Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2000/505/EG: Kommissionens beslut av den 25 juli 2000 om ändring av bilaga IV till rådets direktiv 90/539/EEG om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg och om ändring av beslut 96/482/EG om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg, med undantag av strutsfåglar och ägg från strutsfåglar, inbegripet djurhälsoåtgärder som skall vidtas efter sådan import [delgivet med nr K(2000) 2261] (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 201 , 09/08/2000 s. 0008 - 0010Kommissionens beslut

av den 25 juli 2000

om ändring av bilaga IV till rådets direktiv 90/539/EEG om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg och om ändring av beslut 96/482/EG om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg, med undantag av strutsfåglar och ägg från strutsfåglar, inbegripet djurhälsoåtgärder som skall vidtas efter sådan import

[delgivet med nr K(2000) 2261]

(Text av betydelse för EES)

(2000/505/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/539/EEG av den 15 oktober 1990 om djurhälsovillkor för handel inom, gemenskapen med och för import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg(1), senast ändrat genom rådets direktiv 1999/90/EG(2), särskilt artikel 23.1, artikel 24, artikel 26.2 samt artiklarna 27a och 34 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG(3), senast ändrat genom direktiv 96/43/EG(4), särskilt artikel 10 i detta, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens beslut 96/482/EG(5), senast ändrat genom beslut 1999/549/EG(6), fastställs djurhälsovillkor och veterinärintyg för import från tredje land av fjäderfä och kläckägg med undantag av strutsfåglar och ägg från strutsfåglar, inbegripet djurhälsoåtgärder som skall vidtas efter sådan import.

(2) Med hänsyn till de erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av de föreskrivna åtgärderna bör villkoren för handel inom gemenskapen med dagsgamla kycklingar från kläckägg som importerats från tredje land ändras. Genom ändringen bör det bli möjligt för medlemsstaterna att sända dagsgamla kycklingar till anläggningar i en annan medlemsstat under förutsättning att kycklingarna isoleras efter import.

(3) Det är därför nödvändigt att ändra den förlaga till intyg som anges i bilaga IV till direktiv 90/539/EEG samt att ändra beslut 96/482/EG.

(4) Det är nödvändigt att den behöriga myndigheten i den avsändande medlemsstaten via Animo-systemet informerar den behöriga myndigheten på de dagsgamla kycklingarnas slutliga destinationsort om de djurhälsokrav avseende isoleringstid som skall tillämpas i dessa fall.

(5) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förlaga 2 i bilaga IV till direktiv 90/539/EEG skall ersättas med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Följande skall läggas till i artikel 3.1 i beslut 96/482/EG:"Om dagsgamla kycklingar inte föds upp i den medlemsstat till vilken kläckäggen importerats skall de direkt transporteras till och förvaras på den anläggning som avses i punkt 9.2 i förlaga 2 till hälsointyg i bilaga IV till rådets direktiv 90/539/EEG under åtminstone tre veckor från kläckningsdagen."

Artikel 2

Detta beslut gäller för sändningar av dagsgamla kycklingar för vilka det utfärdas intyg från och med den 1 oktober 2000.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 25 juli 2000.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 303, 31.10.1990, s. 6.

(2) EGT L 300, 23.11.1999, s. 19.

(3) EGT L 268, 24.9.1991, s. 56.

(4) EGT L 162, 1.7.1996, s. 1.

(5) EGT L 196, 7.8.1996, s. 13.

(6) EGT L 209, 7.8.1999, s. 36.

BILAGA

>PIC FILE= "L_2000201SV.001002.EPS">