Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 2739/1999 av den 21 december 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 3388/81 om särskilda tillämpningsföreskrifter om import- och exportlicenser inom vinsektorn och om ändring av förordning (EG) nr 1685/95 om upprättande av ett system för utfärdande av exportlicenser inom vinsektornEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 328 , 22/12/1999 s. 0060 - 0061KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2739/1999

av den 21 december 1999

om ändring av förordning (EEG) nr 3388/81 om särskilda tillämpningsföreskrifter om import- och exportlicenser inom vinsektorn och om ändring av förordning (EG) nr 1685/95 om upprättande av ett system för utfärdande av exportlicenser inom vinsektorn

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 822/87 av den 16 mars 1987 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1677/1999(2), särskilt artikel 52.3 och 55.8 i denna, och

av följande skäl:

1. Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts under de första månaderna med det nya systemet för ansökan om och utfärdande av exportlicenser finns det anledning att förtydliga vissa bestämmelser rörande förfarandet för ansökan om exportlicens och att specificera vilka länder som tillhör de olika zoner för vilka ansökan om exportlicens kan lämnas in. Det finns även anledning att specificera vilka uppgifter om bestämmelseort som det är obligatoriskt att ange på exportlicensen. Vissa bestämmelser måste därför ändras i kommissionens förordning (EG) nr 1685/95(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2182/1999(4), och i kommissionens förordning (EEG) nr 3388/81(5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2182/1999.

2. De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1685/95 ändras på följande sätt:

1) Artikel 1a.4 skall ersättas med följande:

"4. För var och en av de perioder som anges i artikel 7.1 a får de ansökningar om exportlicens som en aktör lämnar in inte överskrida en maximal kvantitet på 30000 hl för varje destinationszon som avses i artikel 3.4a i denna förordning. Samtliga ansökningar gällande en bestämmelsezon för en transaktion skall lämnas in till det behöriga organet vid ett och samma tillfälle.

I fall då de kvantiteter för vilka en aktör ansökt om exportlicens överskrider 30000 hl för en och samma zon skall det organ som tagit emot ansökningarna ge avslag på samtliga ansökningar."

2) I artikel 3.4a skall följande läggas till:

"En förteckning över vilka länder som ingår i de olika zonerna återfinns i bilaga III."

3) Bilagan till den här förordningen skall införas som bilaga III.

Artikel 2

I artikel 2.2 i förordning (EEG) nr 3388/81 skall sista stycket ersättas med följande: "Bestämmelseland eller bestämmelsezon enligt artikel 3.4a i förordning (EG) nr 1685/95 skall anges i fält 7 i ansökan om exportlicens och i själva licensen.

Om destinationszonen anges skall 'Ja' kryssas för i fältet 'obligatorisk uppgift'.

Om destinationslandet anges skall 'Nej' kryssas för i fältet 'obligatorisk uppgift'. Dessutom skall ansökan om exportlicens och själva licensen i fält 20 innehålla upplysningen 'Obligatoriskt att exportera till zon N.N.'. På begäran av den berörda parten får bestämmelselandet ersättas med ett annat land, såvida detta tillhör samma bestämmelsezon."

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 1999.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 84, 27.3.1987, s. 1.

(2) EGT L 199, 30.7.1999, s. 8.

(3) EGT L 161, 12.7.1995, s. 2.

(4) EGT L 267, 15.10.1999, s. 21.

(5) EGT L 341, 28.11.1981, s. 19.

BILAGA

"BILAGA III

BESTÄMMELSEZONER - FÖRTECKNING ÖVER LÄNDER

Zon 1: Afrika

Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kap Verde, Komorerna, Demokratiska republiken Kongo, Republiken Kongo, Elfenbenskusten, Djibouti, Egypten, Eritrea, Etiopien, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ekvatorialguinea, Kenya, Lesotho, Liberia, Libyen, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritius, Mauretanien, Mayotte, Moçambique, Namibia, Niger, Nigeria, Uganda, Centralafrikanska republiken, Rwanda, Saint Helena, Sao Tomé och Principe, Senegal, Seychellerna och tillhörande områden, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania, Tchad, Brittiska territoriet i Indiska Oceanen, Togo, Zambia, Zimbabwe

Zon 2: Asien och Oceanien

Afghanistan, Saudiarabien, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Kambodja, Kina, Västbanken/Gazaremsan, Nordkorea, Sydkorea, Förenade Arabemiraten, Mikronesiska federationen, Fiji, Hongkong, Nordmarianerna, Marshallöarna, Salomonöarna, Wallis- och Futunaöarna, Indien, Indonesien, Iran, Irak, Japan, Jordanien, Kiribati, Kuwait, Laos, Libanon, Macao, Malaysia, Maldiverna, Mongoliet, Myanmar, Nauru, Nepal, Nya Kaledonien och tillhörande områden, Nya Zeeland, Amerikanska Oceanien, Australiska Oceanien, Nyzeeländska Oceanien, Oman, Pakistan, Palau, Papua Nya Guinea, Filippinerna, Pitcairn, Franska Polynesien, Qatar, Samoa, Singapore, Sri Lanka, Syrien, Taiwan, Thailand, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam, Yemen.

Zon 3: Östeuropa och länderna i CEI

Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Estland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Lettland, Litauen, Moldova, Uzbekistan, Polen, Tjeckien, Ryssland, Slovakien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina.

Zon 4: Västeuropa

Andorra, Ceuta och Melilla, Heliga stolen, Gibraltar, Färöarna, Island, Liechtenstein, Malta, Norge, San Marino."