Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 2512/2000 av den 15 november 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1685/95 om upprättande av ett system för utfärdande av exportlicenser inom vinsektornEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 289 , 16/11/2000 s. 0021 - 0023Kommissionens förordning (EG) nr 2512/2000

av den 15 november 2000

om ändring av förordning (EG) nr 1685/95 om upprättande av ett system för utfärdande av exportlicenser inom vinsektorn

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(1), ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1622/2000(2), särskilt artiklarna 63 och 64 i denna, och

av följande skäl:

(1) Genom kommissionens förordning (EG) nr 2425/2000 av den 31 oktober 2000 om ändring av sektor 15 i bilaga I till förordning (EEG) nr 3846/87 om upprättandet av en exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter(3) anpassades nomenklaturen på grund av den nya situationen inom sektorn för vin efter det att förordning (EG) nr 1493/1999 trädde i kraft. Denna anpassning avser främst beteckningar för de varor för vilka ett antal koder har strukits. Därför är det nödvändigt att också justera bilagorna I och Ia till kommissionens förordning (EG) nr 1685/95(4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2739/1999(5), där dessa koder delas in i kategorier och produktgrupper.

(2) De åtgärder som avses i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1685/95 ändras på följande sätt:

1. Bilaga I skall ersättas med bilaga I till denna förordning.

2. Bilaga Ia skall ersättas med bilaga II till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 16 november 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 november 2000.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 179, 14.7.1999, s. 1.

(2) EGT L 194, 31.7.2000, s. 1.

(3) EGT L 279, 1.11.2000, s. 14.

(4) EGT L 161, 12.7.1995, s. 2.

(5) EGT L 328, 22.12.1999, s. 60.

BILAGA I

"BILAGA I

>Plats för tabell>"

BILAGA II

"BILAGA Ia

Produktgrupper enligt artikel 4.2 första stycket andra strecksatsen i förordning (EG) nr 800/1999

>Plats för tabell>"