Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2000/764/EG: Kommissionens beslut av den 29 november 2000 om testning av nötkreatur för att upptäcka bovin spongiform encefalopati och om ändring av beslut 98/272/EG om epidemiologisk övervakning av transmissibel spongiform encefalopati [delgivet med nr K(2000) 3684] (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 305 , 06/12/2000 s. 0035 - 0038Kommissionens beslut

av den 29 november 2000

om testning av nötkreatur för att upptäcka bovin spongiform encefalopati och om ändring av beslut 98/272/EG om epidemiologisk övervakning av transmissibel spongiform encefalopati

[delgivet med nr K(2000) 3684]

(Text av betydelse för EES)

(2000/764/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden(1), senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG(2), särskilt artikel 9.4 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden(3), senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG, särskilt artikel 10.4 i detta, och

av följande skäl:

(1) Kommissionen offentliggjorde den 8 juli 1999 en utvärderingsrapport om test för att diagnostisera transmissibel spongiform encefalopati (TSE) hos nötkreatur, och enligt denna rapport var tre test mycket känsliga och specifika när det gällde att påvisa TSE hos djur som befann sig i det kliniska stadiet av sjukdomen.

(2) I kommissionens beslut 98/272/EG av den 23 april 1998 om epidemiologisk övervakning av transmissibel spongiform encefalopati(4), ändrat genom beslut 2000/374/EG(5), fastställs bestämmelser för testning av vissa riskgrupper av djur i syfte att förbättra upptäckten av bovin spongiform encefalopati (BSE) i gemenskapen.

(3) Mot bakgrund av den nya utvecklingen av spridningen av BSE inom gemenskapen har rådet uppmanat kommissionen att lägga fram ett beslut i vilket alla nötkreatur som är äldre än 30 månader och som befinner sig i riskzonen bör testas i en första etapp. I en andra etapp bör testningen utsträckas till nötkreatur utan kliniska symptom som är äldre än 30 månader och som slaktas för att användas som livsmedel. Antalet djur som bör testas under den andra etappen kan komma att ändras om statistiskt säkerställda resultat visar att ytterligare djur som befinner sig i riskzonen bör testas.

(4) Genom testen kan inte BSE-smittade djur spåras under ett tidigt skede av inkubationstiden och därför bör inte ett negativt testresultat ersätta andra åtgärder för att minska risken, såsom avlägsnande av specificerat riskmaterial.

(5) I rådets direktiv 82/894/EEG av den 21 december 1982 om anmälan av djursjukdomar inom gemenskapen(6), senast ändrat genom kommissionens beslut 2000/556/EG(7), fastställs regler för anmälan av BSE i gemenskapen.

(6) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att alla nötkreatur som är äldre än 30 månader och som

- nödslaktats enligt definitionen i artikel 2 n i rådets direktiv 64/433/EEG(8) eller

- slaktats i enlighet med kapitel VI punkt 28 c i bilaga I i direktiv 64/433/EEG

från och med den 1 januari 2001 undersöks med ett av de godkända snabbtest som förtecknas i bilaga IV A till beslut 98/272/EG.

2. Medlemsstaterna skall säkerställa att alla nötkreatur som är äldre än 30 månader och som har dött på gårdarna eller under transport, men som inte har slaktats för att användas som livsmedel, från och med den 1 januari 2001 undersöks i enlighet med bilaga I A till beslut 98/272/EG.

3. Medlemsstaterna skall säkerställa att alla nötkreatur som är äldre än 30 månader och som slaktas normalt för att användas som livsmedel senast från och med den 1 juli 2001 undersöks med ett av de godkända snabbtesten som förtecknas i bilaga IV A till beslut 98/272/EG.

4. Medlemsstaterna skall senast den 1 maj 2001 till kommissionen lämna en rapport om antalet djur som undersökts i enlighet med punkterna 1 och 2 samt resultatet av undersökningarna. Enligt de uppgifter som medlemsstaterna lämnat in skall kommissionen senast den 1 juni 2001 överlämna ett förslag till Ständiga veterinärkommittén för att om nödvändigt ändra antalet djur som skall undersökas i enlighet med punkt 3.

Artikel 2

Alla delar av kroppen, inklusive huden, hos de djur som undersöks i enlighet med artikel 1, skall behållas under officiell övervakning till dess att en negativ diagnos har ställts eller tills kroppen har förstörts genom förbränning till aska eller, i undantagsfall, bränts eller grävts ned i enlighet med villkoren i artikel 3.2 i rådets direktiv 90/667/EEG(9).

Artikel 3

Provtagning och laboratorietestning skall göras med de metoder och protokoll som fastställs i bilaga IV till beslut 98/272/EG, särskilt punkterna, 1, 2.2 och 3. Positiva fall av BSE skall anmälas i enlighet med direktiv 82/894/EEG.

Det nationella referenslaboratoriet i varje medlemsstat enligt bilaga V till beslut 98/272/EG skall se till att de laboratorier som är godkända för att utföra de test som anges i artikel 1 samordnar sina diagnosmetoder och protokoll, och detta referenslaboratorium skall också regelbundet kontrollera användningen av dessa diagnosmetoder och protokoll.

Artikel 4

Beslut 98/272/EG ändras på följande sätt:

1. Bilaga I A skall ersättas med texten i bilaga I till det här beslutet.

2. Bilaga II skall ersättas med bilaga II till det här beslutet.

Artikel 5

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari 2001.

Bestämmelserna i artikel 1 skall ses över var sjätte månad mot bakgrund av hur BSE-epidemin utvecklas.

Artikel 6

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 november 2000.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2) EGT L 62, 15.3.1993, s. 49.

(3) EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(4) EGT L 122, 24.4.1998, s. 59.

(5) EGT L 135, 8.6.2000, s. 27.

(6) EGT L 378, 31.12.1982, s. 58.

(7) EGT L 235, 19.9.2000, s. 27.

(8) EGT 121, 29.7.1964, s. 2012/64.

(9) EGT L 363, 27.12.1990, s. 51.

BILAGA I

A. MINIMIKRAV BETRÄFFANDE ETT PROGRAM FÖR ÖVERVAKNING AV BSE HOS NÖTKREATUR

1. Urval av subpopulationer

Döda nötkreatur som är äldre än 30 månader och som inte slaktats för att användas som livsmedel (utom de djur som avses i kommissionens förordning (EG) nr 716/96).

2. Urvalsstorlek

Det totala antalet prov som testas årligen i varje medlemsstat från de subpopulationer som avses i punkt 1 får inte understiga det antal som anges i tabellen nedan. Urvalet av prov skall ske slumpmässigt. De prov som tas skall vara representativa för varje region och utföras regelbundet.

>Plats för tabell>

BILAGA II

A. UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS MED I MEDLEMSSTATERNAS RAPPORTER

1. Antal misstänkta fall för varje djurart som är föremål för restriktioner avseende förflyttningar enligt artikel 3.1.

2. Antal misstänkta fall för varje djurart som är föremål för laboratorieundersökning enligt artikel 3.2 samt resultatet av dessa undersökningar.

3. Den uppskattade storleken på den subpopulation som avses i del A punkt 1 i bilaga I.

4. Antal nötkreatur som testats inom varje subpopulation enligt punkt 1 i bilaga I A, bilaga I C och artikel 1 i beslut 2000/764/EG vilken urvalsmetod som använts samt resultatet av dessa tester.

5. Antal får och getter som undersökts inom varje subpopulation enligt punkt 1 i bilaga I B och bilaga I C samt resultatet av denna undersökning.

6. Antal, åldersfördelning och geografisk spridning för positiva fall av BSE och skrapie. Födelseår och, om möjligt, födelsemånad skall anges för djur med BSE som fötts efter det att förbudet avseende foder infördes.

7. Positiva, bekräftade fall av TSE hos andra djur än nötkreatur, får och getter.

B. UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS MED I KOMMISSIONENS SAMMANFATTNING

Sammanfattningen skall bestå av tabeller som innehåller åtminstone de uppgifter som anges i del A för varje medlemsstat.