Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 152 , 24/06/2000 s. 0001 - 0043Kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000

av den 9 juni 2000

om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1253/1999(2), särskilt artiklarna 9.2, 12.4 och 13.11 samt artikel 23 i denna, samt motsvarande bestämmelser i de andra förordningar som rör upprättandet av en gemensam organisation av marknaden för jordbruksprodukter, och

av följande skäl:

(1) I Kommissionens förordning (EEG) nr 3719/88(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1127/1999(4), som ersatte förordning (EEG) nr 3183/80(5), som i sin tur ersatte förordning (EEG) nr 193/75(6), som i sin tur ersatte förordning (EEG) nr 1373/70(7), fastställs gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter. Bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3719/88 har ändrats ett flertal gånger, och ibland på ett genomgripande sätt. Det bör därför av tydlighetsskäl och för att underlätta en effektiv förvaltning göras en omarbetning av de regler som gäller på området och samtidigt sådana justeringar som erfarenhetsmässigt har visat sig önskvärda.

(2) I de gemenskapsförordningar genom vilka import- och exportlicenser infördes föreskrivs att en sådan licens skall visas upp vid all import till gemenskapen och vid all export därifrån av jordbruksprodukter. Följaktligen bör licensernas tillämpningsområde preciseras och bör det uttryckligen klargöras att licens inte behövs för verksamhet som inte i egentlig mening innebär export eller import.

(3) Om produkterna omfattas av bestämmelserna för aktiv förädling, får de behöriga myndigheterna i vissa fall tillåta att produkterna övergår till fri omsättning, antingen i oförändrat tillstånd eller efter bearbetning. För att säkerställa att marknaden förvaltas på ett riktigt sätt bör i ett sådant fall en importlicens krävas för produkter som faktiskt övergår till fri omsättning. När sådana produkter har framställts delvis av basprodukter från tredje land, delvis av basprodukter som har köpts inom gemenskapen, berörs emellertid bara de basprodukter som har importerats från tredje land eller som har framställts genom bearbetning av basprodukter från tredje land.

(4) Syftet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser är att organisationen av marknaden skall förvaltas på ett tillfredsställande sätt. Vissa transaktioner rör små kvantiteter och för att förenkla det administrativa förfarandet vore det önskvärt att i sådana fall tillåta undantag från kravet på uppvisande av import- och exportlicens eller förutfastställelselicens.

(5) Det krävs inte någon exportlicens för leverans av proviant till fartyg och luftfartyg inom gemenskapen. Detta bör på samma grunder även gälla för leveranser till plattformar och örlogsfartyg, samt leveranser av proviant till tredje land. Av samma skäl vore det önskvärt att tillåta undantag från kravet på att uppvisa licens när det gäller sådana transaktioner som avses i rådets förordning (EEG) nr 918/83(8) om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse, senast ändrad genom förordning (EG) nr 355/94(9).

(6) Med hänsyn till praxis i internationell handel med de berörda produkterna eller varorna bör en viss tolerans tillåtas i fråga om kvantiteten importerade eller exporterade produkter jämfört med en kvantitet som anges i licensen.

(7) För att samtidigt kunna utföra flera transaktioner som grundar sig på en och samma licens, bör det vara möjligt att utfärda dellicenser som har samma giltighet som originalhandlingen.

(8) I gemenskapslagstiftningen för de olika sektorer som omfattas av den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna föreskrivs att import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser skall gälla för import och export inom gemenskapen. En sådan regel kräver dels att gemensamma bestämmelser antas som fastställer villkoren för utfärdande och användande av sådana licenser, dels att gemensamma blanketter och metoder för administrativt samarbete mellan medlemsstater införs.

(9) Användning av datoriserade förfaranden på den administrativa verksamhetens olika områden kommer successivt att ersätta manuell datainsamling. Datoriserade och elektroniska förfaranden bör därför också kunna användas vid utfärdandet och användningen av licenser.

(10) I de gemenskapsförordningar genom vilka dessa licenser infördes föreskrivs att de får utfärdas under förutsättning att en säkerhet ställs som garanterar att import- eller exportåtagandet kommer att fullföljas under den period då licensen är giltig. Det är därför nödvändigt att tydligt ange när åtagandet skall anses vara slutfört.

(11) Förutfastställelse av bidrag i den licens som skall användas avgörs av produktens klassificering enligt tulltaxan. När det gäller vissa blandningar avgörs bidragssatsen inte av produktens klassificering enligt tulltaxan utan av specialregler. Det bör därför fastställas att den förutbestämda satsen inte skall gälla importerade eller exporterade blandningar, om den del som beräkningen av bidraget för blandningen baseras på inte motsvarar blandningens klassificering enligt tulltaxan.

(12) Importlicens används ibland för att förvalta kvantitativa importsystem. Detta är möjligt endast när det inom en relativt kort tidsperiod går att få kännedom om import som genomförts enligt de utfärdade licenserna. Kravet på att styrka att licensen används är då inte bara en fråga om en god förvaltning utan blir även en viktig del i förvaltningen av de kvantitativa systemen. Bestyrkande sker genom att exemplar 1 av licensen och i tillämpliga fall utdrag ur den visas upp. Detta bestyrkande kan tillhandahållas inom en förhållandevis kort tidsperiod. Därför bör en tidsgräns fastställas för de fall som det hänvisas till i den gemenskapslagstiftning angående licenser som används för att förvalta kvantitativa system.

(13) I vissa fall kan den summa som skall betalas som säkerhet för en licens vara mycket liten. För att underlätta förvaltningen bör ingen säkerhet utkrävas i dessa fall.

(14) Eftersom den person som använder licensen i praktiken kan vara en annan än licensinnehavaren eller den som licensen överlåtits till bör det för rättsäkerhetens och förvaltningseffektivitetens skull närmare anges vilka personer som har rätt att använda licensen. Det bör därför fastställas vilken förbindelse som krävs mellan licensinnehavaren och den person som avger tulldeklarationen.

(15) En import- eller exportlicens ger rätt att importera eller exportera. Den måste följaktligen visas upp när import- eller exportdeklarationen godtas.

(16) När ett förenklat export- eller importförfarande används, kan det beviljas befrielse från kravet på att visa upp licens för tullmyndigheten eller får licensen visas upp i efterhand. Trots det måste importören eller exportören inneha licensen den dag som räknas som dag för godtagande av import- eller exportdeklarationen.

(17) I förenklingssyfte kan de nuvarande reglerna göras mer flexibla och medlemsstaterna ges tillåtelse att införa ett förenklat förfarande för den administrativa handläggningen av licenserna, enligt vilket licenserna bevaras av den utfärdande myndigheten eller, i förekommande fall, utbetalningsstället, om det rör sig om en exportlicens med förutfastställelse av bidraget.

(18) Av administrativa skäl får licenser och utdrag ur dem inte ändras efter utfärdandet. I tveksamma fall i samband med fel som gjorts av den utfärdande myndigheten eller i samband med uppenbara felaktigheter, vilka rör uppgifterna i sådana dokument, bör det dock införas ett förfarande som gör det möjligt att dra in felaktiga dokument och utfärda rättade.

(19) När en produkt omfattas av något av de förenklade förfaranden som avses i del II avdelning II kapitel 7 avsnitt 3 i kommissionens förordning (EG) nr 2454/93(10) av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, senast ändrad genom förordning (EG) nr 1662/1999(11), eller i avdelning X kapitel I i tillägg I till konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande behövs inga tullformaliteter vid gränsstationen, om ett fraktuppdrag börjar inom gemenskapen och slutar utanför den. När ett av dessa förfaranden tillämpas är det önskvärt att förenkla förvaltningen genom att vidta särskilda åtgärder för att frisläppa säkerheten.

(20) På grund av omständigheter utanför den berörda partens kontroll kan det hända att det dokument som utgör bevis för utförsel från gemenskapens tullområde inte kan visas upp fastän produkten har lämnat detta område eller har nått sin destination, som i de fall som specificeras i artikel 36 i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999(12). En sådan situation kan störa handeln. Under sådana omständigheter bör andra dokument godkännas som likvärdiga.

(21) I de gemenskapsförordningar genom vilka dessa licenser infördes föreskrivs att säkerheten skall förverkas helt eller delvis om importen eller exporten inte utförs, eller bara utförs till en del, inom licensens giltighetsperiod. De åtgärder som skall vidtas i sådana fall bör noga anges, särskilt när det gäller fall som inte slutförts på grund av force majeure. I dessa fall får import- eller exportkravet betraktas som upphävt eller också får licensens giltighetsperiod förlängas. För att förhindra möjliga störningar på marknaden bör dock en sådan förlängas. För att förhindra möjliga störningar på marknaden bör dock en sådan förlängning under alla omständigheter begränsas till maximalt sex månader, räknat från utgången av den ursprungliga giltighetstiden.

(22) För att förenkla handläggningen bör det tillåtas att hela säkerheten frisläpps när den totala summan som förverkas är försumbar.

(23) För att frisläppa den säkerhet som ställdes då licensen utfärdades måste den behöriga myndigheten förses med bevis på att de aktuella varorna har lämnat gemenskapens tullområde inom 60 dagar från den dag då exportdeklarationen antogs.

(24) Ibland kan det hända att säkerheten frisläpps av olika skäl utan att skyldigheten att importera eller exportera verkligen har fullgjorts. I sådana fall bör den på felaktiga grunder frisläppta säkerheten ställas på nytt.

(25) För att fullt ut kunna utnyttja exportmöjligheterna för jordbruksprodukter med bidrag bör det skapas ett incitament för aktörerna att snabbt återlämna licenser som de inte kommer att utnyttja till den myndighet som utfärdat dem. Det bör även skapas ett incitament för aktörerna att snabbt återlämna licenserna till den utfärdande myndigheten efter det att giltighetstiden gått ut för att outnyttjade kvantiteter snarast möjligt skall kunna användas på nytt.

(26) I artikel 3.4 i rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971 om regler för bestämning av perioder, datum och tidsfrister(13), fastställs att om sista dagen av en tidsfrist infaller på en helgdag, söndag eller lördag, skall tidsfristen upphöra vis utgången av påföljande arbetsdag. Detta leder i vissa fall till att tiden för användandet av en licens förlängs. En sådan bestämmelse, vars syfte är att underlätta handeln, får inte leda till att de ekonomiska villkoren för import- eller exportverksamheten förändras.

(27) Inom vissa sektorer i den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna får exportlicenser utfärdas först efter en viss betänketid. Syftet med detta är att göra det möjligt att utvärdera marknadsläget, och att i lämpliga fall, särskilt då svårigheter uppkommit, tillfälligt upphäva ansökningar som är under beslut, vilket medför att de avslås. Det bör särskilt anges att denna möjlighet till tillfälligt upphävande även skall gälla ansökningar som görs enligt artikel 49 i denna förordning, samt att när betänketiden en gång har gått ut ansökan inte kan upphävas igen.

(28) I artikel 844.3 i förordning (EEG) nr 2454/93 fastställs att jordbruksprodukter som exporterats med en exportlicens eller en förutfastställelselicens inte skall omfattas av bestämmelserna om returvaror, om det inte är fastställt för tillämpningen av systemet med licenser på produkter som omfattas av ovan nämnda ordning.

(29) I artikel 896 i förordning (EEG) nr 2454/93 fastställs att varor som övergår till fri omsättning i enlighet med en importlicens med eller utan förutfastställelse skall omfattas av systemet för återbetalning av eller befrielse från importavgifter endast under förutsättning att det kan påvisas att de behöriga myndigheterna har vidtagit nödvändiga åtgärder för att upphäva verkan av att varorna övergår till fri omsättning när det gäller licensen.

(30) I artikel 880 i förordning (EEG) nr 2454/93 fastställs vissa allmänna tillämpningsföreskrifter för artikel 896 i samma förordning, bland annat att de myndigheter som är ansvariga för utfärdandet av licenserna måste lämna ett intyg.

(31) I denna förordning måste alla regler som är nödvändiga för att tillämpa artikel 896 i förordning (EEG) nr 2454/93 fastställas. I vissa fall är det möjligt att uppfylla kraven i förordning (EEG) nr 2454/93 utan att använda sig av det intyg som avses i artikel 880 i samma förordning.

(32) Om en importlicens för en jordbruksprodukt även används för förvaltning av en tullkvot som omfattas av en förmånsordning, skall denna förmånsordning tilldelas importören inom ramen för licensen, som i vissa fall måste åtföljas av ett dokument från tredje land. För att undvika att kvoten överskrids skall förmånsordningen utnyttjas upp till den kvantitet för vilken licensen har utfärdats. För att förenkla importen bör man dessutom tillåta tillämpningen av den positiva avvikelse som föreskrivs i artikel 8.4 men samtidigt precisera att den del av kvantiteten som, enligt den tillåtna avvikelsen, överskrider den kvantitet som anges i licensen, inte skall omfattas av förmånsordningen utan skall importeras till full tullsats.

(33) Det åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandena från alla berörda förvaltningskommittéer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Artikel 1

Om inte annat följer av vissa undantag fastställda i särskilda gemenskapsregler för vissa produkter, fastställer denna förordning gemensamma regler för genomförandet av det system med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser (nedan kallade licenser) som införs eller föreskrivs genom.

- artikel 2 i rådets förordning nr 136/66/EEG(14) (oljor och fetter),

- artikel 8 i rådets förordning (EEG) nr 234/68(15) (levande växter och snittblommor),

- artikel 4 i rådets förordning (EEG) nr 2358/71(16) (utsäde),

- artikel 8 i rådets förordning (EEG) nr 2759/75(17) (griskött),

- artikel 3 i rådets förordning (EEG) nr 2771/75(18) (ägg),

- artikel 3 i rådets förordning (EEG) nr 2777/75(19) (fjäderfäkött),

- artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 2783/75(20) (äggalbumin och mjölkalbumin),

- artikel 9 förordning (EEG) nr 1766/92 (spannmål),

- artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 404/93(21) (bananer),

- artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1222/94(22) (jordbruksprodukter som exporteras i form av varor vilka inte omfattas av bilaga I till fördraget),

- artikel 9 i rådets förordning (EG) nr 3072/95(23) (ris),

- artikel 31 i rådets förordning (EG) nr 2200/96(24) (frukt och grönsaker),

- artikel 11 i rådets förordning (EG) nr 2201/96(25) (bearbetade produkter av frukt och grönsaker),

- artikel 14 i rådets förordning (EG) nr 2467/98(26) (får- och getkött),

- artikel 29 i rådets förordning (EG) nr 1254/1999(27) (nötkött),

- artikel 26 i rådets förordning (EG) nr 1255/1999(28) (mjölk och mjölkprodukter),

- artikel 59 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999(29) (vin),

- artikel 13 i rådets förordning (EG) nr 2038/1999(30) (socker, isoglukos och inulinsirap).

AVDELNING II

LICENSERNAS TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Artikel 2

Licens skall inte krävas och kan inte uppvisas för produkter

a) som inte har övergått till fri omsättning inom gemenskapen, eller

b) som exporteras

- enligt en tullbestämmelse som tillåter införsel utan gällande tull, avgifter med motsvarande verkan, eller

- enligt den särskilda ordning som avses i artikel 129 i förordning (EEG) nr 2913/92 som tillåter export utan exportavgifter.

Artikel 3

1. Om produkter som omfattas av aktiv förädling och som inte innehåller sådana basprodukter som avses i punkt 2 a övergår till fri omsättning, måste en importlicens uppvisas, om en sådan krävs för de produkter som faktiskt övergår till fri omsättning.

2. Om produkter som övergår till fri omsättning omfattas av någon av åtgärderna i punkt 1 och innehåller både

a) en eller flera basprodukter som har omfattats av villkoren i artikel 23.2 i fördraget men inte längre gör det, som en följd av inarbetning i de produkter som övergått till fri omsättning, och

b) en eller flera basprodukter som inte har omfattats av villkoren i artikel 23.2 i fördraget,

skall en importlicens, utan hinder av artikel 8.1, uppvisas för varje sådan basprodukt som avses i b och som faktiskt används och är en produkt som kräver en sådan licens.

En importlicens skall dock inte krävas om den normalt inte krävs för den produkt som faktiskt övergår till fri omsättning.

3. Importlicenser som uppvisas när en produkt enligt punkt 1 och 2 övergår till fri omsättning får inte omfatta förutfastsällelse.

4. Vid export av en produkt som omfattas av någon av de bestämmelser som avses i punkt 1, och som innehåller en eller flera av de basprodukter som avses i punkt 2a, skall en exportlicens uppvisas för varje sådan basprodukt för vilken licens krävs.

Om inte annat följer av bestämmelserna i tredje stycket om förutfastställelse av bidrag, skall dock exportlicens inte krävas om den inte krävs för den produkt som faktiskt exporteras.

Vid export av sammansatta produkter som berättigar till ett förutfastställt bidrag för en eller flera av sina delar, skall varje sådan dels tullstatus vara det enda kriteriet som beaktas när systemet med licenser tillämpas.

Artikel 4

1. Om den ordning som avses i artikel 4 i rådets förordning (EEG) nr 565/80 tillämpas, skall den exportlicens med eller utan förutfastställelse uppvisas som gäller för de bearbetade produkter som skall exporteras.

2. Om ordningen i artikel 5 i förordning (EEG) nr 565/80 tillämpas, skall den exportlicens med eller utan förutfastställelse uppvisas som gäller den produkt som omfattas av en sådan ordning.

3. Om den produkt som skall exporteras omfattas av förordning (EG) nr 1222/94 skall den licens som avses i den förordningen uppvisas i de fall som anges i punkterna 1 och 2 i denna artikel.

Artikel 5

1. Licens skall inte krävas och kan inte uppvisas för verksamheter som

- anges i artiklarna 36, 40, 44 och 45 och i artikel 46.1 i förordning (EG) nr 800/1999,

- är helt utan handelskaraktär,

- avses i förordning (EEG) nr 918/83, eller

- där kvantiteterna är högst de kvantiteter som anges i bilaga III.

Trots bestämmelserna i första stycket skall licens uppvisas när importen eller exporten utförs enligt en förmånsordning som beviljas genom utfärdande av en licens.

Medlemsstaterna skall vidta åtgärder för att förhindra missbruk vid tillämpningen av denna punkt, särskilt när flera import- eller exportdeklarationer, som uppenbart inte har något ekonomiskt eller annat berättigande, används för att täcka en enda import- eller exporttransaktion.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 innebär verksamheter helt utan handelskaraktär följande:

a) Import som utförs av privatpersoner eller, i fråga om försändelser, som är avsedd för privatpersoner, förutsatt att verksamheten uppfyller kraven i de inledande bestämmelserna i avsnitt II D 2 i den kombinerade nomenklaturen.

b) Export som utförs av fysiska personer, förutsatt att verksamheten i tillämpliga delar yppfyller kraven som nämns i a.

3. Medlemsstaterna får underlåta att kräva exportlicens för försändelse av produkter eller varor som företas av privatpersoner eller grupper av privatpersoner och vars syfte är gratis utdelning för humanitära hjälpändamål i tredje länder om följande villkor är uppfyllda:

a) Berörda parter som önskar utnyttja detta undantag har inte ansökt om bidrag.

b) Försändelserna är av tillfällig karaktär, och består av varierande produkter och varor och överstiger inte sammanlagt 30000 kg per transportmedel.

c) De behöriga myndigheterna har tillräckliga bevis beträffande produkternas eller varornas destination och användning samt transaktionens korrekta genomförande.

Följande uppgift skall införas i fält 44 i exportdeklarationerna: "Inget bidrag - artikel 5.3 i förordning (EG) nr 1291/2000".

Artikel 6

En importlicens skall inte krävas och kan inte uppvisas när produkter övergår till fri omsättning enligt bestämmelserna i avdelning VI kapitel 2 i förordning (EEG) nr 2913/92 om behandling av returvaror.

Artikel 7

1. Exportlicens skall inte krävas och kan inte uppvisas vid mottagandet av en deklaration för återexport gällande produkter för vilka exportören visar att det har beslutats om återbetalning av eller befrielse från importtull i enlighet med bestämmelserna i avdelning VII kapitel 5 i förordning (EEG) nr 2913/92.

2. Om det vid exporten av produkter krävs en exportlicens, och de behöriga myndigheterna mottar deklarationen för återexport innan de fattar beslut om ansökan om återbetalning av eller befrielse från importtull skall beviljas, skall en exportlicens uppvisas. Förutfastställelse av exportbidrag eller exportavgift skall inte tillåtas.

AVDELNING III

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Avsnitt 1

Licensers och dellicensers giltighet

Artikel 8

1. Import- eller exportlicensen ger rättighet och skyldighet att under licensens giltighetstid importera eller exportera den angivna kvantiteten av den berörda produkten eller varan, om inte force majeure föreligger.

De skyldigheter som anges här skall vara huvudkrav enligt betydelsen i artikel 20 i kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85(31).

2. Exportlicensen med förutfastställelse av bidrag skall medföra skyldighet att under licensens giltighetstid exportera den angivna kvantiteten av den berörda produkten, om inte force majeure föreligger.

Om exportlicens skall uppvisas vid export av produkterna skall exportlicensen med förutfaställelse av exportbidraget vara avgörande för rätten att exportera eller rätten till bidrag.

Om exportlicens inte skall uppvisas vid export av produkterna skall exportlicensen med förutfastställelse av exportbidraget endast vara avgörande för rätten till bidrag.

De skyldigheter som anges här skall vara huvudkrav enligt artikel 20 i förordning (EEG) nr 2220/85.

3. I de fall som avses i artikel 49 i denna förordning och i de fall där ett sådant krav ställs i särskilda gemenskapsregler för den berörda sektorn, skall utfärdandet av en licens medföra skyldighet att importera från eller exportera till det land eller den grupp av länder som anges i licensen.

4. Om den importerade eller exporterade kvantiteten är högst 5 % större än den kvantitet som anges i licensen, skall den anses ha importerats eller exporterats i enlighet med licensen.

5. Om den importerade eller exporterade kvantiteten är högst 5 % mindre än den kvantitet som anges i licensen, skall skyldigheten att importera eller exportera anses fullgjord.

6. Då punkt 4 och 5 tillämpas på licenser som är utfärdade per styck, skall resultatet av beräkningen av 5 % avrundas till närmast följande heltal.

7. Om en licens med förutfastställelse av exportavgift eller exportbidrag, med stöd av artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71, används den första arbetsdagen som följer på den sista dagen i dess normala giltighetstid, skall licensen anses ha använts den sista dagen av dess normala giltighetstid, när det gäller förutfastställda belopp.

Artikel 9

1. Skyldigheter som följer av licenser kan inte överlåtas. Rättigheter som följer med licenser kan överlåtas av licensinnehavaren under giltighetstiden. En sådan överlåtelse kan bara göras till förmån för en enda mottagare för varje licens eller dellicens. Den skall gälla kvantiteter som ännu inte avskrivits från licensen eller dellicensen.

2. Mottagaren får inte överlåta sina rättigheter, men får låta dem gå tillbaka till licensinnehavaren. Återgången skall gälla den kvantitet som ännu inte avskrivits från licensen eller dellicensen.

I ett sådant fall skall det utfärdande organet anteckna något av följande i licensens fält 6:

- retrocesión al titular el ...

- tilbageføring til indehaveren den ...

- Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am ...

- εκ νέου παραχώρηση στο δικαιούχο στις ...

- rights transferred back to the titular holder on [date]

- rétrocession au titulaire de ...

- retrocessione al titolare in data ...

- aan de titularis geretrocedeerd op ...

- retrocessão ao titular em ...

- palautus todistuksenhaltijalle ...

- återbördad till licensinnehavaren den ...

3. Om en licensinnehavare begär överlåtelse eller licensmottagaren begär återbördande till innehavaren skall den utfärdande myndigheten eller den eller de myndigheter som varje medlemsstat utser, uppge följande på licensen eller dellicensen:

- Mottagarens namn och adress eller den uppgift som anges i punkt 2.

- Datum för noteringen, bestyrkt genom myndighetens stämpel.

4. Överlåtelsen eller återbördandet gäller från den då noteringen görs.

Artikel 10

Dellicenser skall, inom de kvantitetsgränser som de är utfärdade för, ha samma rättsverkan som de licenser på grundval av vilka de är utställda.

Artikel 11

Licenser och dellicenser som utfärdats, liksom noteringar och attesteringar i dem som gjorts av myndigheterna i en medlemsstat skall ha samma rättsverkan i varje annan medlemsstat som de handlingar som utfärdats och de noteringar och attesteringar som gjorts av myndigheterna där.

Artikel 12

1. När licens med förutfastställelse av exportbidrag används för att exportera en blandning skall den förutfastställda satsen inte gälla den exporterade blandningen om klassificeringen enligt tulltaxan för den beståndsdel på vilken beräkningen av bidraget för blandningen baseras inte motsvarar blandningens klassificering.

2. När licens med förutfastställelse av exportbidrag används för att exporteras varor i satser, skall det förutfastställda beloppet endast gälla den del som klassificeras på samma sätt som varusatsen.

Avsnitt 2

Ansökan om och utfärdande av licens

Artikel 13

1. För att en ansökan om licens skall godtas, skall den skickas till eller lämnas in hos den berörda myndigheten på tryckt blankett eller i annan form som överensstämmer med bestämmelserna i artikel 18.

Den behöriga myndigheten får dock godta en ansökan via skriftlig telekommunikation eller elektroniskt meddelande, förutsatt att den innehåller alla upplysningar som skulle ha funnits med på blanketten om den hade använts. Medlemsstaten får begära att denna sedan skall följas av en ansökan på en tryckt blankett eller i annan form som överensstämmer med artikel 18 och som skickas till eller lämnas in till den behöriga myndigheten, varvid datumet för den skriftliga telekommunikationen eller för det elektroniska meddelandet gäller som ansökans inlämningsdag. Detta krav skall inte påverka giltigheten av en ansökan som lämnats in via skriftlig telekommunikation eller elektroniskt meddelande.

När licensansökningarna skickas elektroniskt skall medlemsstatens behöriga myndigheter fastställa bestämmelser för hur namnteckningen skall ersättas med annan teknik, eventuellt med användning av koder.

2. Återkallande av en ansökan får bara göras per brev, via skriftlig telekommunikation eller via elektroniskt meddelande och skall vara den behöriga myndigheten till handa senast klockan 13.00 på ansökningens inlämningsdag, förutom i händelse av force majeure.

Artikel 14

Ansökan om licens med förutfastställelse av bidrag och licensen i fält 16 innehålla den tolvsiffriga produktkod som fastställts i exportbidragsnomenklaturen för jordbruksprodukter.

Om bidragssatsen är densamma för flera koder i samma kategori, såsom denna fastställs enligt förfarandet i artikel 38 i förordning nr 136/66/EEG och i motsvarande artiklar i övriga förordningar som gäller den gemensamma organisationen av marknaderna, kan dessa koder dock stå tillsammans i licensansökningarna och i licenserna.

Om bidragssatsen är differentierad efter destination skall destinationsland eller i förekommande fall destinationszon anges i fält 7 på licensansökan eller på licensen.

Utan att detta påverkar bestämmelserna i första stycket och om en produktgrupp fastställs enligt artikel 4.2 första stycket andra strecksatsen i förordning (EG) nr 800/1999 får de produktkoder som tillhör denna grupp införas i licensansökan och på själva licenserna i fält 22 efter uppgiften: "produktgrupp enligt artikel 4.2, i förordning (EG) nr 800/1999".

Artikel 15

1. Ansökningar som innehåller villkor som inte täcks av gemenskapsregler skall avvisas.

2. Ansökningar om licenser skall avvisas om inte en tillräckligt stor säkerhet har ställts hos den behöriga myndigheten senast kl. 13.00 den dag då ansökan lämnas in.

Ansökans inlämningsdag, enligt första stycket, skall vara den avgörande händelsen för den växelkurs för euron som gäller för säkerhetsbeloppet.

3. Om det totala säkerhetsbeloppet för en licens uppgår till högst 60 euro eller om licensen har upprättats av ett interventionsorgan, krävs det inte någon garanti.

4. Om medlemsstaterna utnyttjar möjligheterna i artikel 5 i förordning (EEG) nr 2220/85 skall säkerhetsbeloppet infordras vid utgången av den frist på två månader som följer på den dag då licensen upphör att gälla.

5. Det krävs ingen säkerhet för licenser som utfärdas för export till tredje land inom ramen för humanitärt bistånd som inte görs av gemenskapen och som genomförs av biståndsorganisationer som är godkända av exportmedlemsstaten. Medlemsstaten skall omedelbart meddela kommissionen de godkända biståndsorganen.

6. Om punkterna 3-5 tillämpas skall artikel 5.1 sista stycket gälla i tillämpliga delar.

Artikel 16

Licensansökningar och licenser med eller utan förutfastställelse av bidrag som utfärdas för livsmedelsbistånd i den mening som avses i artikel 10.4 i det jordbruksavtal som slutits inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan skall i fält 20 ha minst en av följande beteckningar:

- Certificado GATT - Ayuda alimentaria

- GATT-licens - fødevarehjælp

- GATT-Lizenz, Nahrungsmittelhilfe

- Πιστοποιητικό GATT - επισιτιστική βοήθεια

- Licence under GATT - food aid

- Certificat GATT - aide alimentaire

- Titolo GATT - Aiuto alimentare

- GATT-certificaat - Voedselhulp

- Certificado GATT - ajuda alimentar

- GATT-todistus - elintarvikeapu

- GATT-licens - livsmedelsbistånd

I fält 7 skall bestämmelseland anges. Licensen skall endast vara giltig för export som sker inom ramen för sådant livsmedelsbistånd.

Artikel 17

1. Med inlämningsdag för ansökan om licens avses den dag då den behöriga myndigheten tar emot ansökan, förutsatt att den tas emot senast kl. 13.00, oavsett om ansökan lämnas direkt eller skickas till den behöriga myndigheten per brev eller e-post.

2. De licensansökningar som kommer in till det behöriga organet en lördag, söndag eller helgdag eller en vardag efter kl. 13.00 skall anses ha inkommit den första arbetsdagen efter det att de faktiskt mottogs.

3. Om en särskild period har föreskrivits för inlämnande av licensansökningar, uttryckt i antal dagar, och om den sista dagen av denna period infaller en lördag, söndag eller helgdag skall denna period löpa ut kl. 13.00 den första arbetsdagen därefter.

Denna förlängning skall dock inte tas i beaktande vid beräkningen av de belopp som fastställs genom licensen eller för fastställande av giltighetstiden.

4. Tidsangivelserna i denna förordning avser lokal belgisk tid.

Artikel 18

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 13.1 andra stycket och artikel 19.1, skall licensansökningar, licenser och de dellicenser upprättas på blanketter som överensstämmer med förlagorna i bilaga I. Dessa blanketter skall fyllas i enligt de anvisningar som ges i dem och i enlighet med de särskilda gemenskapsbestämmelser som gäller den berörda produktsektorn.

2. Blanketter för licenser skall framställas i set bestående av exemplar 1, exemplar 2, ansökan samt eventuella extra exemplar av licensen.

Medlemsstaten får dock föreskriva att de sökande endast skall fylla i ansökningsblanketten i stället för hela det set som avses i föregående stycke.

Om en gemenskapsbestämmelse resulterar i att den kvantitet för vilken licensen utfärdas kan bli mindre än den som ansökan ursprungligen gällde, skall den kvantitet ansökan gäller och motsvarande säkerhets storlek bara föras in på ansökningsblanketten.

Blanketter för dellicenser skall framställas i set bestående av exemplar 1 och exemplar 2.

3. Blanketter, inklusive fortsättningsblad, skall tryckas på vitt, träfritt, bestruket papper med en vikt på minst 40 gram per kvadratmeter. Formulären skall mäta 210 × 297 mm med en maximal avvikelse i längden på mellan minus 5 mm och plus 8 mm. Radavståndet skall vara 4,24 mm (en sjättedels engelsk tum) och blanketternas uppställning skall följas exakt. Båda sidorna av exemplar 1 och den sida på fortsättningsbladen på vilken avskrivningarna skall föras in, skall dessutom vara tryck på guillocherad botten för att göra förfalskningar med mekaniska eller kemiska medel synliga. Guillochtrycket skall vara grönt för importblanketter och sepiabrunt för exportblanketter.

4. Det åligger medlemsstaterna att låta trycka blanketter. Dessa kan också tryckas av tryckerier som har avtal med de medlemsstater där de är belägna. I det senare fallet måste hänvisning till avtalet med medlemsstaten framgå på varje blankett. Varje blankett skall vara försedd med tryckeriets namn och adress eller ett märke som gör det möjligt att identifiera det, samt, med undantag av ansökningsblanketter och fortsättningsblad, ett individuellt serienummer. Numret skall föregås av någon av följande bokstavskombinationer, beroende på vilken medlemsstat som utfärdar dokumentet: "AT" för Österrike, "BE" för Belgien, "DE" för Tyskland, "DK" för Danmark, "EL" för Grekland, "ES" för Spanien, "FI" för Finland, "FR" för Frankrike, "IE" för Irland, "IT" för Italien, "LU" för Luxemburg, "NL" för Nederländerna, "PT" för Portugal, "SE" för Sverige och "UK" för Förenade kungariket.

När licenserna och dellicenserna ges ut kan de förses med utfärdandenummer av den utfärdande myndigheten.

5. Ansökningarna, licenserna och dellicenserna skall fyllas i på maskin eller med datorhjälpmedel. De skall tryckas och fyllas i på något av gemenskapens officiella språk som bestäms av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som utfärdar dem. Medlemsstaten får dock tillåta att ansökningar fylls i för hand med bläck och med tryckbokstäver.

6. De myndigheter som utfärdar licenser och som gör avskrivningar skall vid stämpling använda en metallstämpel, helst av stål. Den utfärdande myndighetens stämpel får dock ersättas av en reliefstämpel kombinerad med perforerade bokstäver och siffror.

7. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna får vid behov kräva att licenser och dellicenser översätts till det officiella språket eller något av de officiella språken i landet.

Artikel 19

1. Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 18 får licenserna utfärdas och användas med hjälp av datorsystem i enlighet med bestämmelser som fastställt av de behöriga myndigheterna. Dessa licenser kallas hädanefter "elektroniska licenser".

Den elektroniska licensen skall när det gäller innehåll vara identisk med den på papper.

2. Om licensinnehavaren eller licensmottagaren behöver använda den elektroniska licensen i en medlemsstat som inte är ansluten till datorsystemet for utfärdande av licenser skall han ansöka om ett utdrag.

Utdraget skall utfärdas utan dröjsmål och utan extra kostnad och skall utfärdas enligt den blankett som avses i artikel 18.

Ett sådant utdrag används i en medlemsstat som är ansluten till datorsystemet för utfärdande av licenser skall endast pappersutdraget användas.

Artikel 20

1. Om de belopp som skall föras in i licenser vid omvandlingen från euro till nationell valuta får tre eller flera decimaler, skall bara de två första anges. När den tredje decimalen är fem eller mer skall den andra avrundas uppåt till nästa heltal, och när den tredje decimalen är mindre än fem skall den andra decimalen förbli oförändrad.

2. Om belopp som uttrycks i euro omvandlas till pund sterling, skall dock det som sägs i punkt 1 om de två första decimalerna gälla de fyra första decimalerna. När den femte decimalen är fem eller mer skall alltså den fjärde decimalen avrundas uppåt till nästa heltal, och när den femte decimalen är mindre än fem skall den fjärde decimalen förbli oförändrad.

Artikel 21

1. Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 19 om elektroniska licenser skall licenserna upprättas i minst två exemplar av vilka det första, kallat "innehavarens exemplar" skall vara nr 1 och utfärdas utan dröjsmål till den sökande, och det andra exemplaret, kallat "det utfärdande organets exemplar" skall vara nr 2 och bevaras hos det utfärdande organet.

2. När licens utfärdas för en kvantitet som är mindre än den som ansökan gällde, skall den utfärdande myndigheten ange

- den kvantitet som licensen är utställd för i fält 17 och 18 i licensen,

- den motsvarande säkerhetens storlek i fält 11 i licensen.

Säkerhet som har ställts avseende den kvantitet för vilken licens inte har utfärdats, skall omedelbart frisläppas.

Artikel 22

1. På begäran av licensinnehavaren eller den som licensen överlåtits till, och när exemplar nr 1 av dokumentet har lämnats in, får en eller dellicenser utfärdas av den utfärdande myndigheten eller av den eller en av de myndigheter som varje medlemsstat utser.

En dellicens skall utfärdas i minst två exemplar, varav det första, kallat "innehavarens exemplar" och märkt "nr 1", genast skall sändas till den sökande, och det andra, kallat "utfärdande myndighets exemplar" och märkt "nr 2", skall behållas av myndigheten.

Den myndighet som utfärdar dellicenser skall på exemplar nr 1 av licensen skriva av den kvantitet för vilken dellicensen är utfärdad, ökad med lämplig tolerans. Ordet "dellicens" skall föras in vid den avskrivna kvantiteten i exemplar nr 1 av licensen.

2. En dellicens kan inte ligga till grund för ytterligare en dellicens.

3. Innehavaren skall återlämna exemplar nr 1 av en dellicens som har använts eller som har upphört att gälla till den behöriga myndighet som utfärdade det, tillsammans med exemplar nr 1 av den ursprungliga licensen, så att myndigheten kan justera de avskrivningar som gjorts i licensen utifrån dem som gjorts i exemplar nr 1 av dellicensen.

Artikel 23

1. För att kunna bestämma licensers giltighetstid, skall de anses ha utfärdats den dag då ansökan om dem kom in, vilket innebär att den dagen tas med vid beräkningen av giltighetstiden. Licensen får emellertid endast användas efter det att den faktiskt utfärdats.

2. Det kan särskilt anges att en licens skall börja gälla den dag då den faktiskt utfärdas, vilket innebär att den dagen skall tas med vid beräkningen av dess giltighetstid.

Avsnitt 3

Användning av licenser

Artikel 24

1. Exemplar nr 1 av licensen skall uppvisas enligt följande:

a) När det gäller en importlicens vid det tullkontor som tar emot deklarationen om övergång till omsättning.

b) När det gäller en exportlicens eller en licens med förutfastställelse av bidrag, vid den tullmyndighet som tar emot deklarationer för

- export,

- någon av de leveranser som anges i artiklarna 36 och 44 i förordning (EG) nr 800/1999,

- produkter som omfattas av bestämmelserna i artikel 40 i förordning (EG) nr 800/1999,

- produkter som omfattas av någon av bestämmelserna i artiklarna 4 och 5 i förordning (EEG) nr 565/80.

Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 800/1999, skall tulldeklarationen avges av licensinnehavaren, eller i förekommande fall den som licensen överlåtits till, eller deras ombud, i enlighet med definitionen i artikel 5.2 i förordning (EEG) nr 2913/92.

2. Exemplar nr 1 av licensen skall uppvisas eller stå till tullmyndigheternas förfogande när den deklaration som avses i punkt 1 tas emot.

3. Efter avskrivning och attestering av respektive tullkontor enligt punkt 1 skall exemplar nr 1 av licensen lämnas tillbaka till den berörda parten. Medlemsstaterna får dock begära eller tillåta att den berörda parten gör avskrivning i licensen, varvid avskrivningen alltid skall kontrolleras och attesteras av det berörda tullkontoret.

4. Om den importerade eller exporterade kvantiteten inte motsvarar den kvantitet som avskrivits i licensen skall licensavskrivningen rättas för att ta hänsyn till den kvantitet som faktiskt har importerats eller exporterats.

Artikel 25

1. Genom undantag från bestämmelserna i artikel 24 får en medlemsstat godkänna att licensen deponeras hos det utfärdande organet eller i förekommande fall hos den myndighet som står för utbetalningen av bidraget.

2. Den berörda medlemsstaten skall avgöra i vilka fall punkt 1 skall gälla och vilka villkor den berörda parten skall uppfylla för att få använda förfarandet i punkt 1. Dessutom måste de bestämmelser som antagits av medlemsstaten vara sådana att de säkerställer lika behandling av alla licenser med förudfastställelse utfärdade inom gemenskapen.

3. Medlemsstaten skall utse den myndighet som skall sköta avskrivning och attestering av licensen.

Emellertid skall avskrivning och attestering av licensen också anses ha skett om det föreligger ett dokument som framställs genom databehandling, i vilket de exporterade kvantiteterna anges. Detta dokument skall bifogas licensen och klassificeras tillsammans med denna, utom i de fall då det är frågan om ett datoriserat kontrollsystem.

Avskrivningsdatum skall vara det datum då den deklaration som avses i artikel 24.1 tas emot.

4. När deklarationen tas emot i tullen, skall den berörda parten i deklarationen uppge att bestämmelserna i denna artikel tillämpas och ange referensnumret på den licens som skall användas.

5. När det gäller en import- eller exportlicens får varorna frigöras endast om det tullkontor som avses i artikel 24.1a har mottagit information från den behöriga myndigheten om att den licens som anges i tulldokumentet är giltig för produkten i fråga och att denna har avskrivits.

6. När exportlicens inte krävs för de exporterade produkterna, men exportbidraget har fastställts med hjälp av en exportlicens med förutfastställelse av bidraget, kan, om det dokument som används vid exporten för ansökan om bidrag, på grund av en felaktighet, inte innehåller någon hänvisning till bestämmelserna i denna artikel eller till licensnumret eller om informationen är felaktig, transaktionen genomföras förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a) Den myndighet som skall betala bidraget innehar en exportlicens med förutfastställelse av bidraget för produkten i fråga, vilken är giltig den dag då deklarationen tas emot.

b) De behöriga myndigheterna innehar tillräckliga underlag för att jämföra den exporterade kvantiteten med exportlicensen.

Artikel 26

1. Anteckningar som gjorts i licenser och dellicenser får inte ändras efter det att de har utfärdats.

2. Om det uppstår tvivel om riktigheten hos de uppgifter som förts in i en licens eller dellicens, skall dessa återlämnas till den utfärdande myndigheten på begäran av den berörda parten eller den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten.

Om den utfärdande myndigheten anser att en rättelse behöver göras, skall den återkalla dellicensen eller licensen samt alla tidigare utfärdade dellicenser, och skall snarast utfärda antigen en rättad dellicens eller en rättad licens med tillhörande rättade dellicenser. På varje exemplar av dessa nya dokument, som skall förses med texten "licens rättad den ..." eller "dellicens, rättad den ...", skall eventuella tidigare avskrivningar föras in.

Om den utfärdande myndigheten inte anser det nödvändigt att rätta licensen eller dellicensen skall den förse handlingen med uppgiften "kontrollerad den ... enligt artikel 26 i förordning (EG) nr 1291/2000" och stämpla den.

Artikel 27

1. Innehavaren måste på den utfärdande myndighetens begäran återlämna licensen eller dellicensen till myndigheten.

2. Om ett omtvistat dokument återlämnas eller hålls inne i enlighet med bestämmelserna i denna artikel eller i artikel 26, skall den behöriga nationella myndigheten på begäran ge den berörda parten ett kvitto.

Artikel 28

Om det utrymme på licenserna eller dellicenserna som har reserverats för avskrivningar är otillräckligt, får den myndighet som gör avskrivningarna lägga till ett eller flera fortsättningsblad med samma fält för avskrivningar som på baksidan av exemplar 1 av dessa licenser eller dellicenser. Den myndighet som gör avskrivningarna skall anbringa sin stämpel med ena halvan på licensen eller dellicensen och den andra på fortsättningsbladet, och för varje ytterligare fortsättningsblad som utfärdas skall en ny stämpel anbringas på samma sätt på detta blad och det föregående.

Artikel 29

1. Om det uppstår tvivel om en licens eller en dellicens äkthet, eller däri införda avskrivningar eller attesteringar, skall den behöriga nationella myndigheten återlämna det omtvistade dokumentet, eller en fotostatkopia av det, till berörd myndighet för kontroll.

Dokument kan också lämnas tillbaka för slumpvis kontroll, varvid endast en fotostatkopia skall återlämnas.

2. Om ett omtvistat dokument återlämnas i enlighet med punkt 1, skall den behöriga nationella myndigheten på begäran ge ett kvitto till den berörda parten.

Artikel 30

1. I den omfattning det är nödvändigt för en riktig tillämpning av denna förordning, skall medlemsstaternas behöriga myndigheter utbyta information om licenser och dellicenser, samt om oegentligheter och överträdelser i samband med dem.

2. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen så snart de fått kännedom om oegentligheter och överträdelser i samband med denna förordning.

3. Medlemsstaterna skall till kommissionen meddela namn och adress på de myndigheter som utfärdar licenser och dellicenser, kräver in exportavgifter och betalar ut exportbidrag. Kommissionen skall publicera dessa uppgifter i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

4. Medlemsstaterna skall också till kommissionen sticka avtryck av de behöriga myndigheternas stämplar eller, om sådana används, relieftryck. Kommissionen skall omedelbart underrätta de andra medlemsstaterna härom.

Avsnitt 4

Frisläppande av säkerhet

Artikel 31

Beträffande licenser giltighetstid gäller följande:

a) Skyldigheten att importera skall anses fullgjord och rättigheten att importerna enligt licensen skall anses förverkad den dag då en sådan deklaration som avses i artikel 24.1 a tas emot, dock alltid under förutsättning att den aktuella produkten faktiskt övergår till fri omsättning.

b) Skyldigheten att exportera skall anses fullgjord och rättigheten att exportera enligt licensen skall anses förverkad den dag då en sådan deklaration som avses i artikel 24.1 b tas emot.

Artikel 32

1. Att ett huvudkrav har uppfyllts skall visas genom att

a) vid import lämna bevis för att en sådan deklaration som avses i artikel 24.1 a mottagits avseende den aktuella produkten,

b) vid export lämna bevis för att en sådan deklaration som avses i artikel 24.1 b mottagits avseende den aktuella produkten, och dessutom,

i) skall det, när det gäller antingen export eller leveranser som likställs med export enligt artikel 36 i förordning (EG) nr 800/1999, krävas att det styrks att produkten inom 60 dagar från den dag då exportdeklarationen togs emot, om inte hinder har uppkommit genom force majeure, antingen har nått sin bestämmelseort, vilket gäller leveranser som likställs med export, eller, i andra fall, har lämnat gemenskapens tullområde; vid tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning skall leveranser av produkter som endast är avsedda för konsumtion ombord på borr- eller produktionsplattformar, inklusive arbetsställen som betjänar sådana anläggningar, anses ha lämnat gemenskapens tullområde, om anläggningarna är belägna på den europeiska kontinentalsockeln eller på kontinentalsockeln i den icke-europeiska delen av gemenskapen, men utanför en tre sjömil bred zon, mätt från den baslinje som används för att bestämma gränsen för en medlemsstats territorialvatten,

ii) skall det i de fall produkterna omfattas av förfarandet för lagring av livsmedel i artikel 40 i förordning (EG) nr 800/1999, krävas att det styrks att produkten har placerats i ett proviantlager inom 30 dagar från det att anmälan om att det skall omfattas av det förfarandet har tagits emot, om inte hinder har uppstått genom force majeure.

När den tidsfrist på 60 dagar som anges i första stycket b i eller den tidsfrist på 30 dagar som anges i första stycket b ii har gått ut, skall säkerheten frisläppas i enlighet med bestämmelserna i artikel 23.2 i förordning (EEG) nr 2220/85.

2. Om produkten omfattas av något av förfarandena i artiklarna 4 och 5 i förordning (EEG) nr 565/80, skall huvudkravet anses uppfyllt genom att det styrks att den betalningsdeklaration som krävs för att tillämpa förfarandet i fråga om dessa produkter har tagits emot. Den säkerhet som frisläpps i och med detta skall dock förnyas i enlighet med kraven i artikel 47 i den här förordningen.

Artikel 33

1. Kraven i artikel 32 skall styrkas på följande sätt:

a) I de fall åsyftas i artikel 32.1 a genom att visa upp exemplar 1 av licensen, och i tillämpliga fall exemplar 1 av dellicensen, med attestering enligt artikel 24 eller 25.

b) I de fall som avses i artikel 32.1 b och 32.2, och om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 2, genom att visa upp exemplar 1 av licensen, och i tillämpliga fall, exemplar 1 av dellicensen, attesterad enligt artikel 24 eller artikel 25.

2. Dessutom krävs kompletterande bevis när det gäller export från gemenskapen eller leveranser till någon av de destinationer som närmare anges i artikel 36 i förordning (EG) nr 800/1999 eller när produkterna omfattas av förfarandet enligt artikel 40 i samma förordning.

För dessa kompletteringar gäller följande:

a) De bestäms av den berörda medlemsstaten när följande äger rum i denna stat:

i) Licensen utfärdas.

ii) Den deklaration som avses i artikel 24.1 b tas emot.

iii) Produkten

- lämnar gemenskapens tullområde; vid tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning skall leveranser av varor som endast är avsedda för konsumtion ombord på bord- eller utvinningsplattformar, inklusive arbetsställen som betjänar sådana anläggningar, anses ha lämnat gemenskapens tullområde, om anläggningarna är belägna inom den europeiska kontinentalsockelns område eller inom den del av kontinentalsockels område som ligger i den icke-europeiska delen av gemenskapen, men utanför en tre sjömil bred zon, mätt från den baslinje som används för att bestämma gränsen för en medlemsstats territorialvatten,

- levereras till en destination som omnämns i artikel 36 i förordning (EG) nr 800/1999, eller

- placeras i ett proviantlager enligt artikel 40 i förordning (EG) nr 800/1999 i medlemsstaten.

b) De skal i alla andra fall visas upp genom

- uppvisande av det eller kontrollexemplar T5 som avses i artikel 472 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93, eller en bestyrkt kopia eller fotostatkopia av kontrollexemplaret eller kontrollexemplaren T5,

- ett intyg från den myndighet som är ansvarig för utbetalning av exportbidraget om att villkoren i artikel 32.1 b har uppfyllts,

- motsvarande bevis enligt punkt 4.

Om det enda syftet med kontrollexemplaret T5 är att frisläppa säkerheten, skall fält 106 i T5 innehålla en av följande texter:

- Se utilizará par liberar la garantía

- Til brug ved frigivelse af sikkerhed

- Zu verwenden für die Freistellung der Sicherheit

- προς χρησιμοποίηση για την αποδέσμευση της ασφάλειας

- To be used to release the security

- À utiliser pour la libération de la garantie

- Da utilizzare per lo svincolo della cauzione

- Te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid

- A utilizar para cancelamento da garantia

- Käytettäväksi vakuuden vapauttamiseen

- Att användas för frisläppande av säkerhet

Om det dokument som används är en dellicens, eller en ersättning för en licens eller en dellicens, skall dock ovannämnda text kompletteras med originallicensens nummer samt den utfärdande myndighetens namn och adress.

De dokument som avses i punkt b första och andra strecksatsen, skall skickas tjänstevägen till den utfärdande myndigheten.

3. Om en produkt, efter mottagandet av exportdeklarationen enligt artikel 24.1 b första strecksatsen, omfattas av något av de förenklade förfaranden som fastställs i del II avdelning II kapitel 7 avsnitt 3 i förordning (EG) nr 2454/93 eller i avdelning X kapitel I i tillägg I till konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande för att transporteras till en bestämmelsestation eller levereras till en mottagare utanför gemenskapens tullområde, skall kontrollexemplar T5 som krävs enligt punkt 2 b skickas tjänstevägen till den utfärdande myndigheten. En av följande ordalydelser skall föras in i fält J i kontrollexemplar T5 under rubriken "Anmärkningar":

- Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en grandes contenedores

- Udgang fra Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere

- Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern

- Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια

- Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers

- Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs

- Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori

- Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers

- Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou en grandes contentores

- Vienti yhteisön tullialueelta yhteisön yksinkertaistetussa passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa

- Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarendet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar

I det fall som avses i ovanstående stycke kan avgångstullmyndigheten endast godkänna en ändring i fraktkontraktet som medför att frakten avslutas inom gemenskapen om det kan fastställas

- att en ny säkerhet har ställts om den som tidigare ställts för detta fraktföretag har frisläppts, eller

- att de berörda myndigheterna har vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa att säkerheten inte frisläpps.

Om säkerheten har frisläppts och det senare visar sig att produkten inte har exporter skall medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder.

4. Om kontrollexemplar T5 som avses i punkt 2 b inte kan visas upp inom tre månader från utfärdandet på grund av omständigheter som den berörda parten inte rår över, får den senare lämna in en ansökan till den behöriga myndigheten om att få andra dokument godkända som likvärdiga, och samtidigt ange orsakerna till ansökan och lämna in bestyrkande handlingar.

De bestyrkande handlingar som skall bifogas ansökan anges i artikel 49.3 andra stycket i förordning (EG) nr 800/1999.

Artikel 34

Vid tillämpning av artikel 37 i förordning (EG) nr 800/1999 skall månadens sista dag anses vara mottagningsdag för den deklaration som avses i artikel 24.1 b andra strecksatsen.

Artikel 35

1. På begäran av licensinnehavaren får medlemsstaten frisläppa säkerheten i delbelopp i proportion till de kvantiteter produkter för vilka det bevis som avses i artikel 32 uppvisas, under förutsättning att det har styrks att minst 5 % av den kvantitet som anges i licensen har importerats eller exporterats.

2. När skyldigheten att importera eller exportera inte har fullgjorts kall, om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 40, 41 och 49, säkerheten förverkas med ett belopp som är lika med skillnaden mellan

a) 95 % av den kvantitet som anges i licensen, och

b) den kvantitet som faktisk har importerats eller exporterats.

Om licensen är utfärdad med angivande av antal skall resultatet av beräkningen av 95 % i tillämpliga fall rundas av till närmaste lägre heltal.

Om den importerade eller exporterade kvantiteten uppgår till mindre än 5 % av den kvantitet som anges i licensen skall dock hela säkerheten förverkas.

Dessutom gäller att om den säkerhet som skulle förverkas är på 60 euro eller mindre för en viss licens, skall den berörda medlemsstaten frisläppa hela säkerheten.

Om säkerheten har frisläppts helt eller delvis på felaktiga grunder skall den ställas på nytt för kvantiteterna i fråga hos det organ som har utfärdat licensen.

En begäran om att den frisläppta säkerheten skall ställas på nytt får dock inte göras senare än fyra år efter frisläppandet, under förutsättning att aktören har handlat i god tro.

3. När det gäller exportlicens med förutfastställelse av bidraget skall följande gälla:

- Om licensen eller dellicensen återlämnas till det ufärdande organet under de första två tredjedelarna av dess giltighetsperiod, skall den motsvarande säkerhet som skall förverkas minskas mem 40 %. Vid tillämpning av detta stycke skall varje del av en dag räknas som en hel dag.

- Om licensen eller dellicensen återlämnas till det utfärdande organet under den sista tredjedelen av dess giltighetsperiod eller under den månad som följer efter dagen för giltighetsperiodens slut, skall den motsvarande säkerhet som skall förverkas minskas med 25 %.

Bestämmelserna i föregående stycke skall endast tillämpas på licenser och dellicenser som återlämnas till det ufärdande organet under det GATT-år för vilket licenserna har utfärdats och under förutsättning att de har återlämnats mer än 30 dagar före det årets slut.

4. a) - Det bevis på att licensen har använts som avses i artikel 33.1 a och b, skall visas upp inom två månader från det att licensen har upphört att gälla, om inte hinder uppstår på grund av force majeure.

- Det bevis för att varorna har lämnat tullområdet, har levererats till en bestämmelseort i enlighet med artikel 36 i förordning (EG) nr 800/1999 eller har hänförts till det förfarande som avses i artikel 40 i samma förordning, som avses i artikel 33.2 skall visas upp inom tolv månader från det att licensen har upphört att gälla, om inte hinder uppstår på grund av force majeure.

b) Det belopp som skall förvarkas för de kvantiteter för vilka bevis avseende exportlicens med förutfastställelse av bidrag inte har uppvisats inom den tidsfrist som fastställs i a första strecksatsen skall minskas med

- 90 % om beviset uppvisas under den tredje månaden efter det att licensen har upphört att gälla,

- 50 % om beviset uppvisas under den fjärde månaden efter det att licensen har upphört att gälla,

- 30 % om beviset uppvisas under den femte månaden efter det att licensen har upphört att gälla,

- 20 % om beviset uppvisas under den sjätte månaden efter det att licensen har upphört att gälla.

c) I andra fall än de som anges under b gäller att det belopp som skall förverkas för de kvantiteter för vilka bevis inte uppvisats inom den tidsfrist som fastställs i a, men som uppvisas senast under den 24:e månaden efter det att licensen har upphört att gälla, skall utgöra 15 % av det belopp som skulle ha varit definitivt förverkat om produkterna inte hade importerats eller exporterats. Om det för en viss produkt fanns licenser med olika satser för beräkning av säkerheten, skall den lägsta sats som gäller för importen eller exporten användas för att beräkna det belopp som skall förverkas.

d) De behöriga myndigheterna får, om de redan förfogar över erforderliga uppgifter, befria från skyldigheten att visa upp de bevis som avses i a första och andra strecksatserna.

5. Om det genom en gemenskapsbestämmelse med hänvisning till denna punkt föreskrivs att en skyldighet skall fullgöras genom styrkande av att produkten har nått en angiven bestämmelseort, skall detta ske i enlighet med artikel 16 i förordning (EG) nr 800/1999, och om detta bevis inte utfärdas skall licenssäkerheten konfiskeras för kvantiteten i fråga.

Detta styrkande skall också ske inom tolv månader från det att licensen har upphört att gälla. Om de dokument som krävs enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 800/1999 inte kan lämnas in inom den föreskrivna tiden, trots att exportören ägnat vederbörlig möda åt att få fram dem i tid, kan denne beviljas uppskov för inlämnandet av dessa dokument.

6. När denna punkt skall tillämpas på importlicenser i enlighet med gemenskapsbestämmelser skall, trots punkt 4, det bevis för att licensen utnyttjats som avses i artikel 33.1 a lämnas in inom 45 dagar från och med den dag då licensen upphör att gälla, om inte hinder upkommer på grund av force majeure.

Om beviset på utnyttjandet av licensen enligt artikel 33.1 a lämnas in efter tidsfristen gäller följande:

a) Om licensen, med toleransen inräknad, har utnyttjats under giltighetsperioden, skall säkerheten förverkas till ett belopp som motsvarar ett schablonmässigt avdrag på 15 % av det i licensen angivna sammanlagda säkerhetsbeloppet.

b) Om licensen har utnyttjats endast delvis inom giltighetstiden, skall säkerheten förverkas med ett belopp som motsvarar

- skillnaden mellan 95 % av den kvantitet som anges på licensen och den kvantitet som faktiskt importeras, plus

- 15 % av återstoden av säkerheten efter avdrag enligt första strecksatsen, genom ett engångsavdrag, plus

- 3 % av återstoden av säkerheten efter avdragen enligt första och andra strecksatsen, för varje dag som tidsfristen överskrids.

Avsnitt 5

Förlust av licens

Artikel 36

1. Denna artikel skall tillämpas om en licens eller dellicens med förutfastställelse av exportbidragen till ett belopp större än noll förkommer.

2. Den myndighet som utfärdade den ursprungliga licensen skall, med förbehåll för bestämmelserna i andra stycket, på begäran av licensinnehavaren eller den som licensen överlåtits till utfärda en ersättningslicens eller dellicens.

De behöriga myndigheterna får vägra att utfärda en ersättningslicens om

- den sökandes förhållanden är sådana att denne inte kan garantera att denna artikels syften uppfylls; denna befogenhet skall i varje medlemsstat utövas i enlighet med där gällande principer mot diskriminering av de sökande och för näringsfriheten,

- den sökande inte har kunnat visa att han har vidtagit lämpliga försiktighetsåtgärder för att förhindra förlusten av licensen eller dellicensen.

3. Ett exportbidrag som bestäms i samband med anbudsförfarande skall betraktas som ett förutfastställt exportbidrag.

4. En ersättningslicens skall innehålla de uppgifter och noteringar som fanns på den licens den ersätter. Den skall utfärdas för en kvantitet varor som utökad med den tillåtna avvikelsen, är lika stor som den tillgängliga kvantiteten i den förlorade licensen. Den sökande skall skriftligt ange denna kvantitet. Om uppgifter som finns hos den utfärdande myndigheten visar att den kvantitet som uppgivits av den sökande är för stor, skall den minskas, därefter utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 andra stycket.

En av följande texter, understruken med rött, skall föras in i fält 22 i ersättningslicensen:

- Certificado (o extracto) de sustitición de un certificado (o extracto) perdido - número del certificado inicial ...

- Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkomen licens/attest (eller partiallicens). Oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr ...

- Ersatzlizenz (oder Teillizenz) einer verlorenen Lizenz (oder Teillizenz). Nummer der ursprünglichen Lizenz ...

- Πιστοποιητικό (ή απόσπασμα) αντικαστάσεως του απολεσθέντος πιστοποιητικού (ή αποσπασματος πιστοποιητικού) απιθ ...

- Replacement licence (certificate or extract) of a lost licence (certificate or extract). Number of original licence (certificate) ...

- Certificat (ou extrait) de remplacement d'un certificat (ou extrait de) perdu. Numéro du certificat initial ...

- Titolo (o estratto) sostitutivo di un titolo (o estratto) smarrito. Numero del titolo originale ...

- Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel). Nummer van het oorspronkelijke certificaat ...

- Certificado (ou extracto) de substituição de um certificado (ou extracto) perdido. Número do certificado inicial ...

- Kadonneen todistuksen (tai otteen) korvaava todistus (tai ote). Alkuperäisen todistuksen numero ...

- Ersättningslicens (licens eller dellicens) för förlorad licens (licens eller dellicens). Nummer på ursprungslicensen ...

Om ersättningslicensen kommer bort skall det inte utfärdas någon ny ersättningslicens.

5. En ersättningslicens skall utfärdas under förutsättning att säkerhet ställs. Säkerhetens storlek skall räknas ut genom att multiplicera

- det förutfastställda exportbidraget eller i tillämpliga fall den högsta bidragsssatsen för de avsedda bestämmelseorterna, plus 20 %,

med

- den kvantitet som ersättningslicensen är utfärdad för, förhöjd med den tillåtna avvikelsen.

Det belopp med vilket säkerheten höjs får inte vara lägre än 3 euro per 100 kg nettovikt. Säkerheten skall ställas hos den myndighet som utfärdade originallicensen.

6. Om den kvantitet varor som exporteras med en licens eller en dellicens samt ersättningslicens, är större än den som skulle ha kunnat exporteras med originallicensen skall den i punkt 5 nämnda säkerheten för den överskjutande kvantiteten förverkas som återbetalning av exportbidraget.

7. I de fall när punkt 6 tillämpas och en exportavgift tillämpas den dag då den deklaration som avses i artikel 24.1 b tas emot för den överskjutande kvantiteten, skall den exportavgift som gäller denna dag indrivas.

Den överskjutande kvantiteten

- skall fastställas i enlighet med punkt 6,

- skall vara den för vilken deklaration senast har mottagits med stöd av den ursprungliga licensen eller dellicensen, eller av en ersättningslicens. I de fall den kvantitet som senast exporterats är mindre än den överskjutande kvantiteten, skall omedelbart föregående exportsändning eller -sändningar tas med i beräkningen till dess den överskjutande kvantiteten är täckt.

Artikel 3.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 120/89(32) skall inte tillämpas på de fall som beskrivs i denna punkt.

8. I den mån den säkerhet som avses i punkt 5 inte har förverkats i kraft av punkt 6, skall den frisläppas 15 månader efter det att licensen har upphört att gälla.

9. Om en licens eller dellicens som har kommit bort upphittas, får den inte användas och skall lämnas tillbaka till den myndighet som utfärdade ersättningslicensen. Om då den tillgängliga kvantiteten som anges i originallicensen är lika stor som eller större än den kvantitet som ersättningslicensen utfärdats för, skall den säkerhet som avses i punkt 5 frisläppas omedelbart.

Om den tillgängliga kvantiteten är större, skall dock den berörda parten kunna begära att en dellicens utfärdas för en kvantitet som utökad med den tillåtna avvikelsen, är lika stor som den som fortfarande kan utnyttjas.

10. Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall lämna varandra de upplysningar som är nödvändiga för tillämpningen av denna artikel.

Om myndigheterna lämnar dessa upplysningar via ett sådant kontrollexemplar T5 som avses i artikel 472 i förordning (EEG) nr 2454/93 och som har utfärdats i syfte att styrka utförsel från gemenskapens tullområde, skall originallicensens nummer föras in i fält 105 i kontrollexemplaret T5. Om en dellicens eller en ersättningslicens används skall originallicensens nummer föras in i fält 106 i kontrollexemplaret T5.

Artikel 37

1. Med undantag av de fall som avses i punkt 2 skall en ansökan om ersättningslicens eller ersättningsdellicens för en viss produkt avslås om utfärdandet av licenser för den berörda produkten inställts tillsvidare eller om det sker inom ramen för en kvantitativ kvot.

2. Om innehavaren av en import- eller exportlicens med eller utan förutfastställelse eller den som licensen överlåtits till, kan bevisa på ett för den behöriga myndigheten tillfredsställande sätt både att licensen eller dellicensen inte alls eller bara delvis har utnyttjats och inte längre kan användas, särskilt som en följd av att licensen helt eller delvis förstörts, skall en ersättningslicens utfärdas av den myndighet som utfärdat originallicensen för en kvantitet varor som, eventuellt utökad med den tillåtna avvikelsen, är lika stor som den återstående tillgängliga kvantiteten. I detta fall skall bestämmelserna i artikel 36.4 första meningen tillämpas.

Artikel 38

Medlemsstaterna skall kvartalsvis informera kommissionen om

a) antalet ersättningslicenser som har utfärdats under föregående kvartal

- i enlighet med bestämmelserna i artikel 36,

- i enlighet med bestämmelserna i artikel 37,

b) de aktuella varornas slag och kvantitet, och i tillämpliga fall, exportbidrags- eller exportavgiftsbelopp som har förutfastställts.

Kommissionen skall underrätta de andra medlemsstaterna om detta.

Artikel 39

1. Om en licens eller en dellicens förkommer, och den förlorade licensen har använts helt eller delvis, får den utfärdande myndigheten i undantagsfall förse den berörda parten med en dubblett av denna licens, som skall vara utfärdad och attesterad på samma sätt som originallicensen, och tydligt märkt med "dubblett" på varje exemplar.

2. Dubbletter får inte användas vid genomförandet av import- eller exportklarering.

3. Dubbletter skall uppvisas för de tullmyndigheter där den deklaration som avses i artikel 24 togs emot med stöd av den förlorade licensen eller dellicensen, eller för någon annan behörig myndighet som anvisas av den medlemsstat i vilken dessa tullmyndigheter är belägna.

4. Den behöriga myndigheten skall företa avskrivning på dubbletten och stämpla den.

5. Dubbletten, försedd med dessa anteckningar, skall ersätta det förlorade exemplar nr 1 av licensen eller dellicensen som bevis i samband med frisläppandet av säkerheten.

Avsnitt 6

Force majeure

Artikel 40

1. Om import eller export inte kan genomföras under licensens giltighetstid till följd av en händelse som innehavaren anser vara force majeure, skall denne ansöka hos den behöriga myndigheten i medlemsstaten som utfärdade licensens om att antingen få licensens giltighetstid förlängd eller att den skall upphöra att gälla. Inom sex månader från det att licensen giltighetstid har upphört skall han bestyrka de förhållanden som han anser utgöra force majeure.

Om bestyrkande inte har kunnat framläggas inom tidsfristen, trots att licensinnehavaren har ägnat vederbörlig möda åt att anskaffa och lämna in det, får han beviljas ytterligare tid.

2. En begäran om förlängd giltighetstid för en licens måste komma in senast 30 dagar efter det att giltighetstiden har gått ut.

3. Omständigheter som anses utgöra force majeure och som vid import hänför sig till avsändningslandet eller ursprungslandet, och vid export till bestämmelselandet, får godkännas som sådana endast när den utfärdande myndigheten eller något annan officiell myndighet i samma medlemsstat i god tid har fått skriftlig anmälan om vilka länder som berörs.

Anmälan om avsändningsland, ursprungsland eller bestämmelseland skall anses ha lämnats i god tid om den sökande vid tidpunkten för anmälan inte kunde ha förutsett att force majeure skulle inträffa.

4. Den behöriga myndighet som avses i punkt 1 skall avgöra om omständigheterna utgör force majeure.

Artikel 41

1. När åberopade omständigheter utgör force majeure, skall den behöriga myndigheten i medlemsstaten där licensen utfärdades avgöra om skyldigheten att importera eller exportera skall upphävas och säkerheten frisläppas, eller om licensens giltighetstid skall förlängas med så lång tid som omständigheterna i det aktuella fallet kan anses kräva. Denna förlängning skall vara högst sex månader räknat från det att licensens ursprungliga giltighetstid upphörde. Förlängning får beviljas efter det att giltigheten har upphört.

2. Den behöriga myndigheten kan besluta annorlunda än vad innehavaren till licensen har ansökt om.

Om innehavaren begär upphävande av en licens med förutfastställelse får den behöriga myndigheten, även om ansökan lämnades in mer än 30 dagar efter det att licensen har upphört att gälla, förlänga licensens giltighetstid om det förutfastställda beloppet plus eventuella justeringar är mindre än det som gäller för dagen i fråga om belopp som skall betalas ut eller större än det belopp som gäller för dagen, i fråga om belopp som skall krävas in.

3. Besluttet att upphäva eller förlänga en licens skall bara gälla den kvantitet varor som inte kunde importeras eller exporteras på grund av force majeure.

4. Om en licens giltighetstid förlängs skall den utfärdande myndigheten attestera licensen och dess dellicenser samt göra nödvändiga justeringar i den.

5. Trots artikel 9.1 skall de rättigheter som följer med en licens med förutfastställelse vars giltighetstid är förlängd inte gå att överföra. Om omständigheterna i det aktuella fallet motiverar det, skall dock överföring beviljas när begäran därom lämnas in samtidigt med begäran om förlängning.

6. Den medlemsstat som den behöriga myndigheten lyder under skall meddela kommissionen om fallet med force majeure, och kommissionen skall underrätta de övriga medlemsstaterna om detta.

Artikel 42

1. Om en licensinnehavare till följd av force majeure har ansökt om förlängning av giltighetstiden för en licens med förutfastställelse av exportavgift eller exportbidrag och den behöriga myndigheten ännu inte har fattat beslut om ansökan får innehavaren ansöka hos myndigheten om en andra licens. Den andra licensen skall utfärdas på de villkor som gäller vid tidpunkten för ansökan bortsett från

- att den skall utfärdas för högst den outnyttjade kvantiteten i den första licensen som ansökan om förlängning gäller,

- att fält 20 skall innehålla någon av följande texter:

- Certificado emitido en las condiciones del artículo 42 del Reglamento (CE) no 1291/2000; certificado inicial n° ...

- Licens udstedt på de i artikel 42 i forordning (EF) nr. 1291/2000 fastsatte betingelser; oprindelig licens nr. ...

- Unter den Bedingungen von Artikel 42 der Verordnung (EG) Nr. 1291/2000 erteilte Lizenz; ursprüngliche Lizenz Nr. ...

- Πιστοποιητικό που εκδίδεται υπό τους όρους του αρθρου 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1291/2000 αρχικό πιστοποιητικό αριθ. ...

- License issued in accordance with Article 42 of Regulation (EC) No 1291/2000; original licence No ...

- Certificat émis dans les conditions de l'article 42 du règlement (CE) no 1291/2000; certificat initial n° ...

- Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1291/2000; titolo originale n. ...

- Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 42 van Verordening (EG) nr. 1291/2000; oorspronkelijk certificaat nr. ...

- Certificado emitido nas condições previstas no artigo n.o 42 do Regulamento (CE) n.o 1291/2000; certificado inicial n.o ...

- Todistus myönnetty asetuksen (EY) N:o 1291/2000 42 artiklan mukaisesti; alkuperäinen todistus N:o ...

- Licens utfärdad i enlighet med artikel 42 i förordning (EG) nr 1291/2000; originallicens nr ...

2. Om den behöriga myndigheten har beslutat att förlänga den första licensens giltighetstid

a) skall den kvantitet för vilken den andra licensen användes skrivas av i den första licensen under förutsättning att

- den som har använt den andra licensen är samma person som är berättigad att använda den första, och

- användandet har skett under den förlängda giltighetstiden,

b) skall den säkerhet som ställts för denna kvantitet i samband med den andra licensen frisläppas,

c) skall i tillämpliga fall den myndighet som utfärdade licenserna underrätta den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den andra licensen användes, så att det inkrävda eller utbetalda beloppet kan korrigeras.

Om den behöriga myndigheten kommer fram till att det inte var fråga om force majeure, eller beslutar i enlighet med artikel 41 att den första licensen skall upphöra att gälla, skall rättigheter och skyldigheter till följd av den andra licensen kvarstå.

AVDELNING IV

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

Artikel 43

1. Produkter som underställs ett system med exportlicenser eller som kan omfattas av ett system med förutfastställelse av exportbidrag eller andra belopp som tillämpas vid export, får endast behandlas som returvaror enligt avdelning VI kapitel 2 i förordning (EEG) nr 2913/92 om följande bestämmelser har följts:

a) Om export har utförts utan exportlicens med eller utan förutfastställelse, och om det informationsblad INF 3 som avses i artikel 850 i förordning (EEG) nr 2454/93 används, skall fält A innehålla någon av följande uppgifter:

- Exportación realizada sin certificado

- Udførsel uden licens/attest

- Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Vorausfestsetzungsbescheinigung

- Εξαγωγή πραγματοποτουένη άνευ αδείαξ ή πιστοποιητικού

- Exported without licence or certificate

- Exportation réalisée sans certificat

- Esportazione realizzata senza titolo

- Uitvoer sonder certificaat

- Exportação efectuada sem certificado

- Viety ilman todistusta

- Exporterad utan licens

b) Om export har utförts med en exportlicens med eller utan förutfastställelse skall bestämmelserna i artikel 44 tillämpas.

2. Om returvaror återinförs

a) via en tullmyndighet i en annan medlemsstat än utförselmedlemsstaten, skall bevis på att bestämmelserna i artikel 44.1 a eller b har följts läggas fram med hjälp av det informationsblad INF 3 som anges i artikel 850 i förordning (EEG) nr 2454/93,

b) via en tullmyndighet i samma medlemsstat, skall bevis på att bestämmelserna i punkt 1 a eller i artikel 44.1 a eller b har följts läggas fram enligt det förfarande som har fastställts av de berörda myndigheterna i medlemsstaten.

3. Punkt 1 a skall inte tillämpas i de fall som avses i artikel 844.2 b i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 44

1. Om skyldigheten att exportera inte har fullgjorts, enligt artikel 43, skall medlemsstaterna vidta följande åtgärder:

a) Om utförsel har skett med en exportlicens med eller utan förutfastställelse och denna inte har gått ut det datum då den berörda parten anmäler sin avsikt att utnyttja bestämmelserna angående returvaror

- skall den avskrivning på licensen som gäller den aktuella utförseln annulleras,

- skall den säkerhet som är ställd för licensen inte frisläppas för den aktuella utförseln, eller om detta redan har skett, skall en ny säkerhet i proportion till de aktuella kvantiteterna ställas till den myndighet som har utfärdat licensen,

- skall exportlicensen med eller utan förutfastställelse återlämnas till licensens innehavare.

b) Om utförsel har skett med en exportlicens med eller utan förutfastställelse och denna licens har upphört att gälla det datum då den berörda parten anmäler sin avsikt att utnyttja bestämmelserna angående returvaror

- skall säkerheten för licensen förverkas enligt de regler som gäller för varje enskilt fall, om den inte har frisläppts för den aktuella utförseln,

- skall licensen innehavare, om säkerheten har frisläppts, ställa en ny säkerhet i proportion till de aktuella kvantiteterna till den myndighet som utfärdat licensen, och skall denna säkerhet förverkas enligt de regler som gäller i varje enskilt fall.

2. Punkt 1 a och b skall inte tillämpas om varorna har returnerats på grund av force majeure, eller i de fall som avses i artikel 844.2 b i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 45

1. När säkerheten för den licens som används vid export av produkter som har återinförts enligt ordningen för returvaror skulle vara förverkad enligt artikel 44, skall denna frisläppas på berörda parters begäran om återinförsel följs av export av likvärdiga produkter som omfattas av samma undernummer i Kombinerade nomenklaturen.

2. För denna utförsel gäller följande:

a) Exportdeklarationen för denna utförsel måste ha tagits emot

- senast inom 20 dagar räknat från det datum när deklarationen avseende återingförsel av returvarorna togs emot,

- hos en tullmyndighet, belägen i den återinförande medlemsstaten och anvisad av denna medlemsstat,

- med en ny exportlicens om den ursprungliga exportlicensen har gått ut det datum när exportdeklarationen för de likvärdiga produkterna togs emot.

b) Den måste omfatta produkter

- i samma kvantitet,

- som är adresserade till den mottagare som angavs för den ursprungliga exportförsändelsen, utom i de fall som avses i artikel 844.2 c eller d i förordning (EEG) nr 2454/93.

3. Säkerheten skall frisläppas när den myndighet som utfärdade licensen får bevis på att de villkor som fastställs i denna artikel har uppfyllts. Beviset skall bestå av följande dokument:

a) Exportdeklaration för de likvärdiga produkterna eller en dubblett eller en fotostatkopia av den, bestyrk av den behöriga myndigheten och försedd med en av följande texter:

- Condiciones previstas en el artículo 45 del Reglamento (CE) no 1291/2000 cumplidas

- Betingelsarne i artikel 45 i forordning (EF) nr. 1291/2000 opfyldt

- Bedingungen von Artikel 45 der Verordnung (EG) Nr. 1291/2000 wurden eingehalten

- Τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000

- Conditions laid down in article 45 of Regulation (EC) No 1291/2000 fullfilled

- Conditions prévues à l'Article 45 du règlement (CE) no 1291/2000 respectées

- Condizioni previste dall'articolo 45 del regolamento (CE) n 1291/2000 ottemperate

- In artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1291/2000 bedoelde voorwaarden nageleefd

- Condições previstas no artigo 45.o do Regulamento (CE) n.o 1291/2000 cumpridas

- Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 45 artiklassa säädetyt edellytykset on täytetty

- Villkoren i artikel 45 i förordning (EG) nr 1291/2000 är uppfyllda.

Denna påskrift måste bestyrkas med den berörda tullmyndighetens stämpel direkt på det aktuella dokumentet.

b) Ett dokument som bekräftar att produkterna har lämnat gemenskapens tullområde inom 60 dagar från det att exportdeklarationen togs emot, utom när force majeure föreligger.

Artikel 46

1. Vid tillämpningen av artikel 896 i förordningar (EEG) nr 2454/93 skall den myndighet som utfärdade licensen intyga att åtgärder har vidtagits som, om det blir nödvändigt, gör det möjligt att upphäva effekterna av att varorna har övergått till fri omsättning, om inte annat följer av punkt 4 i denna artikel.

Importören skall upplysa den utfärdande myndigheten om

- namn och adress på den beslutsfattande tullmyndighet som intyget skall skickas till och som avses i artikel 877.1 i förordning (EEG) nr 2454/93,

- de aktuella produkternas kvantitet och slag, importdatum samt nummer på den berörda licensen.

Om licensen inte redan har lämnats till den utfärdande myndigheten skall importören överlämna dokumentet till myndigheten.

Innan det intyg som nämns i första stycket avsänds, skall den utfärdande myndigheten förvissa sig om att

- säkerheten för de berörda kvantiteterna inte har frisläppts och inte kommer att fristläppas,

- säkerheten, om den har frisläppts, har ställts på nytt för de berörda kvantiteterna.

Det skall dock inte krävas att säkerheten ställs på nytt för kvantiteter som överskrider den gräns där skyldigheten att importera betraktas som fullgjord.

Licensen skall återsändas till den berörda parten.

2. Om återbetalning av, eller befrielse från, importtull inte beviljas, skall den beslutsfattande myndigheten underrätta den myndighet som utfärdade licensen om detta. Säkerheten för den aktuella kvantiteten skall frisläppas.

3. Om återbetalning av, eller befrielse från, importtull beviljas skall avskrivningen i licensen för den aktuella kvantiteten annulleras, även om licensen har upphört att gälla. Licensen skall omedelbart återsändas till den utfärdande myndigheten när den upphört att gälla. Säkerheten för den aktuella kvantiteten skall förverkas, om inte annat följer av gällande bestämmelser på området.

4. Punkterna 1 och 2 skall inte tillämpas i följande fall:

a) När produkterna måste återutföras, förstöras eller läggas på tullager eller i frizon på grund av force majeure.

b) När produkterna befinner sig i den situation som avses i artikel 900.1 n andra strecksatsen i förordning (EEG) nr 2454/93.

c) När den licens där den importerade kvantiteten har skrivits av ännu inte har återsänts till den berörda parten när ansökan om återbetalning av eller befrielse från importavgift lämnas in.

5. Första meningen i punkt 3

- skall inte gälla i det fall som avses i punkt 4 b,

- skall bara gälla på den berörda partens begäran i det fall som avses i punkt 4 a.

Artikel 47

1. Om effekterna av att varorna har övergått till fri omsättning har upphävts och den säkerhets som har ställts för licensen borde förverkas enligt bestämmelserna i artikel 46, skall säkerheten frisläppas på begäran av den berörda parten om villkoren i punkt 2 är uppfyllda.

2. Den berörda parten måste på ett för den behöriga myndigheten tillfredsställande sätt visa att samma kvantitet likvärdiga produkter som omfattas av samma undernummer i Kombinerade nomenklaturen har importerats inom två månader från det datum då import ursprungligen skedde, av samma importör och från samma leverantör, som ersättning för produkter på vilka artikel 238 i förordning (EEG) nr 2913/92 har tillämpats.

Artikel 48

1. Skyldigheten att exportera skall inte anses fullgjord för den aktuella kvantiteten om basprodukterna omfattas av bestämmelserna i artikel 4 i förordning (EEG) nr 565/80, eller om produkterna eller varorna omfattas av bestämmelserna i artikel 5 i samma förordning, och en exportlicens med eller utan förutfastställelse har använts, och om den berörda parten helt eller delvis

- återtar basprodukterna, i oförändrat tillstånd eller som bearbetade produkter, eller varorna eller produkterna från tullkontroll,

- inte håller den totala tidsfrist som beräknats på grundval av bestämmelserna i artikel 28.6 och 29.5 i förordning (EG) nr 800/1999 eller i andra rättsregler.

2. Den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den betalningsdeklaration som avses i artikel 26.1 i förordning (EG) nr 800/1999 togs emot, skall informera myndigheten som utfärdade licensen om sådana fall. Den skall särskilt meddela de aktuella produkternas kvantitet och slag, licensens referensnummer och datum för de aktuella avskrivingarna.

3. Den myndighet som utfärdade licensen skall tillämpa bestämmelserna i artikel 44.

4. Medlemsstaten skall vidta de åtgärder den anser nödvändiga för att säkerställa att bestämmelserna i punkt 3 följs.

Artikel 49

1. Denna artikel skall tillämpas på licenser med förutfastställelse av exportbidrag som har sökts i samband med en infordran av anbud, utfärdad i ett importland utanför gemenskapen.

Med infordran av anbud skall förstås en öppen inbjudan utfärdad av offentliga organ i icke-medlemsstater, eller av offentligrättsliga internationella organ, att till ett givet datum lämna anbud som dessa organ skall besluta om.

I denna artikel skall de väpnade styrkor som avses i artikel 36.1 c i förordning (EG) nr 800/1999 betraktas som importland.

2. Om villkoren i punkt 3 har uppfyllts får en exportör, som har lämnat eller önskar lämna anbud som svar på en anbudsinfordran enligt punkt 1, ansöka om en eller flera licenser med förutfastställelse som utfärdas under förutsättning att han tilldelas ett kontrakt.

3. Bestämmelserna i denna artikel skall bara tillämpas om infordran av anbud innehåller följande upplysningar:

- Namn på importerande tredje land och det organ som utfärdat anbudsinfordran.

- Sista datum för inlämnande av anbud.

- Den exakta kvantitet produkter som omfattas av anbudsförfarandet.

Berörd part skall lämna dessa upplysningar till den utfärdande myndigheten vid ansökan om licens.

En ansökan om licens med förutfastställelse får inte lämnas in mer än 15 dagar före sista dagen för inlämnandet av anbud, men måste lämnas senas kl. 13.00 sista dagen för inlämnande av anbud.

Den kvantitet för vilken licens söks får inte överstiga den kvantitet som anges i anbudsinfordran. Ingen hänsyn skall tas till tillåten avvikelse eller valmöjligheter som nämns i infordran.

4. Som undantag till bestämmelserna i artikel 15.2 behöver säkerheten inte ställas när ansökan om licens lämnas in.

5. Inom 21 dagar efter sista dagen för inlämnande av anbud, skall den sökande, utom då force majeure föreligger, per brev eller via skriftlig telekommunikation, som skall vara den utfärdande myndigheten till handa senast den dag då fristen på 21 dagar går ut, lämna meddelande om antingen

a) att han har tilldelats ett kontrakt,

b) att han inte har tilldelats kontrakt,

c) att han inte har lämnat in något anbud, eller,

d) att han på grund av omständigheter som han inte kan lastas för, inte kan få reda på utgången av anbudsförfarandet inom den angivna tidsfristen.

6. Ansökningar om licenser skall inte beviljas om det, under den frist som tillämpas vid utfärdandet av licenser för vissa produkter, vidtas en specialåtgärd som förhindrar utfärdandet av en sådan licens.

Om en sådan åtgärd vidtas efter utgången av fristen hindrar inte detta att det utfärdas en eller flera licenser för anbudsförfarandet i fråga om den sökande har uppfyllt följande villkor:

a) De upplysningar som avses i punkt 3 första stycket har styrkts med hjälp av relevanta dokument.

b) Bevis har lagts fram för att sökanden har tilldelats ett kontrakt.

c) Kontraktet har visats upp.

d) Sökanden har, om det finns berättigade skäl för att ett kontrakt inte kan visas upp, framlagt dokument som ger belägg för de förpliktelser han har åtagit sig gentemot övriga avtalsslutande parter, inklusive en bekräftelse från hans bank på att köparens finansiella institut har öppnat en oåterkallelig remburs för den avtalade leveransen.

e) Den säkerhet som krävs för att licensen skall utfärdas har ställts.

Licensen eller licenserna skall utfärdas endast för det land som avses i punkt 3 förtas stycket första strecksatsen. Infordran av anbud skall anges på dem.

Den totala kvantitet för vilken licensen utfärdas skall vara lika stor som den kvantitet som den sökande tilldelats kontrakt för och framlagt det kontrakt eller de dokument som avses i. Denna kvantitet får i sin tur inte överstiga kvantiteten i ansökan.

Om ansökan avser flera förutfastställelselicenser, får den kvantitet som licensen eller licenserna utfärdas för inte överstiga den ursprungligen begärda kvantiteten för varje licens.

För att fastställa licensens giltighetstid skall artikel 23.1 tillämpas.

Licens får inte utfärdas för en kvantitet som den sökande inte har tilldelats kontrakt för eller inte har uppfyllt villkoren för enligt a, b, c och e eller a, b, d och e ovan.

Licensinnehavaren är primärt ansvarig för återbetalning av alla felaktigt utbetalade bidrag när det kan fastslås att de kontrakt eller förpliktelser som enligt d legat till grund för utfärdandet av licensen inte motsvarar det anbudsförfarande som öppnats av det tredje landet.

7. I de fall som avses i punkt 5 b, c och d skall licens inte utfärdas på grundval av en sådan ansökan som avses i punkt 3.

8. Om den sökande inte följer bestämmelserna i punkt 5, skall licens inte utfärdas.

Om den sökande kan visa för utfärdande myndighet att tidsfristen för inlämning av anbud har förlängts gäller dock följande:

- Vid förlängning med högst tio dagar skall ansökan fortfarande vara giltig och 21-dagarsfristen för att lämna de upplysningar som anges i punkt 5 skall räknas från det datum som är ny sista dag för inlämnande av anbud.

- Vid förlängning med mer än tio dagar skall ansökan inte längre vara giltig.

9. a) Om den anbudsgivare som tilldelades kontraktet på ett för den behöriga myndigheten tillfresställande sätt, kan visa att det organ som infordrade anbud har upphävt kontraktet på grunder som han inte kan lastas för och som inte anses utgöra force majeure, skall den behöriga myndigheten frisläppa säkerheten när det förutfastställda bidragsbeloppet är större än eller lika stort som det bidragsbelopp som gäller licensens sista giltighetsdag.

b) Om den abudsgivare som tilldelades kontraktet på ett för den behöriga myndigheten tillfredsställande sätt, kan visa att det organ som infordrade anbud har tvingat honom att godkänna ändringar i kontraktet, på grunder som han inte kan lastas för och som inte anses utgöra force majeure, får den behöriga myndigheten

- om det förutfastställda bidragsbeloppet är större än eller lika stort som det bidragsbelopp som gäller licensens sista giltighetsdag, frisläppa säkerheten för återstoden av den kvantitet som ännu inte har exporterats,

- om det förutfastställda bidragsbeloppet är mindre än eller lika stort som det bidragsbelopp som gäller sista dagen licensen är giltig, förlänga dess giltighetstid i nödvändig mån.

Om det finns särskilda bestämmelser för vissa produkter som innebär att giltighetstiden för en licens som har utfärdats enligt denna artikel får överskrida den normala giltighetstiden för en sådan licens, och den anbudsgivare som fick kontraktet befinner sig i den situation som avses i första stycket första strecksatsen, får dock den utfärdande myndigheten förlänga licensen giltighetstid, förutsatt att den inte överskrider den maximala giltighetstid som dessa bestämmelser tillåter.

c) Om den anbudsgivare som tilldelades kontraktet visar att anbudsinfordran eller det efter tilldelning ingångna kontraktet föreskriver en negativ tillåten avvikelse eller valmöjlighet på mer än 5 %, samt att det organ som begärde in anbud åberopar denna klausul, skall skyldigheten att exportera bedömas som fullgjord när den exporterade kvantiteten är högst 10 % mindre än den kvantitet som licensen har utfärdats för, under förutsättning att det förutfastställda bidragsbeloppet är större än eller lika stort som det bidragsbelopp som gäller sista dagen licensen är giltig. I sådana fall skall procentsatsen 95 i artikel 35.2 ersättas med procentsatsen 90.

d) Vid jämförelse mellan det förutfastställda bidragsbeloppet och det bidragsbelopp som gäller sista dagen licensen är giltig, skall i tillämpliga fall hänsyn tas till andra belopp som fastställts i gemenskapsregler.

10. Medlemsstaterna skall genast meddela kommissionen de uppgifter som avses i punkt 3 första stycket.

11. I särskilda fall får undantag från ovannämnda regler antas enligt det förfarande som anges i artikel 23 i förordning (EEG) nr 1766/92 eller i motsvarande artiklar i de andra förordningarna om den gemensamma organisationen av marknaderna.

Artikel 50

1. Om en importlicens måste uppvisas vid import av en produkt och denna licens också används för beslut om rätt att omfattas av en förmånsordning, skall de importerade kvantiteter som, på grund av den tillåtna avvikelsen, övertiger den kvantitet som anges i importlicensen inte omfattas av någon förmånsordning.

Utom i de fall då det i en sektorsförordning föreskrivs en särskild text skall en av följande texter skrivas in i fält 24 i licensen:

- Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

- Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

- Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

- Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18

- Preferential arrangements applicable to the quantity given in Sections 17 and 18

- Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

- Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

- Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

- Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

- Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

- Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18.

2. Om den licens som avses i punkt 1 dessutom används till förvaltning av en gemenskapstullkvot, får licensens giltighetstid inte överskrida kvotens tillämpningsperiod.

3. Om den berörda produkten inte får importeras utanför kvoten, eller om utfärdandet av en importlicens för den berörda produkten omfattas av särskilda villkor, skall importlicensen inte innehålla någon positiv tillåten avvikelse.

Siffran "0" skall införas i fält 19 i licensen.

4. Om en importlicens inte måste uppvisas vid import av en produkt och en importlicens används för förvaltning av en förmånsordning för denna produkt, skall importlicensen inte innehålla någon positiv tillåten avvikelse.

Siffran "0" skall införas i fält 19 i licensen.

AVDELNING V

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 51

1. Förordning (EEG) nr 3719/88 skall upphöra att gälla.

2. Hänvisningar till den förordning som upphävs i punkt 1 och till förordningarna (EEG) nr 3183/80, (EEG) nr 193/75 och (EEG) nr 1373/70, som tidigare har upphävts, skall gälla som hänvisningar till denna förordning.

Jämförelsetabeller för artiklarna i förordning (EEG) nr 3719/88 återfinns i bilaga II.

Artikel 52

1. Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

2. Den skall tillämpas på de licenser för vilka ansökningar lämnas in från och med den 1 oktober 2000.

Dock skall

- artikel 35.3 tillämpas på licenser som utfärdas från och med den 1 juli 2000,

- bilaga III tillämpas från och med den 1 oktober 2000.

På berörda parters begäran får bestämmelserna i artikel 25.6 och artikel 35.4 d tillämpas på ärenden som fortfarande är under behandling den 1 oktober 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 juni 2000.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EGT L 160, 26.6.1999, s. 18.

(3) EGT L 331, 2.12.1988, s. 1.

(4) EGT L 135, 29.5.1999, s. 48.

(5) EGT L 338, 13.12.1980, s. 1.

(6) EGT L 25, 31.1.1975, s. 10.

(7) EGT L 158, 20.7.1970, s. 1.

(8) EGT L 105, 23.4.1983, s. 1.

(9) EGT L 46, 18.2.1994, s. 5.

(10) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(11) EGT L 197, 29.7.1999, s. 25.

(12) EGT L 102, 17.4.1999, s. 11.

(13) EGT L 124, 8.6.1971, s. 1.

(14) EGT L 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

(15) EGT L 55, 2.3.1968, s. 1.

(16) EGT L 246, 5.11.1971, s. 1.

(17) EGT L 282, 1.11.1975, s. 1.

(18) EGT L 282, 1.11.1975, s. 49.

(19) EGT L 282, 1.11.1975, s. 77.

(20) EGT L 282, 1.11.1975, s. 104.

(21) EGT L 47, 25.2.1993, s. 1.

(22) EGT L 136, 31.5.1994, s. 5.

(23) EGT L 329, 30.12.1995, s. 18.

(24) EGT L 297, 21.11.1996, s. 1.

(25) EGT L 297, 21.11.1996, s. 29.

(26) EGT L 304, 14.11.1998, s. 21.

(27) EGT L 160, 26.6.1999, s. 21.

(28) EGT L 160, 26.6.1999, s. 48.

(29) EGT L 179, 14.7.1999, s. 1.

(30) EGT L 252, 25.9.1999, s. 1.

(31) EGT L 205, 3.8.1985, s. 5.

(32) EGT L 16, 20.1.1989, s. 19.

BILAGA I

IMPORTLICENS

EXPORTLICENS MED ELLER UTAN FÖRUTFASTSTÄLLELSE

>PIC FILE= "L_2000152SV.002601.EPS">

>PIC FILE= "L_2000152SV.002701.EPS">

>PIC FILE= "L_2000152SV.002801.EPS">

>PIC FILE= "L_2000152SV.002901.EPS">

>PIC FILE= "L_2000152SV.003001.EPS">

>PIC FILE= "L_2000152SV.003101.EPS">

>PIC FILE= "L_2000152SV.003201.EPS">

>PIC FILE= "L_2000152SV.003301.EPS">

BILAGA II

JÄMFÖRELSETABELL

>Plats för tabell>

BILAGA III

De maximala varumängder för vilka import-, export- eller förutfastställelselicens inte krävs enligt artikel 5.1 fjärde strecksatsen (utom i de fall då importen eller exporten utförs enligt förmånsavtal som beviljas genom utfärdande av en licens)

>Plats för tabell>