Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2001/7/EG: Kommissionens beslut av den 19 december 2000 om ändring av kapitel 14 i bilaga I till rådets direktiv 92/118/EEG om djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter, som inte omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A.I till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, i direktiv 90/425/EEG (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2000) 3866]Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 002 , 05/01/2001 s. 0027 - 0027Kommissionens beslut

av den 19 december 2000

om ändring av kapitel 14 i bilaga I till rådets direktiv 92/118/EEG om djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter, som inte omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A.I till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, i direktiv 90/425/EEG

[delgivet med nr K(2000) 3866]

(Text av betydelse för EES)

(2001/7/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/118/EEG om djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter, som inte omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A.I till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, i direktiv 90/425/EEG(1), senast ändrat genom kommissionens beslut 1999/724/EG(2), särskilt artikel 15 i detta, och

av följande skäl:

(1) Vissa översättningsskillnader mellan den tyska texten och de övriga språkversionerna bör utjämnas när det gäller gränsöverskridande handel med obearbetad gödsel. Med tanke på möjliga sjukdomsrisker är det också lämpligt att införa bättre kontroll av sådana förflyttningar.

(2) Det är nödvändigt att vid förflyttningar över gränser ta hänsyn till sjukdomssituationen i medlemsstaterna.

(3) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga I till rådets direktiv 92/118/EEG skall punkt 1 a i kapitel 14 del I A ersättas med följande:

"1. a) Handel med obearbetad gödsel av andra arter än fjäderfä och hästdjur skall vara förbjuden, med undantag för gödsel som:

kommer från ett område eller en anläggning där det inte finns restriktioner beträffande någon allvarlig transmissibel sjukdom

och

är avsedd att spridas under kontroll av behöriga myndigheter på mark som utgör en del av eller tillhör samma anläggning som, vare sig åtskild eller ej, ligger på båda sidor om gränsen mellan medlemstater och inom ett avstånd på cirka 20 km. För att en anläggning skall kunna godkännas måste dess ägare föra register över sådana förflyttningar över gränser. Den behöriga myndigheten skall föra register över sådana godkända anläggningar."

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2001.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 2000.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 62, 15.3.1993, s. 49.

(2) EGT L 290, 12.11.1999, s. 32.