Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2000/556/EG: Kommissionens beslut av den 7 september 2000 om ändring av rådets direktiv 82/894/EEG om anmälan av djursjukdomar inom gemenskapen [delgivet med nr K(2000) 2494] (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 235 , 19/09/2000 s. 0027 - 0029Kommissionens beslut

av den 7 september 2000

om ändring av rådets direktiv 82/894/EEG om anmälan av djursjukdomar inom gemenskapen

[delgivet med nr K(2000) 2494]

(Text av betydelse för EES)

(2000/556/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 82/894/EEG av den 21 december 1982 om anmälan av djursjukdomar inom gemenskapen(1), senast ändrat genom beslut 98/12/EG(2), särskilt artikel 5.2 första strecksatsen i detta, och

av följande skäl:

(1) Det system för anmälan av djursjukdomar (ADNS) som infördes genom direktiv 82/894/EG håller på att uppdateras. Det bör därför ses över. Det är inte längre nödvändigt att skicka uppgifter om restriktioner via detta system.

(2) Internationella byrån för epizootiska sjukdomar har beslutat att hönspest i stället skall kallas aviär influensa och att Teschensjuka skall kallas svinlamhet; detta innebär att förteckningen över sjukdomar bör ändras.

(3) I klargörande syfte bör tidigare ändringar konsolideras genom att bilagorna uppdateras och ersätts.

(4) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till direktiv 82/894/EEG skall ersättas med bilagorna till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2001.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 september 2000.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 378, 31.12.1982, s. 58.

(2) EGT L 4, 8.1.1998, s. 63.

BILAGA I

Sjukdomar som skall anmälas

Mul- och klövsjuka

Boskapspest

Elakartad lungsjuka hos nötkreatur

Bluetongue

Vesikulär svinsjuka (SVD)

Klassisk svinpest

Afrikansk svinpest

Svinlamhet (tidigare kallat Teschensjuka)

Aviär influensa (tidigare kallat hönspest)

Newcastlesjuka

Afrikansk hästpest

Vesikulär stomatit

Peste des petits ruminants (PPR)

Rift Valley Fever

Lumpy skin disease

Koppor hos får och get (capripox)

Infektiös hematopoetisk nekros

Bovin spongiform encefalopati

BILAGA II

Uppgifter som skall lämnas vid anmälan enligt artiklarna 3 och 4 när det gäller primära och sekundära utbrott av de sjukdomar som förtecknas i bilaga I:

1. Datum för avsändning.

2. Tidpunkt för avsändning.

3. Ursprungsland.

4. Sjukdomens namn och, i förekommande fall, virustyp.

5. Utbrottets löpnummer.

6. Typ av utbrott.

7. Referensnummer för utbrott som har samband med det aktuella utbrottet.

8. Region samt anläggningens geografiska belägenhet, inklusive latitud och longitud.

9. Andra regioner som påverkas av restriktionerna.

10. Datum för bekräftelse.

11. Datum för misstanke.

12. Datum för bedömning av den första infektionen.

13. Sjukdomens ursprung.

14. Bekämpningsåtgärder som har vidtagits.

15. Antal djur på anläggningen som är mottagliga för sjukdomen: a) nötkreatur, b) svin, c) får, d) getter, e) fjäderfä, f) hästdjur, g) fisk och h) vilda arter.

16. Antal djur på anläggningen som är kliniskt drabbade: a) nötkreatur, b) svin, c) får, d) getter, e) fjäderfä, f) hästdjur, g) fisk och h) vilda arter.

17. Antal djur på anläggningen som har dött: a) nötkreatur, b) svin, c) får, d) getter, e) fjäderfä, f) hästdjur, g) fisk och h) vilda arter.

18. Antal slaktade djur i besättningen: a) nötkreatur, b) svin, c) får, d) getter, e) fjäderfä, f) hästdjur, g) fisk och h) vilda arter.

19. Antal destruerade slaktkroppar: a) nötkreatur, b) svin, c) får, d) getter, e) fjäderfä, f) hästdjur, g) fisk och h) vilda arter.

När det gäller svinpest skall dessutom följande uppgifter lämnas:

1. Avstånd från närmaste svinuppfödningsanläggning.

2. Antal och typ av svin (avelssvin, slaktsvin och smågrisar(1)) på den smittade anläggningen.

3. Antal och typ av svin (avelssvin, slaktsvin och smågrisar(2)) som är kliniskt drabbade på den smittade anläggningen.

4. Diagnosmetod.

5. Om sjukdomen inte bekräftades på en anläggning skall det anges om detta skedde på ett slakteri eller i ett transportmedel.

6. Bekräftelse av primärfall hos vilda svin.

(1) Djur som är yngre än ungefär tre månader.

(2) Med primära fall hos vilda svin avses de fall som inträffar i fria områden, dvs. utanför de områden som belagts med restriktioner med avseende på klassisk svinpest hos vilda svin.