Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 1592/1999 av den 20 juli 1999 om ändring av förordning (EG) nr 2238/93 om följedokument för transport av vinprodukter och om de register som skall förasEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 188 , 21/07/1999 s. 0033 - 0033KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1592/1999

av den 20 juli 1999

om ändring av förordning (EG) nr 2238/93 om följedokument för transport av vinprodukter och om de register som skall föras

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 822/87 av den 16 mars 1987 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1627/98(2), särskilt artikel 71.3 i denna, och

av följande skäl:

1. I kommissionens förordning (EG) nr 2238/93(3), fastställs tillämpningsföreskrifter beträffande följedokument vid transport av vinprodukter, utan att detta påverkar tillämpningen av rådets direktiv 92/12/EG(4), senast ändrat genom direktiv 96/99/EG(5), och regler för hur register bör föras inom vinsektorn.

2. Genom artikel 18.1 i förordning (EG) nr 2238/93 ges medlemsstaterna möjlighet att införa kompletterande eller särskilda bestämmelser för de berörda produkter som är i omlopp inom deras gränser. I en av dessa bestämmelser föreskrivs att uppgifter om druvmustens densitet under en övergångsperiod får ersättas med uppgifter om densiteten uttryckt i Oechsle-grader. Denna övergångsperiod skulle urpsrungligen löpa till och med de 31 augusti 1996. Denna traditionella metod används främst av små jordbruksföretag. Sedan en tid hade ett antal välbehövliga ändringar av förordningen diskuterats, men i avvaktan på ikraftträdandet av den nya gemensamma organisationen av marknaden hade diskussionerna ännu inte lett till något slutgiltigt resultat. Den nya gemensamma organisationen av marknaden har nu antagits och kommer att träda i kraft den 1 augusti 2000. Mot bakgrund av detta bör bestämmelsen i fråga återinföras fram till dess att den nya organisationen av marknaden träder i kraft. Det är därför lämpligt att ersätta datumet i fråga med den 31 juli 2000.

3. En ny form av förslutning för små behållare avsedda för produkter från vinsektorn används inom gemenskapen och därför bör bilaga I till förordning (EEG) nr 2238/93 ändras så att denna förslutning kan betraktas som en godkänd förslutning enligt artikel 2 h.

4. De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2238/93 ändras enligt följande:

1. I artikel 18.1 d skall den "31 augusti 1996" ersättas med den "31 juli 2000".

2. Punkt 1 i bilaga I skall ersättas med följande: "1. Cylindrisk propp av kork eller annat inert material, med eller utan ett hölje i form av en kåpa eller en platta. Vid öppning skall höljet brytas och bli oanvändbart. Höljet kan vara av

- aluminium,

- metallegering,

- krympplast,

- PVC med aluminiumlägg,

- vax avsett för livsmedel, eventuellt täckt med andra inerta material."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 juli 1999.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 84, 27.3.1987, s. 1.

(2) EGT L 210, 28.7.1998, s. 8.

(3) EGT L 200, 10.8.1993, s. 10.

(4) EGT L 76, 23.3.1992, s. 1.

(5) EGT L 8, 11.1.1996, s. 12.