Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 1607/2000 av den 24 juli 2000 om fastställande av vissa tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, särskilt rörande kvalitetsvin framställt inom specificerade områdenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 185 , 25/07/2000 s. 0017 - 0023Kommissionens förordning (EG) nr 1607/2000

av den 24 juli 2000

om fastställande av vissa tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, särskilt rörande kvalitetsvin framställt inom specificerade områden

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(1), särskilt artiklarna 56 och 58 i denna, och

av följande skäl:

(1) I avdelning VI i förordning (EG) nr 1493/1999, samt i ett flertal bilagor till den förordningen, fastställs allmänna bestämmelser rörande kvalitetsvin som framställts inom specificerade områden (kvalitetsvin fso). Dessa rambestämmelser bör kompletteras av tillämpningsföreskrifter och de aktuella förordningarna bör upphävas, dvs. kommissionens förordning (EEG) nr 1698/70(2), senast ändrad genom förordningarna (EEG) nr 986/89(3), (EEG) nr 2236/73(4), (EEG) nr 2082/74(5), senast ändrad genom akten om villkoren för Republiken Greklands anslutning och om anpassning av fördragen(6) och (EEG) nr 2903/79(7), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 418/86(8).

(2) Eftersom dessa bestämmelser hittills har spritts på ett flertal gemenskapsförordningar bör de, av hänsyn såväl till gemenskapens ekonomiska aktörer som till de förvaltningar som ansvarar för gemenskapsbestämmelsernas tillämpning, samlas till en enda förordning.

(3) De bestämmelserna bör omfatta de nuvarande bestämmelserna, anpassade till de nya kraven i förordning (EG) nr 1493/1999. Det bör även göras vissa ändringar av dessa bestämmelser i syfte att göra dem mer enhetliga, förenkla dem och åtgärda vissa brister för att fastställa en fullständig gemenskapslagstiftning på detta område. Dessutom bör vissa bestämmelser preciseras i syfte att nå en större juridisk säkerhet då de tillämpas.

(4) Det bör preciseras ytterligare att den här förordningen inte innebär någon inskränkning av de särskilda bestämmelser som fastställs inom andra områden.

(5) I bilaga VI till förordning (EG) nr 1493/1999 föreskrivs att ett antal förteckningar skall upprättas för kvalitetsviner fso. Dessa förteckningar bör upprättas.

(6) Enligt punkt 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1493/1999 skall medlemsstaterna utföra systematiska organoleptiska tester för vart och ett av de kvalitetsviner fso som framställs på deras territorium.

(7) En kommission bör ges i uppdrag att jämföra testernas resultat med de specifikationer som krävs och att utföra de organoleptiska testerna.

(8) Användningen bör fastställas för de viner som är lämpliga för kvalitetsvin fso och som vinprovningskommissionen inte godkänner som kvalitetsviner fso.

(9) Kommissionen bör underrättas om de åtgärder medlemsstaterna fastställer och om deras tillämpning.

(10) Enligt artikel 56.2 i förordning (EG) nr 1493/1999 kan ett kvalitetsvin fso endast i vissa fall nedklassificeras i försäljningsledet. Det är nödvändigt att precisera dessa fall och hur ett kvalitetsvin fso som nedklassificerats får användas samt fastställa villkoren för denna användning. Det är också nödvändigt att ange vilka behöriga organ som har rätt att göra denna nedklassificering.

(11) För att undvika att konkurrensen snedvrids bör ett nedklassificerat kvalitetsvin fso inte få saluföras under ett namn som påminner om den beteckning som det inte längre får tilldelas. För att möjliggöra en korrekt kontroll bör det av registret över in- och utgående leveranser framgå att nedklassificering har skett.

(12) För att kommissionen skall ha insyn i hur de behöriga organen i medlemsstaterna tillämpar bestämmelserna om nedklassificering av kvalitetsvin fso, bör medlemsstaterna varje år meddela kommissionen de mängder kvalitetsvin fso som har nedklassificerats inom deras geografiska territorium.

(13) Dessutom bör nedklassificeringen av ett kvalitetsvin fso som befinner sig i en annan medlemsstat än den som vinet härstammar från utföras av det behöriga organet i ursprungsmedlemsstaten. För detta ändamål bör åtgärder vidtas för att säkerställa ett direkt samarbete mellan de organ i medlemsstaterna som svarar för kontroll av produktion och saluföring av kvalitetsvin fso. Det är nödvändigt att fastställa regler för ett sådant samarbete. För att förenkla medlemsstaternas administration bör det dock vara möjligt för det behöriga organet i den medlemsstat inom vars territorium en mindre mängd av kvalitetsvinet fso i fråga befinner sig att på egen hand nedklassificera denna mängd.

(14) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén från vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordningens syfte

Denna förordning innehåller tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1493/1999 rörande kvalitetsvin framställt inom specificerade områden (kvalitetsvin fso).

AVDELNING I

BESTÄMMELSER RÖRANDE DE SPECIFICERADE OMRÅDENA

Artikel 2

Avgränsning av arealer i omedelbar anslutning till ett specificerat område

Avgränsning av en areal i omedelbar anslutning till ett specificerat område där ett kvalitetsvin fso kan erhållas eller framställas kan, genom undantag från bestämmelsen i bilaga VI.D.1 b i förordning (EG) nr 1493/1999, men med tillämpning av punkt D.3 i bilaga VI till den förordningen, göras av varje berörd medlemsstat och för varje berört kvalitetsvin fso. Medlemsstaten skall särskilt ta hänsyn till det geografiska läget, förvaltningsstrukturen och traditionella förhållanden före avgränsningen.

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de beslut de fattar rörande denna avgränsning, och kommissionen skall med alla lämpliga medel säkerställa att dessa beslut offentliggörs i samtliga medlemsstater.

AVDELNING II

BESTÄMMELSER RÖRANDE ALKOHOLHALT

Artikel 3

Förteckning över vita kvalitetsviner fso som får ha en total alkoholhalt i volymprocent under 9 %, men ej under 8,5 %

De förteckningar som avses i punkt F.5 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1493/1999 återfinns i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 4

Förteckning över kvalitetslikörviner fso som får ha en naturlig alkoholhalt i volymprocent under 12 %

Den förteckning som avses i punkt L.3 a i bilaga VI till förordning (EG) nr 1493/1999 återfinns i bilaga II.A till den här förordningen.

Artikel 5

Förteckning över kvalitetslikörviner fso som får ha en total alkoholhalt i volymprocent under 17,5 %, men ej under 15 %

Den förteckning som avses i bilaga VI.L.4 till förordning (EG) nr 1493/1999 återfinns i bilaga II.B till den här förordningen.

Artikel 6

Förteckning över sorter som får användas för framställning av kvalitetslikörviner fso med följande särskilda traditionella benämningar:

"vino dulce natural",

"vino dolce naturale",

"vinho doce natural" och

"οίνος γλυκύς φυσικός"

Den förteckning som avses i bilaga VI.L.5 i förordning (EG) nr 1493/1999 återfinns i bilaga III till den här förordningen.

Artikel 7

Förteckning över mousserande kvalitetsviner fso som får ha en alkoholhalt i volymprocent under 9,5 %, men ej under 8,5 %

De förteckningar som avses i punkt K.2 och K.3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1493/1999 återfinns i bilaga IV till den här förordningen.

AVDELNING III

BESTÄMMELSER RÖRANDE ANALYTISKA OCH ORGANOLEPTISKA TESTER

Artikel 8

Allmänna bestämmelser

1. Vid tillämpning av artikel 58 andra stycket punkt d i förordning (EG) nr 1493/1999 skall varje producentmedlemsstat tillsätta en eller flera kommissioner som är ansvariga för utförandet av organoleptiska tester av kvalitetsviner fso.

Vid tillsättandet av de kommissioner som avses i föregående stycke och i punkt J.1 b i bilaga VI till förordning (EG) nr 1493/1999 skall medlemsstaterna säkerställa att berörda parter är representerade.

2. Medlemsstaterna skall fastställa bestämmelser som innebär att de analytiska och organoleptiska testerna av varje kvalitetsvin fso som framställs inom dess territorium utförs på ett systematiskt sätt. För viner från vinåret 2000-2001 får dessa tester dock ske genom stickprov.

De skall övervaka att vart och ett av urvalen är representativt för vart och ett av de kvalitetsviner fso som producenten innehar.

3. De tester som avses i punkt 2 skall utföras i framställningsledet för samtliga viner som är lämpliga för användning som kvalitetsvin fso innan de klassificeras som sådana.

4. Ett vin får klassificeras som kvalitetsvin fso endast

a) om resultaten av de analytiska tester som utförts enligt de metoder som avses i artikel 46 i förordning (EG) nr 1493/1999 visar att detta vin motsvarar de gränsvärden som krävs enligt bilaga VI.9.1 a till den förordningen, och

b) om det organoleptiska testet visar att vinet har lämpliga egenskaper.

Artikel 9

Användning av viner som inte uppfyller de krav som ställs vid de analytiska och organoleptiska testerna

Om de analytiska och organoleptiska testerna visar att vinet inte är lämpat att bli det kvalitetsvin fso för vilket ansökan görs, kan vinet, om de erforderliga särdragen föreligger klassificeras som

a) annat kvalitetsvin fso om klassificeringsvillkoren för vin av det slaget är uppfyllda, eller

b) bordsvin, om den berikning som vinet eventuellt har genomgått har utförts i enlighet med bestämmelserna i artikel 43.2 och i punkterna C och G i bilaga V till förordning (EG) nr 1493/1999, eller

c) vin av en annan kategori enligt bilaga I till förordning (EG) nr 1493/1999.

AVDELNING IV

BESTÄMMELSER RÖRANDE NEDKLASSIFICERING

Artikel 10

Villkor för vissa nedklassificeringar av kvalitetsvin fso i försäljningsledet

1. Vid tillämpning av artikel 56 i förordning (EG) nr 1493/1999 avses med "nedklassificering av kvalitetsvin fso" att "förbjuda varje användning av gemenskapsbeteckningar och nationella beteckningar som är förbehållna kvalitetsviner fso för det berörda vinet".

2. Vid tillämpning av artikel 56.3 i ovan nämnda förordning skall ett kvalitetsvin fso anses ha genomgått en förändring som motiverar nedklassificering om det konstateras

a) att det inte längre uppfyller kraven rörande minst en av de särskiljande faktorer som avses i punkt J.1 a i bilaga VI till den angivna förordningen, eller

b) att det inte längre har minst ett av kännetecknen för ett kvalitetsvin fso från den region vars namn vinet bär.

3. Nedklassificering av kvalitetsvin fso i försäljningsledet skall avgöras av det behöriga organ, som anges i artikel 12.1 eller 12.3 i den här förordningen.

4. Förfarandet för nedklassificering av ett kvalitetsvin fso skall inledas på initiativ av

a) det behöriga organ som avses i artikel 56.1 och 56.2 i den angivna förordningen, i samband med varje lämplig kontroll, eller

b) den vinhandlare som innehar vinet, om han konstaterar att vinet uppfyller villkoren i punkt 2 i den här artikeln.

5. Medlemsstaterna skall meddela kommissionen namnen på och adressen till de instanser som de har gett behörighet att nedklassificera ett kvalitetsvin fso. Kommissionen skall med lämpliga medel sörja för att dessa uppgifter offentliggörs i samtliga medlemsstater.

6. De behöriga organen skall kontrollera att fraktsedlarna för nedklassificerade viner är korrekta.

I registren över inkommande och utgående varor hos de vinhandlare som innehar ett nedklassificerat vin skall det framgå att det rör sig om ett vin som har mist sin status som kvalitetsvin fso.

Artikel 11

Medlemsstaternas meddelanden rörande nedklassificeringen av kvalitetsvin fso

Medlemsstaterna skall för varje vinår samla in uppgifter rörande de kvantiteter kvalitetsvin fso som har nedklassificerats inom deras geografiska territorier.

De skall meddela kommissionen dessa uppgifter senast den 1 november efter det vinår då nedklassificeringen gjordes.

De skall i det sammanhanget göra åtskillnad mellan de kvantiteter vin som förlorat sin status som kvalitetsvin fso

a) i framställningsledet:

i) på det behöriga organets initiativ eller

ii) på producentens begäran;

b) i försäljningsledet:

i) på det behöriga organets initiativ eller

ii) på vinhandlarens begäran.

De skall ange hur stora kvantiteter, fördelat på de olika kategorierna, som nedklassificerats.

Artikel 12

Direkt samarbete mellan medlemsstaternas behöriga organ när det gäller nedklassificering av kvalitetsvin fso

1. Det behöriga organet i den medlemsstat på vars geografiska område ett kvalitetsvin fso som bör nedklassificeras befinner sig, skall informera det behöriga organet i den medlemsstat på vars territorium vinet har framställts, nedan kallad ursprungsmedlemsstat.

Denna information kan kompletteras av följande:

a) inlämnande av prov till ett officiellt laboratorium i ursprungsmedlemsstaten på begäran av en av de berörda medlemsstaterna. Om det rör sig om ett kvalitetsvin fso i en behållare på högst 60 liter skall provet vara försett med den märkning det saluförts med.

b) Stöd från en kvalificerad expert från ursprungsmedlemsstaten vid kontrollerna.

c) Deltagande från flera medlemsstater i samordnade tester.

d) Granskning av upprättandet av dokument och av uppgifterna i de register som föreskrivs i artikel 70 i förordning (EG) nr 1493/1999.

2. Det behöriga organ till vilket begäran har inlämnats skall snarast meddela det ansökande behöriga organet sitt beslut rörande nedklassificering.

3. Om den totala kvantiteten av vinet i fråga inte överstiger 2 hektoliter får det behöriga organet i den medlemsstat på vars territorium ett kvalitetsvin fso som bör nedklassificeras återfinns på egen hand besluta om nedklassificering av detta vin.

4. Alla fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar av personer som berörs av ett beslut i enlighet med punkt 2 eller 3 i denna artikel får begära att detta beslut prövas av de behöriga organen i den medlemsstat på vars territorium kvalitetsvinet fso i fråga återfinns. Om det behöriga organet finner att en sådan begäran om prövning är välgrundad skall det vända sig till det behöriga organet i den medlemsstat där kvalitetsvinet fso har sitt ursprung med begäran om prövning av beslutet eller, i det fall som avses i punkt 3, själv utföra en sådan prövning.

5. De medlemsstater som under ett år har gjort en nedklassificering av kvalitetsvin fso med ursprung i annan medlemsstat skall, senast den 31 mars påföljande år, meddela detta till kommissionen och till de aktuella ursprungsmedlemsstaterna och därvid ange volymerna för varje nedklassificerat kvalitetsvin fso.

AVDELNING V

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 13

Upphävande

Förordningarna (EEG) nr 1698/70, nr 2236/73, nr 2082/74 och nr 2903/79 upphör att gälla.

Artikel 14

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 augusti 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juli 2000.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 179, 14.7.1999, s. 1.

(2) EGT L 190, 26.8.1970, s. 4.

(3) EGT L 106, 18.4.1989, s. 1.

(4) EGT L 229, 17.8.1973, s. 26.

(5) EGT L 217, 8.8.1974, s. 14.

(6) EGT L 291, 19.11.1979, s. 80.

(7) EGT L 326, 22.12.1979, s. 14.

(8) EGT L 48, 26.2.1986, s. 8.

BILAGA I

Förteckning över vita kvalitetsviner fso som får ha en alkoholhalt i volymprocent under 9 %, men lägst 8,5 %

PORTUGAL

- Vinho Verde.

BILAGA II

A. Förteckningar som avses i punkt L.3 a i bilaga VI till förordning (EG) nr 1493/1999

1. Förteckning över kvalitetslikörviner fso från druvmust med en naturlig alkoholhalt av minst 10 volymprocent, som framställts genom tillsats av icke-renade destillationsprodukter från vin eller pressrester med registrerad ursprungsbeteckning, eventuellt från samma företag.

[Punkt L.3 a i i bilaga VI till förordning (EG) nr 1493/1999]

FRANKRIKE

Pineau des Charentes eller Pineau charentais, Floc de Gascogne, Macvin du Jura.

2. Förteckning över kvalitetslikörviner fso från delvis jäst druvmust med en ursprunglig naturlig alkoholhalt av minst 11 volymprocent som framställts genom tillsats av neutral alkohol eller ett destillat av vin med en verklig alkoholhalt av minst 70 volymprocent, eller en spritdestillationsprodukt framställd av vinprodukter.

[Punkt L.3 a ii första strecksatsen i bilaga VI till förordning (EG) nr 1493/1999]

PORTUGAL

Porto, Vin de Porto, Oporto, Port, Port wine, Portwein, Portvin, Portwijn,

Moscatel de Setúbal, Setúbal,

Carcavelos.

ITALIEN

Moscato di Noto,

Trentino.

3. Förteckning över kvalitetslikörviner fso från vin med en ursprunglig naturlig alkoholhalt av minst 10,5 volymprocent.

[Punkt L.3 a ii andra strecksatsen i bilaga VI till förordning (EG) nr 1493/1999]

SPANIEN

Jerez-Xérès-Sherry,

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda,

Condado de Huelva,

Rueda.

4. Förteckning över kvalitetslikörviner fso från delvis jäst druvmust med en ursprunglig naturlig alkoholhalt av minst 9 volymprocent.

[Punkt L.3 a ii tredje strecksatsen i bilaga VI till förordning (EG) nr 1493/1999]

PORTUGAL

Madeira, Madeira Wein, Madeira Wine, Vin de Madère, Madera, Vino di Madera, Madeira Wijn.

B. Förteckning som avses i punkt L.4 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1493/1999

5. Förteckning över kvalitetslikörviner fso med en total alkoholhalt av mindre än 17,5 volymprocent, men lägst 15 volymprocent, för vilka nationell lagstiftning som var tillämplig på vinet före den 1 januari 1985 uttryckligen föreskrev detta.

[Punkt L.4 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1493/1999]

SPANIEN

>Plats för tabell>

ITALIEN

Trentino.

PORTUGAL

>Plats för tabell>

BILAGA III

Förteckning över sorter som får användas för framställning av kvalitetslikörviner fso med följande särskilda traditionella benämningar:

"vino dulce natural",

"vino dolce naturale",

"vinho doce natural" och

"οίνος γλυκύς φυσικός"

Muscats - Grenache - Maccabéo - Malvoisies - Mavrodaphone - Assirtiko - Liatiko - Garnacha tintorera - Monastrell - Pedro Ximénez - Albarola - Aleatico - Bosco - Cannonau - Corinto nero - Giró - Monica - Nasco - Primitivo - Vermentino - Zibibbo.

BILAGA IV

Förteckning över mousserande kvalitetsviner fso för vilka cuvén får ha en alkoholhalt under 9,5 volymprocent

ITALIEN

- Prosecco di Conegliano, Valdobbiadene,

- Montello e Colli Asolani.