersperioden och som överstiger en viss kvantitet som skall fastställas."

2) Tabellen i artikel 3.2 skall ersättas med tabellen i bilaga I till denna förordning.

3) Artikel 3.2 skall ersättas med följande:

"2. De totala kvantiteter som anges i bilagan skall fastställas utan att det påverkar eventuella revideringar beroende på det allmänna marknadsläget eller specifika förhållanden i vissa medlemsstater.

För att kompensera de finska 'SLOM'-producenterna får Finlands totala leveranskvot höjas till högst 200000 ton, som skall fördelas i enlighet med gemenskapslagstiftningen. Denna reserv får inte överföras och får enbart användas för producenter vars rätt att återuppta sin produktion kommer att påverkas av anslutningen.

Beslut om ökningen av totala kvantiteter och villkoren för att bevilja de individuella referenskvantiteter som föreskrivs i föregående stycke skall fattas i enlighet med förfarandet i artikel 11."

4) Artikel 3.3 skall utgå.

5) Artikel 4 skall ersättas med följande:

"Artikel 4

1. Den individuella referenskvantiteten som är disponibel för jordbruksföretaget skall motsvara den kvantitet som är disponibel den 31 mars 2000. Den skall i förekommande fall justeras för var och en av de aktuella perioderna, så att summan av de individuella referenskvantiteterna av samma slag inte överstiger den motsvarande totala kvantitet som avses i artikel 3, med hänsyn till eventuella minskningar som gjorts för överföringar till den nationella reserven enligt artikel 5.

2. För att ta hänsyn till förändringar som påverkar producenternas leveranser och/eller direktförsäljning skall individuella referenskvantiteter ökas eller införas om producenten inger en välgrundad ansökan. Ökningen eller införandet av sådana referenskvantiteter skall vara föremål för en motsvarande minskning eller indragning av andra referenskvantiteter som producenten förfogar över. Sådana justeringar får inte leda till en ökning av den medlemsstatens totala leveranser och direktförsäljning enligt artikel 3.

Om de individuella referenskvantiteterna ändras definitivt skall de kvantiteter som avses i artikel 3 justeras i enlighet med förfarandet i artikel 11."

6) Artikel 5 skall ersättas med följande:

"Artikel 5

Inom ramarna för de kvantiteter som avses i artikel 3, får medlemsstaten fylla på den nationella reserven genom en linjär minskning av samtliga individuella referenskvantiteter för att kunna bevilja ytterligare eller särskilda kvantiteter till sådana producenter som uppfyller de objektiva kriterier som fastställts enligt överenskommelse med kommissionen.

Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 6.1 skall referenskvantiteter som är disponibla för producenter, som inte har salufört mjölk eller andra mjölkprodukter under en tolvmånadersperiod, överföras till den nationella reserven och får omfördelas i enlighet med första stycket. Om producenten återupptar produktionen av mjölk eller andra mjölkprodukter, inom en period som skall fastställas av medlemsstaten, skall han senast den 1 april som följer efter dagen för ansökan beviljas en referenskvantitet i enlighet med artikel 4.1.

Om en producent under minst en tolvmånadersperiod inte utnyttjat, antingen genom leveranser eller direktförsäljning, minst 70 % av den individuella referenskvantitet som han förfogar över, får medlemsstaterna i enlighet med gemenskapslagstiftningens allmänna principer besluta följande:

- Om och på vilka villkor hela eller delar av den outnyttjade referenskvantiteten skall återgå till den nationella reserven. Outnyttjad referenskvantitet skall dock inte återgå till den nationella reserven vid force majeure eller i välgrundade fall som gäller de berörda producenternas produktionskapacitet och som godkänts av den behöriga myndigheten.

- Under vilka villkor en referenskvantitet åter skall tilldelas de berörda producenterna."

7) Artikel 6.1 första stycket skall ersättas med följande:

"1. Före ett datum som skall fastställas och senast den 31 mars skall medlemsstaterna för den berörda tolvmånadersperioden godkänna tillfälliga överföringar av individuella referenskvantiteter som de härtill berättigade producenterna inte avser att utnyttja."

8) Artikel 7.1 skall ersättas med följande:

"1. Referenskvantiteter som finns disponibla i ett jordbruksföretag skall i händelse av överlåtelse genom försäljning, utarrendering eller arv överföras tillsammans med jordbruksföretaget till de producenter som tar över detta, i enlighet med närmare bestämmelser som medlemsstaterna skall fastställa med hänsyn till de arealer som används för mjölkproduktion eller andra objektiva kriterier och i förekommande fall eventuella avtal mellan parterna.

Varje del av referenskvantiteten som inte har överförts tillsammans med jordbruksföretaget skall tillföras den nationella reserven. Om emellertid en del har återförts till den nationella reserven i samband med den överföring av referenskvantiteter skall det inte göras någon minskning för det fall att referenskvantiteterna återförs.

Samma bestämmelser skall gälla för andra typer av överlåtelser som för producenterna medför jämförbra rättsliga effekter.

Om mark överlåts till offentliga myndigheter och/eller för offentligt bruk eller om överlåtelser sker i syften som inte har något samband med jordbruk, skall medlemsstaterna föreskriva att erforderliga åtgärder för att skydda parternas rättmätiga intressen genomförs och särskilt att den överlåtande producenten ges möjlighet att fortsätta med mjölkproduktion om det är hans avsikt."

9) Artikel 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 8

I syfte att slutföra omstruktureringen av mjölkproduktionen eller för att förbättra miljön får medlemsstaterna vidta en eller flera av följande åtgärder i enlighet med närmare bestämmelser som de skall fastställa med beaktande av parternas rättmätiga intressen:

a) Bevilja ersättning genom en eller flera årliga utbetalningar till producenter som åtar sig att definitivt lägga ned hela eller en del av sin mjölkproduktion och tillföra den nationella reserven de således frigjorda referenskvantiteterna.

b) På grundval av objektiva kriterier fastställa de villkor på vilka producenter i början av en tolvmånadersperiod av den behöriga myndigheten eller av denna utsett organ mot betalning får erhålla en extratilldelning av sådana referenskvantiteter som andra producenter definitivt har frigjort i slutet av den föregående tolvmånadersperioden mot ersättning i en eller flera årliga utbetalningar motsvarande ovannämnda betalning.

c) När det gäller överlåtelse av mark i miljöförbättrande syfte, fastställa att den disponibla referenskvantiteten för det aktuella jordbruksföretaget tilldelas den överlåtande producenten om han avser att fortsätta med mjölkproduktion.

d) På grundval av objektiva kriterier fastställa de regioner eller uppsamlingsområden inom vilka definitiv överföring av referenskvantiteter får ske, utan motsvarande överlåtelse av mark, i syfte att förbättra mjölkproduktionens struktur.

e) På ansökan av producenten hos den behöriga myndigheten eller av denna utsett organ och i syfte att förbättra mjölkproduktionens struktur på företagsnivå eller att möjliggöra en övergång till extensiv produktion tillåta definitiv överföring av referenskvantiteter utan motsvarande överlåtelse av mark eller vice versa.

De bestämmelser som avses enligt a, b, c och e kan genomföras på det nationella planet, på lämplig geografisk nivå eller inom uppsamlingsområdena."

10) Följande skall införas efter artikel 8:

"Artikel 8a

I överensstämmelse med gemenskapslagstiftningens allmänna principer får medlemsstaterna vidta följande åtgärder i syfte att säkerställa att referenskvantiteterna endast tilldelas aktiva mjölkproducenter.

a) Utan att det påverkar artikel 7.1 andra stycket får medlemsstaterna, i samband med att en referenskvantitet har överlåtits eller skall överlåtas, med eller utan motsvarande mark, genom utarrendering eller på annat sätt med jämförbara rättsliga effekter, på grundval av objektiva kriterier, fastställa om och på vilka villkor, hela eller en del av den överlåtna referenskvantiteten skall återgå till den nationella reserven.

Denna bestämmelse skall inte tillämpas på tillfälliga överföringar enligt artikel 6.

b) Medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa bestämmelserna på överföring av referenskvantiteter enligt artikel 7.1."

11) Bilagan i bilaga II till denna förordning skall läggas till förordning (EEG) nr 3950/92.

Artikel 2

Där övergångsbestämmelser krävs för att underlätta genomförandet av ändringarna i artikel 1 skall de antas i enlighet med förfarandet i artikel 11 i förordning (EEG) nr 3950/92.

Artikel 3

På grundval av en rapport från kommissionen skall rådet år 2003 genomföra en översyn efter halva tiden i syfte att det nuvarande kvotsystemet skall kunna löpa ut efter år 2006.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Förordningen skall tillämpas från och med den 1 april 2000, utom artikel 1.2, som skall tillämpas från och med den dag förordningen träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 maj 1999.

På rådets vägnar

K.-H. FUNKE

Ordförande

(1) EGT C 170, 4.6.1998, s. 60.

(2) Yttrandet avgett den 6 maj 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT C 407, 28.12.1998, s. 203.

(4) EGT C 93, 6.4.1999, s. 1.

(5) EGT C 401, 22.12.1998, s. 3.

(6) EGT L 405, 31.12.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 751/1999 (EGT L 96, 10.4.1999, s. 11 ).

BILAGA I

"Totala referenskvantiteter, tillämpliga från och med den 1 april 1999 till och med den 31 mars 2000

>Plats för tabell>"

BILAGA II

"BILAGA

a) Totala referenskvantiteter enligt artikel 3.2, tillämpliga från och med den 1 april 2000 till och med den 31 mars 2001

>Plats för tabell>

b) Totala referenskvantiteter enligt artikel 3.2, tillämpliga från och med den 1 april 2001 till och med den 31 mars 2002

>Plats för tabell>

c) Totala referenskvantiteter enligt artikel 3.2, tillämpliga från och med den 1 april 2002 till och med den 31 mars 2005

>Plats för tabell>

d) Totala referenskvantiteter enligt artikel 3.2, tillämpliga från och med den 1 april 2005 till och med den 31 mars 2006

>Plats för tabell>

e) Totala referenskvantiteter enligt artikel 3.2, tillämpliga från och med den 1 april 2006 till och med den 31 mars 2007

>Plats för tabell>

f) Totala referenskvantiteter enligt artikel 3.2, tillämpliga från och med den 1 april 2007 till och med den 31 mars 2008

>Plats för tabell>"