Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2000/418/EG: Kommissionens beslut av den 29 juni 2000 om användning av material som utgör en risk när det gäller transmissibel spongiform encefalopati och om ändring av beslut 94/474/EG [delgivet med nr K(2000) 1735] (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 158 , 30/06/2000 s. 0076 - 0082Kommissionens beslut

av den 29 juni 2000

om användning av material som utgör en risk när det gäller transmissibel spongiform encefalopati och om ändring av beslut 94/474/EG

[delgivet med nr K(2000) 1735]

(Text av betydelse för EES)

(2000/418/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden(1), senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG(2), särskilt artikel 9.4 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden(3), senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG, särskilt artikel 10.4 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter som förs in i gemenskapen från tredje land(4), särskilt artikel 22 i detta, och

av följande skäl:

(1) Flera olika typer av transmissibel spongiform encefalopati (TSE) har under många år konstaterats uppträda separat hos människor och djur. Bovin spongiform encefalopati (BSE) upptäcktes först hos nötkreatur 1986 och konstaterades under åren därefter också hos andra djurarter. En ny variant av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (v-CJS) beskrevs 1996. Bevisen för att det agens som orsakar BSE är identiskt med det som orsakar den nya varianten av CJS hos människa blir allt fler.

(2) På grundval av sin riskbedömning rekommenderar Vetenskapliga veterinärkommittén i sitt yttrande av den 21 oktober 1996 att specificerat riskmaterial, definierat som hjärna, ryggmärg och ögon från nötkreatur, får och getter som är äldre än ett år samt mjälte från får och getter som är äldre än sex månader bör avlägsnas från hela produktionskedjan för livsmedel och foder i de länder och regioner där risk för TSE visat sig föreligga. För självdöda nötkreatur, får och getter rekommenderas det också att det specificerade riskmaterialet antingen avlägsnas så att det inte kommer in i produktionskedjan för livsmedel och foder eller att hela slaktkroppen destrueras.

(3) Vetenskapliga styrkommittén antog den 9 december 1997 ett yttrande i vilket man föreslår en ny och utökad förteckning över specificerat riskmaterial och att sådant material från vissa geografiska områden temporärt skall avlägsnas från produktionskedjan för livsmedel och foder. Det beslutades att den förteckning som rekommenderades i Vetenskapliga veterinärmedicinska kommitténs yttrande av den 21 oktober 1996 skulle utökas med hårda hjärnhinnan, hypofysen, dorsalrotsganglier, ryggrad, inälvor och lungor från djur som slaktats med vissa metoder. Vetenskapliga styrkommittén antog den 14 april 2000 ett yttrande om Förenade kungarikets beslut att häva förbudet mot konsumtion av kött med ben. Kommittén ansåg att riskerna med att äta kött med ben är försumbara om benen inte kommer från ryggrad eller skalle. Den menade också att den kombinerade effekten av ett flertal skyddsåtgärder i Förenade kungariket är att risken för att människor exponeras för BSE från ryggrad och dorsalrotsganglier är extremt liten. Kommittén antog samma dag ett yttrande om specificerat riskmaterial från små idisslare. Den anför i yttrandet att skallen (huvudet minus hud och tunga) och ryggmärgen från alla små idisslare över 12 månader samt mjälten från små idisslare i alla åldrar medför störst risker. Kommittén anger också att vissa obearbetade köttprodukter, t.ex. maskinurbenad köttmassa från ryggraden på små idisslare, utgör en betydande potentiell risk.

(4) Den 18 november 1998 antog kommissionen ett förslag [KOM(1998) 623 slutlig], grundat på artikel 152.4 i fördraget, till en Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser för förebyggande och kontroll av viss transmissibel spongiform encefalopati(5). Detta förslag, som överlämnades till Europaparlamentet och rådet den 7 januari 1999, innehåller bestämmelser om avlägsnande och destruktion av specificerat riskmaterial. Bestämmelserna i det föreliggande beslutet kommer att upphöra att gälla när förordningen träder i kraft.

(5) När det gäller produktion och utsläppande på marknaden av animaliska produkter bör bestämmelser fastställas beträffande avlägsnande eller frånvaro av specificerat riskmaterial. Framför allt bör sådana produkter inte saluföras på marknaderna för livsmedel, djurfoder eller gödselmedel. Bestämmelserna bör dock inte gälla kosmetiska, medicinska och medicintekniska produkter samt deras utgångsmaterial och mellanprodukter, vilka i stället bör omfattas av särskilda bestämmelser. Inte heller bör bestämmelserna gälla animaliska produkter som på grund av att de inte är avsedda att användas som livsmedel, djurfoder eller gödselmedel inte utgör någon fara för djurs eller människors hälsa. Om de inte uppfyller minst samma hälsonormer bör animaliska produkter som inte omfattas av detta beslut hållas åtskilda från sådana som omfattas av beslutet.

(6) När det gäller användningen av specificerat riskmaterial i kosmetiska, medicinska och medicintekniska produkter som släpps ut på gemenskapens marknad är skyddet för folkhälsan redan säkrat genom befintliga gemenskapsdirektiv. Dessa produkter omfattas därför inte av det föreliggande beslutet.

(7) I kommissionens beslut 98/272/EG av den 23 april 1998 om epidemiologisk övervakning av transmissibel spongiform encefalopati(6) fastställs vilka åtgärder medlemsstaterna skall vidta om ett djur misstänks lida av transmissibel spongiform encefalopati (TSE), minimikrav för övervakning av bovin spongiform encefalopati (BSE) och scrapie samt bestämmelser för provtagning och laboratorietest för påvisande av TSE. Kommissionen har åtagit sig att ändra beslut 98/272/EG i syfte att göra BSE-övervakningen av nötkreatur effektivare genom särskilda test för självdöda och nödslaktade djur. Genom dessa åtgärder hoppas man få en bättre överblick över den epidemiologiska situationen ute i regionerna.

(8) Vissa vävnader från idisslare bör klassificeras som specificerat riskmaterial på grundval av de olika TSE-typernas patogener och den epidemiologiska statusen i det land eller den region där det berörda djuret har sitt ursprung eller sin hemvist. Det specifika riskmaterialet skall avlägsnas och destrueras utan att några risker för människors eller djurs hälsa uppstår. Av praktiska skäl och i förebyggande syfte måste användning av mjälte från får och getter förbjudas, oavsett djurens ålder, liksom maskinurbenat kött från skallen och ryggraden från nötkreatur, får och getter.

(9) Vetenskapliga styrkommittén och Vetenskapliga kommittén för veterinära åtgärder till skydd för folkhälsan har i sina yttranden av den 9 december 1997, 25 juni 1999 och 17 februari 1998 utfärdat rekommendationer beträffande säkerheten hos vissa slaktmetoder. I yttrandena fastslås att vissa slaktmetoder, främst bedövning genom att gas injiceras i hjärnskålen eller laceration efter bedövning av vävnad i centrala nervsystemet med ett avlångt stavformat instrument som förs in i hjärnskålen, skulle kunna innebära att potentiellt kontaminerad nervvävnad vid slakt sprids till resten av djurkroppen. Enligt rådets direktiv 93/119/EG av den 22 december 1993 om skydd av djur vid tidpunkten för slakt eller avlivning(7) är det förbjudet att använda dessa metoder för att bedöva och slakta djur. Också användningen av dessa metoder för andra ändamål bör förbjudas i gemenskapen, samt i fråga om import från länder eller områden där det finns en BSE-risk.

(10) Kommissionen kommer att så snart som möjligt se över bestämmelserna för att mot bakgrund av nya vetenskapliga rön och bedömningar samt de senaste rekommendationerna från Internationella byrån för bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (OIE) och annan relevant information, ta hänsyn till utfodringsförbudets effektivitet samt behovet att avlägsna ryggraden från vissa delpopulationer boskap. Den översyn som gjorts med hänsyn till ett effektivt genomförande av förbudet mot att utfodra idisslare med kött- och benmjöl och fettgrevar från idisslare innebär att bestämmelserna i detta beslut skall inskränkas till att enbart gälla djur födda före det datum då förbudet trädde i kraft.

(11) I sitt yttrande av den 23 januari 1998 upprättar Vetenskapliga styrkommittén en förteckning över faktorer som bestämmer den geografiska risken i ett givet geografiskt område, och i sitt yttrande av den 19 och 20 februari 1998 upprättar den en fullständig akt för epidemiologisk status med hänsyn till TSE. På grundval av dessa yttranden utfärdade kommissionen rekommendation 98/477/EG(8) av den 22 juli 1998 om nödvändiga uppgifter till stöd för ansökningar om utvärderingen av länders epidemiologiska status vad gäller transmissibel spongiform encefalopati, i vilket medlemsstaterna och icke-medlemsländer uppmanas att lämna in sina ansökningar om erkännande av epidemiologiskt status. Kommissionen kommer att så snart som möjligt se över bestämmelserna för import av produkter av animaliskt ursprung mot bakgrund av vetenskapliga bedömningar med hjälp av den information som lämnats i enlighet med rekommendation 98/477/EG samt av utvecklingen när det gäller rekommendationerna från Internationella byrån för bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (OIE). Därför upprepar kommissionen sin uppmaning om att lämna in en akt i enlighet med rekommendationen till de länder som ännu inte har gjort detta, och den kommer att göra stora ansträngningar för att få fram en vetenskaplig bedömning inom 12 månader efter det att akten lämnats in.

(12) Kommissionens beslut 94/474/EG av den 27 juli 1994 om vissa skyddsåtgärder mot bovin spongiform encefalopati (BSE) och om upphävande av besluten 89/469/EEG och 90/200/EEG(9), senast ändrat genom beslut 98/272/EG(10), bör därför ändras i enlighet med detta.

(13) På grundval av Vetenskapliga veterinärmedicinska kommitténs rekommendationer av den 21 oktober 1996 och dess riskbedömning antog kommissionens beslut 97/534/EG av den 30 juli 1997 om förbud mot användande av riskmaterial i fråga om transmissibel spongiform encefalopati(11), senast ändrat genom rådets beslut 1999/881/EG(12). De nya vetenskapliga rekommendationerna, utvecklingen av internationella normer och framstegen med lagstiftningsprocessen inom primärrätten på detta område innebär att definitionen av specificerat riskmaterial i beslut 97/534/EG och de bestämmelser som fastställs i beslutet inte längre är tillämpliga. Detta beslut bör därför upphöra att gälla.

(14) Särskilda bestämmelser får antas för behandling och destruktion av biprodukter av animaliskt ursprung.

(15) Ständiga veterinärkommittén har inte avgivit något yttrande. Kommissionen har därför föreslagit dessa åtgärder till rådet den 16 juni 2000 i enlighet med artikel 17 i direktiv 89/662/EEG, varvid rådet har att fatta beslut om åtgärder inom 15 dagar.

(16) Rådet har inte fattat något beslut inom den föreskrivna tidsfristen. Rådet har inte avvisat de föreslagna åtgärderna med enkel majoritet inom samma tidsfrist. Dessa åtgärder bör nu fastställas av kommissionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

1. I detta beslut fastställs bestämmelser för användningen av material som utgör en risk när det gäller vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (TSE). Det skall tillämpas på produktion och utsläppande på marknaden av animaliska produkter som kommer från, eller som innehåller material från, nötkreatur, får eller getter.

2. Artiklarna 3-8 skall inte tillämpas på

a) kosmetiska, medicinska eller medicintekniska produkter, liksom utgångsmaterial och mellanprodukter för dessa,

b) produkter som inte är avsedda att användas i livsmedel, djurfoder eller gödselmedel, liksom utgångsmaterial och mellanprodukter för dessa,

c) animaliska produkter avsedda att användas för utställningar, undervisning, forskning, specialstudier eller analyser, förutsatt att produkterna inte kommer att användas som livsmedel eller som foder åt andra djur än sådana som hålls för berörda forskningsprojekt.

3. Om inte de animaliska produkter som avses i artikel 1.2 har framställts och hanterats med iakttagande av minst de hälsoskyddsbestämmelser för TSE som gäller för de animaliska produkter som avses i artikel 1.1 skall de båda produktkategorierna alltid hållas åtskilda för att korskontaminering och utbyte skall undvikas.

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. transmissibel spongiform encefalopati (TSE): alla typer av TSE med undantag för dem som drabbar människor.

2. utsläppande på marknaden: all verksamhet vars syfte är att sälja animaliska produkter som omfattas av detta beslut till en tredje part och all annan verksamhet som innebär överlåtelse till en tredje part, mot betalning eller utan kostnad, samt lagring inför överlåtelse till en tredje part.

3. animaliska produkter: alla produkter som kommer från eller innehåller en produkt som härrör från ett djur.

4. utgångsmaterial: råvaror eller andra animaliska produkter från vilka eller med vars hjälp de produkter som avses i artikel 1.2 a och 1.2 b framställs.

5. gödselmedel: alla medel som innehåller animaliska produkter och som används på mark för att öka tillväxten hos växter. Rester från biogasproduktion eller kompostering kan också omfattas.

6. behörig myndighet: den centrala myndighet i en medlemsstat som är behörig att kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna i detta beslut, eller varje annan myndighet till vilken den centrala myndigheten har delegerat sådan behörighet.

7. specificerat riskmaterial: de vävnader som anges i bilaga I. Om inget annat anges omfattas inte produkter som innehåller eller har framställts av sådana vävnader.

8. avfallsdeponi: enligt rådets direktiv 1999/31/EG(13).

Artikel 3

Specificerat riskmaterial

1. Medlemsstaterna skall se till att det specificerade riskmaterial som avses i bilaga I punkt 1 a och, i förekommande fall, punkt 1 b efter den 1 oktober 2000 avlägsnas och destrueras i enlighet med bilaga I punkterna 2-5.

2. Specificerat riskmaterial eller bearbetat material av detta får bara avsändas för att senare förbrännas enligt bilaga I punkt 5 och, i förekommande fall, artikel 7 b.

Artikel 4

Maskinurbenat kött

Medlemsstaterna skall se till att skallens ben samt ryggraden från nötkreatur, får och getter inte används för framställning av maskinurbenat kött efter den 1 oktober 2000.

Artikel 5

Slaktmetoder

Medlemsstaterna skall se till att laceration, efter bedövning, av vävnad i centrala nervsystemet med ett avlångt stavformat instrument som förs in i hjärnskålen, inte används i det egna landet efter den 31 december 2000 för nötkreatur, får eller getter vilkas kött är avsett att användas som livsmedel eller djurfoder.

Artikel 6

Import till gemenskapen

1. Det specificerade riskmaterial som avses i punkt 1 a i bilaga I får inte importeras till gemenskapen efter den 31 mars 2001.

2. a) När de produkter av animaliskt ursprung som anges i bilaga II och som innehåller material från nötkreatur, får eller getter efter den 31 mars 2001 importeras till gemenskapen från tredje länder eller regioner i dessa skall lämpligt hälsointyg fogas till en deklaration som undertecknats av den behöriga myndigheten i producentlandet och som skall ha följande lydelse:

"Denna produkt av animaliskt ursprung innehåller ej och har ej utvunnits ur specificerat riskmaterial enligt punkt 1 a bilaga I i beslut .../... som producerats efter den 31 mars 2001, eller från mekaniskt urbenat kött som tagits från skallbenen eller ryggraden på nötkreatur, får eller getter och som producerats efter den 31 mars 2001. Djuren har inte slaktats efter den 31 mars 2001 efter bedövning med gas som injicerats i hjärnskålen eller avlivats omedelbart genom samma metod, eller efter bedövning slaktats genom laceration av vävnad i centrala nervsystemet med hjälp av ett avlångt stavformat instrument som förts in i hjärnskålen."

b) Alla hänvisningar till "produkter av animaliskt ursprung" i denna artikel skall innebära en hänvisning till de produkter av animaliskt ursprung som anges i bilaga II, inte till andra produkter av animaliskt ursprung som innehåller eller som utvunnits ur dessa produkter av animaliskt ursprung.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall endast gälla import från tredje länder som

a) inte för kommissionen har lagt fram en akt till stöd för sin begäran att undantas från dessa bestämmelser,

b) har lagt fram en sådan akt, men för vilka resultaten av en riskbedömning av alla potentiella riskfaktorer inte är tillfredsställande.

Artikel 7

Offentlig kontroll

Medlemsstaterna skall genomföra täta offentliga kontroller för att undersöka om detta beslut tillämpas på ett riktigt sätt och för att se till att åtgärder vidtas för att undvika kontaminering, särskilt i slakterier, styckningsanläggningar, anläggningar för bearbetning av animaliskt avfall, anläggningar eller lokaler för bearbetning av högriskmaterial som godkänts av medlemsstaterna enligt artikel 7 i rådets direktiv 90/667/EEG(14), lokaler där försäljning till konsumenten sker, avfallsdeponier och andra anläggningar för lagring eller förbränning. Medlemsstaterna skall också införa ett system för att säkerställa och kontrollera att

a) specificerat riskmaterial som används vid framställning av de produkter som avses i artikel 1.2 endast används i det syfte för vilket det godkänts,

b) specificerat riskmaterial hålls helt åtskilt från annat avfall som inte är avsett för förbränning, samlas in separat och hanteras enligt artikel 3 och bilaga I, särskilt när riskmaterialet avlägsnas på anläggningar eller i lokaler som inte är slakterier. Medlemsstaterna får dock tillåta att huvuden eller slaktkroppar som innehåller specificerat riskmaterial sänds till en annan medlemsstat efter att denna stat gått med på att ta emot materialet och att följa de särskilda villkor som gäller för sådana transporter.

Artikel 8

Översyn

1. Detta beslut skall ses över med jämna mellanrum mot bakgrund av nya vetenskapliga rön om risken för TSE-exponering.

2. Detta beslut skall ändras enligt lämpligt förfarande i syfte att

a) ta hänsyn till det datum då förbudet mot att utfodra idisslare med däggdjursprotein, eller i förekommande fall protein från idisslare, trädde i laga kraft i varje land eller område i detta land,

b) tillåta användning av ryggrad och dorsalrotsganglier från nötkreatur i eller från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland samt Republiken Portugal eller områden i denna,

c) undanta vissa tredje länder från bestämmelserna i artikel 6.1 och 6.2.

Artikel 9

Ändringar

Artikel 3.3 i beslut 97/474/EG skall ändras på följande sätt:

a) Led a skall strykas.

b) I led c skall "används till att övervaka tillämpningen av a och b" ersättas med "används till att övervaka tillämpningen av b".

Artikel 10

Upphävande

1. Beslut 97/534/EG upphör att gälla den 30 juni 2000.

2. Hänvisningar till beslut 97/534/EG skall tolkas som hänvisningar till det här beslutet.

Artikel 11

Tillämpning

Detta beslut skall tillämpas från och med den 30 juni 2000.

Artikel 12

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 juni 2000.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2) EGT L 62, 15.3.1993, s. 49.

(3) EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(4) EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.

(5) EGT C 45, 19.2.1999, s. 2.

(6) EGT L 122, 24.4.1998, s. 59.

(7) EGT L 340, 31.12.1993, s. 21.

(8) EGT L 212, 30.7.1998, s. 58.

(9) EGT L 194, 29.7.1994, s. 96.

(10) EGT L 216, 8.8.1997, s. 95.

(11) EGT L 216, 8.8.1997, s. 95.

(12) EGT L 331, 23.12.1999, s. 78.

(13) EGT L 182, 16.7.1999, s. 1.

(14) EGT L 363, 27.12.1990, s. 51.

BILAGA I

Specificerat riskmaterial

1. a) Följande vävnader skall klassas som specificerat riskmaterial:

i) Skallen inklusive hjärna och ögon, tonsiller, ryggmärg samt ileum från nötkreatur som är äldre än 12 månader.

ii) Skallen inklusive hjärna och ögon, tonsiller samt ryggmärg från får och getter som är äldre än 12 månader eller som har en permanent framtand som kommit fram genom tandköttet, samt mjälten från får och getter i alla åldrar.

b) Utöver det specificerade riskmaterial som förtecknas i punkt a skall följande vävnader klassas som specificerat riskmaterial i Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland och i Portugal med undantag för den autonoma regionen Azorerna:

i) Hela huvudet utom tungan, inklusive hjärna, ögon, trigeminala ganglier och tonsiller; bräss, mjälte; tarmarna från tolvfingertarmen till rektum samt ryggmärgen från nötkreatur äldre än 6 månader.

ii) Ryggraden, inklusive dorsalrotsganglier, från nötkreatur äldre än 30 månader.

2. Medlemsstaterna skall se till att det specificerade riskmaterialet avlägsnas på

a) slakterier,

b) styckningsanläggningar och anläggningar för bearbetning av högriskmaterial enligt artiklarna 3 och 7 i direktiv 90/667/EEG, under direkt överinseende av en person som utsetts av den behöriga myndigheten. Dessa anläggningar skall vara godkända för ändamålet av den behöriga myndigheten.

När specificerat riskmaterial inte avlägsnats från döda djur som ej slaktats för att användas som livsmedel, skall de delar av slaktkroppen som innehåller specificerat riskmaterial eller hela slaktkroppen behandlas som specificerat riskmaterial.

Ryggraden får dock avlägsnas i de lokaler där försäljning till konsumenten sker i landet i fråga.

3. Medlemsstaterna skall se till att allt specificerat riskmaterial färgas in samt när så krävs märks med markeringspenna omedelbart vid avlägsnandet, och att det destrueras fullständigt

a) genom förbränning utan förbehandling, eller

b) förutsatt att färgämnet eller märkningen går att urskilja, efter förbehandling,

i) enligt de system som beskrivs i kapitlen I-IV, VI och VII i bilagan till kommissionens beslut 92/562/EEG(1):

- genom förbränning,

- genom samförbränning,

ii) på ett sätt som uppfyller åtminstone de normer som avses i bilaga I till rådets beslut 1999/534/EG(2), genom nedgrävning i godkänd avfallsdeponi.

4. Medlemsstaterna får avvika från bestämmelserna i punkterna 2 och 3 genom att tillåta förbränning eller nedgrävning av specificerat riskmaterial eller hela kroppar utan föregående infärgning eller, i förekommande fall, avlägsnande av det specificerade riskmaterialet vid de omständigheter som anges artikel 3.2 i direktiv 90/667/EEG, och genom en metod som garanterar att TSE inte överförs och som har godkänts av de behöriga myndigheterna och är föremål för övervakning från deras sida, särskilt om djur har dött eller avlivats i samband med bekämpning av sjukdomar.

5. Medlemsstaterna får sända specificerat riskmaterial och därav framställt material till andra medlemsstater för förbränning på de villkor om fastställs i artikel 4.2 i kommissionens beslut 97/735/EG(3), i de fall dessa villkor är tillämpliga.

Detta beslut kan ändras på begäran av en medlemsstat för att tillåta att specificerat riskmaterial eller därav framställt material sänds till tredje land för förbränning. Kommissionen skall samtidigt fastställa villkor för denna export.

(1) EGT L 359, 9.12.1992, s. 23.

(2) EGT L 204, 4.8.1999, s. 37.

(3) EGT L 294, 28.10.1997, s. 7.

BILAGA II

Följande produkter av animaliskt ursprung skall omfattas av restriktioner vid import till gemenskapen i enlighet med artikel 6.1:

a) färskt kött: färskt kött enligt rådets direktiv 64/433/EEG(1) om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött inom gemenskapen.

b) malet kött och köttberedningar: malet kött och köttberedningar enligt rådets direktiv 94/65/EG(2).

c) köttprodukter: köttprodukter enligt rådets direktiv 77/99/EEG(3).

d) bearbetat animaliskt protein, enligt direktiv 92/118/EEG.

(1) EGT L 121, 29.7.1964, s. 2012.

(2) EGT L 368, 31.12.1994, s. 10.

(3) EGT L 26, 31.1.1977, s. 85.