Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2001/2/EG: Kommissionens beslut av den 27 december 2000 om ändring av beslut 2000/418/EG om användning av material som utgör en risk när det gäller transmissibel spongiform encefalopati (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2000) 4147]Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 001 , 04/01/2001 s. 0021 - 0022Kommissionens beslut

av den 27 december 2000

om ändring av beslut 2000/418/EG om användning av material som utgör en risk när det gäller transmissibel spongiform encefalopati

[delgivet med nr K(2000) 4147]

(Text av betydelse för EES)

(2001/2/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden(1), senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG(2), särskilt artikel 9.4 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden(3), senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG, särskilt artikel 10.4 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter som förs in i gemenskapen från tredje land(4), särskilt artikel 22 i detta, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens beslut 2000/418/EG om användning av material som utgör en risk när det gäller transmissibel spongiform encefalopati, genom vilket beslut 94/474/EG(5) ändras, föreskrivs att specificerat riskmaterial som upptagits i bilaga I till beslutet skall avlägsnas och destrueras från och med den 1 oktober 2000. I detta beslut förbjuds också användningen av vissa ben från nötkreatur, får eller getter vid framställning av maskinurbenat kött, liksom användningen av vissa slaktmetoder för nötkreatur, får och getter vilkas kött är avsett att användas som livsmedel eller djurfoder. I beslutet föreskrivs även restriktioner vid import av specificerat riskmaterial och vissa animaliska produkter som innehåller eller kommer från sådant material. Slutligen fastställs att bestämmelserna i beslutet skall ses över regelbundet i förhållande till nya vetenskapliga rön.

(2) Mot bakgrund av den senaste tidens utveckling av situationen i fråga om BSE i gemenskapen har rådet uppmanat kommissionen att be Vetenskapliga styrkommittén att utvärdera de tillfälliga unilaterala säkerhetsåtgärder som vidtagits av vissa medlemsstater och vidta lämpliga åtgärder beroende på utvärderingens resultat.

(3) Den 28 november 2000 antog Vetenskapliga styrkommittén ett yttrande om olika frågor avseende BSE. I yttrandet behandlades särskilt en utökning av kategorin specificerat riskmaterial. Mot bakgrund av nya rön fann kommittén att potentiellt smittbärande celltyper kan finnas i beredda djurtarmar, och att hela tarmen från nötkreatur i alla åldrar samt produkter som framställts av tarmar skall tas bort.

(4) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2000/418/EG ändras på följande sätt:

1. Punkt 1 i bilaga I skall ersättas med följande:

"1. a) Följande vävnader skall klassas som specificerat riskmaterial i alla medlemsstater och regioner i medlemsstater:

i) Skallen inklusive hjärna och ögon, tonsiller och ryggmärg från nötkreatur som är äldre än 12 månader, samt tarmarna från tolvfingertarmen till rektum från nötkreatur i alla åldrar.

ii) Skallen inklusive hjärna och ögon, tonsiller samt ryggmärg från får och getter som är äldre än 12 månader eller som har en permanent framtand som kommit fram genom tandköttet, samt mjälten från får och getter i alla åldrar.

b) Utöver det specificerade riskmaterial som förtecknas i punkt 1 a skall följande vävnader klassas som specificerat riskmaterial i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och i Portugal med undantag för den autonoma regionen Azorerna:

i) Hela huvudet utom tungan, inklusive hjärna, ögon, trigeminala ganglier och tonsiller; bräss, mjälte och ryggmärg från nötkreatur som är äldre än 6 månader.

ii) Ryggraden, inklusive dorsalrotsganglier, från nötkreatur som är äldre än 30 månader."

2. I bilaga II skall följande punkt e läggas till förteckningen av produkter som skall omfattas av restriktioner vid import till gemenskapen i enlighet med artikel 6.1:

"e) 'tarmar' från nötkreatur enligt artikel 2 b v i direktiv 77/99/EEG."

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari 2001.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 december 2000.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2) EGT L 62, 15.3.1993, s. 49.

(3) EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(4) EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.

(5) EGT L 158, 30.6.2000, s. 76.