Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2001/298/EG: Kommissionens beslut av den 30 mars 2001 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 64/432/EEG, 90/426/EEG, 91/68/EEG, 92/65/EEG och till kommissionens beslut 94/273/EG beträffande skyddet av djur under transport (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2001) 965]Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 102 , 12/04/2001 s. 0063 - 0068Kommissionens beslut

av den 30 mars 2001

om ändring av bilagorna till rådets direktiv 64/432/EEG, 90/426/EEG, 91/68/EEG, 92/65/EEG och till kommissionens beslut 94/273/EG beträffande skyddet av djur under transport

[delgivet med nr K(2001) 965]

(Text av betydelse för EES)

(2001/298/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/628/EEG av den 19 november 1991 om skydd av djur vid transport och om ändring av direktiv 90/425/EEG och 91/496/EEG(1), ändrat genom direktiv 95/29/EG(2), särskilt artikel 6.2 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 92/65/EEG(3) av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG, senast ändrat genom kommissionens beslut 95/176/EG(4), särskilt artikel 10.3 a vii i detta, och

av följande skäl:

(1) Kommissionen antog i enlighet med artikel 13.3 i direktiv 91/628/EEG av den 6 december 2000 en rapport(5) om de erfarenheter som medlemsstaterna gjort efter genomförandet av rådets direktiv 95/29/EG av den 29 juni 1995 om ändring av direktiv 91/628/EEG om skydd av djur vid transport.

(2) Mot bakgrund av slutsatserna i den rapporten och i synnerhet för att göra de veterinärer som ansvarar för utfärdandet av intyg uppmärksamma på deras ansvar när det gäller skydd av djur under transport, är det nödvändigt att komplettera hälsointygen för dessa djur.

(3) Rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen(6), senast ändrat genom beslut 2000/504/EG(7), rådets direktiv 90/426/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredje land(8), senast ändrat genom anslutningsakten(9), rådets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för handeln med får och getter inom gemenskapen(10), senast ändrat genom kommissionens beslut 94/953/EG(11), direktiv 92/65/EEG och kommissionens beslut 94/273/EG av den 18 april 1994 om veterinärintyg för utsläppande på marknaden i Förenade kungariket och Irland av hundar och katter som inte har sitt ursprung i dessa länder(12), måste därför ändras i enlighet med detta.

(4) Det ytterligare utlåtande som införs genom detta direktiv fritar inte transportörerna från deras skyldigheter enligt gemenskapens bestämmelser beträffande i synnerhet hälsotillståndet för djur som skall transporteras.

(5) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Bilagorna till direktiven 64/432/EEG, 90/426/EEG och 91/68/EEG skall ändras i enlighet med bilaga I till detta beslut.

2. Bilaga E till direktiv 92/65/EEG skall ersättas i enlighet med bilaga II till detta beslut.

3. Bilagan till beslut 94/273/EG skall ersättas i enlighet med bilaga III till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut skall gälla djur för vilka intyg har utfärdats från och med den 31 juli 2001.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 mars 2001.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 340, 11.12.1991, s. 17.

(2) EGT L 148, 30.6.1995, s. 52.

(3) EGT L 268, 14.9.1992, s. 54.

(4) EGT L 117, 24.5.1995, s. 23.

(5) KOM(2000) 809.

(6) EGT 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(7) EGT L 201, 9.8.2000, s. 6.

(8) EGT L 224, 18.8.1990, s. 42.

(9) Akten om villkoren för Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen, Bilaga I - Förteckning enligt artikel 29 i anslutningsakten - V. Jordbruk - E. Veterinärlagstiftning och zooteknisk lagstiftning (EGT C 241, 29.8.1994, s. 132).

(10) EGT L 46, 19.2.1991, s. 19.

(11) EGT L 371, 31.12.1994, s. 14.

(12) EGT L 117, 7.5.1994, s. 37.

BILAGA I

1. Direktiv 64/432/EEG ändras på följande sätt:

Bilaga F skall ändras på följande sätt:

a) I avsnitt C i mall 1 för hälsointyg skall följande punkt införas i den numrerade förteckningen över uppgifter som skall intygas: "6. Vid besiktningen befann sig ovannämnda djur i ett hälsotillstånd som tillät den planerade transporten i enlighet med bestämmelserna i direktiv 91/628/EEG(1)."

I de fall där bestämmelserna i beslut 2000/504/EG(2) tillämpas, skall punkten ovan numreras som punkt 7.

b) I avsnitt C i mall 2 för hälsointyg skall följande punkt införas i den numrerade förteckning över uppgifter som skall intygas: "6. Vid besiktningen befann sig ovannämnda djur i ett hälsotillstånd som tillät den planerade transporten i enlighet med bestämmelserna i direktiv 91/628/EEG(3)."

2. Direktiv 90/426/EEG ändras på följande sätt:

a) I bilaga B skall följande punkt införas i försäkran: f) Det befann sig vid besiktningen i ett hälsotillstånd som tillät den planerade transporten i enlighet med bestämmelserna i direktiv 91/628/EEG(4).

b) I bilaga C i avsnitt IV i mallen för hälsointyg skall följande punkt införas: "6. Det/de befann sig vid besiktningen i ett hälsotillstånd som tillät den planerade transporten i enlighet med bestämmelserna i direktiv 91/628/EEG(5)."

3. Direktiv 91/68/EEG ändras på följande sätt:

Bilaga E skall ändras på följande sätt:

Följande skall införas som

- punkt G i avsnitt V i förebild I för hälsointyg,

- punkt H i avsnitt V i förebild II för hälsointyg,

- punkt K i avsnitt V i förebild III för hälsointyg: "De befann sig vid besiktningen i ett hälsotillstånd som tillät den planerade transporten i enlighet med bestämmelserna i direktiv 91/628/EEG(6)."

(1) Detta utlåtande fritar inte transportörerna från deras skyldigheter enligt gemenskapens bestämmelser beträffande i synnerhet hälsotillståndet för djur som skall transporteras.

(2) EGT L 201, 9.8.2000, s. 6.

(3) Detta utlåtande fritar inte transportörerna från deras skyldigheter enligt gemenskapens bestämmelser beträffande i synnerhet hälsotillståndet för djur som skall transporteras.

(4) Detta utlåtande fritar inte transportörerna från deras skyldigheter enligt gemenskapens bestämmelser beträffande i synnerhet hälsotillståndet för djur som skall transporteras.

(5) Detta utlåtande fritar inte transportörerna från deras skyldigheter enligt gemenskapens bestämmelser beträffande i synnerhet hälsotillståndet för djur som skall transporteras.

(6) Detta utlåtande fritar inte transportörerna från deras skyldigheter enligt gemenskapens bestämmelser beträffande i synnerhet hälsotillståndet för djur som skall transporteras.

BILAGA II

Bilaga E till direktiv 92/65/EEG skall ersättas enligt följande:

"BILAGA E

>PIC FILE= "L_2001102SV.006603.EPS">"

BILAGA III

Bilagan till beslut 94/273/EG skall ersättas enligt följande:

"BILAGA

>PIC FILE= "L_2001102SV.006703.EPS">

>PIC FILE= "L_2001102SV.006801.EPS">"