Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2001/233/EG: Kommissionens beslut av den 14 mars 2001 om ändring av beslut 2000/418/EG i fråga om maskinurbenat kött och ryggrad från nötkreatur (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2001) 705]Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 084 , 23/03/2001 s. 0059 - 0061Kommissionens beslut

av den 14 mars 2001

om ändring av beslut 2000/418/EG i fråga om maskinurbenat kött och ryggrad från nötkreatur

[delgivet med nr K(2001) 705]

(Text av betydelse för EES)

(2001/233/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden(1), senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG(2), särskilt artikel 9.4 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden(3), senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG, särskilt artikel 10.4 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen(4), särskilt artikel 22 i detta, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens beslut 2000/418/EG av den 29 juni 2000 om användning av material som utgör en risk när det gäller transmissibel spongiform encefalopati och om ändring av beslut 94/474/EG(5), ändrat genom beslut 2001/2/EG(6), föreskrivs att specificerat riskmaterial skall avlägsnas och destrueras. I detta beslut krävs redan att ryggraden från nötkreatur som är äldre än 30 månader skall avlägsnas i medlemsstater där antalet registrerade BSE-fall är högt. Där fastställs även restriktioner för framställning av visst material och för användning av vissa slaktmetoder samt för viss import. Beslutet skall ses över mot bakgrund av nya vetenskapliga rön.

(2) Människors exponering för de risker som utgår från bovin spongiform encefalopati (BSE) har i stor grad kopplats samman med konsumtion av maskinurbenat kött från skallens ben och ryggraden. Av tillsynsskäl bör förbudet mot användning av skallens ben och ryggraden från nötkreatur, får och getter i alla åldrar vid framställning av maskinurbenat kött utvidgas till att omfatta alla ben från dessa djur.

(3) BSE-situationens senaste utveckling i gemenskapen har medfört att vissa medlemsstater vidtagit ytterligare unilaterala säkerhetsåtgärder.

(4) Mot bakgrund av detta har rådet uppmanat kommissionen att be den vetenskapliga styrkommittén om en utvärdering av de tillfälliga unilaterala säkerhetsåtgärder som vidtagits av vissa medlemsstater, och att vidta lämpliga åtgärder i enlighet med resultaten av denna utvärdering.

(5) Vetenskapliga styrkommittén har upprepat sin rekommendation att, mot bakgrund av den geografiska BSE-risken och effektiviteten av åtgärderna för att minska risken, avlägsna ryggraden, inklusive dorsalrotsganglier, från nötkreatur som är äldre än 12 månader från livsmedels- och foderkedjan.

(6) I sitt yttrande om BSE-risken av den 20 februari 1998 fastslog den vetenskapliga styrkommittén att ryggraden och dorsalrotsganglierna stod för 2,0 % respektive 3,8 % av den totala smittan i ett BSE-smittat djur. I yttrandet fastställde kommittén att det med utgångspunkt i kvantitativa data är hjärna, ryggmärg, dorsalrotsganglier och trigeminala ganglier som utgör de största riskerna vid direkt konsumtion.

(7) I sitt yttrande av den 14 april 2000 om Förenade kungarikets beslut att häva förbudet mot konsumtion av kött med ben ansåg den vetenskapliga styrkommittén vidare att riskerna förenade med benmärg är mycket små, om inte försumbara. Enligt nu tillgängliga rön står således ryggraden och dorsalrotsganglierna för mindre än 4 % av den totala smittan i ett smittat djur. Mot bakgrund av åldersfördelningen för bekräftade BSE-fall minskar risken avseende djur som är yngre än 30 månader ytterligare. Erfarenheten visar att 99,95 % av de mer än 180000 BSE-fall som registrerats i Europa gällt djur som varit äldre än 30 månader.

(8) Således utgör ryggraden från nötkreatur som är äldre än 30 månader den största risken, och bör även i fortsättningen avlägsnas och destrueras i medlemsstater där många BSE-fall bekräftats, även från djur som fötts efter den tidpunkt då foderförbudet genomförts. Ryggraden från nötkreatur som är äldre än 12 månader bör också avlägsnas i medlemsstater där förekomsten av BSE i inhemska nötkreatur är sannolik men inte har bekräftats, eller har bekräftats på en lägre eller högre nivå, med hänsyn tagen till hur effektiva åtgärderna för att minska risken varit.

(9) De preliminära resultaten av den storskaliga tillämpningen av det snabba testet visar att BSE-fall påträffades bland inhemska nötkreatur i länder där inga fall tidigare registrerats. Att vissa BSE-fall påträffats bland unga djur pekar på att åtgärderna för att minska BSE-risken inte har varit tillräckligt effektiva i alla medlemsstater.

(10) Samtidigt har ett behov uppstått att återupprätta konsumenternas förtroende, särskilt i de medlemsstater där resultaten av testprogrammet medfört att man har ifrågasatt soliditeten av åtgärderna för att minska riskerna.

(11) Ryggraden kan avlägsnas i de lokaler där försäljning till konsumenten sker, vilket innebär att slaktkroppar eller delar av slaktkroppar av nötkreatur som fortfarande innehåller ryggrad kan släppas ut på den inhemska marknaden. För att undvika störningar på den inre marknaden skall sådana slaktkroppar som innehåller ryggrad även godtas vid handel mellan medlemsstaterna.

(12) De medlemsstater för vilka en vetenskaplig utvärdering visar att det är osannolikt att BSE förekommer bland inhemska djur, eller som klart kan styrka att åtgärderna för att minska riskerna är effektiva, kan ansöka om undantag från skyldigheten att avlägsna ryggraden. Undantagen skall ges på villkor att man genom att BSE-testa djur kontrollerar att åtgärderna för att minska riskerna är fortsatt effektiva.

(13) I kommissionens förordning (EG) nr 716/96 av den 19 april 1996 om undantagsåtgärder till stöd för nötköttsmarknaden i Förenade kungariket(7) och i kommissionens förordning (EG) nr 2777/2000 av den 18 december 2000 om undantagsåtgärder till stöd för nötköttsmarknaden(8) föreskrivs att friska nötkreatur som är äldre än 30 månader kan köpas upp för att destrueras i stället för att slaktas för framställning av livsmedel. Det är nödvändigt att tydliggöra att skyldigheten att undersöka vissa djurgrupper skall tillämpas även där djuren köps upp för destruering enligt dessa förordningar.

(14) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2000/418/EG ändras på följande sätt:

1. I artikel 7.b skall följande stycke läggas till:

"Slaktkroppar som inte innehåller något annat specificerat riskmaterial än ryggrad, inklusive dorsalrotsganglier, kan dock sändas till en annan medlemsstat utan denna medlemsstats godkännande."

2. I artikel 4 skall orden "skallens ben samt ryggraden" strykas och ersättas med ordet "ben".

3. Bilaga I skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 skall ersättas med följande:

"1. a) Följande vävnader skall klassas som specificerat riskmaterial i alla medlemsstater och regioner i medlemsstater:

i) Skallen inklusive hjärna och ögon, tonsiller, ryggrad utom svanskotor men inklusive dorsalrotsganglier och ryggmärg från nötkreatur som är äldre än 12 månader samt tarmarna från tolvfingertarmen till rektum från nötkreatur i alla åldrar.

ii) Skallen inklusive hjärna och ögon, tonsiller och ryggmärg från får och getter som är äldre än 12 månader eller som har en permanent framtand som kommit fram genom tandköttet, samt mjälten från får och getter i alla åldrar.

b) Utöver det specificerade riskmaterial som förtecknas i punkt a skall följande vävnader klassas som specificerat riskmaterial i Förenade kungariket och i Portugal med undantag för den autonoma regionen Azorerna:

- Hela huvudet utom tungan, inklusive hjärna, ögon, trigeminala ganglier och tonsiller; bräss; mjälte och ryggmärg från nötkreatur äldre än 6 månader."

b) I den tredje meningen i punkt 2 skall orden "i landet i fråga" utgå.

c) Följande skall läggas till som punkt 6:

"6. Som ett undantag från punkt 1 a i kan ett beslut antas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 17 i direktiv 89/662/EEG för att tillåta användning av ryggrad och dorsalrotsganglier från nötkreatur

a) som är födda, oavbrutet uppfödda och slaktade i medlemsstater för vilka en vetenskaplig utvärdering visat att förekomst av BSE hos inhemska nötkreatur är högst osannolik, eller osannolik men inte utesluten,

b) som är födda efter den tidpunkt då förbudet mot att utfodra idisslare med däggdjursprotein tillämpats i praktiken i medlemsstater där BSE hos inhemska djur rapporterats eller för vilka en vetenskaplig utvärdering visat att förekomsten av BSE i inhemska nötkreatur är sannolik.

Förenade kungariket, Portugal, Finland, Sverige och Österrike kan erhålla detta undantag på grundval av fakta som redan meddelats och utvärderats. Övriga medlemsstater kan ansöka om undantag genom att på lämpligt sätt klart styrka för kommissionen att villkoren i punkt a eller b är uppfyllda.

De medlemsstater som åtnjuter detta undantag skall, utöver de krav som fastställs i beslut 98/272/EG och beslut 2000/764/EG, se till att en av de godkända snabbtester som återfinns i bilaga IV A till beslut 98/272/EG genomförs på alla nötkreatur äldre än 30 månader som

a) har dött på uppfödningsstället eller under transport, men som inte slaktats för livsmedelsframställning, med undantag för djur som dött i avlägsna områden med låg djurtäthet i medlemsstater där förekomst av BSE är osannolik,

b) har slaktats på normalt sätt för livsmedelsframställning,

c) har fötts under det första året efter den tidpunkt då förbudet mot att utfodra idisslare med däggdjursprotein tillämpats i praktiken, och som har köpts upp för destruering i enlighet med kommissionens förordningar om undantagsåtgärder till stöd för nötköttsmarknaden.

Undantag skall inte göras för användning av ryggrad och dorsalrotsganglier från nötkreatur äldre än 30 månader från Förenade kungariket och från Portugal, med undantag för den autonoma regionen Azorerna.

Sakkunniga från kommissionen kan genomföra kontroller på platsen för att ytterligare kontrollera riktigheten i de styrkande uppgifter som meddelats."

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 31 mars 2001.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 mars 2001.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2) EGT L 62, 15.3.1993, s. 49.

(3) EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(4) EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.

(5) EGT L 158, 30.6.2000, s. 76.

(6) EGT L 1, 4.1.2001, s. 21.

(7) EGT L 99, 20.4.1996, s. 14.

(8) EGT L 321, 19.12.2000, s. 47.