Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 731/2001 av den 11 april 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1608/2000 om fastställande av övergångsåtgärder i väntan på slutliga tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vinEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 102 , 12/04/2001 s. 0033 - 0033Kommissionens förordning (EG) nr 731/2001

av den 11 april 2001

om ändring av förordning (EG) nr 1608/2000 om fastställande av övergångsåtgärder i väntan på slutliga tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(1), ändrad genom förordning (EG) nr 2826/2000(2), särskilt artikel 80 i denna och

av följande skäl:

(1) Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1608/2000(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 491/2001(4), skall vissa av rådets bestämmelser som upphävs genom artikel 81 i förordning (EG) nr 1493/1999 förlängas till den 31 mars 2001, i väntan på att tillämpningsbestämmelserna slutgiltigt utarbetas och antas. Antagandet av dessa tillämpningsbestämmelser kommer inte att vara helt avslutat den 31 mars 2001. Därför finns det skäl att under ytterligare en kort tid förlänga giltighetstiden för vissa av rådets bestämmelser som upphävs genom artikel 81 i förordning (EG) nr 1493/1999.

(2) Eftersom de viktigaste punkterna på de områden som avses i förordningarna redan regleras i förordning (EG) nr 1493/1999 eller i de tillämpningsbestämmelser som har antagits av kommissionen, påverkar inte denna övergångsperiod genomförandet av de viktigaste aspekterna av reformen av den gemensamma organisationen av marknaden för vin vid den tidpunkt som rådet har fastställt.

(3) Inom vissa områden, i synnerhet beteckning, benämning, presentation och skydd av vissa produkter inom vinsektorn har antagandet av tillämpningsbestämmelser inte hunnit lika långt som inom andra, på grund av de komplicerade och känsliga frågor som behandlas av rådet i det kapitlet, och på grund av den direkta effekt som de antagna åtgärderna kommer att få på gemenskapens aktörer och tredje länder. För att tillåta en grundlig diskussion är det därför lämpligt att fastställa ytterligare en övergångsperiod inom detta område.

(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1608/2000 ändras på följande sätt:

1. I artikel 1, skall datumet "31 mars 2001" ersättas med "31 maj 2001".

2. I artikel 3, skall datumet "31 mars 2001" ersättas med "31 maj 2001".

3. I del B i bilagan, skall datumet "31 mars 2001" ersättas med "31 maj 2001".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 april 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 april 2001.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 179, 14.7.1999, s. 1.

(2) EGT L 328, 23.12.2000, s. 2.

(3) EGT L 185, 25.7.2000, s. 24.

(4) EGT L 71, 13.3.2001, s. 3.